Dne 13. 6. 2019 se uskutečnilo pravidelné jednání Výkonného výboru ADP, tentokrát bez účasti zaměstnavatele. Ústředním bodem byla změna termínu konání Kongresu ADP, který se uskuteční ve středu dne 18. 9. 2019, v Pardubicích v Domě techniky (pozvánka bude distribuována samostatně). Důvodem změny termínu byla kolize s kampaní ČMKOS „Konec levné práce„, která vyvrcholí 17. 9. 2019 ve Fóru Karlín. V současné době potvrdili svoji účast na kongresu předseda ČMKOS Josef Středula, prezident OAVD Mgr. Jozef Chovanec a další hosté.

Předseda ADP informoval členy VV ADP o výsledcích posledních jednání se zaměstnavatelem, z Rady a Sněmu ČMKOS. V této souvislosti se uskutečnila nominace a volba zástupců ADP do Krajských rad hospodářské a sociální dohody (malých tripartit). Na základě usnesení Výkonného výboru ADP bude seznam se zvolenými zástupci s průvodním dopisem zaslán na ČMKOS k dalším procedurálním úkonům.

V dalším bloku jednání byla přednesena zpráva Centrální revizní komise o provedené kontrole hospodaření. Předseda v bodu různé informoval o schválených sociálních výpomocích z prostředků FKSP, které se podařilo v součinnosti se zaměstnavatelem zajistit našim dlouhodobě nemocným členům.

V odpoledních hodinách se konalo za účasti členů Výkonného výboru setkání se zaměstnanci, bývalé organizace Kolín II., kteří byli v začátcích velkou oporou pro další rozvoj ADP. Na společném setkání prezentoval místopředseda Daniel Linc projekty ČMKOS a pohovořil o vzniku a poslání Mezinárodní organizace práce, která v letošním roce oslavila 100 let od svého vzniku. Následovala diskuse nad tématy , které se týkaly kolektivní smlouvy na rok 2020, vzhledu nových uniforem, Zásadách FKSP či jízdních výhod pro zaměstnance SŽDC.

Dne 28. 5. 2019 se za účasti generálního ředitele SŽDC konalo pravidelné jednání zástupců odborových organizací a zaměstnavatele. V úvodu Bc. Svoboda, MBA zrekapituloval hospodaření organizace za 1.Q. 2019, kde SŽDC plní závazky sjednané v PKS, dále zhodnotil koncept motivační odměny, který se začíná aplikovat v jednotlivých OŘ. Poděkoval za zpětnou vazbu při návrhu nových uniforem a vyzdvihl potřebu vystrojit i zaměstnance CDP, kteří nejsou v kontaktu s cestující veřejností. Výstrojní součástky nebudou mít vzhled uniformy, ale budou stylizovány do konceptu lehkých kalhot a polo trika s límečkem. V odpovědi na dotaz z pléna ohledně příspěvku na dojíždění zaměstnanců vlakem do zaměstnání od GVD 2019/2020 s jinými dopravci než s ČD, a. s., sdělil, že tuto problematiku by chtěl vyřešit v nejbližších měsících.

V dalším bloku jednání, přivítal Ing. Koucký ředitelku ČD Travel, Mgr. Jíšovou, která představila portfolio služeb, které CK poskytuje klientům. Následovala diskuse nad postavením ČD Travelu v podmínkách SŽDC, a také v rámci zákonné legislativy pro hospodaření s FKSP. Zástupci ADP v rámci diskuse požadují sjednocení pravidel pro C-FKSP a v rámci OJ nebo posílení rozpočtů na organizačních jednotkách a individuální rekreaci nerozpočtovat na úrovni C-FKSP. Jiná je situace u TDM nebo příspěvku na rekreaci pro rodinného příslušníka při nároku na KOP, kde by současná úprava nebyla rozporována. Vzhledem k faktu, že toto jednání bylo určeno k vytyčení výchozích pozic jednotlivých stran a zájmů, přislíbil Ing. Koucký předložení návrhu zaměstnavatele do příštího jednání v měsíci červnu. Současně sdělil, že problematika FKSP je neméně důležitá, stejně jako příspěvek na dopravu, který bude souviset s kolektivním vyjednáváním na další období. V rámci projednávání byl ukončen proces organizační změny na úseku O22 a O11, kde od 1. 6. 2019 budou jednoznačně stanoveny odpovědnosti gestorů (O22) a metodiky (O11). V souvislosti s touto změnou dojde k přesunu dvou pracovních položek pod O11, jinak bez vlivu na zaměstnanost. Příští jednání se uskuteční 25. 6. 2019 v sídle SŽDC.

Jménem odborové organizace ADP gratuluji panu Josefu Středulovi ke zvolení místopředsedou ETUC (European Trade Union Confederation), kde je ČMKOS respektovaným členem. Po dnešní volbě vedení její význam a přínos pro zaměstnance v ČR i Evropě značně posílí.

Dnes dne 21. 5. 2019 se konala slavnostní prezentace nových uniforem (výstrojních součástek) za přítomnosti generálního ředitele SŽDC, zástupců odborových organizací, zástupců dodavatele pilotní série, pozvaných hostů a médií. Místem konání byl Vládní salónek v Praze na hlavním nádraží. Nové uniformy budou důstojně reprezentovat povolání výpravčích i státní organizaci SŽDC. Jako každá nově zaváděná věc budou mít mnoho příznivců, ale i odpůrců, avšak nové trendy na pohodlí a vzhled splňovat zajisté budou.

Dne 30. 4. 2019 se konalo společné jednání zástupců OC a zaměstnavatele na úrovni GŘ SŽDC. Jednání bylo ve zkrácené časové dotaci z důvodu konání Žofínského fóra, kde mezi hosty a řečníky byl mj. generální ředitel Svoboda. Personální ředitel, Ing. Koucký přednesl změny ve jmenovaných funkcích, kde došlo ke změně ředitele OŘ Brno, nově byl jmenován Ing. Tkáč Libor, přednostkou PO Beroun Ing. Šímová. Dále byla zmíněna připravovaná změna dodavatele v oblasti vzdělávání, kde DVI nahradí od 1. 1. 2019 lektoři SŽDC, kteří budou mít nové kompetence a budou aktivně doplňovány zaměstnanci provozní kontroly. Předpokládá se snížení časové náročnosti školení pro výpravčí, ale nově budou mít povinnou účast na cvičném sále CDP (pouze obsluhující JOP). Pan ředitel dále sdělil vývoj zaměstnanosti za I. Q. 2019 a vývoj mzdy. Medián mezd SŽDC byl 35 462 Kč, procentuální nárůst očištěný o inflaci činí oproti roku 2018 (+7,73%). 

Na jednání byla předložena k projednání Zpráva o stavu BOZP za rok 2018, informace o počtu zaměstnanců s vyplaceným náborovým příspěvkem (z řízení provozu 55 výpravčích). Bylo sděleno, že organizační změna na O22 a O11 GŘ SŽDC se prozatím neuskuteční, další vývoj bude diskutován v souladu s vypracovanou analýzou KPMG. Pracovní skupiny zaměstnavatele k novele Kvalifikačního katalogu zahájily svoji činnost, dílčí výstupy nebudou zveřejněny. Nové výstrojní součástky doznaly dílčích úprav na základě požadavků odborů, oficiální prezentace se bude konat dne 21. 5. 2019 v Praze.

PPV Plzen