Dnes v dopoledních hodinách se uskutečnilo operativně svolané společné jednání zástupců odborových svazů a zástupců O10 GŘ SŽ. Nosným tématem bylo zahájené plošné testování zaměstnanců u Správy železnic. Ředitel Ing. Koucký představil interní dokument, který byl zaslán na jednotlivé organizační jednotky a definuje přesný postup k testování zaměstnanců Správy železnic. Po včerejším pilotním testování je od 3. 3. 2021 testování povinné pro všechny zaměstnance včetně veškerých dopadů souvisejících se zákonem č. 94/2021 Sb., v platném znění (např. sankční ujednání).

V rámci diskuse zástupci ADP apelovali na zaměstnavatele, aby zvážil u dalších profesí u Správy železnic (Provozní dispečer, Dispečer ŽDC) možnost práce na dálku z domova včetně technického zabezpečení. Zaměstnavatel na závěr vyzval k součinnosti všech zaměstnanců, aby zabezpečení testování probíhalo bez narušení a případných incidentů.

Resized 20210303 101539 1181

Dnes byl zahájen proces testování zaměstnanců Správy železnic. V současné době se používají testovací sady pomocí samoodběru zaměstnancem a pověřený vedoucí zaměstnanec provádí evidenci a zodpovídá za další určený postup v případě pozitivního výsledku testu či manipulaci s biologickým materiálem. 

Jako prioritní byla určena pracoviště s vyšší koncentrací zaměstnanců ve směně, ústřední stavědla, velké železniční stanice, CDP Praha, CDP Přerov. Interval testování je prozatím nastaven 1x týdně.

IMG 20210302 WA0001

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

 

Výňatek z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem a zaměstnávají alespoň 250 osob, smí nejpozději od 12. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, není-li v čl. III stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní.

Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni zajistit nejpozději od 3. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test podle věty druhé, nejpozději v termínu od 5. března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za splnění podmínky podle věty první nejpozději k 12. březnu 2021.

Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test podle věty druhé mimo pracoviště zaměstnavatele; to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office).

Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podle čl. I a II podstoupit, a to s výjimkou osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Pokud je výsledek preventivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného na pracovišti zaměstnavatele podle čl. I a II pozitivní, je zaměstnanec povinen postupovat podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího povinnosti zaměstnanců při testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného laickou osobou prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem.

Správa železnic jako významný síťový zaměstnavatel v rámci kritické infrastruktury státu musel během uplynulých dnů řešit několik významných kroků k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu a ochraně zdraví svých zaměstnanců.

Tento týden došlo k výraznému nárůstu počtu nakažených, nemocných a zaměstnanců v karanténě vlivem COV-19. Zaměstnavatel musel na některých OJ změnit rozvrhy směn, obsazení jednotlivých pracovišť (traťoví dispečeři, záložní dispečeři, operátoři ŽD) a jejich pracovní povinnosti přenést na jiné zaměstnance,  např. na výpravčí na PPV v nočních směnách.

V souvislosti s opatřeními Vlády ČR, které bude účinné od 1. 3. 2021, budou ředitelé OJ delegovat na přednosty PO, OS administrativu spojenou s vydáním povolení k vjezdu do jiného okresu a kraje pro dotčené zaměstnance Správy železnic, aby v případě kontroly ze strany PČR nebyli vystaveni odmítnutí a nevpuštění do místa výkonu práce. 

V budoucím období má být zahájeno testování zaměstnanců na COVID-19, které bude zabezpečeno ve vyjmenovanych spádových oblastech. Jako zástupci zaměstnanců bychom apelovali především na neinvazivní formy testování a především na důslednou přípravu této logistické operace, aby nedošlo k fiasku a podlomení důvěry ve vrcholový management SŽ.

Jako další opatření je dostatečné zásobování zaměstnanců respirátory FFP2/KN95, které již průběžně probíhá a další dodávky budou zajištěny v měsíci březnu. Současně jsou pozastaveny prověrky BOZP na jednotlivých pracovištích.