V pondělí 20. 1. 2014 jsme se zúčastnili jednání OC a zástupců zaměstnavatele na OŘ Plzeň. Tématy bylo projednání návrhu akcí na zlepšení sociálních podmínek a BOZP pro rok 2014, hodnocení PKS za rok 2013, Zásad hospodaření a rozpočtu FKSP pro rok 2014 a další problematika. Diskuse se také vedla o investiční činnosti v oblasti OŘ Plzeň. Po skončení jednání jsme se přesunuli s výkonným místopředsedou k přednostovi PO Plzeň, kde jsme společně diskutovali nad problematikou plzeňského uzlu vzhledem k plánovaným dlouhodobým výlukám i budoucí výstavbě nového pracoviště výpravčích v trianglu pražského zhlaví.

Problematiku nově otevřené části budovaného podchodu jsme měli možnost s přednostou také prodiskutovat. Následně jsme navštívili pracoviště hlavní služby „na Radbůze“, kde jsme měli možnost se seznámit s místními poměry a způsobem zabezpečení řízení dopravy, které je v této stanici specifické (JOP – Plzeň Jižní předměstí- dálkově řízené, reléové ZZ s číslicovou volbou, mechanické a elektromechanické ZZ). Pracoviště je nově vybaveno plastovými okny a novou izolací obvodového pláště, což přináší zaměstnancům lepší pracovní prostředí a eliminuje hlukovou zátěž z kolejiště. Toto pracoviště nebylo navštíveno náhodně, protože nás zajímají místní podmínky v exponovaných uzlech na síti SŽDC, aby bylo jednání o budoucích projektech, které se připravují podpořeno objektivními argumenty.

Dne 15. 1. 2014 se uskutečnilo setkání výpravčích z ústředního stavědla Děčín s kolegy z CDP Praha oddělení operativního řízení provozu Ústí nad Labem. Setkání iniciovali zaměstnanci ústředního stavědla ve věci řízení provozu v uzlu Děčín (Děčín hl. n., Děčín východní nádraží a Děčín-Prostřední Žleb) a na pohraničním úseku Děčín - Bad Schandau.

Nejdříve byla prodiskutována s vedoucím pracoviště CDP p. Petrem Novotným problematika řízení uzlu Děčín a pohraničního úseku (odstavování vlaků, předávky vlaků – vzájemná kooperace dopravců, odstavování lokomotiv, komunikace s dispečerem DB Netz v Lipsku, komunikace s dopravci, přidělování kapacity, přenosu informací v provozních aplikacích, řízení sledu vlaků atd.).

Poté došlo k prohlídce pracoviště a následnému seznámení s náplní práce dispečerů, komunikačních systémů a provozních aplikací. Zaměstnanci ústředního stavědla prezentovali svoje pracoviště včetně informačních systémů, provozních aplikací, problematiku komunikace s dispečerem DB Netz v Lipsku a dopravci.

Po věcné a konstruktivní diskusi se obě strany shodly, že řešením současných problémů na pohraničním úseku by bylo zřízení funkce dispečera (koordinátora), který by zajišťoval již zde zmiňované činnosti a to především: komunikaci s dopravci, komunikaci a nabízení/přijímání vlaků do/z DB, sestavování směnového plánu, předávání informací výpravčím na ústředním stavědle a výpravčím v Děčíně na východním nádraží, komunikaci s dispečery CDP. Na závěr bychom chtěli poděkovat za zprostředkování setkání a vstřícné a konstruktivní jednání vedoucímu pracoviště  p. Petrovi Novotnému.

Pozn.: Hraniční přechod Děčín (Dolní Žleb) - Bad Schandau je dlouhodobě nejvytíženějším přechodem mezi SŽDC a DB Netz. Denně zde projede přibližně 200 vlaků, 3/4 tvoří vlaky nákladní dopravy. Poptávka dopravců pro trasách přes Dolní Žleb se stále zvyšuje.

První jednání Výkonného výboru ADP v roce 2014 se uskutečnilo v sídle GŘ SŽDC. Na programu byla problematika schválení Rozpočtu a Zásad hospodaření na rok 2014, kde po konstruktivní diskusi přítomných bylo dosaženo shody. Další body jednání byly věnovány problematice chodu odborové organizace (vzdělávání funkcionářů, informace o vývoji stavu členské základny, plán akcí z C-FKSP, připravované aktualizaci rámcové pojistné smlouvy pro členy nebo harmonogram služebních cest v I. čtvrtletí 2014). Byla diskutována problematika účasti zástupců ADP v jednotlivých pracovních komisích u SŽDC. 

V průběhu jednání se dostavil zástupce zaměstnavatele Ř O10 - Ing. Koucký, který zodpověděl veškeré otázky členů Výkonného výboru. Od měsíce února započne realizace prvních KOP pro zaměstnance SŽDC v letošním roce. Poskytovatel na základě smlouvy bude realizovat KOP v těchto lokalitách (Kúpele Lúčky, Rájecké Teplice, Teplice nad Bečvou, Lázně Jeseník). Ředitel odboru personálního dále pohovořil o nutnosti změny Zásad FKSP, aby bylo možné čerpat příspěvek na rekreaci pro rodinného příslušníka v případě, že se bude účastnit jako doprovod zaměstnance na KOP. Další informace se týkala veřejné zakázky na posuzování pracovišť, konkrétně harmonogramu plánovaných setkání s dodavatelem o průběhu realizace zakázky. Ing. Koucký sdělil, že v měsíci lednu bude svolána pracovní komise k dané problematice. Otázka zahájení jednání o změně odměňování v rámci řízení provozu a infrastruktury je ve fázi přípravy materiálu návrhu k projednání jednotlivých OC a následně se uskuteční série společných jednání o finální podobě dokumentu, aby bylo možné splnit závazný termín (31. 3. 2014).

Vzdělávací program (školení asertivity a komunikace) bude probíhat i v letošním roce, neboť ohlasy na pilotní projekt byly kladně hodnocené. Pokračují práce na předpise Zam1 a implementaci Směrnice č. 15 včetně příloh pro segmenty řízení provozu a infrastruktury. Vznesené návrhy ze strany ADP k řešení problematiky děčínského uzlu jsou v současné době v jednání zainteresovaných stran (OŘ Ústí nad Labem, CDP Praha a úsek NŘP). Změna ve vystrojování zaměstnanců řízení provozu (v první fázi CDP Přerov) se uskuteční po konsensu pracovní komise, která je v gesci odboru nákupu veřejných zakázek. Ing. Koucký na závěr svého jednání pohovořil o vývoji projektu TOP 30, který je realizován.

  

Vážení členové Aliance drážního provozu a zaměstnanci SŽDC, s. o.,

Závěr roku a začátek nového je vždy spojen s bilancováním, a také s vytyčením nových cílů, které se daří více či méně splnit v následujícím období. Rád bych za Alianci drážního provozu provedl krátkou bilanci, která je k zamyšlení a nemusí se shodovat s názory ostatních.

Nová odborová organizace na železnici (ADP) vznikla z důvodu frustrace a nedostatečného hájení zaměstnanců řízení provozu od představitelů OSŽ. Dalším důvodem byl také nedostatek nebo filtrace informací, které se k členům dostávali se zpožděním nebo vůbec. V žádném případě ADP nevznikla jako subjekt, který má za cíl zablokovat kolektivní vyjednávání a nepodepsat PKS, což je nám podsouváno celých 10 měsíců naší existence.

Co se podařilo a mám z toho radost, že lidé-zaměstnanci překonali svůj strach či obavy a vstoupili do naší organizace z přesvědčení nebo znechucení se současným stavem v jiných organizacích. Jako naši členové vydrželi ústrky či posměšky od některých kolegů či mediální útoky, které jsou neustále vyvíjeny a hodnotí negativně naší odborovou činnost.

Hlavním posláním nejen našich odborů je komunikace, obhajoba práv zaměstnanců, kolektivní vyjednávání, BOZP a spolupráce při organizování kulturních a sportovních akcí z FKSP. Mohu zodpovědně říci, že naše práce přinesla své výsledky, kterých si vážím. Podařilo se vytvořit tři regionální organizace ADP (při OŘ Praha, Hradec Králové a Ústí nad Labem), včetně zastoupení ve výboru CDP Praha, kde věřím, že v letošním roce vznikne i u této organizační jednotky regionální organizace. U zaměstnavatele máme stejná práva i povinnosti jako mnohem větší organizace, ale rozhodně je dialog se zaměstnavatelem veden korektně a na vysoké odborné úrovni s množstvím argumentů na obou stranách, což přispívá k posunu dopředu v mnoha tématech.

Co se týká oblasti BOZP, velmi intenzivně spolupracujeme s oddělením BOZP na GŘ SŽDC, kde máme obsazenou stálou komisi na posuzování pracovišť řízení provozu našimi členy. Za naši organizaci jsme byli přítomni ve výběrové a hodnotící komisi u veřejné zakázky na posuzování pracovišť, kde se naše podněty uplatnily v diskusi se zaměstnavatelem. Realizace zakázky proběhne od ledna 2014 do června 2014. Průběžné výsledky a stanoviska budou v komisi diskutovány už v průběhu realizace.

Mnoho členů sledovalo proces kolektivního vyjednávání o podobě PKS, který vyústil v dokument, který se podepsal 9. 12. 2013 s účinností od 1. 1. 2014. Dle mého názoru byl celý proces kolektivního vyjednávání velmi náročný na čas a na přípravu, neboť argumentace proč žádáme tento bod či odstavec vrátit do textu PKS byla nutně na naší straně, neboť předkladatelem návrhu byl zaměstnavatel nikoliv OC. Kolektivní vyjednávání u SŽDC bylo nejdelší, co se týká počtu vyjednávacích dnů i data prvního předložení návrhu. Mnozí zaměstnanci nabyli dojmu, že PKS na rok 2014 je špatná nebo horší než byla PKS 2009 -2013. Nutno podotknout, že první předložený návrh zaměstnavatele měl se současným textem málo společného a v mnoha případech byl do návrhu implementován pouze Zákoník práce bez nadstandardů. Stanovenou týdenní pracovní dobu 36 hod, KOP či odměnu za udržení odborné způsobilosti návrh postrádal zcela. Diskuse byla o každém slově, větě či nově formulovaném odstavci. Je pravdou, že pokud by byl mandát kolektivní smlouvu nepodepsat a nést veškerou odpovědnost za všechny zaměstnance a svaz mohlo se postupovat dle zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání a dle Opatření generálního ředitele, které bylo v duchu ZP již od ledna 2014. To by ale k cíli určitě nevedlo.

Současná kolektivní smlouva má platnost jeden rok, takže na podzim bude možnost vydiskutovat některé sporné články či dosáhnout na jiné benefity, které někteří postrádají.

Co bych vyzdvihl je nový jev při kolektivním vyjednávání, kterému se říká spolupráce. Nebylo každé vyjednávání bez emocí a výměna názorů či stanovisek byla dost ostrá, ale vždy se našlo řešení = společný návrh OC. Tento fenomén dal základ myšlence a návrhu k změně v ohodnocení nejzatíženějších zaměstnanců u řízení provozu (výpravčí v uzlových stanicích-návrh ADP) a u vybraných profesí zaměstnanců infrastruktury (OSŽ). Bohužel skončila doba, že je k dispozici neomezené množství disponibilních zdrojů, což si někteří nechtějí připustit. Řešením je právě segmentace, která může postupem času přinést očekávaný výsledek. Dohoda mezi OC a zaměstnavatelem platí a nejpozději od 1. 4. 2014 dojde ke změně v ohodnocení výše uvedených profesí, což je společným cílem všech OC i zaměstnavatele.

Co se týká FKSP bych rád sdělil pouze tento postřeh. Zaměstnanci ještě stále mají rádi hromadně organizované akce (sport, kultura) a z tohoto důvodu musíme participovat v daném režimu s ostatními. Rozhodně to nepatří mezi priority ADP, ale když už spolupořádáme akci z FKSP, tak dbáme alespoň na určitou úroveň a hodnotu pro účastníky.

Děkuji svým kolegům z Výkonného výboru i z regionálních výborů za jejich práci pro zaměstnance a ADP. Budu rád, když budeme moci přivítat v naší odborové organizace nové členy, kteří svým členstvím přispějí k růstu potenciálu Aliance drážního provozu.

Závěrem bych Vám všem popřál klidný rok 2014, který prožijete ve zdraví.

Rád bych Vám všem našim členům, čtenářům i příznivcům popřál klidné vánoční svátky, mnoho energie a zdraví v příštím roce.

Bc. Jan Zazvonil - předseda

Dnes byl zveřejněn text koaliční smlouvy (ČSSD - ANO - KDU-ČSL). Pro potřeby zaměstnanců a členů ADP je převzata ze serveru novinky.cz kapitola 1., Hlava III., bod 1.2 Moderní doprava

- Zpracujeme ucelenou a dlouhodobě udržitelnou koncepci dopravy s jasnou vizí rozvoje jednotlivých dopravních modů včetně zajištění ekonomicky efektivní a kvalitní dopravní obslužnosti jako základní veřejné služby pro občany s provázaností na rozvoj regionů. 

- Průřezový charakter dopravy předurčuje její význam a potřebu efektivního fungování. Chceme také vytvářet předpoklady pro řádné čerpání finančních prostředků v programovém období 2014 - 2020. Nejen proto podnikneme kroky k tomu, aby Ministerstvo dopravy a organizace v tomto resortu byly řízeny odborně zdatnými managementy poskytujícími záruku jejich efektivního řízení a konkurenceschopnosti.

- Zajistíme stabilizaci zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Chceme zvýšit jeho podíl z výnosu spotřební daně z minerálních olejů minimálně na 25 %. Výše celkových zdrojů pro dopravní infrastrukturu by se v průběhu volebního období měla přiblížit cca 2 % HDP.

- Zavedeme expertízu nákladů u stavebních investic do dopravní infrastruktury nad 50 mil. Kč s cílem hospodárného vynakládání veřejných prostředků a posuzování nákladů těchto staveb v celém cyklu životnosti. 

- Předložíme legislativní návrhy pro urychlení a zjednodušení přípravy a realizace liniových staveb ve veřejném zájmu. 

- Budeme pokračovat ve výstavbě klíčové silniční, železniční i vodní dopravní infrastruktury. Sledujeme tím nejenom výstavbu páteřní dálniční sítě a rychlostních silnic (včetně prioritní R35 jako alternativy k D1 a dálničního spojení s našimi sousedy) nebo dostavbu 3. a 4. železničního koridoru a modernizaci důležitých železničních uzlů, ale také urychlení přípravy a realizaci potřebných obchvatů měst a obcí, odstraňování nehodových míst a revitalizaci rozhodujících celostátních i regionálních železničních tratí. Podpoříme rozvoj vnitrozemských vodních cest, především pak projekty na zlepšení plavebních podmínek na Labi (plavební stupeň Děčín, Přelouč), ale i rozvoj páteřních mezinárodních letišť na území ČR. Kvalitní dopravní infrastruktura je předpokladem nejen pro rozvoj regionů a hospodářský růst státu, ale i pro mobilitu občanů a jejich zaměstnanost. 

- Zvýšíme objem prostředků na opravy a údržbu dopravní infrastruktury s cílem zastavit dlouhodobé podfinancování, které vede k degradaci stavu těchto sítí. Současně ale podpoříme opatření zabraňující degradaci silničních těles přetíženou nákladní dopravou např. zvýšenými kontrolami váhových limitů. 

- Budeme klást důraz na přípravu velkých dopravních projektů přesahujících horizont volebního období (např. rychlá železnice) včetně optimalizace záboru pozemků z důvodu územní ochrany. U projektu víceúčelového vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe podpoříme přednostně vznik environmentálních a ekonomických podkladů jako předpokladu pro projednání realizovatelnosti tohoto projektu s dotčenými okolními státy a s administrativou EU. Na počátku přípravy tohoto projektu musí stát mezinárodní shoda. 

- Ve veřejné dopravě budeme podporovat rozvoj integrovaných dopravních systémů, zajistíme jejich vzájemnou propojenost a koordinaci na území státu. Současně budeme vytvářet další nutné podmínky pro efektivní a nediskriminační liberalizaci trhu (např. jednotné jízdní doklady, clearing tržeb, informační systémy nebo přístup k zařízení služeb). Pro zajištění rovných podmínek mezi dopravci na liberalizovaném železničním trhu zřídíme regulační úřad železniční dopravy. 

- Posílíme roli a atraktivitu železnice v našem dopravním systému a funkci Českých drah, a.s. (jako národního dopravce v oblasti dostupnosti veřejné osobní dopravy) a ČD Cargo, a.s. (jako rozhodujícího nákladní dopravce poskytujícího komplexní služby na celém území ČR). Podpoříme přesun přepravy nákladů ze silnice na železnici. Budeme pokračovat v harmonizaci podmínek mezi železniční a silniční dopravou včetně ceny za použití železniční dopravní cesty v nákladní a osobní dopravě. 

- Další rozvoj mýtného systému a zpoplatnění silnic podpoříme tam, kde to bude z hlediska regulatorní a ekonomické funkce účelné. 

- Chceme podporovat udržitelný dopravní rozvoj, podpoříme proto postupný přechod na ekologicky šetrný park vozidel - zejména v oblastech s největším znečištěním životního prostředí. Budeme vytvářet podmínky pro snižování individuálního automobilismu ve městech, ale i pro rozvoj pěší a cyklistické dopravy. 

- Přijmeme opatření ke snížení počtu usmrcených v silničním provozu s cílem dosáhnout do roku 2020 na úroveň průměru evropských zemí a současně budeme sledovat cíl snížení počtu zraněných až o 40 %. Podpoříme dopravní výchovu dětí.

Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/322019-text-koalicni-smlouvy-cssd-ano-a-kdu-csl.html

 

Ve čtvrtek 12. 12. 2013 se konalo pravidlené jednání Výkonného výboru ADP v sídle GŘ SŽDC. Na začátku jednání se dostavila Ing. Vytisková a Bc. Dolejšová. Diskuse se týkala především organizačních záležitostí a čerpání prostředků z rozpočtových kapitol FKSP. Následoval program bez účasti zaměstnavatele, kde se diskutovalo o výsledné podobě PKS SŽDC na rok 2014, představách jakým způsobem dosáhnout cílové podoby návrhu, který byl ADP předložen a následně podpořen ostatními OC. Bude nutné najít shodu s kolegy odborových centrál i se zaměstnavatelem, aby zaměstnanci v exponovaných železničních uzlech dosáhli na vyšší TS.

Samozřejmě tento proces je úzce provázán se zaměstanci provozuschopnosti, kteří své návrhy předložili také. Na programu bylo mnoho bodů k organizačním záležitostem svazu. V odpoledních hodinách se konalo setkání u náměstka Ing. Nachtmana, kde se konzultovali společné kroky v problematice připravovaného odměňování vybraných profesí v řízení provozu, problematika uzlu Děčín, kde stále není hmatatelný výsledek předchozích jednání a nové problémy vyvstávají, především u soukromých dopravců při plánování jízd z/do SRN. NŘP přislíbil, že daná problematika bude řešena v následujících měsících a již bylo vydáno dílčí opatření pro eliminaci nedostatků. Další diskuse se vedla ohledně investic v následujícím období (OPD I, OPD II), realizace dílčího pilotního projektu v souvislosti s GSM-R. Obě strany si přislíbili další setkání v lednu u nedořešených nebo nových tématech v segmentu řízení provozu.