Ve středu dne 10. 11. 2021 se uskutečnilo společné jednání zástupců odborových svazů a zástupců zaměstnavatele z O10 GŘ SŽ. Hlavním bodem programu bylo představení stanovisek jednotlivých odborových svazů k předloženým návrhům Zásad FKSP pro rok 2022 (Rámcových a Centrálních). Zaměstnavatel velmi důrazně vyzval zástupce těch odborových svazů, kteří se brání přijetí a akceptaci „Digitální karty zaměstnance“, aby svá negativní stanoviska přehodnotila a podpořila zavedení nového benefitu. Zástupci ADP podpořili zavedení tohoto řešení již v Říčanech pro Rámcové zásady FKSP a v návrhu Centrálních zásad taktéž. 

Spravedlivé rozdělení části prostředků z FKSP pro všechny zaměstnance s nárokem a digitalizace v této oblasti je jedinou a správnou cestou, kterou se musí Správa železnic vydat, zdůraznil ředitel Ing. Koucký“ při svém apelu na ostatní svazy.

Dalším bodem bylo projednání případného nároku na vybavení zaměstnanců SŽ novou oděvní součástkou (fleecovou mikinou). Seznam KZAM předložili zástupci ADP a OSŽ zaměstnavateli k dalšímu projednání a zapracování návrhů do předpisu SŽ Bp36.

V závěru jednání ředitel Ing. Koucký vyzval zástupce OC, aby na své členy a zaměstnance apelovali, aby se doposud neočkovaní zaměstnanci nechali očkovat.

V sídle Správy železnic se dnes 9. 11. 2021 setkali na společném jednání zástupci odborových organizací, zástupci O8, O18, O11 a O10 GŘ. V úvodu paní ředitelka JUDr. Svobodová zrekapitulovala vývoj v oblasti plnění uzavřených veřejných zakázek (OOPP a výstrojních součástek). Velmi často dochází k prodlužování doby dodávek a s tím jsou spojené stížnosti od zaměstnanců, kteří dlouhé období čekají na zaslané objednávky. Současně apelovala na pochopení a schovívavost dotčených zaměstnanců, neboť délka zpoždění může dosahovat i 6 měsíců

Další bod se týkal kritiky ze strany odborů k některým výstrojním součástkám. Nové objednávky košil budou již s vyšší plošnou gramáží, bude odstraněn knoflík a paspulka u límce. V následujících měsících se předpokládá zařazení typu střihu regular. Střih slim bude zachován jako druhá alternativa. Požadavky byly také kladeny na délku a šířku nohavic u kalhot, kde po dohodě s dodavatelem dojde k úpravám dle požadavků zaměstnanců. Diskutovalo se o vybavení zaměstnanců fleecovými mikinami, kde po odsouhlasení skupin zaměstnání O10 a OC dojde k jednorázovému vybavení v průběhu roku 2022. Poslední informací od vedoucí skladu v HK bylo dokončení naskladnění termoprádla pro zaměstnance s nárokem. V závěru proběhla všeobecná i konkrétně zaměřená diskuse nad stavem OOPP (obuv, montérky).

Jak jistě všichni víte, pokud v zaměstnání neúmyslně způsobíte jako zaměstnanec škodu svému zaměstnavateli může ji po Vás vymáhat a to až do výše 4,5 násobku měsíčního platu. Proto zaměstnanci uzavírají pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance při výkonu povolání nebo lidově řečeno pojistku na blbost.

Již od vzniku ADP byl kladen důraz na to, aby všichni členové byli kvalitně pojištěni. Aby zaměstnanci nemuseli sami v tomto cokoliv činit, ale i z důvodu významné slevy pojistného, byla uzavřena rámcová pojistka s Generali Českou pojišťovnou a.s. V praxi to znamená, že každý člen ADP je automaticky pojištěn od okamžiku vzniku členství. Celé pojistné je každoročně hrazeno z prostředků ADP. Člen naší organizace tedy neplatí žádné pojistné ze svých peněz. Parametry pojištění snadno dohledáte v jiné části webu. Jedním z parametrů je spoluúčast 10 %, která je ve skutečnosti jen 5 %. V současné době nově ADP hradí v případě pojistné události 5 % spoluúčasti. Proto na zaměstnance – člena ADP zůstává jen zmíněných 5 %.

Jsme rádi, že se podařilo vylepšit podmínky ochrany našich členů. Závěrem bych chtěl opět vyzvat, aby v případě mimořádné události (i jen podezření) členové zejména kontaktovali krizovou linku ADP a postupovali dle informací na webu ADP v sekci: Jak postupovat při MU.

V pátek dne 5. 11. 2021 se uskutečnilo společné jednání odborových svazů a zaměstnavatele. V úvodu jednání vystoupil zástupce společnosti Up!, který představil novou produktovou řadu eBenefity. Vyzdvihl především možnost flexibilního řešení na míru dle požadavků klienta (zaměstnavatele). Digitální řešení benefitů má vzestupný trend a Správa železnic ve svých návrzích Zásad FKSP předpokládá zavedení již od roku 2022. Přínosem má být především individuální možnost volby každého zaměstnance při čerpání prostředků z FKSP dle schválených pravidel. 

V další části Ing. Koucký informoval o vládou schválené nové výši minimální mzdy, která se promítne do hodinové sazby odměny pro "střežení pracoviště". Zaměstnavatel předloží návrh 1. změny PKS SŽ pro rok 2022, který bude reflektovat na novou právní úpravu. V rámci legislativních změn bude nutné reagovat i na novelu Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kde se prodloužila doba odpočinku na lůžku mezi směnami o jednu hodinu pro zaměstnance v dopravě. Účinnost je od 1. 1. 2022, ale zaměstnavatel přislíbil definitivní řešení individuálních případů již od nového GVD 2021/2022. Současně proběhne revize sjednaných dohod (DPP a DPČ) u zaměstnanců, aby byl vždy zajištěn odpočinek mezi směnami a v týdnu. 

Další jednání se uskuteční ve středu 10. 11. 2021.

20211105 111127

Na dnešním posledním jednání tripartity s vládou ČR Andreje Babiše došlo při projednávání bodu o možném povinném předkládání bezinfekčnosti ze strany zaměstnanců svému zaměstnavateli k jednoznačné shodě.

Žádná z přítomných stran vlády, zaměstnavatelů ani odborů nesouhlasí se zaváděním těchto restriktivních opatření, ale naopak vyzývá k uvědomělému a zodpovědného jednání každého jednotlivce. Diskuse dále se vedla nad výší minimální mzdy či dopadům a řešení energetické krize.

Prohlášení odborového svazu Aliance drážního provozu k mediálním výrokům o možné povinnosti předkládat potvrzení o bezinfekčnosti při výkonu práce v souvislosti s onemocněním COVID-19

Odborový svaz Aliance drážního provozu tímto veřejně prohlašuje, že veškerými zákonnými prostředky využije svých práv k ochraně zaměstnanců před náznaky diskriminačního jednání či ohrožení jejich právních jistot daných Listinou základních práv a svobod, Ústavou ČR, Zákoníkem práce, Zákonem o ochraně veřejného zdraví, Antidiskriminačním zákonem, Podnikovou kolektivní smlouvou Správy železnic, státní organizace a další platnou legislativou.

Není myslitelné a morálně přípustné, aby zástupci moci výkonné bez projednání na Radě hospodářské a sociální dohody ČR činili prohlášení takového charakteru do mediálního prostoru, která mohou způsobit závažné a nevratné škody pro hospodářství České republiky, ale také pro jednotlivé podniky a instituce.

Zaměstnanci Správy železnic jako občané České republiky mají své nezpochybnitelné povinnosti dané Zákoníkem práce, pracovní smlouvou, interními předpisy či nařízeními. Pravidelně odvádí zdravotní a sociální pojištění včetně daní z příjmů. Zaměstnanci disponují právem na důstojnou práci, mzdu a zdraví neohrožující pracovní podmínky, které má povinnost zajistit zaměstnavatel včetně nákladů s tím spojených. Jakékoliv přenášení či snaha o spoluúčast nákladů na zaměstnance (např. úhrada testů, ochrana dýchacích cest, či vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky) by byla flagrantním porušením zákonných norem.

Jako zástupci odborového svazu nechceme připustit diskriminaci očkovaných zaměstnanců, ale také nechceme diskriminovat zaměstnance neočkované, které pro to mají své osobní, morální či zdravotní důvody. Procento očkovaných zaměstnanců Správy železnic koresponduje s daty celorepublikovými a možná implementace nezákonných opatření by mohla způsobit kolaps na síti české železnice v nákladní i osobní dopravě, ale především sociální nepokoje napříč všemi resorty.

Věříme, že sociální dialog na všech úrovních bude respektovat nezpochybnitelná práva zaměstnanců a nedojde k porušení sociálního smíru.

Ke stažení v PDF: