V pondělí dne 16. 4. 2019 se konalo pravidelné jednání Rady ČMKOS. Předseda p. Josef Středula po projednání bodů programu předložených v písemné formě (výsledek hospodaření, návrh rozpočtu pro oblast BOZP pro rok 2019, zprávu o činnosti RHSD na úrovni krajů) presentoval události uplynulého měsíce a nové poznatky z hospodářské oblasti České republiky. Společnost Trexima, která dodala pro MPSV studii o vývoji mezd a platů na grafu jednoznačně definovala nepoměr mezi výroky politiků a odborů. Až 65% zaměstnanců v ČR nedosahuje průměrné mzdy a 62% zaměstnanců průměrné výše platů. Dále byl alarmující vývoj mezd mezi ženami a muži, což bylo podrobně popsáno i ve zprávě Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů předložené Ing. Sokolovou. V letošním roce končí mandát představitelům EOK (Evropská odborová konfederace), pro další funkční období byl navržen členem prezidia pan Josef Středula. V pátek 26. 4. 2019 se u příležitosti Mezinárodního vzpomínkového dne uskuteční pietní akt v parku u Domu odborových svazů (pod Viktorií Žižkov), který bude věnován 123 obětem pracovních úrazů za období roku 2018. Svátek práce – 1. Máj bude v letošním roce oslavován v Brně na Špilberku, program je od 13 -18,45 hod.

Pozvánka ke stažení v PDF:

Ve čtvrtek dne 11. 4. 2019 se konalo pravidelné jednání Výkonného výboru Aliance drážního provozu, které mělo na programu jednání mnoho bodů, které však obsahovaly tři zásadní oblasti. První časově nejnáročnější část se věnovala informacím ze zásadních jednání a organizačním záležitostem ve svazu. První z nich se týkala sociálních témat v rámci ČMKOS (jednání o minimální mzdě pro rok 2020, která je vázána na nejnižší tarifní stupně u SŽDC např. uzavírané dohody o pracovní činnosti na „pracovníka dozoru“). K tomuto tématu byla intenzivní diskuse, neboť stále avizujeme, že přerušováním směn a zaváděním střežení pracoviště se zhoršují pracovní podmínky zaměstnancům SŽDC.

V současné době probíhají jednání o využití finančních prostředků, které jsou definovány jako motivační odměna, v letošním roce rozšířené o profese řízení provozu a modernizace dráhy zařazených v tarifních stupních. V některých OŘ budou vypláceny paušálně ve stanovené výši pro definovaná zaměstnání, v jiných dle náročnosti služby při výlukách apod., a také bude část prostředků k dispozici přednostům PO k rozdělení dle uložených a plněných úkolů. Tyto prostředky jsou součástí MOON pro rok 2019 u SŽDC. V rámci první části jednání přednesli informace z regionů jednotliví členové VV ADP. Výkonný výbor schválil definitivní termín konání Kongresu ADP v Domě techniky v Pardubicích dne 17. 9. 2019. Podrobný program a pozvánky členům ADP a  hostům budou distribuovány během letních měsíců.

Druhý blok byl věnován jednání za účasti zaměstnavatele, kde přijal pozvání Ing. Koucký (ředitel O10) a Bc. Dolejšová (skupina sociálního dialogu O10 GŘ SŽDC). Personální ředitel v úvodu omluvil generálního ředitele, který se nemohl zúčastnit, neboť jednal s partnery ze SNCF, a kde došlo k podpisu Memoranda o spolupráci při řešení a rozvoji vysokorychlostních tratí v rámci ČR.

Ing. Koucký pohovořil o organizačních změnách, které se uskutečnily v minulém období, změna na úseku O22 bude odložena, až po výsledcích analýzy KMPG a definitivním rozhodnutí managementu. V rámci strategických cílů je aktuálně řešena problematika ŽTM (železniční telekomunikační majetek), který je v současnosti smluvně zajišťován společností ČD Telematika. Tento cíl bude postupně naplňován stejně jako vlastní řešení vzdělávání zaměstnanců, které smluvně do konce roku zajišťuje DVI. Vznikne nové školicí středisko v Pardubicích, kde bude primárně získávat kvalifikaci zaměstnanec ve funkci traťmistr, návěstní technik a spojový dozorce, zaměstnanci s licencí strojvedoucího a výpravčí. Realizace se předpokládá nejpozději v roce 2021. V rámci zajištění servisu pro zaměstnance, kteří dojíždějí do zaměstnání vlakem a od nového GVD budou v závazku veřejné služby obslužnost zajišťovat jiní dopravci než ČD a. s., je zaměstnavatel ochoten poskytnout plnění pro tyto zaměstnance. Po důkladné analýze trhu a struktuře dojíždějících zaměstnanců je ochota v rámci plánované 3. změny PKS SŽDC poskytnout benefit, příspěvek na dopravu (dojíždění), ale pouze pro zaměstnance bez nárokovosti RP. Stejnokrojové součástky budou na základě požadavků pracovní skupiny upraveny a následně poté by došlo k definitivnímu veřejnému představení nových uniforem veřejnosti a zaměstnancům. Změna Kvalifikačního katalogu je nyní analyzována na odborných útvarech, návrhy k připomínkovému řízení budou představeny v září všem sociálním partnerům.

Posledním bodem, byla diskuse nad problematikou FKSP pro rok 2020 a další období. Členové VV ADP představili své požadavky, které by chtěli uplatnit v rámci širší diskuse. Zásadním kritériem je možnost analogicky čerpat příspěvek na rekreaci dle § 7 vyhlášky, o fondu kulturních a sociálních potřeb z centrální části FKSP jako v případě čerpání na organizačních jednotkách, pokud je příspěvek rozpočtován. Ředitel odboru personálního avizoval, že se provádějí potřebné analýzy, které by měly reflektovat na legislativní podmínky zákona o veřejných zakázkách, aby nedošlo k porušení právní úpravy dané zákonem. V současné době se pro dotovanou rekreaci z C-FKSP předkládá katalog rekreací ke schválení a není využíváno ani veřejné soutěže, ani jiného principu.

Na základě této vzniklé situace byla požádána v třetí části jednání o vystoupení Mgr. Jíšová, ředitelka ČD Travel. Po úvodní prezentaci firmy a nabízených služeb došlo k diskusi nad řešením a návrhy jiných modelů, které by neomezovaly výběr dotované dovolené zaměstnanců SŽDC. ADP preferuje možnost výběru od více cestovních kanceláří za podmínek jako na organizačních jednotkách. Dále byl zmíněn požadavek dnes už široké skupiny zaměstnanců, kteří chtějí vycestovat, ale program si již dále zajišťovat sami, bez delegáta, stravy, či ubytování až na místě dle výběru. Tento institut „no name“ hotelů umí pro jazykově vybavené „dobrodruhy“ ČD Travel také zpracovat do nabídek, což by zaměstnanci uvítali. Paní ředitelka byla ujištěna o tom, že tomuto tématu bude věnována pozornost i v následujících měsících, a proto budeme společně hledat takové řešení, které splní požadavky zaměstnanců a současně dodrží platnou legislativu.

Dne 11. dubna 2019 v 9:00 hodin se v budově OŘ Brno konalo jednání odborových centrál se zástupci zaměstnavatele. Za zaměstnavatele byl přítomen ředitel OŘ Brno Ing. Lubomír Křivánek, dalšími účastníky jednání byli vedoucí oddělení sociálního a PaM Ing. Miluše Vlasáková a náměstek ředitele Ing. Pavel Surý. Za RO ADP Brno se jednání účastnil Koudelka Jan.

Prvním bodem jednání byl návrh změny č.1 přílohy C Pravidel pro poskytování výkonové odměny u OŘ Brno.

Na základě kladného hospodaření s prostředky na výkonové odměny za období leden - duben, bylo možno přistoupit k navýšení sazeb.
- ŽST Havlíčkův Brod - funkce výpravčí ústřední stavědlo, hlavní a panelový přesunuta do kategorie 1. se sazbou 10%
- sazba v kategoriích 2, 3 a 4 zvýšena o 0,3%.
Pokud zaměstnavatel potvrdí předjednané navýšení, tato sazba bude platit od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019, s tím, že podle vývoje čerpání prostředků na výkonové odměny není vyloučena další úprava sazeb.

Druhou informací bylo navýšení tarifní skupiny výpravčí na odb. Brno Černovice a pohotovostního výpravčího Vranovice na TS 10.

Poslední informací bylo zavedení nového druhu odměny, tzv. Motivační příplatek. Částka určená na tuto odměnu je nad rámec běžné VO, a je určena pro zaměstnance s tarifní mzdou. Přednostové PO rozdělí část prostředků procentní sazbou, a zbytek prostředků mohou použít k dalšímu navýšení VO.

Po skončení jednání jsem požádal pana náměstka ředitele o jeho názor na personální obsazení dopravní kanceláře v ŽST Bno hl.n. po ukončení výlukové činnosti. Bylo mi sděleno, že se přiklání k obsazení v maximálním počtu 5 výpravčích. Dále mi sdělil, že je pravděpodobné, že nebudou všechny pozice obsazeny nepřetržitě (ranní/odpolední, případně přetržky), ale po ukončení výluky by bylo vhodné obsadit všechny pozice výpravčích i za cenu přesčasů.

Termín dalšího jednání na OŘ Brno bude 26. nebo 29. 4. 2019. Na tomto jednání dojde k podpisu výše uvedených dokumentů.

Tuto otázku si klademe v posledním měsíci stále častěji. V minulém roce došlo k organizační změně, kdy bývalé oddělení SEPA přešlo pod O22 GŘ SŽDC. Tento akt vyvolal mnoho diskusí o správnosti tohoto rozhodnutí, zda má integrace opodstatnění a v poslední řadě tématem byly i interpersonální vazby. Novým organizačním uspořádáním došlo k jednoznačně správnému kroku, neboť architekturu IT lze účinně budovat a chránit pouze při jednotné koncepci v rámci strategie SŽDC na krátkodobé i střednědobé období. Usnesení Správní rady SŽDC č.22/2019 definuje úkoly v rámci IT strategie SŽDC, řeší kritickou infrastrukturu a požaduje získání zdrojových kódů, duševního vlastnictví a autorských práv plně pod kontrolou SŽDC. V rámci připravované organizační změny nelze dosáhnout splnění těchto úkolů, neboť vytvářením separátních modulů, vlastních logických celků a koncepce v gesci O11 GŘ SŽDC není realizovatelné a přímo odporuje uloženým úkolům. V roce 2018 se uskutečnil interní audit, který konstatoval, že nastavený směr budování architektury je správný. V současné době probíhá u SŽDC externí audit společností KPMG, který má za cíl objektivně zhodnotit nastavený model pod O22 v rámci koncepčního řešení. Pokud dojde ke zjištění, že nastavené procesy jsou v souladu s přijatými úkoly a strategií, je nelogickým krokem připravovaná organizační změna, která by zmařila investice a vrátila SŽDC o další několik let zpět. (Tato změna je bez dopadů do zaměstnanosti, všichni zaměstnanci by našli uplatnění).

Řízení provozu má svoji odpovědnost, úkoly a kompetence, ale rozvoj a odpovědnost na úrovni gestora by měl mít odbor informatiky (O22) jako odborný útvar, který dodržuje koncepci, vytváří řešení a disponuje potřebnými zdroji k realizaci.

Dne 29. 3. 2019 navštívili zástupci Aliance drážního provozu ve složení předsedkyně RO ADP Hradec Králové Hana Hasenöhrlová, člen RO ADP Hradec Králové Marcel Ludwig a místopředseda ADP Daniel Linc ŽST Česká Lípa. Důvodem je chystaná organizační změna, zrušení výpravčího vnější služby, který má být nahrazen staničním dozorcem.

V roce 2017 došlo k dokončení modernizace ŽST Česká Lípa, kde v původním projektu je počítáno s personálním obsazením dvou výpravčích a výpravčího na DOZ. ŽST Česká Lípa hl. nádraží je odbočná stanice do pěti směrů: Lovosice, Liberec, Děčín, Rumburk a Bakov nad Jizerou. Ve stanici jsou 4 vlečky + účelové kolejiště ST. Přilehlé mezistaniční úseky jsou zabezpečeny automatickým hradlem a úsek Česká Lípa – Blíževedly telefonickým dorozumíváním.

Povinnosti výpravčího – vedoucího směny:

 • Obsluhuje SZZ, TZZ a PZZ v ŽST Česká Lípa hl. n.
 • Obsluhuje SZZ, TZZ, PZZ v ŽST Zákupy a výhybně Žízníkov včetně k nim přilehlých mezistaničních úseků
 • Obsluhuje sdělovací a telekomunikační zařízení
 • Vede dopravní dokumentaci v ŽST Česká Lípa, výhybnu Žízníkov a ŽST Zákupy vede v PA GTN, v případě poruchy PA GTN vede tiskopis Dopravní deník pro více dopraven
 • Vede další dokumentaci stanovenou platnými předpisy, pokyny a nařízením
 • Je oprávněn k zahájení, přerušení a ukončení výluk
 • Sleduje kamerový systém v ŽST, na zastávkách + dopravnách DOZ
 • Odpovídá za zjišťování volnosti vlakové cesty - pověřuje výpravčího vnější služby
 • Organizuje veškerý posun v ŽST, organizuje nezabezpečené posuny ve výhybně Žízníkov + ŽST Zákupy
 • Dbá na bezpečnost zaměstnanců v kolejišti, na trati + v řízené oblasti DOZ
 • Sjednává posun s vlečkaři

Povinnosti výpravčího vnější služby:

 • Je podřízen výpravčímu, v případě potřeby zastupuje výpravčího
 • Provádí informování cestujících pomocíinformačního systému INISS
 • Obsluhuje PA HELCO a provádí zpravování vlaků 5 směrů
 • Zjišťuje volnost vlakové cesty a toto dokumentuje
 • Ověřuje a potvrzuje práci CPS na Personálním portálu STKR
 • Provádí zjištění, že vlak PMD vjel/odjel celý (telefonické dorozumívání do Blíževedel)
 • Provádí nouzové ruční přestavení výhybek a výkolejek
 • Provádí komunikaci s dispečerským aparátem dopravců, SŽDC, NAD
 • V případě potřeby vykonává funkci pohotovostního výpravčího v dálkově ovládaných stanicích, při předání těchto stanic na nouzové místní ovládání
 • Z příkazu výpravčího,provádí další pracovní činnost výhybkáře v ŽST Zákupy a výhybně Žízníkov dle ustanovení příslušného SŘ
 • Dává souhlas k odjezdu NAD
 • V Případě poruchy INISS provádí v ŽST a zastávkách náhradní informování cestujících

Vzhledem k výše uvedeným povinnostem výpravčího vnější služby vyvstává mnoho otázek, jak budou tyto činnosti zkoordinovány a zda je vůbec možné převést tyto povinnosti na jednoho zaměstnance. Vyšší psychická a pracovní zátěž vede k větší pravděpodobnosti MU. Zaměstnanci a odborové organizace tuto organizační změnu důrazně odmítají. Argumentací ve smyslu nedostatku výpravčích ušetří SŽDC systemizovanou položku a nahradí ji méně kvalifikovanou silou je  u společnosti, která má být „top“ zaměstnavatelem nepřípustné a alarmující. Věc bude předmětem dalších jednání na úrovni OŘ Hradec Králové i GŘ SŽDC.

Těmito slovy, by se dalo shrnout jednání pracovní skupiny pro stejnokrojové součástky a OOPP, které se konalo v sídle SŽDC dne 2. 4. 2019. Paní ředitelka Odboru nákupu veřejných zakázek Mgr. Kotková, Ph.D. představila plán implementace nových stejnokrojů, který by měl být v roce 2019 ve fázi případných úprav, které byly požadovány zástupci odborových organizací a současně budou akceptovány managementem firmy. V druhé polovině roku se předpokládá vyhlášení soutěže na dodavatele, aby od ledna 2020 mohl být v centrálním skladu v Hradci Králové připraven dostatečný soubor pro první skupiny zaměstnanců. V rámci diskuse bylo velmi obtížné nalézt konsensus u všech nových testovaných součástek, nejvíce negativních emocí vzbudilo vzorování puloverů a vest a nový typ červených stejnokrojových čepic. Naopak shoda byla nad provedením sukní, kalhot, vázanek, šátků i košil. Bylo navrženo v rámci diskuse zrušení bundokošil, které by byly nahrazeny jiným režimem užívání nového vzoru bílých košil. Tímto aktem by došlo ke snížení zásob na skladě, dále k jednotné barevné kompozici a eliminaci zažitých stereotypů. V rámci přípravy změny předpisu SŽDC Zam3 zazněla otázka řešení stylu oblékání na CDP a ústředních stavědlech, kde by se mohlo dosáhnout jiné nárokovosti dle vykonávané činnosti místo principu založeném na KZAM jako nyní. Připomínky a návrhy byly shodně prezentovány ADP a OSŽ pro signalisty, hradlaře a další zaměstnance nejen řízení provozu, které jsou vybavovány OOPP a na základě podnětů by tito zaměstnanci požadovali do nároku trika oranžové barvy s dlouhým rukávem nebo mikiny. Zástupci SŽDC, přislíbili interní diskusi a řešení těchto požadavků.

Vedení organizace nebude mít snadnou úlohu s identifikačním procesem, což změna vizuálního stylu uniforem nepochybně je. Zaměstnanci jsou většinově velmi citliví na změny, ale pokud bude dodržen princip elementární názorové vyváženosti ze strany sociálních partnerů, mohou získat všichni, což ukáže budoucí období.

Společné jednání OC a zástupců zaměstnavatele se konalo po dvouměsíční přestávce dne 26. 3. 2019 v sídle SŽDC. V úvodu ředitel odboru personálního nastínil program jednání, který reflektoval na mj. na mzdový vývoj za uplynulé dva měsíce roku 2019. V této souvislosti zmínil průměrnou mzdu u SŽDC, která činí 36 639 Kč, přičemž nárůst proti stejnému období roku 2018 činí +12,04%. SŽDC má 17 155 zaměstnanců a u dlouhodobě nedostatkových profesí je uzavřeno za první dva měsíce 47 nových pracovních smluv a poskytnutí náborového příspěvku. Od 1. ledna jsou nově poptávány a obsazovány pracovní pozice „správce stanice“, v TS 7-9, v cílovém početním stavu 60 zaměstnanců. Nově se bude zajišťovat ochrana a ostraha majetku a budov v gesci jednotlivých OŘ. Ing. Koucký předložil zástupcům odborů rozpis plánu MOON na organizační jednotky pro rok 2019, s tím, že jsou v tomto rozpočtu zohledněny i motivační odměny, které v letošním roce budou čerpat zaměstnanci řízení provozu, odborných správ a modernizace dráhy. Dále byl odsouhlasen zálohový příděl FKSP na rok 2019. V souvislosti s FKSP byl prezentován návrh OSŽ na dotovanou rekreaci z C-FKSP pro rok 2020 a další období, který měl přímou vazbu na požadavek ADP otevřít nabídku pro další poskytovatele služeb v oblasti cestovního ruchu. Předloženy návrh vyzdvihl roli ČD TRAVEL jako integrátora zúčtování a komunikace s dalšími čtyřmi poskytovateli. Tento návrh je pro nás jako zástupce ADP neakceptovatelný a budeme dále hledat řešení dané problematiky.

Kvalifikační katalog bylo další téma, kterému byla věnována pozornost, v současné době bude pracovní skupina zaměstnavatele do 30. 9. 2019 analyzovat data a navrhovat řešení k přijetí změn v dokumentu a od října budou přizváni zástupci OC, kteří budou mít společně čas do dubna 2020, aby následně mohla proběhnout implementace.

Organizační změny u SŽDC s dopadem do zaměstnanosti by měly být v roce 2019 minimální, ovšem změna, která se uskuteční od 1. 5. 2019 bude mít přesah i do řízení provozu. Z O22 se vyčlení skupina, včetně personálního zajištění, která bude nově organizačně začleněna pod O11 a bude zajišťovat činnosti v loňském roce zrušeného oddělení (SEPA). Nové uspořádání s sebou přináší i zastavení projektů, které řízení provozu požadovalo v minulosti jako jsou centrální rozkazy apod.

Revize výpravčích je projekt, který vnesl mnoho negativních emocí do segmentu řízení provozu, neboť ředitelé některých OŘ i přes proklamace generálního ředitele rozšiřují počty pracovišť, kde je uplatňováno střežení pracoviště nebo rozšiřování doby střežení. Nejvíce negativních ohlasů od výpravčích je z OŘ Olomouc a Hradec Králové. Někde se snaha ušetřit mzdové náklady, jinde je problém s ad hoc trasami nákladních vlaků, většina ale má shodného jmenovatele, kterým je nedostatek výpravčích. Toto je problém celosíťový a zhoršování pracovních podmínek pro stávající zaměstnance je v době sociálního smíru a dialogu neobhajitelné. Znovu je zapotřebí apelovat na zaměstnance, aby pečlivě zvážili podpis dvoustranné dohody (DPČ) na pracovníka dozoru nebo vypověděli stávající smlouvy. Tento akt nelze nařídit a je pouze na svobodném rozhodnutí každého zaměstnance.

Zaměstnavatel předložil text vyhodnocení PKS SŽDC za rok 2018 k projednání. Problematiku BOZP přednesl ing. Pospíšil, který zmínil pohledové zkoušky zábleskového světla či práci komise pro akce sociálního a bezpečnostního charakteru pro rok 2019. Další jednání se uskuteční dne 30. 4. 2019.