V pondělí dne 7.10. 2019 se konalo pravidelné jednání Rady ČMKOS. Předseda p. Josef Středula přivítal zástupce jednotlivých OC. Následovalo hlasování o přijetí nového člena Odborový svaz Jednota tlumočníků a překladatelů s pozitivním výsledkem. Tento odborový svaz se stane 31.členem ČMKOS. Dále byla zmíněna informace o stavu členské základny. Počet členů odborů neustále roste a to zejména mezi mladými lidmi. Tento trend momentálně zaznamenáváme i v ADP. Ukazuje se, že být členy odborů je stále více cool i mezi mladými lidmi. Ekonom Martin Fassmann zhodnotil vývoj míry inflace (aktuálně 2,6%) a okomentoval predikci inflace pro rok 2020, kterou vidí v rozmezí 2,5-3%. Predikce ČNB jsou 3% a ECB předpovídá inflaci 2,1%. Předseda Středula zmínil nadcházející předsednictví ČR v EU ve druhé polovině roku 2022. Toto předsednictví chápeme jako šanci pro ČR i v souvislosti s rychlejší konvergencí k ekonomicky vyspělejší části EU. Bohužel naši vládní politici to tak nevidí, když na rozpočet předsednictví vyčlenili zhruba poloviční částku než na stejný účel vynaložila nepoměrně menší Malta. Předseda Středula v hodnocení uplynulého období zmínil návštěvu Kongresu ADP v Pardubicích a ocenil možnost diskutovat s námi a generálním ředitelem SŽDC. Diskutovány byly rovněž ohlasy na manifestační mítink Konec levné práce. Bylo zaznamenáno mnoho pozitivních ohlasů a to i ze zahraničí. Kritiky je vyzdvihována zejména skutečnost, že ČMKOS předkládá ucelenou vizi naší ekonomické budoucnosti a možné cesty k rychlejší změně naší ekonomiky a její přiblížení k vyspělé části EU. Nejsou to tedy již jen snahy o vyšší mzdy. Studie ČMKOS „Šance na přibližování českých mezd vyspělé EU“, jejíž autory jsou přední čeští a jeden britský ekonom, vzbudila zájem i v zahraničí, takže bude v nejbližší době přeložena do angličtiny. Naši čtenáři si ji mohou stáhnout zde: https://ipodpora.odbory.info/dms/soubory/index?file=pohledy_01-2019_20190916150323.pdf

Zazněla informace o aktuální diskusi v Evropském parlamentu týkající se zavedení Evropské minimální mzdy. V této věci se nejvíce angažuje eurokomisař pro zaměstnanost Nicolas Schmit. Nicolas Schmit před výborem europarlamentu pro zaměstnanost a sociální věci prohlásil, že minimální mzda nemůže být stejná v celé EU, ale určitá kritéria pro úroveň minimální mzdy je třeba stanovit s ohledem na místní životní náklady, za nepřetržité konzultace s členskými státy. Pro zajímavost minimální mzda v ČR patří k nejnižším v EU a v tomto ohledu jsme na 17.místě z 22 zemí EU kde se minimální mzda uplatňuje. Za námi je již jen např Rumunsko, Bulharsko atd. Před námi je mimo jiné Polsko i Slovensko. Nejvyšší minimální mzda je v Lucembursku. Minimální mzda v Německu je 9,19 € na hodinu což je cca 40.200 Kč měsíčně, v ČR 13.350 Kč. ČR je v cenové hladině přibližně na úrovni 66% Německa. Průměrná mzda v ČR je na úrovni cca 34% ( cca 1.350 €) oproti Německé průměrné mzdě (3.800€)

Minulý týden byl zástupci O10 GŘ SŽDC představen odborovým organizacím v rámci prezentace návrh nového "Katalogu zaměstnání" s předpokládanou účinností od 1. 1. 2021. V současné době jsou zástupci OC seznámeni s výchozími premisami tohoto obsáhlého souboru zaměstnání včetně metodiky. Pracovní skupiny odborových organizací budou pracovat v první fázi samostatně a projednávat sporná ustanovení a k nim se vyjadřovat. Společné pracovní skupiny budou na základě schváleného harmonogramu projednávat sporné body do 31. března 2020, aby celý proces implementace mohl být ukončen ke konci roku a „Katalog zaměstnání“ účinný od 1. 1. 2021.

Předložený návrh má za cíl vyřadit nepoužívaná (povolání) zaměstnání u SŽDC, definovat nová, a také snahu přiblížit se Katalogu prací státních zaměstnanců ev. Národní soustavě povolání (NSP). Současně je management SŽDC vázán úkolem, aby nedošlo k plošnému navýšení TS a tím k překročení rámce mzdových prostředků rozpočtu SŽDC pro rok 2021. Proces novelizace bude časově a argumentačně velmi náročný, výsledná podoba by měla reflektovat na realitu současné náročnosti v jednotlivých zaměstnáních.

katalog

Dne 1. října 2019 dopoledne došlo ke shodě osmi odborových organizací a zaměstnavatele nad podobou Rámcových zásad o hospodaření s prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2020, Zásad o hospodaření s centralizovanými prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb (C-FKSP), a nad podobou trojstranné dohody o poskytování individuálních rekreací s příspěvkem z C-FKSP.

Zásadní změnou pro zaměstnance je případné rozšíření nabídky příspěvku z C-FKSP na rekreace nejen nabídky CK ČD-Travel, ale i zprostředkováním nabídek CK: CK Exim Tours/CK Fischer, CK Travel Family (VTT, VIAMARE, Vítkovice Tours, Kovotour), CK Mayer Crocus (poznávací zájezdy), CK Fede (lyžařské zájezdy), BlueStyle. V ostatních ustanoveních nedošlo k výrazným změnám. Odborová organizace SOSaD sdělí své stanovisko k dohodnutým materiálům dodatečně.

V návaznosti na podepsání dohody o kolektivním vyjednávání všemi signatáři, bylo po poledni 1. října 2019 zahájeno, za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA, výjezdní kolektivní vyjednávání.

Zástupci odborových organizací okomentovali společné stanovisko, které zaslali zaměstnavateli v pondělí 30. září 2019.

Zásadní body:

 • Požadavek na dvouletou platnost PKS.
 • Navýšení většiny mzdových složek a ostatních osobních nákladů: tarifní mzdy, výkonové odměny, příplatky, odměny, odměňování HZS, požadovaných prostředků na akce sociálního a bezpečnostního charakteru, výše max. měsíčního odstupného, nominální hodnoty stravenek.
 • Rozšíření profesí s určenou 36 hodinovou stanovenou týdenní pracovní dobou.
 • Řešení principů pracovní pohotovosti a poskytování volna při krátkodobé zdravotní indispozici.
 • Použití pouze jedné (vyšší) sazby příplatku za dělenou směnu.
 • Rozšíření profesí a počtu zaměstnanců s nárokem na kondiční pobyty.

 • Na začátku jednání došlo ke shodě nad principem nového benefitu Příspěvek na dopravu. Prozatím nedošlo k dohodě o nominální hodnotě tohoto příspěvku (v případě dohody bude použito i ve vyjednávané 3. změně stávající PKS).
V průběhu jednání došlo ke shodě 8 odborových organizací a zaměstnavatele (SOSaD sdělí své stanovisko později z důvodu absence jejich kolektivních vyjednavačů):
 • Příloha č. 1 – článek 18 – Překážky v práci: stávající znění;
 • Příloha č. 2 – článek 19 (resp. Příloha č. 2.1 – tabulka 7) – Příplatek za dělenou směnu: zrušení sazby B;
 • Příloha č. 2 – článek 20 – Příplatek za režim práce: poskytování příspěvku také zaměstnancům v jednosměnném pracovním režimu za každou odpracovanou hodinu výkonu práce v době pracovní pohotovosti;
 • Příloha č. 2 – článek 34 – Výkonová odměnanavýšení základní minimální sazby VO na 5,5 % tarifní mzdy; možné rozpětí VO při sjednané dohodě na oblastních ředitelstvích 5,5 - 30 % tarifní mzdy; zvýšení minimální výše disponibilních prostředků pro VO na 7,7 % mzdových tarifů;
 • Příloha č. 2 – článek 37 – Odměna za nástup na směnu v noci: navýšení na 80 Kč;
 • Příloha č. 2 – článek 38 – Odměna za krátkou směnu: navýšení na 40 Kč;
 • Příloha č. 2.1 – tabulka 11. Odměna za pracovní pohotovost: navýšení sazeb odměny: A – nejméně 50 Kč/hod. pohotovosti; B – nejméně 35 Kč/hod.
 • Příloha č. 2.1 – tabulka 12. Zvláštní odměna: navýšení sazeb zvláštní odměny (% z tarifní mzdy);
 • Příloha č. 3 – navýšení nominální hodnoty poukázek na jídlo na 120 Kč u zaměstnanců při směně dlouhé 12 a více hodin; 100 Kč u ostatních zaměstnanců;
 • Příloha č. 5 – došlo k úpravě pravidel poskytování náborového příspěvku u zaměstnanců, kteří si musí kvalifikaci doplnit – příspěvek bude poskytnut po dosažení požadované kvalifikace.

V ostatních bodech ke shodě nedošlo a budou předmětem dalších jednání.
 
V rámci jednání proběhla i prezentace zástupců společnosti UP Česká republika (dříve Cheque Déjeuner) k možnostem získání a použití elektronické stravenky pro zaměstnance SŽDC (v souladu se sjednanou PKS). Jednou z výhod je online informace o stavu účtu a proběhlých platbách (webový přístup, mobilní aplikace), převod nevyužitých finančních prostředků do konce roku 2020, denní limit 800 Kč, aktuální možnost využití ve 12 000 prodejních místech). Zaměstnavatel neprodleně vydá informace pro zaměstnance.

Na závěr jednání zaměstnavatel předal a odprezentoval pracovní návrh novelizovaného Katalogu zaměstnání SŽDC.

Další termín kolektivního vyjednávání je pátek 18. října 2019 v sídle organizace.

Dnes dne 3. 10. 2019 byla v odpoledním bloku jednání odborových organizací působících u SŽDC prezentována zástupci společnosti Up! Česká republika s.r.o. elektronická stravenka (e-stravenka) pro zaměstnance SŽDC. Ředitel pro klíčové zákazníky pan Petr Pacas velmi podrobně informoval o uživatelské aplikaci, portfoliu smluvních partnerů, technických podmínkách použití i uživatelském rozhraní. V rámci diskuse odpovídal na konkrétní dotazy z řad zástupců OC i zaměstnavatele.

Zástupci O10 GŘ SŽDC počítají s tím,  že tato nová platforma by mohla být spuštěna do konce roku 2019. Současným trendem je digitalizace nejen v této oblasti a SŽDC jako moderní společnost chce tento trend následovat.

Dne 1. 10. 2019 byly v rámci kolektivního vyjednávání u SŽDC sjednány Zásady FKSP (Rámcové i C-FKSP) na rok 2020. Signatářů ze strany OC bylo přítomno pouze osm, což neumožňuje připojení podpisu generálního ředitele. Zásadní změnou je možnost čerpání příspěvku na individuální rekreaci z prostředků C-FKSP od více cestovních kanceláří než doposud.