Dne 12. 2. 2021 pokračovalo formou videokonference jednání mezi zástupci zaměstnavatele a zástupci odborových organizací o podobě 3. změny PKS Správy železnic na rok 2021. V novém návrhu zaměstnavatel reagoval na podněty z minulých jednání a předložil doplněný návrh o možnost výběru zaměstnance mezi stravenkovým paušálemelektronickou stravenkou. Předpokládaná účinnost je od 1. 6. 2021. V průběhu jednání byla doplněna možnost změny formy poskytování příspěvku na stravování jednou za 6 měsíců na základě vlastní žádosti zaměstnance. S předloženým návrhem souhlasí většina odborových organizací. Přetrvává odmítavé stanovisko OC SOSaD, Federace železničářů a Federace vlakových čet. Tyto organizace zdůvodňují svůj nesouhlas nejasností v daňové problematice, vazbou na exekuce a insolvence u nové nahrady příspěvku na stravování, snížením komfortu zaměstnanců neposkytováním papírových poukázek a nesouhlasem zaměstnanců s těmito novými možnostmi.

V rámci diskuse ředitel odboru personálního sdělil, že včera ve spolupráci s O30 GŘ vyšel pokyn pro ředitele OJ, který popisuje jakým způsobem získají zaměstnaci potvrzení o zaměstnání v rámci  dojíždění z/do uzavřených okresů (Cheb, Sokolov, Trutnov) a v případě potřeby bude moci být  uplatněn i pro jiné lokality. 

Další jednání se uskuteční 19. 2. 2021 opět formou videokonference.

Dnes probíhalo formou videokonference další jednání o 3. změně PKS, náhrada poukázek "stravenek" zaměstnaneckým paušálem, který umožňuje novela zákona o dani z příjmů a předložený návrh zaměstnavatele.

Celý týden probíhaly různé diskuse nad klady a zápory této nové legislativní úpravy a dopady na zaměstnance u Správy železnic. Otázka ponechání peněžitého příspěvku pokud je zaměstnanec v exekuci nebo insolvenci byla již diskutována na minulém jednání, právní výklad byl některými OC distribuován mezi zaměstnance nebo zveřejněn na sociálních platformách. Těžiště odmítavého postoje je u těch skupin zaměstnanců, kteří mají procentuální bonusy jako držitelé e-stravenky, které poskytuje společnost Up! 

Zaměstnavatel pokud chce s návrhem uspět, by měl zvážit oslovení zaměstnanců přímou formou, aby nedocházelo ke zbytečnému zkreslování faktů a dat. Pouze statisticky významný vzorek zaměstnanců může zodpovědět na otázku zda ponechat poukázky i elektronické nebo zavést zaměstnanecký paušál. Návrh počítá s účinností od 1. 6. 2021 především z důvodu tříměsíční výpovědní lhůty. Vzhledem k nejednoznačnému stanovisku OC není tento termín v tuto chvíli pravděpodobný.

Další jednání se uskuteční příští pátek 12. 2. 2021.

Dne 27. 1. 2021 se konalo jednání vedení OŘ Hradce Králové se zástupci odborů OSŽ, ADP a Sosad, na kterém byly sjednány zásady pro tvorbu a používání FKSP na OŘ Hradec Králové. Příspěvek na individuální dovolenou pro zaměstnance se zvýšil oproti loňskému roku na 4 000 Kč, příspěvek na stravenky činí 14 Kč.

Výše výkonových odměn zůstává stejná jako v roce 2020, a to z toho důvodu, že peněžní prostředky na výkonové odměny zůstaly ve stejné výši jako v minulém roce. Česká Třebová výpravčí hlavní a panel sever +8 %, Pardubice hl.n. panel +8 %, Hradec Králové výpravčí +7 %, Liberec výpravčí st.3 +6 %.

Dne 28. 1. 2021 v rámci pravidelného jednání vedení OŘ Olomouc a zástupců OSŽ a ADP došlo k podepsání Zásad pro tvorbu a používání FKSP u OŘ Olomouc pro rok 2021. Došlo k průlomové novince, kdy na základě dlouhodobého podnětu ADP byla přijata podpora individuální rekreace zaměstnanců a to ve výši 5000 Kč. Bohužel ne u všech přítomných toto vzbudilo radost a naději na nové možnosti využití prostředků FKSP. Dále byly projednávány zvýšené výkonové odměny, byl podán podnět k novým uniformám a katastrofální zajištění úklidu sněhu ze strany podniku v části OŘ Olomouc.

V návaznosti na dne 25. ledna 2021 zahájené kolektivní vyjednávání pokračovalo dnes formou videokonference jednání s odborovými organizacemi. Zaměstnavatel předložil upravené znění návrhu a po vzájemné diskusi došlo k rozdělení kolektivního vyjednávání o 2. a 3. změně PKS. V rámci 2. změny PKS došlo v návaznosti na změnu legislativy k doplnění článku 17 Přílohy č. 1 Dovolená. Tato 2. změna byla dnes sjednána.

Samostatně pak bylo jednáno o 3. změně PKS, jejímž obsahem je poskytování benefitu stravování formou zavedení stravenkového paušálu včetně poskytování finančního příspěvku na stravování z FKSP. Zástupci jednajících stran se sblížili v názorech na principu poskytování, zatím však ke sjednání této 3. změny nedošlo a kolektivní vyjednávání bude pokračovat.

Na dnešním jednání dále došlo mj. ke shodě nad podobou Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky FKSP (Zásady C-FKSP) na rok 2021 a ke sjednání trojstranné smlouvy o zajišťování individuálních rekreací a táborů dětí a mládeže s příspěvkem z C-FKSP.

Další jednání proběhne v pátek 5. února 2021 opět formou videokonference.

Dnešním dnem byly sjednány Zásady C-FKSP u Správy železnic dle nově dohodnutých pravidel a parametrů. Současně došlo k uzavření 2. změny PKS Správy železnic pro rok 2021, která se týká nové metodiky výpočtu dovolené především u zkrácených pracovních úvazků. 

Stravenkový paušál je předmětem 3. změny, kde je u několika OC rozpor k předloženému textu. Další jednání o podobě 3.změny se bude konat dne 5. 2. 2021.

Resized 20210129 082110 503

Formou informace v elektronické knize normálií byli zástupci RO ADP Ústí nad Labem a zaměstnanci seznámeni s výší VO odměny pro pracoviště s vyšší pracovní zátěží v OŘ Ústí nad Labem pro rok 2021. Jedná se o pracoviště výpravčí ÚS - ŽST Děčín hl.n. a výpravčí ÚS – ŽST Ústí nad Labem hl. n.

V průběhu prosince 2020 obdržela RO ADP Ústí nad Labem návrh zaměstnavatele, v řádném termínu zaslala odpověď a vyzvala k jednání a diskusi nad pracovišti se zvýšenou zátěží včetně procentuální výše VO. Zaměstnavatel jednání nesvolal a určil pracoviště bez dohody s místně příslušnými odborovými organizacemi, což je bezprecedentní a flagratní porušení platné PKS SŽ 2021, Přílohy č. 2, článku 34 odst. 3 b. Tento způsob jednání je ze strany ředitele OŘ ÚNL nekorektní a požadujeme okamžitě sjednání nápravy v této věci včetně standardního sociálního dialogu.

U jiných OJ většinou již došlo k dohodě o zvýšené sazbě VO a bylo to vždy v dohodě sociálních partnerů.