V pondělí 4. 10. 2021 došlo na počátku výjezdního kolektivního vyjednávání na jednání pracovní skupiny k úplnému vypořádání veřejné sbírky (viz samostatná informace). Dále bylo zástupci odborových organizací představeno jejich společné stanovisko k návrhu kolektivní smlouvy pro rok 2022.

V úterý 5. 10. 2021 se jednalo o jednotlivých sporných bodech textu PKS.

Ve středu 6. 10. 2021 pokračovalo jednání o sporných bodech textu PKS s konečným výsledkem, kdy za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA, došlo v závěru jednacího dne ke sjednání Podnikové kolektivní smlouvy pro rok 2022 (viz samostatná informace). V tento den proběhla i prezentace možnosti využití Digitální zaměstnanecké karty.

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 bylo zahájeno technické čtení nové PKS, přičemž proběhla kontrola základního textu a přílohy č. 1.

V poslední den jednání představili zástupci zaměstnavatele návrh Rámcových zásad hospodaření s Fondem kulturních a sociálních potřeb pro rok 2022.

Další jednání proběhne v sídle zaměstnavatele dne 15. 10. 2021.

Dne 6. října 2021 byla sjednána Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace, na rok 2022. Za zaměstnavatele sjednal tuto kolektivní smlouvu generální ředitel Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiří Svoboda, MBA, se zástupci 9 odborových organizací působících u této organizace.

V nově uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2022 dochází zejména ke zvýšení tarifních mezd o 5 % a zachování dosavadních benefitů.

„Jsem velmi rád, že jsme dospěli k rychlé dohodě, která přinese i v této složité době jistotu jak našim současným, tak i budoucím zaměstnancům a Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel“, uvedl po podpisu generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA.

V následujících týdnech budou probíhat jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb a dalších interních normách.

IMG 20211006 WA0030

Dnes ve večerních hodinách byla za přítomnosti generálního ředitele pana Bc. Jiřího Svobody, MBA sjednána a slavnostně podepsána Podniková kolektivní smlouva na rok 2022 u Správy železnic, státní organizace.

IMG 20211006 WA0044

Dnem 30. 9. 2021 byla ukončena finanční veřejná sbírka Správy železnic, státní organizace „Živelní události léto 2021 - SŽ“, kterou SŽ založila ke dni 30. 6. 2021 zejména na pomoc kolegům postiženým živelními událostmi v létě 2021 po tornádu na jihu Moravy.

Ke dni ukončení sbírky dne 30. 9. 2021 bylo vybráno celkem 3 142 100 Kč, ať již formou srážek ze mzdy či přímým poukázáním finančních prostředků na speciální bankovní účet. Všechny vybrané finanční prostředky byly rozděleny mezi 18 poškozených zaměstnanců Správy železnic, kteří podali žádost o finanční dar z této veřejné sbírky a splnili stanovené podmínky.

Zaměstnavatel i zástupci odborových organizací velmi děkují všem dárcům za vyjádřenou solidaritu.

Ve středu dne 22. 9. 2021 se konalo zasedání Regionální Rady OS Plzeňského kraje, kde jako host vystoupil předseda ČMKOS Josef Středula. Ve svém vystoupení zhodnotil stav vyjednávání o platech státních zaměstnanců a jednání o výši minimální mzdy. Pohovořil o posledním jednání tripartity, které se konalo v pondělí 20. 9. 2021. Vyzval zástupce odborových svazů, aby nepolevili ve svém úsilí při kolektivním vyjednávání na růst mezd u zaměstnavatelů, kde působí. Zdůraznil, že právě v tomto období, kdy dochází k růstu míry inflace a produktivity práce je nutné tyto faktory promítnout do mzdových nárůstů.

IMG 20210922 101103

V rámci diskuse nad růstem cen energií vyjádřil obavy o nízkopříjmové zaměstnance. Zdůraznil, že růst cen je způsoben především vysokou cenou emisních povolenek a dopady schválené "zelené dohody" (Green deal). Na závěr svého vystoupení vyzval prostřednictvím zástupců odborů, aby zaměstnanci využili možnosti jít ke svobodným volbám, jejichž výsledek ovlivní postavení odborů a zaměstnanců na další volební období.

IMG 20210922 101030

Dnes se uskutečnilo společné jednání zástupců odborových svazů nad návrhem kolektivní smlouvy u Správy železnic pro rok 2022. Ze strany odborů byl kladen akcent na vývoj růstu mezd vzhledem k současné a předpokládané míře inflace a předpokládanému růstu produktivity práce. Tyto faktory musí být zohledněny v kolektivní smlouvě pro rok 2022. Naopak záporně byl hodnocen návrh zaměstnavatele na snížení výměry dovolené u některých skupin zaměstnanců. Společné stanovisko obdrží zaměstnavatel v pátek 24. 9. 2021.

V termínu 9. 9. 2021 se konalo společné jednání Výkonného výboru ADP s předsedy RO ADP. V úvodu se analyzovaly důvody nízké účasti na Kongresu, který musel být následně zrušen. Velký vliv měla nařízená přesčasová práce, nařízená protiepidemická opatření v souvislosti s COVID-19, čerpání dovolených či KOP.

V rámci projednáváných bodů bylo přijato usnesení o tvorbě interní směrnice - Pojištění odpovědnosti v souvislosti s výkonem povolání pro členy ADP. Předpokládaná účinnost nového dokumentu je od 1. 10. 2021.

Další projednávaný bod se týkal kolektivního vyjednávání u Správy železnic. Předsedou ADP byla přečtena výzva pro kolektivní vyjednavače. Následovala obsáhlá diskuse, která se týkala postupu a cílů při vlastním vyjednávání. Všichni přítomní se vyjádřili jednoznačně, což dalo silný mandát kolektivním vyjednavačům ADP.

Předsedové RO ADP informovali o dění v jednotlivých regionech a případných problémech se kterými se setkávají. Intenzivní diskuse a následně přijaté usnesení se týkalo stanoviska odborového svazu ADP k očkování. Velmi aktuální a rezonující téma jsou úvahy některých politiků nebo odborníků k zavedení povinného očkování vakcínou proti nemoci COVID-19 pro vybrané skupiny zaměstnání v jednotlivých sektorech. Výkonný výbor ADP jednomyslně odmítá tyto návrhy či snahy a bude v budoucím období všemi legitimními právními nástroji bojovat za svobodné rozhodnutí každého zaměstnance k případnému očkování, a proti případné diskriminaci neočkovaných zaměstnanců u Správy železnic!

16313473981346739433566575531849 372062377096569