V úterý dne 8. 11. 2022 se v odpoledních hodinách uskutečnilo společné jednání odborových svazů působících na železnici s představiteli ČD a.s a Ministerstva dopravy ČR. Jednání vedla náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a infrastrukturní Ing. Hlubučková, která popsala genezi problematiky jízdních výhod a nutnost provést systémové změny především při valorizaci prolongační částky. Původní návrh MD ČR, kde by došlo k dvojím cenám a přesunu finanční zátěže na zaměstnance SŽ, MD ČR a DÚ ČR byl stažen z projednávání a nahrazen systémovým výpočtem, který nyní i v budoucím období bude zohledňovat inflaci stejně jako SJT. Po velmi dlouhé diskusi je výsledkem rovnoměrné rozložení finančních nákladů na všechny držitele s nárokem bez rozdílu. Pro jízdní řád 2022/2023 budou prolongační částky ve znění 17. změny Tarifu v hodnotách 1 397 Kč pro zaměstnance, 1 583 Kč pro rodinné příslušníky a 762 Kč pro děti.

Za odborový svaz se jednání zúčastnili předseda Ing. Jan Zazvonil a místopředsedové p. Fučík a p. Linc. V diskusi se řešila i problematika budoucího období a vlastní využitelnosti jízdních výhod. Do roku 2025 se ve schválené Koncepci veřejné dopravy v ČR 2020-2025 MD ČR zavázalo tuto problematiku vyřešit ve vzájemné spolupráci s odbory. 

IMG 20221108 WA0009

Vážení zaměstnanci Správy železnic,
většina z Vás s napětím očekává, jak dopadne spor mezi odborovým svazem ADP a ostatními účastníky kolektivního vyjednávání o podobě PKS pro rok 2023.

Velmi si vážíme vyjádřené podpory od všech, kterým nebylo lhostejné, za jakých okolností došlo k připojení podpisu osmi odborových svazů a generálního ředitele Bc. Svobody k návrhu zaměstnavatele. Kolektivní vyjednávání pokračuje a nad jeho rámec se tento týden uskuteční několik zásadních jednání.

Dnes odpoledne se bude konat společná schůzka na Ministerstvu dopravy s ministrem Martinem Kupkou k problematice návrhu změny Tarifu a očekávaného navýšení prolongačního poplatku pro zaměstnance SŽ a jejich rodinné příslušníky. Ve čtvrtek je plánované jednání Výkonného výboru ADP a v pátek jednání s předsedou Správní rady SŽ Mgr. Červíčkem. Na základě výstupů z těchto plánovaných aktivit budeme informovat zaměstnance Správy železnic o dalším postupu.

V žádném případě si nechceme brát zaměstnance jako rukojmí pro prosazení lepších výsledků kolektivního vyjednávání, ale nelze nečinně přihlížet, jak zaměstnavatel svým návrhem parametrů kolektivní smlouvy s podpisy ostatních svazů snižuje životní úroveň zaměstnanců významným poklesem reálných příjmů, ztížením podmínek slaďování pracovního a osobního života u zaměstnanců se střežením pracoviště nebo stále se zvyšujícími náklady na dojíždění do zaměstnání.

Za měsíc říjen bude opět vyplacena mimořádná odměna generálního ředitele všem zaměstnancům, takže více než měsíc trvající mýty, že nepodepsáním PKS budou zaměstnanci kráceni v mimořádném odměňování jsou liché a panika některých je zcela zbytečná. Vzhledem k faktu, že je teprve první dekáda listopadu máme dostatečný prostor k diskusi.

I přes značnou podporu nespokojených zaměstnanců je stále velké procento ostatních, kteří jsou smířeni s dosavadním výsledkem vyjednávání. Pokud jich nebude přibývat velké změny se nedají očekávat. 

 20220822 055025

Dne 4. 11. 2022 proběhlo jednání zaměstnavatele a odborových centrál v sídle organizace.

Zástupci odborových organizací na základě dohody z minulého jednání připojili podpis k Rámcovým zásadám FKSPZásadám C-FKSP pro rok 2023. Dnes budou zásady zveřejněny na intranetových stránkách SŽ tak, aby mohla být zahájena jednání na úrovni organizačních složek o jejich zásadách pro rok 2023.

Jelikož odborová organizace Aliance drážního provozu doposud nepřipojila svůj podpis k návrhu Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2023, zahájil zaměstnavatel v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, projednávání pokynu generálního ředitele: Opatření zaměstnavatele při nesjednání Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, pro rok 2023.

Základní parametry návrhu:

 • Tarifní mzdy stejné jako v roce 2022;
 • Neposkytnutí příspěvku na dopravu v listopadu roku 2023;
 • Odstupné pouze dle zákoníku práce;
 • Příspěvek na stravování ve výši roku 2022;
 • Neposkytování žádného z druhů zvláštní odměny;
 • Neposkytování kondičních pobytů;
 • Navýšení možných měsíčních odchylek v plánování směn oproti stanovené týdenní pracovní době.

Další jednání proběhne dne 11. listopadu 2022.

V pátek dne 21. 10. 2022 se on-line formou konalo další společné jednání OC a zaměstnavatele. Došlo ke sjednání Zásad C-FKSPRámcových zásad FKSP pro rok 2023. V příštím týdnu dojde k vypořádání připomínek v rámci technické korektury a následnému podpisu všech signatářů. Projednávala se změna Kvalifikačního katalogu, kde ještě nedošlo k plné shodě s návrhem zaměstnavatele.

Řešila se problematika jízdních výhod a předloženého návrhu ministra dopravy ČR ke změně Tarifu.

Ing. Koucký v závěru přislíbil, že ještě v letošním roce budou zaměstnancům distribuovány vitamínové prostředky z C-FKSP

20221021 124629

Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vám zaslat návrh 17. úpravy Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správy železnic, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečení a provozování drážní dopravy (dále je „Tarif“) s plánovanou účinností od 11. prosince 2022, který vychází z návrhu Českých drah, a.s. (dále jen „ČD“) z 12. září 2022.

Navrhuje se zejména následující úprava v § 2, odst. 1 Tarifu:

 1. Platnost Tarifu upravit opět na tři po sobě jdoucí období jízdních řádů, konkrétně jízdního řádu 2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025.
 2. Výši prolongačních částek upravit takto:
 • pro zaměstnance ČD pod současným písmenem a) ponechat současnou výši 1 100 Kč,
 • pro zaměstnance ostatních organizací uvedených pod současným písm. a) navýšit z 1 100 Kč na 2 200 Kč,
 • pro děti a důchodce uvedené pod současným písm. b) navýšit z 600 Kč na 1 200 Kč,
 • pro rodinné příslušníky zaměstnanců a důchodců (vyjma dětí) uvedené pod současným písm. c) navýšit z 1 250 Kč na 2 500 Kč.

Zvýšení ceny prolongačních částek se navrhuje z důvodů zvyšujících se nákladů na zajištění přepravy osob a z důvodu dlouhodobého nezvyšování cen v této oblasti, na rozdíl od průběžného navyšování tarifu pro cestující. Stávající výše prolongačních částek je od roku 2018 beze změny, avšak kumulativní růst spotřebitelských cen za toto období při odhadu roku 2022 činí zhruba 30 % bez zahrnutí míry inflace pro následující období platnosti. I po navrhovaném zvýšení cen prolongačních částek by byly jízdní výhody dostupné a atraktivní pro velkou část držitelů, neboť by jejich cena dosahovala 10 % ceny síťové jízdenky ČD pro běžné cestující v jízdním řádu 2022/2023. Problematiku jízdních výhod celkově ČD zajišťují pro všechny zaměstnance a jejich rodinné příslušníky a důchodce a jejich rodinné příslušníky všech společností, kterých se Tarif týká. Současně však také ČD nesou všechny náklady, které s problematikou jízdních výhod souvisejí, a proto se navrhuje nezvyšovat cenu zaměstnancům ČD. Důvodem je právě skutečnost, že zaměstnanci ČD jsou zaměstnanci dopravce, který za dotčené ceny poskytuje přepravní služby, zatímco zaměstnanci ostatních organizací uvedených v § 33 zákona č. 77/2002 Sb. zaměstnanci takového dopravce nejsou.

Dne 17. 10. 2022 proběhlo 5. zasedání Rady Českomoravské konfederace odborových svazů. Jednání zahájil předseda ČMKOS Josef Středula a přivítal přítomné zástupce odborových svazů sdružených v konfederaci. Za Alianci drážního provozu se Rady účastnil pan Petr Fučík. Prvním bodem jednání byla kontrola plnění úkolů za uplynulé období a úkolů trvalých. V dalším bodě byl představen návrh rozpočtu na rok 2023, který představila Ing. Radka Sokolová a po krátké diskusi bylo jeho schválení přesunuto na následující Radu. Zazněla zde například připomínka k výši ročního členského příspěvku, který se pro menší svazy stává problémem. Dále byl schválen obsahový plán jednání Rady pro období roku 2023 s datumovým určením jednotlivých schůzí. Zasadním bodem programu bylo vystoupení jednotlivých zástupců svazů o průběhu kolektivního vyjednávání, jejich uzavření a parametrech těchto jednání. Zástupce ADP osvětlil přítomným stav u Správy železnic a zdůvodnil nepodepsání kolektivní smlouvy naší organizací. Přítomné také seznámil z dalšími kroky, které jsou plánovány v následujícím období.

Bylo upozorněno na masivní růst cen energií, pohonných hmot, paliv, potravin a dopravních nákladů, které by mělo být při kolektivním vyjednávání bráno na zřetel a jeho výsledek by s ním měl alespoň přibližně korespondovat. Informace o výši inflace za měsíc září je 18 %. Větší problémy současná situace přinese v prvním čtvrtletí roku 2023, kdy řada firem předvídá omezení výroby či úplné její ukončení, a tím i zrušení firem. To povede také ke zvýšení nezaměstnanosti a další zhoršení kupní síly obyvatelstva, což vede k zacyklení problému. Na to navazují prohlášení pana ministra Jurečky o daleko pozdějším odchodu do starobního důchodu než je současných 65 let.

20221008 114526
V dalším bodě předseda Středula pojednal růstu minimální mzdy, která je v Česku stále nejnižší ve střední Evropě = 16 200 + 350 = 16 550 Kč po navýšení k 1. lednu 2023.

Screenshot 20221017 170513 Photos
Bylo poděkováno za účast na manifestačním mítinku "Konec levné práce". I přes určité připomínky či negativní hodnocení v některých médiích bylo poděkováno všem účastníkům a řečníkům za účast na demonstraci "Proti chudobě", další akce budou plánovány dle vývoje situace.

IMG 20221008 WA0018
Také zaznělo poděkování účastníkům Odborové akademie za vzorný přístup k přednášené odborové problematice a proaktivní chování během kurzu. Přítomní na závěr vyjádřili podporu odborářům ve firmě NEXEN, kde se po neúspěchu jednání před zprostředkovatelem schyluje ke stávce. Odborový svaz zdravotnictví vyjádřil obavu o snahách Jihomoravského kraje o "Transformaci nemocnic do jedné akciové" - byla přislíbena podpora.

Dne 13. 10. 2022 se uskutečnil v Kolíně Výkonný výbor Aliance drážního provozu. V úvodu jednání přivítal přítomné účastníky výkonný místopředseda pan Petr Fučík a provedl kontrolu zápisu z minulého jednání, včetně kontroly usnesení. V dalším průběhu jednání byly předneseny kolektivními vyjednavači informace o stavu kolektivního vyjednávání u Správy železnic, informace o právním stanovisku k současně neuzavřené kolektivní smlouvě a stanovení dalšího postupu. Kolektivním vyjednavačům byla dána plná podpora Výkonným výborem v dalším postupu při jednání o uzavření PKS. Je třeba jednat s tím, že je ještě dostatek času k podpisu. Místopředseda Daniel Linc pohovořil o projednávaných zásadách FKSP. Byla projednána účast na demonstraci "Proti drahotě" uskutečněné dne 8. 10. 2022 na Václavském náměstí, její vyhodnocení proběhne dne 17. 10. 2022 na 5. Radě ČMKOS, která demonstraci organizovala. Byla započata příprava kongresu ADP, který proběhne dne 24. 11. 2022 v prostorách hotelu Olšanka. Na tento Kongres budou pozváni delegáti v počtu čtyř s hlasem rozhodujícím, za každou Regionální organizaci ADP. Ostatní hosté mají možnost nahlásit svoji závaznou účast do 31. 10. 2022 svým předsedům regionálních organizací. Byly projednány dary jubilantům. V dalším programu přednesli informace zástupci jednotlivých regionálních organizací. Jednání bylo zakončeno ve 13:30.