Rád bych jménem vedení odborového svazu ADP popřál všem našim členům, kolegům i partnerům krásné a poklidné vánoční svátky a v novém roce především pevné zdraví a naději, že rok 2023 bude pro všechny z nás o trochu lepší než ten končící. 

S přáním všeho dobrého Jan Zazvonil

20221217 112218

Správa železnic, státní organizace, poskytuje pro zvýšení možnosti využití prostředků FKSP svým zaměstnancům, kteří splňují podmínky dané Zásadami C-FKSP (dále jen „Zásady”), zaměstnaneckou čipovou kartu Edenred Card FKSP s příspěvkem z C-FKSP (dále též „Karta“).

Karty jsou distribuovány na jednotlivé organizační složky zatím bez nahraných finančních prostředků. Do konce ledna 2023 bude každému zaměstnanci, který splňuje podmínky Zásad, na Kartu nahrána částka 1000 Kč z rozpočtu C-FKSP.

Zaměstnanec musí pro poskytnutí finanční částky na Kartu v lednu 2023 splňovat tyto podmínky:

 • Pracovní poměr trvá ke dni 1. 1. 2023.
 • Zaměstnanec je v evidenčním stavu k 1. 1. 2023. Příspěvek nebude poskytnut zaměstnankyním, které jsou k datu 1. ledna 2023 v evidenčním stavu z důvodu čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené a před navazující rodičovskou dovolenou.
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní době.
 • Zaměstnanec musí mít ukončenou zkušební dobu.

Karta umožňuje využití finančního příspěvku FKSP v oblastech vymezených vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v široké síti u více než 2 500 partnerů. Kredit nelze vyměnit za peníze.

Zaměstnanec tak může čerpat příspěvek z C-FKSP na kulturní, sportovní, vzdělávací, relaxační a zdravotní využití. Karta je nepřenosná.

Z příspěvku lze hradit:

 • vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce;
 • dočasné využívání sportovních a kulturních zařízení (bazény, sauny, fitness apod.);
 • individuální rekreace nebo zájezdy;
 • náklady na umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání, které není odborným rozvojem, prohlubováním kvalifikace, soustavným vzděláváním nebo zdokonalováním odborné způsobilosti zaměstnance;
 • knihy.

Pokud není plnění FKSP ani částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění nebo jiným subjektem, lze z příspěvku hradit i:

 • vitamínové prostředky;
 • dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky;
 • dentální hygienu.

Po obdržení Karty si vytvořte účet na www.edenred.cz, příp. využijte telefonické linky dodavatele: 296363000. Po přihlášení se do svého účtu na webových stránkách Edenred vyberete volbu Aktivovat kartu a číslo karty zpřední části a zadáte sériové číslo karty (uvedeno vpravo uprostřed na zadní straně).

Platnost nahraných finančních prostředků vyprší k 31. 12. 2023 (tj. nevyužité prostředky budou vráceny na účet zaměstnavatele). Kartu po vyčerpání finančních prostředků uchovejte – existuje možnost jejího využití v dalším roce.

Karta platí pouze v provozovnách na území ČR.

Karta pro příspěvek na stravování (eStravenka) se nijak nemění a zůstává od společnosti UP CZ.

Telefonická podpora Edenred: 296 363 000.
Podpora SŽ: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 972 235 888.

Informace ke stažení v PDF včetně obrázků portálu Edenred:

Poslední společné jednání zástupců odborových svazů a zástupců zaměstnavatele se uskutečnilo v úterý dne 20. 12. 2022 v sídle Správy železnic v Praze. Na programu jednání bylo projednání návrhu informačního letáku k digitální zaměstnanecké kartě od společnosti Edenred. Karty jsou již k dispozici na organizačních jednotkách a budou následně distribuovány jednotlivým zaměstnancům. V prvním pololetí roku 2023 se provede průzkum mezi zaměstnanci ohledně využívání a zkušenostem s aplikací pro získání zpětné vazby a vyhodnocení nového benefitu. Vzhledem k posunutí termínu zasedání Vlády ČR na 21. 12. 2022 a předpokládanému schválení nové výše minimální mzdy a zaručené mzdy ve skupině prací 8 nebylo možné uzavřít první změnu PKS SŽ pro rok 2023, která na změnu bude reagovat v TS 1, v TS 15 a TS 16. První změna bude projednána pouze elektronickou formou. V dalších bodech programu došlo ke sjednání dohody o uvolňování odborových funkcionářů a dohody o spolupořádání kulturních a sportovních akcí z FKSP. V závěru popřál ředitel O10 všem přítomným poklidný závěr roku.

20221220 122555

Dne 16. prosince 2022 se konal „Vánoční kongres Regionální organizace ADP CDP Praha“.

Stěžejními body regionálního kongresu byly doplňující volby do regionálního výboru RO CDP Praha pro provozní oblast traťových dispečerů sálů 3A, 3B, 3C, 3D. Byl zvolen traťový dispečer Luboš Kononov. Následně se konala volba delegátů na celorepublikový Kongres ADP v roce 2023 vyplývající z Usnesení Kongresu ze dne 24. listopadu 2022, kdy jednotlivým organizacím byl stanoven klíč 1:10. Bylo zvoleno deset delegátů, z čehož jsou tři náhradníci. Po těchto volbách byla zdůrazněna velká důležitost a odpovědnost volených delegátů, kdy budou rozhodovat o změně Stanov ADP a dalších důležitých věcech týkající se činnosti ADP.

V další části regionálního kongresu ADP CDP Praha se vyhodnocovala činnost regionálního výboru, který má po letošních volbách nově sedm členů. Každá provozní oblast má nově své zastoupení, kdy cílem je flexibilnější komunikace s našimi členy, při řešení zejména pracovních a sociálních problémů směrem k zaměstnavateli. V tomto roce byl také nastaven nový směr práce a činnosti regionálního výboru, byly delegovány úkoly a oblasti na jednotlivé členy. Tento směr se pomalu osvědčuje a my v něm budeme pokračovat i v novém roce 2023. Byla zhodnocena nejen odborová činnost, ale i zájmová. Novinkou letošního roku je vydávání vlastního bulletinu, který bude vycházet čtyřikrát ročně, kdy je naším cílem přinášet zejména aktuální informace o činnosti a novinkách Regionální organizace ADP CDP Praha. V druhé polovině letošního roku proběhlo také několik důležitých jednání se zaměstnavatelem (přepojování žst. Pardubice a Praha hl. n. na CDP Praha, poruchy systému HaVIS), zajišťovala se právní pomoc ČMKOS pro členy atd.

Posledním stěžejním bodem bylo schvalování „Usnesení“ regionálního kongresu. Nejdůležitějším bodem je změna Stanov ADP, na kterých se po jejich předložení Výkonným výborem ADP do připomínkového řízení, bude společně podílet nejen regionální výbor, ale také zvolení delegáti, neboť konečné znění Stanov ADP bude schvalováno na celorepublikovém Kongresu ADP.

V závěru regionálního kongresu vystoupil předseda ADP Ing. Jan Zazvonil a v rámci diskuse zhodnotil činnost a vývoj ADP, zvláště pak okomentoval sjednání kolektivní smlouvy a Kongres v hotelu Olšanka. V diskusi zaznělo od některých členů, že sjednaný nárůst v PKS je nedostatečný a nepokrývá vysokou inflaci a obrovský, až tři sta procentní, nárůst energií.

IMG 20221216 WA0021

Ve čtvrtek 8. 12. 2022 se v sídle Správy železnic konalo poslední letošní zasedání Výkonného výboru ADP. V úvodu předseda ADP zrekapituloval nejdůležitější události od posledního zasedání (jednání s předsedou Správní rady SŽ, jednání s GŘ Bc. Svobodou, MBA, podpis PKS SŽ pro rok 2023, Kongres na Olšance a mimořádné jednání Rady ČMKOS k novele Zákoníku práce). Dále informoval o zaslané písemné rezignaci předsedkyně RO ADP Ostrava paní Olgy Zemanové. Veškeré povinnosti přebere místopředseda Ondřej Nemerád. Doplňující volby do Regionálního výboru se uskuteční v první čtvrtletí roku 2023.

Dalším bodem programu bylo určení poměru k zastupování pro plánovaný Kongres ADP v roce 2023. Členy VV ADP bylo stanoveno, že každých započatých deset členů v Regionální organizaci bude mít jednoho delegáta. Delegáti budou určeni nebo zvoleni příslušným Regionálním výborem a jmenný seznam včetně případných náhradníků bude zaslán předsedovi svazu a členům Výkonného výboru.

Zasedání se krátce zúčastnil ředitel O10 Ing. Koucký, který pohovořil o uzavřené PKS SŽ 2023, a také o nezbytné potřebě uzavřít 1. změnu PKS z důvodu předpokládaného nárůstu minimální mzdy v roce 2023. Změna se dotýká u Správy železnic především TS 1, ve kterém jsou zařazováni zaměstnanci s uzavřenou DPČ pro „Pracovníka dozoru“. Dále informoval o výši mimořádné odměny Generálního ředitele a splatnosti příspěvku na dopravu. V závěru svého vystoupení vyzval Ing. Koucký přítomné členy k jednotě a zachování stability. Dlouhodobě vysoká úroveň sociálního dialogu u Správy železnic je zárukou dalšího rozvoje a jistoty, což v dnešní době není u všech firem samozřejmostí. Při odchodu popřál všem přítomným klidný adventní čas a mnoho zdraví v novém roce.

Předseda ADP předložil Výkonnému výboru návrh rozpočtu ADP pro rok 2023, představil změny oproti roku 2022, nové priority včetně výsledku hospodaření. V rámci diskuse došlo k úpravě parametrů u některých položek a následně byl návrh rozpočtu Výkonným výborem jednomyslně schválen. Elektronicky budou schválené změny zaslány členům Výkonného výboru.

V závěru jednání přečetl předseda členům VV dopis od nové členky, který byl zaslán společně s přihláškou do ADP. V něm byla vyzdvihnuta práce odborového svazu pro zaměstnance Správy železnic a snaha řešit i nepopulární témata.

Další jednání se uskuteční 12. 1. 2023.

IMG 20221208 WA0005