Minulý týden byl zástupci O10 GŘ SŽDC představen odborovým organizacím v rámci prezentace návrh nového "Katalogu zaměstnání" s předpokládanou účinností od 1. 1. 2021. V současné době jsou zástupci OC seznámeni s výchozími premisami tohoto obsáhlého souboru zaměstnání včetně metodiky. Pracovní skupiny odborových organizací budou pracovat v první fázi samostatně a projednávat sporná ustanovení a k nim se vyjadřovat. Společné pracovní skupiny budou na základě schváleného harmonogramu projednávat sporné body do 31. března 2020, aby celý proces implementace mohl být ukončen ke konci roku a „Katalog zaměstnání“ účinný od 1. 1. 2021.

Předložený návrh má za cíl vyřadit nepoužívaná (povolání) zaměstnání u SŽDC, definovat nová, a také snahu přiblížit se Katalogu prací státních zaměstnanců ev. Národní soustavě povolání (NSP). Současně je management SŽDC vázán úkolem, aby nedošlo k plošnému navýšení TS a tím k překročení rámce mzdových prostředků rozpočtu SŽDC pro rok 2021. Proces novelizace bude časově a argumentačně velmi náročný, výsledná podoba by měla reflektovat na realitu současné náročnosti v jednotlivých zaměstnáních.

katalog

Dne 1. října 2019 dopoledne došlo ke shodě osmi odborových organizací a zaměstnavatele nad podobou Rámcových zásad o hospodaření s prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2020, Zásad o hospodaření s centralizovanými prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb (C-FKSP), a nad podobou trojstranné dohody o poskytování individuálních rekreací s příspěvkem z C-FKSP.

Zásadní změnou pro zaměstnance je případné rozšíření nabídky příspěvku z C-FKSP na rekreace nejen nabídky CK ČD-Travel, ale i zprostředkováním nabídek CK: CK Exim Tours/CK Fischer, CK Travel Family (VTT, VIAMARE, Vítkovice Tours, Kovotour), CK Mayer Crocus (poznávací zájezdy), CK Fede (lyžařské zájezdy), BlueStyle. V ostatních ustanoveních nedošlo k výrazným změnám. Odborová organizace SOSaD sdělí své stanovisko k dohodnutým materiálům dodatečně.

V návaznosti na podepsání dohody o kolektivním vyjednávání všemi signatáři, bylo po poledni 1. října 2019 zahájeno, za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA, výjezdní kolektivní vyjednávání.

Zástupci odborových organizací okomentovali společné stanovisko, které zaslali zaměstnavateli v pondělí 30. září 2019.

Zásadní body:

 • Požadavek na dvouletou platnost PKS.
 • Navýšení většiny mzdových složek a ostatních osobních nákladů: tarifní mzdy, výkonové odměny, příplatky, odměny, odměňování HZS, požadovaných prostředků na akce sociálního a bezpečnostního charakteru, výše max. měsíčního odstupného, nominální hodnoty stravenek.
 • Rozšíření profesí s určenou 36 hodinovou stanovenou týdenní pracovní dobou.
 • Řešení principů pracovní pohotovosti a poskytování volna při krátkodobé zdravotní indispozici.
 • Použití pouze jedné (vyšší) sazby příplatku za dělenou směnu.
 • Rozšíření profesí a počtu zaměstnanců s nárokem na kondiční pobyty.

 • Na začátku jednání došlo ke shodě nad principem nového benefitu Příspěvek na dopravu. Prozatím nedošlo k dohodě o nominální hodnotě tohoto příspěvku (v případě dohody bude použito i ve vyjednávané 3. změně stávající PKS).
V průběhu jednání došlo ke shodě 8 odborových organizací a zaměstnavatele (SOSaD sdělí své stanovisko později z důvodu absence jejich kolektivních vyjednavačů):
 • Příloha č. 1 – článek 18 – Překážky v práci: stávající znění;
 • Příloha č. 2 – článek 19 (resp. Příloha č. 2.1 – tabulka 7) – Příplatek za dělenou směnu: zrušení sazby B;
 • Příloha č. 2 – článek 20 – Příplatek za režim práce: poskytování příspěvku také zaměstnancům v jednosměnném pracovním režimu za každou odpracovanou hodinu výkonu práce v době pracovní pohotovosti;
 • Příloha č. 2 – článek 34 – Výkonová odměnanavýšení základní minimální sazby VO na 5,5 % tarifní mzdy; možné rozpětí VO při sjednané dohodě na oblastních ředitelstvích 5,5 - 30 % tarifní mzdy; zvýšení minimální výše disponibilních prostředků pro VO na 7,7 % mzdových tarifů;
 • Příloha č. 2 – článek 37 – Odměna za nástup na směnu v noci: navýšení na 80 Kč;
 • Příloha č. 2 – článek 38 – Odměna za krátkou směnu: navýšení na 40 Kč;
 • Příloha č. 2.1 – tabulka 11. Odměna za pracovní pohotovost: navýšení sazeb odměny: A – nejméně 50 Kč/hod. pohotovosti; B – nejméně 35 Kč/hod.
 • Příloha č. 2.1 – tabulka 12. Zvláštní odměna: navýšení sazeb zvláštní odměny (% z tarifní mzdy);
 • Příloha č. 3 – navýšení nominální hodnoty poukázek na jídlo na 120 Kč u zaměstnanců při směně dlouhé 12 a více hodin; 100 Kč u ostatních zaměstnanců;
 • Příloha č. 5 – došlo k úpravě pravidel poskytování náborového příspěvku u zaměstnanců, kteří si musí kvalifikaci doplnit – příspěvek bude poskytnut po dosažení požadované kvalifikace.

V ostatních bodech ke shodě nedošlo a budou předmětem dalších jednání.
 
V rámci jednání proběhla i prezentace zástupců společnosti UP Česká republika (dříve Cheque Déjeuner) k možnostem získání a použití elektronické stravenky pro zaměstnance SŽDC (v souladu se sjednanou PKS). Jednou z výhod je online informace o stavu účtu a proběhlých platbách (webový přístup, mobilní aplikace), převod nevyužitých finančních prostředků do konce roku 2020, denní limit 800 Kč, aktuální možnost využití ve 12 000 prodejních místech). Zaměstnavatel neprodleně vydá informace pro zaměstnance.

Na závěr jednání zaměstnavatel předal a odprezentoval pracovní návrh novelizovaného Katalogu zaměstnání SŽDC.

Další termín kolektivního vyjednávání je pátek 18. října 2019 v sídle organizace.

Dnes dne 3. 10. 2019 byla v odpoledním bloku jednání odborových organizací působících u SŽDC prezentována zástupci společnosti Up! Česká republika s.r.o. elektronická stravenka (e-stravenka) pro zaměstnance SŽDC. Ředitel pro klíčové zákazníky pan Petr Pacas velmi podrobně informoval o uživatelské aplikaci, portfoliu smluvních partnerů, technických podmínkách použití i uživatelském rozhraní. V rámci diskuse odpovídal na konkrétní dotazy z řad zástupců OC i zaměstnavatele.

Zástupci O10 GŘ SŽDC počítají s tím,  že tato nová platforma by mohla být spuštěna do konce roku 2019. Současným trendem je digitalizace nejen v této oblasti a SŽDC jako moderní společnost chce tento trend následovat.

Dne 1. 10. 2019 byly v rámci kolektivního vyjednávání u SŽDC sjednány Zásady FKSP (Rámcové i C-FKSP) na rok 2020. Signatářů ze strany OC bylo přítomno pouze osm, což neumožňuje připojení podpisu generálního ředitele. Zásadní změnou je možnost čerpání příspěvku na individuální rekreaci z prostředků C-FKSP od více cestovních kanceláří než doposud. 

Dne 30. 9. 2019 stvrdily odborové svazy působící u SŽDC svými podpisy společné stanovisko k předloženému návrhu zaměstnavatele k PKS SŽDC na rok 2020 a 3. změně PKS SŽDC 2018-2019. Tento dokument byl následně předán zaměstnavateli. Odborové organizace projednaly návrh Zásad FKSP na rok 2020, včetně návrhu dohody k dotované rekreaci.

V závěru jednání se odborové svazy jednoznačně vyhranily k návrhu Jihomoravského kraje, který již písemně oznámil, že od 1. 1. 2020 nebude v regionální dopravě (Os, Sp) uznávat železniční průkazy (režijky). Tento akt vyvolal diskusi nad dalším postupem, neboť jde o jednoznačné porušení podmínek uzavřeného Memoranda a tím pádem k porušení sociálního smíru na železnici, pokud bude opatření realizováno s veškerými negativními dopady na zaměstnance SŽDC, MD, DÚ a ČD. 

Odborové organizace v rámci společného postupu trvají na schůzce se zástupci MD ČR,  aby se vyhrocená situace uklidnila a došlo k dohodě nad podmínkami užívání průkazek v roce 2020 i dalších letech.

V tomto týdnu od pondělí do středy se v prostorách zasedací místnosti na ÚS Traingl v Plzni konaly prezentace CDP Praha, které vedl ředitel Ing. Kolář a jeho náměstci Ing. Plachý a Ing. Javůrek.

Bohužel mnoho zaměstnanců z OŘ Plzeň nabídka k prezentaci a následné diskusi nezaujala. Zástupci CDP Praha podrobně popsali budovu, sociální zázemí, režimová opatření, ale také možnost využívat úschovnu jízdních kol v Praze Libni pro rychlejší přesun na CDP nebo časovou náročnost na dojíždění z Plzně a okolí včetně přepravy MHD Praha. Pan ředitel Kolář dal srozumitelný signál, že bude rád, když jedinou překážkou ve volbě ucházet se o místo traťového dispečera bude pouze dojíždění za prací. Popsal kritéria pro výběr zaměstnanců, jejich možný kariérní postup či řešení problematiky při ztrátě zdravotní způsobilosti. Do 31. 10. 2019 bude probíhat sběr přihlášek, dále se uskuteční psychologické vyšetření a na základě stanoviska výběrové komise bude zaměstnanec přijat či nikoliv. Přijatí zaměstnanci budou na jaře 2020 absolvovat  zácvik na cvičném sále CDP Praha a po aktivaci 1. 6. 2020 budou v ostrém režimu obsluhovat uzel Plzeň dálkově z CDP Praha. V této chvíli je představa, že dva traťoví dispečeři budou ovládat celý uzel (dnes pozice výpravčí posun Triangl a Radbúza), bez účasti hlavního a dispozičního výpravčího, který nebude na CDP Praha mít vytvořeno systemizované pracovní místo. V rámci diskusí vzešel požadavek na doplnění pracovní náplně pro záložního dispečera, který by zajišťoval agendu spojenou s prací hlavního výpravčího v Plzni. Vedení CDP Praha, veškeré podněty zaznamenalo a požádalo o vstřícnost ze strany zaměstnanců, tak aby se aktivace mohla úspěšně realizovat v daném termínu. Problém ovšem vyvstal na straně OŘ Plzeň, resp. PO Plzeň, kde doposud není stanoveno, kolik zaměstnanců zůstane na zřízených pracovištích PPV Plzeň, jaké budou muset doplnit kvalifikace, kolik zaměstnanců bude nadbytečných v rámci zapojení do CDP Praha, jaký bude další osud operátorek, které se nebudou ucházet o práci na CDP, a jaká bude pracovní náplň včetně technologie práce v uzlu po přepnutí? V současné době je více otázek než relevantních odpovědí, ale v rámci interních jednání s náměstkem OŘ Plzeň Ing. Krondlem je příslíbena větší informovanost zaměstnanců ještě před ukončením výběrového řízení. Někteří zájemci z řad výpravčích a operátorek projevili zájem o exkurzi na CDP Praha, první termín je stanoven na 27. 9. 2019 v dopoledních hodinách.

cdo