Dne 19. 11. 2019 se uskutečnilo 3. zasedání Sněmu ČMKOS v Hotelu Olšanka. Ve svém vystoupení předseda Josef Středula shrnul všechny významné akce, které se konali od posledního zasedání, vyzdvihl zrušení karenční doby, velmi úspěšný mítink "Konec levné práce", či dobré jméno ČMKOS ve strukturách evropské konfederace odborových svazů (ETUC), kde byl letos předseda Středula zvolen viceprezidentem.

cm2

Opětovně se prezentoval cíl ČMKOS pro kolektivní vyjednávání: min. + 6 - 7% pro rok 2020, snaha o zakotvení do novely ZP v rámci legislativního procesu 5 týdnů dovolené či zkrácení pracovní doby o 2,5 hod/týdně. Velmi podrobně se vyjádřil k procesu stanovení výše minimální mzdy pro rok 2020, ale také jaké mechanismy zvolit pro případ automatického navyšování dle dosud  nesjednaného algoritmu. Snahou ČMKOS ve střednědobém období je dosáhnout u minimální mzdy 50% průměrné mzdy v ČR. Ve svém vystoupení místopředseda Vít Samek zhodnotil mj. poslední závěry "Komise pro spravedlivé důchody", či vývoj ekonomických ukazatelů v letošním roce a prognózy na rok 2020. Místopředsedkyně Radka Sokolová vyzdvihla aktivní účast odborářů v rámci projektu "Odborové akademie", která v říjnu skončila a již se připravuje další ročník. Další příspěvky přednesli doc. Janíček, Martin Fassman či předsedkyně Revizní komise. V rámci diskuse vystoupili zástupci jednotlivých odborových svazů, kteří prezentovali problémy se kterými se potýkají (zdravotnictví, školství, hutnictví, apod.) nebo naopak co se podařilo prosadit pro zaměstnance. 

V úterý 19. 11. 2019 se v odpoledních hodinách uskutečnilo společné setkání generálního ředitele SŽDC Jiřího Svobody se zástupci slovenských odborů (OAVD) působících u ŽSR a zástupců ADP. Společnými tématy byla výstavba a financování železniční infrastruktury, dálkové a místní řízení provozu, liberalizace dopravy či personální situace. Srovnatelným parametrem u obou společností je věkový průměr zaměstnanců (50+), který musí být řešen koncepčně, aby nedošlo za několik let ke kritickému nedostatku zaměstnanců infrastruktury i řízení provozu. V diskusi zaznělo co mají manažeři infrastruktury společného ještě z dob společného státu, ale také kam se posunula SŽDC, a jaké má další cíle pod vedením současného generálního ředitele. Generální ředitel zmínil význam budování VRT, který začíná mít reálnější podobu, alespoň v přípravě a organizačním zajištění včetně spolupráce se SNCF či DB Netz (při výstavbě tunelu do Saska).

20191119 140804

Dne 15. listopadu 2019 pokračovalo jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 v sídle organizace. V průběhu jednání seznámil přítomné ředitel odboru strategie Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D., s přípravou vysokorychlostních tratí včetně mezinárodního kontextu vývoje těchto tratí.

Resized 20191115 102632 1487
Na začátku jednání proběhla diskuze o podobě příspěvku na dopravu na období jízdního řádu od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020 – 3. změna PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 – 31. 12. 2019 a PKS po 31. 12. 2019. Z důvodu nejednotného stanoviska na straně OC nedošlo k dohodě o výši příspěvku na dopravu.

V další části jednání předložil zaměstnavatel návrhy na úpravu podmínek zajištění očkování zaměstnanců proti klíšťové encefalitidě a proti hepatitidě; navýšení sazeb tarifních mezd; stanovení navýšených sazeb odměn z dohody pro pracovníka dozoru; navýšení procentuální výše příplatku za práci v noci a navýšení sazeb příspěvku na čištění stejnokrojů a údržbu OOPP. V souvislosti s dalším návrhem zaměstnavatele na zvýšení tarifních mezd bylo ze strany zaměstnavatele konstatováno, že musí být hledány zdroje v již dohodnutém textu kolektivní smlouvy. Ke shodě nedošlo a všechny otevřené body zůstávají v rozporu.

Další termín kolektivního vyjednávání je v pátek 22. listopadu 2019 v Praze.

fksp

Odborová organizace ADP v rámci připomínkového místa jako člen ČMKOS má možnost se vyjádřit k novele právního předpisu, který je aplikován také u SŽDC. V současné době se Správa železniční dopravní cesty řídí na základě přechodného ustanovení (§16) Vyhl. č. 114/2002 Sb., zrušenou Vyhláškou č. 310/1995 Sb. Z tohoto důvodu státní podniky nemohou aplikovat v plném rozashu Vyhlášku č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů a často docházelo k nejasnostem ve výkladu jednotlivých ustanovení. Návrh MF ČR chce tento právní stav napravit návrhem vyhlášky, která má za cíl sjednocení pravidel a zásad hospodaření s fondem, včetně zavedení nových ustanovení, které jsou aktuálně poptávány ze strany zaměstnavatelských subjektů, odborů i zaměstnanců. Navrhovaná účinnost právního předpisu je od 1. 1. 2020, což bude mít po ukončení meziresortního připomínkového řízení vliv na již sjednané Zásady FKSP u SŽDC. V novele je kladen akcent na postavení státních podniků jako takových v rámci tvorby a hospodaření s fondem.

Významné změny jsou ve vyšším plnění, především při sjednávání sociálních výpomocí a zápůjček, příspěvku na penzijní připojištění, nově příspěvku na dopravu do zaměstnání, pořízení smutečního věnce či kytice v případě úmrtí zaměstnance. Nově definuje příspěvek na vitamínové prostředky, dioptrické brýle, kontaktní čočky, dentální hygienu a jinou zubařskou péči včetně očkování či příspěvku na úhradu tištěných knih.

Dne 1. listopadu 2019 pokračovalo jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 v sídle organizace i za účasti náměstka generálního ředitele pro ekonomiku Ing. Aleše Krejčího.

V úvodu jednání proběhlo jednání o 3. změně podnikové kolektivní smlouvy na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019, kdy zaměstnavatel navrhl novou výši příspěvku na dopravu. Doposud nedošlo ke shodě. Zároveň proběhla diskuze o stavu jízdních výhod, zástupci zaměstnavatele apelovali na zvolení takových postupů, aby nedošlo k poškození dobrého jména železnice v očích veřejnosti.

Zaměstnavatel předložil návrhy na navýšení dohod pracovníka dozoru, na navýšení příplatku za práci v noci, na výrazné navýšení příspěvku na čištění OOPP a stejnokrojů a úpravu textace v oblasti očkování zaměstnanců a zvláštního ustanovení pro odměňování zaměstnanců HZS. K dohodě došlo pouze u ustanovení pro odměňování zaměstnanců HZS.

Další termín kolektivního vyjednávání je v pátek 15. listopadu 2019 v Praze.