V termínu 9. 9. 2021 se konalo společné jednání Výkonného výboru ADP s předsedy RO ADP. V úvodu se analyzovaly důvody nízké účasti na Kongresu, který musel být následně zrušen. Velký vliv měla nařízená přesčasová práce, nařízená protiepidemická opatření v souvislosti s COVID-19, čerpání dovolených či KOP.

V rámci projednáváných bodů bylo přijato usnesení o tvorbě interní směrnice - Pojištění odpovědnosti v souvislosti s výkonem povolání pro členy ADP. Předpokládaná účinnost nového dokumentu je od 1. 10. 2021.

Další projednávaný bod se týkal kolektivního vyjednávání u Správy železnic. Předsedou ADP byla přečtena výzva pro kolektivní vyjednavače. Následovala obsáhlá diskuse, která se týkala postupu a cílů při vlastním vyjednávání. Všichni přítomní se vyjádřili jednoznačně, což dalo silný mandát kolektivním vyjednavačům ADP.

Předsedové RO ADP informovali o dění v jednotlivých regionech a případných problémech se kterými se setkávají. Intenzivní diskuse a následně přijaté usnesení se týkalo stanoviska odborového svazu ADP k očkování. Velmi aktuální a rezonující téma jsou úvahy některých politiků nebo odborníků k zavedení povinného očkování vakcínou proti nemoci COVID-19 pro vybrané skupiny zaměstnání v jednotlivých sektorech. Výkonný výbor ADP jednomyslně odmítá tyto návrhy či snahy a bude v budoucím období všemi legitimními právními nástroji bojovat za svobodné rozhodnutí každého zaměstnance k případnému očkování, a proti případné diskriminaci neočkovaných zaměstnanců u Správy železnic!

16313473981346739433566575531849 372062377096569