V pondělí 7. 9. 2020 se v budově Fischerovy vily v Plzni konalo jednání Regionální Rady OS Plzeňského kraje. Hosty byli zástupci Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Plzni, ředitel ÚP, Ing. Novotný a ředitelka odboru zaměstnanosti Ing. Janovská. V rámci jejich vystoupení byl zhodnocen úspěšný program AntiVirus, který pomohl překonat obtížné období v době vyhlášeného nouzového stavu. Členům RR OS PK byli poskytnuty podrobné analýzy o vývoji nezaměstnanosti za uplynulé období včetně meziročního srovnání. K 31. 8. 2020 bylo evidováno v PK celkem 13 455 uchazečů o zaměstnání což činí 3,3%. Průměrná nezaměstnanost je v rámci celé ČR 3,8%. Trh ovšem nabízí volná pracovní místa, která se ne vždy daří obsadit občany ČR a je nutné využít pracovníky ze zahraničí (EU, třetích zemí bez povolení nebo třetích zemí s nutným pracovním povolením).

Jednání následně pokračovalo informacemi z jednotlivých OS, kde zástupce ADP pohovořil o průběhu kolektivního vyjednávání u Správy železnic či opatřeních zaměstnavatele, které souvisí se zhoršenou epidemiologickou situací. 

V tomto měsíci je plánováno setkání zástupců RR OS s Ministrem vnitra Janem Hamáčkem a náměstkem hejtmana PK Ing. Ivo Grűnerem. 

Resized 20200907 084116 2905

V tomto týdnu probíhalo výjezdní kolektivní vyjednávání v Berouně, kdy zástupci odborových organizací představili svá stanoviska k materiálům, které zaměstnavatel předložil dne 30. 6. 2020:
• Podnikové kolektivní smlouvy SŽ na rok 2021
• Rámcových zásad Fondu kulturních a sociálních potřeb a C-FKSP
• Dohody o kolektivním vyjednávání
• Směrnice SŽ č. 29 pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců SŽ.

Na začátku jednání došlo ke shodě nad textem Dohody o kolektivním vyjednávání. Jednání se zúčastnil generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, který přítomné účastníky seznámil s rozpočtovým výhledem, s informacemi o stavební činnosti a odpověděl na velké množství otázek přítomných zástupců odborových organizací. V průběhu výjezdního kolektivního vyjednávání se dostavila i ředitelka cestovní kanceláře ČD Travel, s.r.o., a zhodnotila letošní průběh v cestovním ruchu. Výrazně došlo ke sblížení stanovisek v Rámcových zásadách fondu kulturních a sociálních potřeb, kdy došlo k rozšíření možnosti využití tohoto fondu i neaktivními zaměstnanci (zejm. zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené). V rozporu zůstává výše přídělu do C-FKSP, minimální množství účastníků a zaměstnanců na akcích s příspěvkem z C-FKSP, ve finančních limitech pro stravování u sportovních a kulturních akcí, výše příspěvku na činnost odborových organizací, možnost použití prostředků FKSP na péči o zrak. U Podnikové kolektivní smlouvy došlo ke shodě nad výší prostředků na odstraňování závad v oblasti BOZP a zlepšování pracovních podmínek, a to ve výši 70 mil. Kč.

Rozpory přetrvávají zejména u:
• Doby platnosti PKS
• Kondiční program vs Kondiční pobyty
• Možnosti více než dvou po sobě jdoucích nočních směn
• Některá ustanovení u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
• Posouzení pracovišť, kde nelze přerušit práci, a proto na nich bude čerpána přiměřená doba na oddech a jídlo
• Výše tarifních mezd
• Příplatek za zaškolování
• Odměňování zaměstnanců HZS
• Výkonová odměna
• Zvláštní odměna
• Příplatek za práci o sobotách a nedělích

Dále zaměstnavatel předložil nový návrh charakteristik prací připravovaného Katalogu zaměstnání u KZAM 31606 Výpravčí (TS 9-11), KZAM 81805 Pracovník infrastruktury s licencí strojvedoucího (podmínky pro TS 10 u zaměstnanců s licencí strojvedoucího, kteří nemají elektrokvalifikaci). Mimo zmíněné dokumenty byly projednány materiály reagující na vývoj situace s onemocněním COVID-19. Smluvní strany budou dále jednat 15. září 2020 v sídle organizace.

Tento týden probíhá intenzivní kolektivní vyjednávání o podobě PKS u Správy železnic pro rok 2021, v pondělí doplněné jednáním pracovní skupiny pro nový Katalog zaměstnání. 

Včera, dne 2. 9. 2020 se generální ředitel Bc. Svoboda,  MBA zúčastnil kolektivního vyjednávání, kde byl i projednáván text nového dokumentu, který bude zaslán ředitelům OJ Správy železnic, a týká se preventivních opatření zaměstnavatele v souvislosti s koronavirem. Nově se připravuje institut "preventivní karantény". Zaměstnavatel osloví zástupce příslušných odborových organizací se žádostí o rozdělení zaměstnaců do skupin, takovým způsobem,  aby pracovali v 9-14 ti denních intervalech a následně byli vystřídány další skupinou. Pokud to neumožní provozní podmínky nebo nedojde k dohodě s odbory,  nebude se toto ustanovení uplatňovat. 

Poslední blok byl věnován diskusi a informacím, které se týkali opatřením po mimořádných událostech, výlukové činnosti, stavu zaměstnanosti či budoucností RDP (Regionálních dispečerských pracovišť) např. uzlu Brno a dalších. 

Ve čtvrtek pokračuje kolektivní vyjednávání a následně bude zpracována společná informace. 

Resized IMG 20200818 WA0008 7556

Dne 24. 08. 2020 se uskutečnilo 19. zasedání Rady ČMKOS, jehož se jako vzácný host účastnila ministryně MPSV ČR – Dipl. Pol. Jana Maláčová, MSc. V úvodu programu předseda ČMKOS p. Josef Středula přivítal paní ministryni a shrnul problematiku doby od předchozí Rady, prodleva v jednání byla způsobená koronavirem. Zdůraznil především úspěch kampaně „Za záchranu zdravotnictví“, vyzdvihl ocenění této kampaně v Londýně a poděkoval za ni účastníkům. Zhodnotil úmysl vlády přispět důchodcům. Paní ministryně Maláčová označila české důchody za velmi nízké, především ženy (cca 13.100,-). Zasadí se za navýšení 6.000,- jednorázově nebo 500,- měsíčně nad valorizaci.

Obrovská poptávka po zahraničních zaměstnancích nekoresponduje se stavem zaměstnanosti, nízká cena zahraniční práce. Navýšení platů ve veřejné sféře a sociálních službách, navýšení podpory v nezaměstnanosti, celoživotní vzdělávání a rekvalifikace. BOZP v souvislosti s pandemií Covid-19 řešit v řádu dnů, značné ohrožení zaměstnanosti pracovníků 50+ výpovědí.

Za Alianci drážního provozu se zasedání účastnil Výkonný místopředseda p. Petr Fučík a byl dotázán předsedou p. Středulou na problematiku výlukové činnosti u SŽ v návaznosti na otevřený dopis pana starosty Černošic ministru dopravy a generálnímu řediteli SŽ. V odpovědi byla zohledněna rozsáhlost a souběh výlukových prací v uvedeném úseku spolu s neústupností organizací ROPID. V souvislosti s počtem vlaků na uvedeném úseku dotčeném výlukou. Svou úlohu zde sehrává také stáří a opotřebovanost součástí dráhy a současně nízká kapacita objízdné trasy přes Rudnou u Prahy.

Dotaz byl učiněn také v souvislosti s predikovaným opatřením na bezpečnější provoz na tratích řízených dle předpisu D3, dle našeho názoru není v silách SŽ při současném personálním stavu obsadit další pracoviště výpravčím nebo traťovým dispečerem a ani aplikovat technické zařízení v řádu dní. Dále byla představena prognóza ČNB vzhledem k míře inflace, úrokové sazby a kurzy v dalších obdobích, koronavirus = nezaměstnanost poroste.

Dnes v odpoledních hodinách byla sjednána 3. změna PKS pro rok 2020. Zaměstnavatel reagoval na zaslaný návrh odborových svazů, který spočíval v možnosti zaměstnanců  odmítnout KOP (kondiční pobyt) z důvodu zhoršené epidemiologické situace v lázeňských zařízeních a nahradit jej distančním programem s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. Toto opatření bylo v minulosti za vyhlášeného nouzového stavu také aplikováno. Personálním odborem Správy železnic bude vydán Metodický pokyn k této uzavřené 3. změně PKS. 

Dnes 6. 8. 2020 se zástupci odborových organizací sešli nad návrhem textu PKS pro rok 2021, Zásad FKSP (Rámcových a C-FKSP) a dalších dokumentů. V rámci celodenního jednání došlo ke shodě nad textem společného protinávrhu k PKS, který bude zaslán zaměstnavateli do 17. 8. 2020.

V reakci na události posledních týdnů ve vztahu k problematice KOP (vyšetření na COVID-19 či obavy o vlastní zdraví), navrhli zástupci odborových svazů 3. změnu PKS pro rok 2020, která bude reflektovat na výše zmíněnou problematiku. Společný návrh změny PKS byl zaslán generálnímu a personálnímu řediteli Správy železnic. 

Resized 20200804 100309 4813

Ve středu dne 29. 7. 2020 se společně setkali v pražském Radotíně zástupci Regionálních organizací ADP se členy Výkonného výboru. Na programu bylo dosáhnout společně dohody nad předloženým návrhem zaměstnavatele (PKS pro rok 2021, Zásady FKSP, Dohoda o zásadách kolektivního vyjednávání či novely předložených dokumentů). Řešili se i návrhy organizačních změn na úrovni OJ i GŘ Správy železnic. 

K návrhu týkající se Kondičního programu jako výměnu za stávající KOP byla velmi intenzivní diskuse se zastánci současného modelu, který ovšem úplně ve všech aspektech nereflektuje na současné požadavky zaměstnanců i se stoupenci nového návrhu zaměstnavatele, který ovšem nabízí nízkou úroveň finančního plnění pro zájemce ze strany zaměstnanců. K této problematice byl diskutován i současný stav, kdy zaměstnanci odmítají v řadě případů účast na KOP z důvodu nehrazeného vyšetření na COVID-19 v Darkově či zhoršené epidemiologické situace u nás či na Slovensku. 

Tým kolektivních vyjednávačů je složen ze členů VV ADP (Jan Zazvonil, Petr Fučík, Daniel Linc a Šárka Jiroušková).

Společné stanovisko k návrhu za m zaměstnavatele se bude precizovat na jednání s kolegy s ostatních OC ve čtvrtek 6. 8. 2020 v Praze. 

Návrh PKS pro rok 2021 jako celek je seriózní, ovšem v mnoha ustanoveních či nových návrzích je v současné podobě neakceptovatelný, neboť by došlo ke zhoršení současných podmínek zaměstnanců. 

IMG 20200729 WA0000