Odborový svaz ADP podporuje demonstraci OS KOVO, která se uskuteční dne 29. 3. 2023 v Praze. Účastníky demonstrace žádáme, aby dodržovali stanovené pokyny organizátorů.

Dne 21. 3. 2023 se v odpoledních hodinách konalo v sídle Správy železnic společné jednání zástupců OC a zaměstnavatele.

Ing. Koucký informoval přítomné, že Správní rada schválila Plán hospodaření SŽ pro rok 2023. Na základě tohoto dokumentu byl představen materiál Rozpis plánu MOON pro rok 2023"Zálohový příděl FKSP na rok 2023", který byl následně odsouhlasen. Další informací bylo zahájení čerpání KOP pro zaměstnance s nárokem v letošním roce od 5. - 16. dubna 2023 (dle jednotlivých lokalit). V rámci projednání a informování byl předložen materiál o dopadu a konečné podobě organizačních změn od 1. 4. 2023, vyhodnocení prověrek BOZP za rok 2022 či stav průběžného čerpání z kapitoly individuální rekreace (C-FKSP). 

Následovalo jednání pracovní skupiny k problematice institutu střežení pracoviště. Za úsek řízení provozu se zúčastnil Ing. Tuma, MBA. Vzhledem k rozsahu dat navrhl předseda ADP v první fázi problematiku řešit změnou PKS, zrušením ustanovení o druhém přerušení a následně vést diskusi o dalších parametrech. Zaměstnavatel navrhl rozšířené jednání v dubnu popř. v květnu o náměstky ředitelů OŘ pro provoz, aby se snáze dosáhlo potřebného konsensu. 

IMG 20230321 WA0006

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v mediálním prostoru se velmi vážně hovoří o vládou připravovaném posunutí věku odchodu do důchodu ze současných 65 na 68 let. Přestože zatím nemáme k dispozici žádné oficiální podklady, považujeme za nezbytné se proti tomuto záměru ozvat.

Řada profesí je fyzicky či psychicky velmi náročných. Navíc mnoho lidí již po 65. roce věku není v takové zdravotní kondici, aby mohli svou profesi dále vykonávat. A u opravdu těžkých zaměstnání tato situace nastává ještě dříve. Dlouhodobě proto požadujeme zkrácení věku odchodu do důchodu pro náročná povolání.

Prosíme podpořte Petici proti odchodu do důchodu v 68 letech a za dřívější odchod do důchodu zaměstnanců v náročných profesích, která je přílohou tohoto dopisu. Šiřte tuto petici mezi svými kolegy, rodinami i přáteli.

Vaše podpisy dají vládě jasně najevo, že s takovými návrhy nesouhlasíte. Mohou také přispět k tomu, že PSP ČR s námi bude muset toto téma projednat.

Podepsané petiční archy posílejte na adresu: ČMKOS, Politických vězňů 1419/11, 110 00 Praha 1.
Na obálku napište slovo PETICE.

Předem všem moc děkujeme.

Petiční arch ke stažení v PDF:

Ve čtvrtek dne 9. 3. 2023 se v Kolíně uskutečnilo pravidelné zasedání Výkonného výboru rozšířené o předsedy Regionálních organizací ADP. Na jednání bylo odsouhlaseno konání volebního Kongresu RO ADP Ostrava v termínu 13. 4. 2023 v Olomouci. Uskuteční se nové volby do Regionálního výboru a současně budou navrženi a zvoleni delegáti na celorepublikový Kongres ADP (12. 5. 2023 Pardubice).

Dalším bodem byla situace ohledně vládních návrhů, které se objevují v mediálním prostoru, především k plánované „důchodové reformě“. Na základě velmi vážné situace je svoláno mimořádné jednání Rady ČMKOS (10. 3. 2023). Předseda ADP dále informoval přítomné o výsledcích dvoudenního jednání Rady ČMKOS, které se uskutečnilo 13. a 14. 2. 2023 v Jičíně. Následně Výkonný místopředseda sdělil informaci o úspěšně vykonaných periodických zkouškách odborné způsobilosti v oblasti prevence rizik (OZO) dle zákona č. 309/2006 Sb. svazových inspektorů BOZP pana P. Fučíka a předsedy ADP, které se konaly dne 1. 3. 2023 v Českých Budějovicích.

Na zasedání VV se řešila problematika přípravy nových Stanov ADP, nové pojistné smlouvy pro členy ADP (pojištění odpovědnosti z výkonu povolání), které bude pro nové období rozšířeno o pojištění členů s pracovní náplní (řidič-referent). Smlouva bude po podpisu včetně doplňujících dokumentů zveřejněna na webových stránkách.

V odpolední části zasedání výboru, sdělil předseda ADP všem přítomným, že již nebude na Kongresu v Pardubicích dne 12. 5. 2023 obhajovat funkci a kandidovat na předsedu svazu ADP.

Toto rozhodnutí členové Výkonného výboru a předsedové RO ADP vzali na vědomí a poděkovali za dosavadní desetiletou práci v čele Aliance drážního provozu. Veškeré procedurální kroky budou koordinovány s Výkonným výborem takovým způsobem, aby po 12. 5. 2023 mohlo nové vedení svazu společně zahájit další volební období, představit program a své vize.

IMG 20230310 WA0006

Regionální organizace ADP CDP Praha ve spolupráci s výkonným výborem ADP a regionálními organizacemi OŘ Praha a GŘ Praha pořádá dne 20. dubna 2023 “Jarní brigádu v odborové kanceláři ADP” v Kolíně na Kamčatce.

Jarní brigáda bude zahrnovat nejen kompletní úklid vnitřních prostor (vč. malování, mytí oken apod.) ale také úklid venkovního prostranství (zahradnické práce, setí trávy, čištění okapů apod.).

Informace a závazné přihlášení u pana Petra Lorence, mob. tel. 778 065 664. Z organizačních důvodů, zejména pro zajištění občerstvení, je nutné se přihlásit nejpozději do 12. dubna 2023.

Pozvánka ke stažení v PDF:

Propozice ke stažení v PDF:

Českomoravská konfederace odborových svazů a její členské svazy jsou mimořádně znepokojeny nekoncepčními nápady vlády na zásahy do důchodů. Vláda se namísto aktivního boje s inflací, v jejímž důsledku všichni obyvatelé České republiky během dvou let zchudnou až o čtvrtinu, zabývá tzv. důchodovou reformou. Pro tu ale nemá ani dostatek podkladů a zjevně ani znalostí a schopnost ji provést kvalitně a ku prospěchu občanů.

Vláda Petra Fialy již více než rok prakticky nečinně přihlíží tomu, jak reálné příjmy obyvatel ČR likviduje jedna z nejvyšších inflací v EU a namísto aktivních opatření na její snížení a efektivní práci na stabilizaci veřejných financí se začíná věnovat otázce důchodů. Aktuálně to vypadá, že nečinnost či neschopnost vlády mají zaplatit ti nejzranitelnější, tedy zaměstnanci a bohužel stále více důchodci, a to jak současní, tak budoucí.

Aktuální vládní návrh na dramatické snížení valorizace, která má podle platné legislativy nastat v červnu, o více než polovinu není ničím jiným než trestáním důchodců. Těm by tak totiž reálná výše prostředků na živobytí klesla zhruba o desetinu. A to jen a pouze kvůli nečinnosti vlády, za což mají zaplatit. Protože pokud bude vláda pokračovat ve svém kurzu neřešení hospodářské a sociální situace podobně hrozivým způsobem jako dosud, inflace bude devastovat příjmy a úspory lidí i nadále.

„Považujeme za nepřijatelné ignorování sociálního dialogu v tak důležité oblasti jako jsou důchody a důchodová reforma. Vyzýváme vládu, aby zastavila rozdělování společnosti a přestala obviňovat a trestat seniory a zaměstnance, kteří inflaci ani deficit příjmů veřejných financí opravdu nezpůsobili,“ říká Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, a doplňuje: „Vyzýváme vládu, aby nezhoršovala situaci důchodců účelovým ohýbáním valorizačního mechanismu důchodů. Vládě silně doporučujeme, aby se věnovala úkolu, se kterým si zatím zjevně neví rady – stabilizaci veřejných financí. A to tak, aby tzv. důchodová reforma nebyla zneužita, přičemž hlavní příčinu chybějících financí v rozpočtech by to stejně nevyřešilo.“ Podle jeho slov je namístě odmítnout také kroky vlády, které snižují prostředky v systému sociálního pojištění, což ČMKOS požadovala již v roce 2021.

Co se týče dalšího avizovaného kroku, kterým má být prodloužení věku odchodu do důchodu až na 68 let, ČMKOS předkládá jasné argumenty, proč tento nápad považuje za zcela nepřístojný. „Skutečnost je taková, že nejen že se od zhruba 65. roku života výrazně zhoršuje zdraví lidí, ale čeští zaměstnanci na základě rozdílu v délce pracovní doby odpracují v průměru o celých 11 let více než zaměstnanci v sousedním Německu. Pokud se vláda rozhodla fakticky rezignovat na boj s inflací a poškodit tak všechny obyvatele země, měla by si uvědomit, že tím zruinuje jakýkoli sociální systém,“ vysvětluje místopředseda ČMKOS a přední expert na oblast důchodové reformy a pracovního práva Vít Samek.

„Vláda ignoruje sociální dialog. Ty opravdu důležité materiály posílá často pozdě a popírá svá vlastní slova, například když ministr práce a sociálních věcí z pověření předsedy vlády jasně deklaroval, že v době, kdy budou známy první návrhy změn důchodového systému, zapojí do debaty sociální partnery. Namísto toho z médií slyšíme jen nápady‘ znepokojující veřejnost a skutečná expertní věcná debata zoufale chybí. Proto žádáme předsedu vlády, aby téma důchodové reformy bylo zařazené jako bod na nejbližší jednání Rady hospodářské a sociální dohody, tedy tripartity, které je naplánované na 6. března,“ uzavírá Josef Středula.

Přílohy: