Na pátém jednání předložil zaměstnavatel nový komplexní návrh, který obsahoval:

1. Kondiční pobyty ve stavu roku 2018

2. Zvýšení počtu pásem osobních příplatků dle požadavku OC o dva, tj. od 35 let do 40 let a od 40 let, zvláštní odměny pro všechny zaměstnance odměňované tarifní mzdou, navýšení sazby tarifních stupňů, navýšení použitelného objemu pro výkonové odměny a zavedení rizikového příplatku pro zaměstnance HZS, kteří alespoň jednou v kalendářním měsíci byli na výjezdu. Návrh zaměstnavatele znamenal v souhrnném objemu navýšení MOON o cca 3 %.

OC odsouhlasily dnešní návrh zaměstnavatele na navýšení počtu pásem osobního příplatku a navýšení sazeb v každém pásmu o 0,5 % (odpovídá původnímu protinávrhu OC). Dále je otevřena otázka použití sazby B.

Po nesouhlasném stanovisku OC k ostatním bodům návrhu zaměstnavatele (požadavek na přeřazení 4 profesí z periody 3 let do periody 2 let a nesouhlas jedné odborové organizace se spoluúčastí účastníka 100 Kč/pobytový den) byl předložen další návrh zaměstnavatele, který obsahoval:

1. Kondiční pobyty v rozsahu 2018 + přeřazení 4 profesí (dispečer ŽDC, vedoucí dispečer, operátor železniční dopravy a provozní dispečer) do dvouleté periody při splnění podmínky práce ve vícesměnném pracovním režimu a zachování finanční spoluúčasti účastníka 100 Kč/pobytový den.

2. Zavedení zvláštní odměny pro všechny zaměstnance odměňované tarifní mzdou, navýšení sazby tarifních stupňů, navýšení použitelného objemu pro výkonové odměny a zavedení rizikového příplatku pro zaměstnance HZS, kteří alespoň jednou v kalendářním měsíci byli na výjezdu.

Na konci jednání došlo ke shodě nad novou podobou kondičních pobytů v roce 2019 dle druhého návrhu zaměstnavatele. U ostatních (finančních) bodů nedošlo k výraznému sblížení představ jednajících stran.

Další termín kolektivního vyjednávání je v pondělí 19. 11. 2018 v sídle zaměstnavatele.

Na dnešním čtvrtém jednání předložil zaměstnavatel komplexní návrh, který obsahoval:

1. Kondiční pobyty ve stavu roku 2018
2. Zvýšení počtu pásem osobních příplatků dle požadavku OC o dva, tj. 35 let a od 40 let, zvláštní odměny pro všechny zaměstnance odměňované tarifní mzdou, navýšení sazby tarifních stupňů, navýšení použitelného objemu pro výkonové odměny

Návrh zaměstnavatele znamenal v souhrnném objemu navýšení MOON o 2,42%.

Odborové organizace návrh nepřijaly a nadále zůstávají jednotlivá ustanovení předkládaná v návrhu zaměstnavatele v rozporu.

V rámci jednání byla vedena diskuze o výčtu pracovišť se zvýšenou náročnosti dle článku 34 přílohy č. 2 PKS SŽDC, odst. 3 písm. b) – nedošlo ke shodě.

Došlo ke shodě nad textem přílohy č. 5 Náborový příspěvek dle návrhu zaměstnavatele 1. změny PKS a k navýšení jeho výše na 50 000 Kč, resp. 80 000 Kč.

Další termín kolektivního vyjednávání je v úterý 13. 11. 2018 v sídle zaměstnavatele.

K 31. 12. 2018 zanikne všech 35 Provozních obvodů a k 1. 1. 2019 vzniknou nové obvody v jiných geografických polohách v celkovém počtu 23. Více v samostatném článku Počáteční fáze koncepčních změn v řízení provozu byla zahájena.

Mapa ke stažení v PDF:

Oblastní ředitelství Praha - PO Praha, Beroun, Kralupy nad Vltavou, Nymburk, Kolín

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem - PO Ústí nad Labem, Děčín, Most, Karlovy Vary

Oblastní ředitelství Plzeň - PO Plzeň, Tábor, České Budějovice

Oblastní ředitelství Hradec Králové - PO Hradec Králové, Liberec, Turnov, Česká Třebová

Oblastní ředitelství Brno - PO Brno, Jihlava, Břeclav

Oblastní ředitelství Olomouc - PO Olomouc, Valašské Meziříčí

Oblastní ředitelství Ostrava - PO Ostrava, Český Těšín

Ve čtvrtek 8. 11. 2018 se konalo v sídle zaměstnavatele pravidelné jednání Výkonného výboru ADP. Informace z kolektivního vyjednávání přednesl předseda ADP. O zhodnocení kampaně „Konec levné práce“ organizované ČMKOS pohovořil Daniel Linc, který se závěrečné konference zúčastnil. V průběhu jednání se dostavil generální ředitel SŽDC, Bc. Jiří Svoboda, MBA, který seznámil přítomné členy výboru a předsedy RO ADP s aktuální problematikou u SŽDC. Diskutovalo se odměňování, přesčasové práce nebo návrhy zaměstnavatele v souvislosti s připravovanou novelizací Katalogu prací. Vedení ADP sdělilo generálnímu řediteli, že očekávání zaměstnanců jsou při letošním kolektivním vyjednávání značná i v souvislosti s fází hospodářského cyklu, ve kterém se ekonomika ČR nachází. Shoda panovala nad zlepšením komunikace v rámci SŽDC a snahou bude dostat podnik ve střednědobém horizontu mezi „top zaměstnavatele“. Po odchodu generálního ředitele se pokračovalo v diskusi s cílem nalézt optimum, které bude akceptovatelné pro všechny strany. V závěru jednání byly schváleny úkoly pro jednotlivé členy, které budou následně vyhodnoceny na příštím jednání dne 20. 12. 2018. V odpoledních hodinách se zúčastnil předseda a místopředseda ADP slavnostního vyhlášení výsledků osmého ročníku „Tým SŽDC“ v Obecním domě v Praze.

Společné jednání pracovní skupiny pro OOPP a výstrojní součástky u SŽDC se uskutečnilo v pátek 2. 11. 2018 v sídle zaměstnavatele. V úvodu přivítala přítomné Mgr. Martina Kotková, Ph.D, ředitelka odboru nákupu veřejných zakázek a představila program jednání. Vyjádřila naději, že dojde ke korektní diskusi a návrhy budou objektivně posouzeny. Následně vystoupil Ing. Kleprlík, který představil nové vzory OOPP. Jednalo se o triko výstražné barvy, v novém designu a nově zpracovanými reflexními pruhy pro lepší viditelnost v dopravní cestě. Existuje možnost volby zaměstnance, kterému typu dá přednost (bavlna vs funkční materiál). Na organizačních jednotkách musí být možnost výběru samotným zaměstnancem. Dále byl představen nový vzorek blůzy a letních pracovních kalhot s odvětráním a nižší plošnou hmotností. Tyto OOPP byly představeny jako reakce na požadavky zaměstnanců pro letní období, které doprovázejí vysoké teploty. Samostatnou částí byla prezentace pracovní obuvi nového typu (sendvičová podrážka, vyšší odolnost proti oděru, antiperforační kevlarová planžeta, nově tvarovaná délka, odlehčená podrážka).

Další blok byl věnován výstrojním součástkám, kde vedoucí skladu v Hradci Králové paní Linhartová informovala, že z důvodu poptávky po bundách nového vzoru budou zásoby dodavatelem doplněny v průběhu 47. týdne a následně distribuovány zaměstnancům. Vedla se diskuse o bodové výši této součástky, kde byl požadavek odborů na snížení hodnoty min. o 10%. V současné době činí 3300 povinných bodů. Dalším návrhem bylo sjednocení systému bodů a nerozlišování povinných a nepovinných. Tento krok by znamenal zásah do systému FAMA a implementace by se prodloužila minimálně o jeden rok. Předseda ADP požádal o informaci, která se týkala nového návrhu uniforem pro zaměstnance SŽDC s nárokem. Mgr. Kotková sdělila, že dle návrhu se výstrojní součástky připravují a vzorky budou představeny v průběhu ledna nebo února 2019. Velký problém představují zásoby kabátů starého vzoru a především množství v okrajových velikostech. Tyto kabáty budou formou výprodeje nabídnuty k odprodeji za sníženou bodovou hodnotu. Ing. Zazvonil upozornil na velmi nepřehlednou orientaci v prostředí intranetu SŽDC, kde musí zaměstnanci složitě získávat informace potřebné k objednávce výstrojních součástek. V závěru bylo přislíbeno, že další jednání pracovní skupiny bude v prvních měsících roku 2019, aby reflektovalo na závěry tohoto jednání a požadavky odborů.