V sídle zaměstnavatele byly projednávány nové návrhy zaměstnavatele v oblasti kolektivní smlouvy (např. odstupné, odměna za vedení zaměstnanců HZS), zásad Fondu kulturních a sociálních potřeb, úpravy znění charakteristik prací u vybraných zaměstnání v připravovaném Katalogu zaměstnání, v úpravě směrnice SŽ č. 29 Poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců. Ke shodě došlo u technických úprav rámcových zásad FKSP, v ostatních oblastech ke shodě nedošlo a jsou nadále v rozporu. Další jednání proběhne 5. října 2020 v sídle organizace. 

Resized IMG 20200915 142405 resized 20200915 022528730001 7772

 Resized IMG 20200915 142333 resized 20200915 022504616001 87

Velmi dlouhé a početně zastoupené bylo jednání Výkonného výboru ADP, které se konalo v budově Generálního ředitelství Správy železnic dne 10. 9. 2020.

Program o osmnácti bodech moderoval Výkonný místopředseda Petr Fučík. Zásadními body bylo probíhající kolektivní vyjednávání nebo závěrečná fáze novely Katalogu zaměstnání.

Předseda ADP pohovořil o závěrech výše uvedených jednání a dalším postupu. Výkonný výbor ADP a zástupci Regionálních organizací jednomyslně odmítli předkládané návrhy zaměstnavatele (více jak dvě noční směny po sobě jdoucí nebo u zaměstnanců letmo větší odchylka jak 26 hodin mezi jednotlivými kalendářními měsíci). Výkonný výbor ADP projednal plnění PKS u Správy železnic za I. pololetí 2020, zaměstnavateli bude stanovisko zasláno v příštím týdnu.

Dále došlo ke schválení pracovní cesty na Slovensko na základě pozvání partnerského svazu OAVD, v termínu 22. – 24. 9. 2020. Vedoucím delegace byl ustanoven místopředseda Daniel Linc.

Zásadní informace z jednotlivých regionů prezentovali příslušní zástupci. Nejvíce negativních ohlasů a otázek vyvolala situace v OŘ Brno, kde vzhledem k akutnímu nedostatku výpravčích došlo k jejich redukci o nočních směnách v žst . Brno hl. n. o jednoho zaměstnance ve směně. Ještě více pochyb vyvolal záměr zrušení výpravčích vnější služby v žst . Tišnov bez řádného projednání s odbory na úrovni OŘ Brno. Od 10. 9. 2020 není v této železniční stanici výpravčí vnější služby a povinnosti přebírá v daných hodinách staniční dozorce z Brna hl. n., což také nebylo řádně projednáno.

Místopředsedkyně RO ADP Olomouc pohovořila tématech, která budou řešena s přednostou Ing. Ježiorem, a také s náměstkyní ředitele Ing. Baronovou. Otevřela se i problematika FKSP a příspěvku na individuální rekreaci, neboť pro rok 2020 není v OŘ Olomouc sjednána a rozpočtována což požadují zaměstnanci změnit a členové VV ADP přislíbili aktivní pomoc.

Člen Výkonného výboru Pavel Hanka přednesl záměry zaměstnavatele k připravovaným organizačním změnám, kdy od 1. 12. 2020 by mělo dojít k přestěhování DA z Ústí nad Labem na CDP do Prahy. Vzhledem k dojezdové vzdálenosti a minimálním nebo nulovým úsporám většina oslovených zaměstnanců raději poptává jiné pracovní pozice nebo chtějí změnit zaměstnavatele, což bude generovat vyšší přesčasovou práci a nedostatek provozních dispečerů pro oblast severozápadu. Diskuse se vedla i o zařazení zaměstnanců z O16 (vnitrostátní KADR) pod OJ CDP v rámci organizační změny nebo zřízení nové pracovní pozice- Dispečer ETCS.

Na základě podnětů z tohoto jednání byl předsedovi ADP uložen úkol požádat generálního ředitele o pracovní schůzku a vyjasnit si některé záměry zaměstnavatele.  V závěru jednání se řešila problematika BOZP, pracovních úrazů včetně jejich odškodňování.

IMG 20200910 WA0001001

V pondělí 7. 9. 2020 se v budově Fischerovy vily v Plzni konalo jednání Regionální Rady OS Plzeňského kraje. Hosty byli zástupci Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Plzni, ředitel ÚP, Ing. Novotný a ředitelka odboru zaměstnanosti Ing. Janovská. V rámci jejich vystoupení byl zhodnocen úspěšný program AntiVirus, který pomohl překonat obtížné období v době vyhlášeného nouzového stavu. Členům RR OS PK byli poskytnuty podrobné analýzy o vývoji nezaměstnanosti za uplynulé období včetně meziročního srovnání. K 31. 8. 2020 bylo evidováno v PK celkem 13 455 uchazečů o zaměstnání což činí 3,3%. Průměrná nezaměstnanost je v rámci celé ČR 3,8%. Trh ovšem nabízí volná pracovní místa, která se ne vždy daří obsadit občany ČR a je nutné využít pracovníky ze zahraničí (EU, třetích zemí bez povolení nebo třetích zemí s nutným pracovním povolením).

Jednání následně pokračovalo informacemi z jednotlivých OS, kde zástupce ADP pohovořil o průběhu kolektivního vyjednávání u Správy železnic či opatřeních zaměstnavatele, které souvisí se zhoršenou epidemiologickou situací. 

V tomto měsíci je plánováno setkání zástupců RR OS s Ministrem vnitra Janem Hamáčkem a náměstkem hejtmana PK Ing. Ivo Grűnerem. 

Resized 20200907 084116 2905

V tomto týdnu probíhalo výjezdní kolektivní vyjednávání v Berouně, kdy zástupci odborových organizací představili svá stanoviska k materiálům, které zaměstnavatel předložil dne 30. 6. 2020:
• Podnikové kolektivní smlouvy SŽ na rok 2021
• Rámcových zásad Fondu kulturních a sociálních potřeb a C-FKSP
• Dohody o kolektivním vyjednávání
• Směrnice SŽ č. 29 pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců SŽ.

Na začátku jednání došlo ke shodě nad textem Dohody o kolektivním vyjednávání. Jednání se zúčastnil generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, který přítomné účastníky seznámil s rozpočtovým výhledem, s informacemi o stavební činnosti a odpověděl na velké množství otázek přítomných zástupců odborových organizací. V průběhu výjezdního kolektivního vyjednávání se dostavila i ředitelka cestovní kanceláře ČD Travel, s.r.o., a zhodnotila letošní průběh v cestovním ruchu. Výrazně došlo ke sblížení stanovisek v Rámcových zásadách fondu kulturních a sociálních potřeb, kdy došlo k rozšíření možnosti využití tohoto fondu i neaktivními zaměstnanci (zejm. zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené). V rozporu zůstává výše přídělu do C-FKSP, minimální množství účastníků a zaměstnanců na akcích s příspěvkem z C-FKSP, ve finančních limitech pro stravování u sportovních a kulturních akcí, výše příspěvku na činnost odborových organizací, možnost použití prostředků FKSP na péči o zrak. U Podnikové kolektivní smlouvy došlo ke shodě nad výší prostředků na odstraňování závad v oblasti BOZP a zlepšování pracovních podmínek, a to ve výši 70 mil. Kč.

Rozpory přetrvávají zejména u:
• Doby platnosti PKS
• Kondiční program vs Kondiční pobyty
• Možnosti více než dvou po sobě jdoucích nočních směn
• Některá ustanovení u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
• Posouzení pracovišť, kde nelze přerušit práci, a proto na nich bude čerpána přiměřená doba na oddech a jídlo
• Výše tarifních mezd
• Příplatek za zaškolování
• Odměňování zaměstnanců HZS
• Výkonová odměna
• Zvláštní odměna
• Příplatek za práci o sobotách a nedělích

Dále zaměstnavatel předložil nový návrh charakteristik prací připravovaného Katalogu zaměstnání u KZAM 31606 Výpravčí (TS 9-11), KZAM 81805 Pracovník infrastruktury s licencí strojvedoucího (podmínky pro TS 10 u zaměstnanců s licencí strojvedoucího, kteří nemají elektrokvalifikaci). Mimo zmíněné dokumenty byly projednány materiály reagující na vývoj situace s onemocněním COVID-19. Smluvní strany budou dále jednat 15. září 2020 v sídle organizace.

Tento týden probíhá intenzivní kolektivní vyjednávání o podobě PKS u Správy železnic pro rok 2021, v pondělí doplněné jednáním pracovní skupiny pro nový Katalog zaměstnání. 

Včera, dne 2. 9. 2020 se generální ředitel Bc. Svoboda,  MBA zúčastnil kolektivního vyjednávání, kde byl i projednáván text nového dokumentu, který bude zaslán ředitelům OJ Správy železnic, a týká se preventivních opatření zaměstnavatele v souvislosti s koronavirem. Nově se připravuje institut "preventivní karantény". Zaměstnavatel osloví zástupce příslušných odborových organizací se žádostí o rozdělení zaměstnaců do skupin, takovým způsobem,  aby pracovali v 9-14 ti denních intervalech a následně byli vystřídány další skupinou. Pokud to neumožní provozní podmínky nebo nedojde k dohodě s odbory,  nebude se toto ustanovení uplatňovat. 

Poslední blok byl věnován diskusi a informacím, které se týkali opatřením po mimořádných událostech, výlukové činnosti, stavu zaměstnanosti či budoucností RDP (Regionálních dispečerských pracovišť) např. uzlu Brno a dalších. 

Ve čtvrtek pokračuje kolektivní vyjednávání a následně bude zpracována společná informace. 

Resized IMG 20200818 WA0008 7556

Dne 24. 08. 2020 se uskutečnilo 19. zasedání Rady ČMKOS, jehož se jako vzácný host účastnila ministryně MPSV ČR – Dipl. Pol. Jana Maláčová, MSc. V úvodu programu předseda ČMKOS p. Josef Středula přivítal paní ministryni a shrnul problematiku doby od předchozí Rady, prodleva v jednání byla způsobená koronavirem. Zdůraznil především úspěch kampaně „Za záchranu zdravotnictví“, vyzdvihl ocenění této kampaně v Londýně a poděkoval za ni účastníkům. Zhodnotil úmysl vlády přispět důchodcům. Paní ministryně Maláčová označila české důchody za velmi nízké, především ženy (cca 13.100,-). Zasadí se za navýšení 6.000,- jednorázově nebo 500,- měsíčně nad valorizaci.

Obrovská poptávka po zahraničních zaměstnancích nekoresponduje se stavem zaměstnanosti, nízká cena zahraniční práce. Navýšení platů ve veřejné sféře a sociálních službách, navýšení podpory v nezaměstnanosti, celoživotní vzdělávání a rekvalifikace. BOZP v souvislosti s pandemií Covid-19 řešit v řádu dnů, značné ohrožení zaměstnanosti pracovníků 50+ výpovědí.

Za Alianci drážního provozu se zasedání účastnil Výkonný místopředseda p. Petr Fučík a byl dotázán předsedou p. Středulou na problematiku výlukové činnosti u SŽ v návaznosti na otevřený dopis pana starosty Černošic ministru dopravy a generálnímu řediteli SŽ. V odpovědi byla zohledněna rozsáhlost a souběh výlukových prací v uvedeném úseku spolu s neústupností organizací ROPID. V souvislosti s počtem vlaků na uvedeném úseku dotčeném výlukou. Svou úlohu zde sehrává také stáří a opotřebovanost součástí dráhy a současně nízká kapacita objízdné trasy přes Rudnou u Prahy.

Dotaz byl učiněn také v souvislosti s predikovaným opatřením na bezpečnější provoz na tratích řízených dle předpisu D3, dle našeho názoru není v silách SŽ při současném personálním stavu obsadit další pracoviště výpravčím nebo traťovým dispečerem a ani aplikovat technické zařízení v řádu dní. Dále byla představena prognóza ČNB vzhledem k míře inflace, úrokové sazby a kurzy v dalších obdobích, koronavirus = nezaměstnanost poroste.