Dne 4. 3. 2020 proběhlo na OŘ Praha pravidelné jednání odborových organizací s managementem OŘ. Mimo jiné byl zmíněn rozsah výlukové činnosti s dopadem na zaměstnance řízení provozu. V současné době probíhá v obvodu OŘ Praha několik staveb a jiné budou letos zahájeny. Největší akcí bude zahájení rekonstrukce traťového úseku Praha-Radotín (včetně) - Praha Smíchov (mimo). Během této výluky dojde ke zrušení hradla Barrandov a Závodiště. Všichni zaměstnanci ze zrušených hradel najdou uplatnění na jiných pracovních pozicích. Zároveň dojde k posílení pracoviště Praha Radotín o jednoho výpravčího v denních i nočních směnách, neboť bude nutné ovládat na dálku dvě provizorní odbočky na trati. Aktivace odboček a rušení hradel je v horizontu měsíce července 2020. V rámci modernizace bude přemístěna zastávka Praha-Velká Chuchle. Původní budova zastávky, ačkoliv modernizaci nepřekáží, bude zbourána. Tato budova byla v nedávné době opravena (nová střecha, plastová okna, fasáda, komín, rozvody topení,..) a je využívána k nájemnímu bydlení, které bude ukončeno k poslednímu červenci. U plánované stavby Praha-Vysočany - Mstětice došlo vzhledem ke dvěma odvolacím řízením k odkladu stavby, čímž dojde k prodloužení existence pracovišť signalistů v žst. Mstětice a Praha-Horní Počernice nejméně do konce roku 2020. Dne 31. 5. 2020 bude na nově rekonstruovaném Negrelliho viaduktu uskutečněna jízda slavnostního dětského vlaku, čímž dojde k otevření tohoto viaduktu po tříleté výluce. Ke dni 1. 12. 2020 je plánována změna režimu na trati Rožmitál - Březnice, kde dojde k organizování drážní dopravy nově dle předpisu D1. Ke dni 1. 1. 2021 je plánována aplikace nového předpisu D1. Před tímto datem dojde k přezkoušení všech zaměstnanců. Další přezkoušení jsou následně plánována v pětiletých periodách. Byla diskutována problematika přípravných dob, kde zaměstnavatel navrhuje v několika stanicích jejich redukci. Další jednání se uskuteční dne 1. 4. 2020. Za ADP se jednání účastnili Milan Gajdács a Ota Krásová.

Dnes se uskutečnilo v pořadí druhé společné jednání zástupců odborových organizací s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem a dalšími zástupci MD ČR. Tématy byla veřejná železniční doprava, postup v přípravě jednotného železničního tarifu "one ticket", bezpečnost železniční dopravy a také skloňované téma "režijní" jízdenky. Pan ministr si vyslechl argumenty zástupců všech odborových svazů na železnici a byl dohodnut další postup v řešení jednotlivých projednávaných bodů. Společným cílem je nalézt shodu v relativně krátkém čase, aby mohla být zapracována do připravované koncepce veřejné dopravy.

Odborová organizace ADP je vázána usnesením Výkonného výboru ADP ze dne 13. 2. 2020, na základě kterého nesouhlasí a odmítá návrh OSŽ, kde by byl určen podíl z prostředků C-FKSP na kulturu a sport a hromadně organizované zájezdy dle počtu zastupovaných členů.

Aliance drážního provozu dlouhodobě organizuje ve spolupráci se zaměstnavatelem kulturní a sportovní akce, kterých se účastní stovky zaměstnanců bez ohledu na odborovu příslušnost. Z tohoto důvodu nemůžeme souhlasit s návrhem na snížení podílu dle počtu zaměstnanců a v žádném případě s návrhem OC, postupovat dle rozpočtu z roku 2018, který byl "více vyvážený" než v roce 2019.

Jsme si vědomi závazků, které mají odborové organizace vůči smluvním partnerům, dodavatelům služeb apod., a proto v žádném případě nechceme jejich právo na pořádání těchto akcí zpochybňovat. Současně ale žádáme, aby naši činnost pro zaměstnance Správy železnic nezpochybňoval nikdo jiný.

Pokud nedojde k nalezení shody, jsme připraveni s veškerou odpovědností podpořit zaměstnavatele v minule vyřčeném návrhu, že sporné položky budou rozpočtovány dle počtu zaměstnanců a následně by zaměstnanci spravedlivě využili prostředky z C-FKSP dle dostupné legislativy (šeky, apod.). Toto řešení je krajní možností, ale bezpochyby nejspravedlivější. Mnoho státních i rozpočtových organizací, které tvoří ze zákona fond (FKSP), takto postupuje již dávno.

Ministerstvo práce a sociálních věcích, ve spolupráci s odborovými svazy, vypracovalo poziční zprávu k projektu 22 % K ROVNOSTI. Tento projekt je zaměřen na řešení problému rozdílného odměňování žen a mužů. V rámci EU má Česká republika druhý nejvyšší rozdíl ve výdělcích žen a mužů. "Publikace je praktickou příručkou pro všechny, kteří kolektivně vyjednávají na podnikové úrovni. Její cennou a praktickou součástí jsou konkrétní modelová ustanovení do podnikových kolektivních smluv, Mgr. Dita Jahodová, odborná garantka pro sociální dialog MPSV".

Poziční zpráva ke stažení v PDF:

Projekt 22 % K ROVNOSTI:

V pátek 28. 2. 2020 se uskutečnilo jednání zástupců OC a zaměstnavatele v sídle Správy železnic. Témata byla připravovaná organizační změna s účinností od 1. 4. 2020, která se dotkne většiny organizačních jednotek na síti, vyjma CDP a Stavebních správ. V některých případech dojde i k nadbytečnosti zaměstnanců. Největší zásah v organizační struktuře je u ekonomických činností, které přejdou vertikálně pod úsek ekonomického náměstka. Dále dojde k integraci železniční geodézie či vzniku nové struktury pro ŽTM, která nemá jasně definovaný model pro krátkodobé období.

Dalším tématem byla novelizace Etického kodexu Správy železnic, který představila jeho gestorka. JUDr. Svobodová. Nově bude zřízena funkce Compliance officer, který bude vrcholově zodpovědný za  agendu pro celou  státní organizaci.

Dalším bodem bylo předložení návrhu Metodického pokynu ke Kvalifikačnímu katalogu a diskuse nad ním. Nově byla použita metoda vicekriteriálního rozhodování, která nepochybně má vyšší podíl objektivity než současný dokument. Pracovní skupina má termín jednání 11. 3. 2020 za účasti zástupců O11, O10 a OC.

Poslední téma byl Plán akcí z C-FKSP pro rok 2020, kde zástupci ADP předali písemné stanovisko k předmětné problematice. K dohodě mezi všemi zúčastněnými nedošlo, a proto je prozatím pozastaveno čerpání z C-FKSP na kulturu a sport a hromadně organizované zájezdy.

Další jednání se uskuteční dne 24. 3. 2020 v sídle Správy železnic. 

Na webu OSŽ se objevila tato informace, cituji:

Předseda OSŽ Martin Malý dodal, že nevidí důvod, proč by se prostředky z C-FKSP na pořádání kulturních a sportovních akcí měly rozpočtovat jinak než podle počtu zastupovaných členů, obdobně jako je tomu na organizačních jednotkách Správy železnic. „Paragrafy o zákazu diskriminace, kterými argumentuje ADP (Aliance drážního provozu), jsou naopak právě na naší straně. Je skoro až komické, když odborová centrála, která v posledních letech čerpá z C-FKSP na pořádání těchto akcí na hlavu výrazně více než OSŽ, hovoří o tom, že je při čerpání C-FKSP nějak diskriminována. Diskriminováno je naopak OSŽ!“ shrnul Martin Malý.

Předně bych rád sdělil, že prostředky fondu FKSP nejsou majetkem žádné odborové organizace. Fond FKSP je tvořen 2 % ze mzdových nákladů všech zaměstnanců tedy i těch zhruba 5 000 kolegů, kteří nejsou členy žádné odborové organizace. Z toho jednoznačně plyne, že na čerpání FKSP má nárok každý zaměstnanec nerozdílně. Odborové organizace v tomto systému fungují pouze jako spolupořadatelé akcí. Z vlastní zkušenosti vím, že na akce FKSP běžně jezdí zaměstnanci bez ohledu na odborovou příslušnost. Jako příklad mohu uvést akce výlet parníkem na Slapy, závod motokár, či parní vlak které ADP spoluorganizuje. Jsem přesvědčen, že stejně otevřené pro všechny zaměstnance mají své akce i ostatní odborové organizace.

Předseda OSŽ tvrdí, že ADP na jednoho zaměstnance čerpá neúměrně hodně peněz a zároveň žádá pro rok 2020 více finančních prostředků než tomu bylo dříve. Co k tomu můžete říct? Pokud máme vůbec použít tento klíč k rozdělení čerpání finančních prostředků z FKSP pak musím uvést několik čísel. Níže uvádím kolik peněz na hlavu vyčerpaly jednotlivé odborové organizace v roce 2019.

Čerpání C-FKSP na jednoho svého člena:
1.místo: FŽ ČR 32.940 Kč
2.místo: UZŽ 15.205 Kč
3.místo: FV 12.370 Kč
4.místo: FS ČR 10.833 Kč
5.místo: DUO 8.894 Kč
6.místo: ADP 3.910 Kč
7.místo: SOSAD 3.419 Kč
8.místo: FVČ 3.379 Kč

Požadavek na vyšší částku z FKSP u ADP vychází také z nárůstu členské základny, který v současnosti je o více než 14 % vyšší než v roce 2019.

Proč se tedy předseda OSŽ tzv. nestrefuje do jiných odborových organizací, které očividně čerpají na člena násobně vyšší částky? To netuším. Co tedy bude dál? Dne 28.2.2020 proběhne pravidelné jednání všech OC se zaměstnavatelem. Tam očekávám diskusi nad touto problematikou. ADP přijde jako při jakémkoliv jiném jednání se vstřícným návrhem. Konfrontační styl a osočování kolegů odborářů z jiných odborových organizací není cestou k dohodě. Přesto v dohodu věřím.