V úterý dne 8. 2. 2022 se v Brodku u Přerova uskutečnily volby do výboru Regionální organizace ADP Ostrava. Kandidátní listina byla sestavena z celkem pěti uchazečů, ale pouze tři s nejvyšším počtem hlasů uspěli. Voleb se kombinovanou formou (korespondenčně a presenčně) zúčastnilo 94 % členů z OŘ Ostrava. Do regionálního výboru byla zvolena paní Alena Pavlasová, Olga Zemanová a pan Ondřej Nemerád. Zvolení členové výboru vybrali a zvolili za předsedkyni paní Olgu Zemanovou, místopředsedou Ondřeje Nemeráda, za člena výboru a současně zástupce ve Výkonném výboru paní Alenu Pavlasovou. Členové volební komise všem zúčastněným poděkovali za účast při volbách, poděkování patřilo i končícímu výboru a panu Josefu Rössnerovi, který organizaci skoro dva roky vedl.

V závěru se vedla diskuse nad dopravními i pracovněprávními tématy.

IMG 20220208 WA0002

V pátek dne 28. 1. 2022 se v sídle OŘ Ostrava (Muglinovská 1038/5) konala schůze zástupců odborových organizací. Přítomni jednání za OŘ Ostrava byli také Bc. Andrea Sukačová, náměstek ředitele pro obchodní a správní činnost a Ing. Libor Lipowski, náměstek ředitele úseku řízení provozu. Byly podepsány Zásady pro tvorbu a používání FKSP OŘ Ostrava pro rok 2022.

Příspěvek pro zaměstnance dle bodu 3.1 A/B a jejich rodinné příslušníky lze poskytnout maximálně do výše 5 000 Kč za kalendářní rok (žádost se podává prostřednictvím personálního portálu STKR dle přílohy č. 5). Papírové stravenky jsou již minulostí, takže formou peněžního příspěvku na stravování nebo kreditu na elektronickou stravenku ve výši 14 Kč. Hromadně organizované zájezdy: maximální příspěvek z FKSP na konkrétní zájezd je do 75 % ceny zájezdu. Příspěvek na tábor dětí a mládeže TDM - 2x ročně, a to do celkové výše 3 000 Kč. Bronzová medaile prof. MUDr. Janského za 10 odběrů dar v hodnotě až 1 000 Kč. Vstupenky na organizované kulturní a sportovní akce za kalendářní rok až do výše 50 % nákladů, maximálně do výše 800 Kč. Dary věcné a peněžní životního výročí 50 a 60 let věku do výše 3 000 Kč atd.

Dalším důležitým bodem bylo jednání ohledně Pravidel pro vyplacení výkonové odměny u OŘ Ostrava. Základní (měsíční) sazba VO je stanovena ve výši 5,5 % tarifní mzdy za odpracovanou dobu. Minimální objem mzdových prostředků pro výplatu čtvrtletní VO je stanoven ve výši rozdílu mezi 5,5 % až 7 % ze mzdových tarifů zaměstnanců za první čtvrtletí. Zvlášť pro průřezový aparát, úsek provozuschopnosti a pro úsek řízení provozu.

Důležitým bodem jednání byla také diskuse:

Pracoviště s trvale vyšším pracovním zatížením. OŘ Ostrava má propočtenou přesnou sumu na každé stanoviště. Tato částka bude vyplácena za každou odpracovanou směnu každého zaměstnance. Během jednání byly dohodnuty tyto podmínky. Pro funkci staniční dozorce, operátor ŽD, signalista apod. minimální hodnota 100 Kč a pro funkci výpravčí minimálně 120 Kč za směnu. Dále se nám podařilo díky našemu písemnému odvolání (společně s Danem Káčerem a mnou) a dílčího přezkoumání těchto propočtů, vydiskutovat vyšší sazbu VO u pracovišť ŽST Přerov operátor ŽD, ŽST Lhotka nad Bečvou, ŽST Vsetín a výhybna Dluhonice.

V souvislosti se změnami v legislativě a jejich dopady předložil zaměstnavatel na minulém jednání s odborovými organizacemi návrh 2. změny PKS SŽ.

1. Stanovení jednotného postupu zaměstnavatele k zaměstnancům v oblasti dovolené při realizaci některých ustanovení novely zákoníku práce (problematika přečerpané dovolené, čerpání dovolené po ukončení mateřské dovolené před rodičovskou dovolenou).
2. Neuplatňování paušální sazby na úhradu nákladů zaměstnavatele vůči zaměstnancům, kterým se provádí srážka ze mzdy na exekuce.
3. Snížení výše stravenkového paušálu u zaměstnanců se směnou 12 a více hodin a u zaměstnanců HZS, a to v návaznosti na změnu výše stravného při tuzemských cestách dle vyhlášky č. 511/2021 Sb. a tím i nového vyššího limitu pro přidanění (tito zaměstnanci obdrží v čistém peněžním vyjádření stejnou částku jako v roce 2021 a budou mít nadále naprosto shodnou výši příspěvku na stravování jako držitelé eStravenky).

Na dnešním jednání došlo ke sjednání této 2. změny PKS SŽ pro rok 2022 a bude uplatňována již při mzdové uzávěrce za měsíc leden 2022.

Dále při dnešním jednání došlo k dohodě účetního vypořádání FKSP za rok 2021 a stanovení zůstatků FKSP k 1. 1. 2022 jednotlivých organizačních složek a C-FKSP.

V pondělí dne 24. 1. 2022 se uskutečnilo společné jednání ředitele OŘ Plzeň, náměstka pro řízení provozu Ing. Šefčíka a zástupců odborových svazů. Došlo ke sjednání Zásad FKSP u OŘ Plzeň na rok 2022, vyhodnocení PKS za rok 2021, schválení Plánu akcí sociálního a bezpečnostního charakteru pro rok 2022, přehled a plnění akcí soc. a bezpečnostního charakteru za rok 2021, sjednání odchylky u zaměstnanců letmo a pravidel pro poskytování VO pro pracoviště se zvýšenou zátěží, kde jsou nově zařazena pracoviště dozorčích provozu - vedoucích směny v PO Plzeň a PO České Budějovice.

V rámci příspěvku náměstka pro provoz byla sdělena přítomným informace o přípravě zapojování IV. koridoru (v obvodu OŘ Plzeň) do dálkového řízení (z CDP) včetně výsledku prezentace a setkání se zaměstnanci v Táboře. V rámci  zapojování dle jednotlivých etap budou v režimu projednání organizační změny zástupci odborových svazů standardně informováni o změnách v systemizaci. 

V závěru jednání pohovořil Ing. Makovec o výsledcích testování všech zaměstnanců za uplynulý týden včetně nastavených opatření v případě vyššího počtu nemocných zaměstnanců. 

20220124 085056

První letošní jednání Rady ČMKOS se konalo „hybridním“ způsobem, část členů byla přítomna presenčně v sídle ČMKOS a druhá část v on-line režimu pomocí MS Teams. Na programu jednání byla informace o probíhající diskusi nad platy zaměstnanců ve státní sféře, otázky týkající se vývoje kolektivního vyjednávání u podniků, kde nebyla od minulé Rady ČMKOS kolektivní smlouva nebo smlouva vyššího stupně sjednána. Hovořilo se o vývoji a růstu inflace, nedostatku pracovních sil na tuzemském trhu práce a plánovaném „importu“ zaměstnaneckých sil z asijských zemí a Kuby. Dále aktivně probíhá příprava na Sjezd ČMKOS, který se bude konat v dubnu 2022 na Olšance, kde se bude volit nové vedení nejsilnější odborové centrály.

Dnes dne 14. 1. 2022 došlo při společném jednání OC a zaměstnavatele ke sjednání Zásad FKSP (Rámcových i Centrálních) pro rok 2022. Bylo dohodnuto, že bude ustanovena pracovní skupina, která bude mít za cíl dohodnout parametry a podmínky přijetí zaměstnanecké digitální karty pro rok 2023.

Zaměstnavatel okomentoval záměr na sjednání 2. změny PKS pro rok 2022, který se bude týkat stanoveného nároku dovolené dle PKS v kalendářním roce a reálného čerpání dle skutečně odpracované doby. Kolektivní vyjednávání bude zahájeno předložením písemného návrhu. V on-line formě se bude konat dne 21. 1. 2022. 

Na jednání byla sjednána trojdohoda mezi OC, SŽ a ČD Travel (která zastupuje další vyjmenované CK) pro zajištění dotované rekreace z C-FKSP na rok 2022. Zaměstnanci SŽ mohou žádat o příspěvek na rekreaci dle zveřejněné nabídky od 15. 1. 2022 na portále STKR.

V rámci diskuse se řešila problematika povinného plošného testování ve firmách od 17. 1. 2022 včetně očekávaného výsledku dnešního jednání vlády ČR k pracovní karanténě.

20220114 111511

Dnes dne 12. 1. 2022 se konalo společné jednání zástupců odborových svazů a ředitele OŘ Ostrava Ing. Macha, který se zúčastnil se svými kolegy. Za odborové svazy byli přítomní zástupci OSŽ, ADP a UŽZ.

V úvodu byla zrekapitulována geneze integrace OŘ Olomouc OŘ Ostrava do jedné organizační jednotky. Pan ředitel představil své priority v dalším období, vyzval k vzájemnému aktivnímu a serióznímu sociálnímu dialogu.

V dalším bloku vystoupili náměstci ředitele pro řízení provozu, infrastruktury a obchodní činnosti, kteří prezentovali své úseky a jednotný postup v organizačních záležitostech mezi odbory a zaměstnavatelem.

Následovalo představení odborové organizace ADP včetně přítomných zástupců (Olgy Zemanové, Petra Fučíka a předsedy ADP Ing. Zazvonila).

V závěru jednání byly odborovým svazům předloženy písemné materiály k projednání.

20220112 125713