Dnes dne 3. 5 2021 byla sjednána 4. PKS u Správy železnic. Zaměstnavatel předložil nový návrh textu, který reflektoval na připomínky zástupců odborových svazů. V bodů 3.1.6 A) u odstupného je navýšené odstupné při dřívějším projednání nadbytečnosti s konkrétními zaměstnanci dotčenými organizační změnou, u nichž pracovní poměr skončí k poslednímu dni, který předchází datu účinnosti org. změny.

Dalším bodem změny textu bylo prodloužení realizace prověrek BOZP roku 2021 do 31. 10. 2021.

Dne 20. 4. 2021 předložil zaměstnavatel návrh 4. změny PKS 2021, který obsahuje dva body:
• realizace prověrek BOZP roku 2021 do 31. října 2021;
• v souvislosti s plánovaným sloučením OŘ Olomouc a OŘ Ostrava doplnění bodu 3.1.6 A) odstupného tak, aby navýšené odstupné dle tohoto bodu mohlo být uplatněno i při dřívějším projednání nadbytečnosti s konkrétními zaměstnanci dotčenými organizační změnou, u nichž pracovní poměr skončí k 31. 12. 2021.

V této souvislosti zaměstnavatel předložil na dnešním jednání Návrh harmonogramu postupových kroků k zajištění sloučení Oblastního ředitelství Ostrava a Oblastního ředitelství Olomouc k 1. 1. 2022 ve smyslu usnesení Správní rady Správy železnic, státní organizace č. 13/2021 ze dne 26. 3. 2021.

V rámci kolektivního vyjednání o 4. změně PKS 2021 dne 20. 4. 2021 i 27. 4. 2021 prozatím nedošlo ke shodě a kolektivní vyjednávání bude pokračovat dne 3. 5. 2021.

Jednání se zaměstnavatelem, které bylo plánováno na 20. 4. 2021, se konalo v režimu kolektivního vyjednávání, neboť ředitel O10 GŘ Správy železnic předložil návrh 4. změny PKS. Návrh obsahoval změnu u dvou článků kolektivní smlouvy, prověrek BOZP a odstupného. Zástupci odborových organizací odmítli uzavírat změnu PKS bez projednání návrhu ve vlastních odborových orgánech a apelu na dodržení termínů zakotvených v platné kolektivní smlouvě.

K předloženým návrhům se uskutečnila obsáhlá diskuse, kde na jedné straně zaměstnavatel apeloval na zástupce odborových svazů, aby účelové doplnění textu v odstupném z důvodu integrace OŘ Olomouc a Ostrava do jednoho celku přijali a pochopili, zástupci odborů naopak upozornili na možný precedens, neboť v minulosti takto nikdy nebylo postupováno. Další kolektivní vyjednání se uskuteční 27. 4. 2021.

V rámci informování předložil zaměstnavatel statistická data o počtech nemocných, v karanténě v souvislostí s COVID-19, počtech očkovaných a čekatelů na vakcínu, o vývoji průměrné mzdy, počtech zaměstnaců či čerpání náborového příspěvku.

V pondělí dne 19. 4. 2021 se uskutečnil odborný seminář pořádaný ČMKOS na téma „Psychosociální rizika při práci“, který připravila a vedla Ing. Iva Prokopová, MBA. Nosným tématem celé prezentace byla norma DIS/ISO 45003, která byla podrobně popsána v jednotlivých skupinách a podskupinách včetně velkého množství reálných příkladů.

Významnou roli v zaměstnání mají nejen „hard“ pracovní podmínky (pracovní doba, bezpečnostní přestávky, osvětlení, hluk, vibrace, pracovní prostředí), ale také „soft“ tzv. měkké podmínky, které se zaměřují na péči o psychiku zaměstnanců, která je neméně významná. Bohužel, velmi často se stává, že psychosociální rizika zaměstnavatelé nedostatečně vyhodnotí, podceňují nebo zcela ignorují. Mezi takové negativní projevy patří multitasking (kde je zaměstnanec nucen provádět mnoho operací současně či v rychlém sledu během celé pracovní doby, která není v některých případech ani přesně definována, tzv. od nevidím do nevidím…). Dalšími riziky jsou chybně nastavená organizace práce včetně kvalitní přípravy a komunikace při přípravě organizačních změn, role očekávání zaměstnanců (kompetence, kariérní růst), syndrom vyhoření, mezilidské vztahy v zaměstnání (šikana, harrasment, diskriminace, apod.). Opakem a účinným nástrojem, jak se bránit psychosociálním rizikům je kvalitně zpracovaný a implementovaný „Hapinness management“, který umožňuje zaměstnancům sladit osobní a pracovní život a nalézt mezi těmito rolemi rovnováhu „work-life balance“, vyhledávat a aktivně podporovat spolehlivé zaměstnance, zabezpečit jejich odborný růst a zvyšovat produktivitu práce.

V rámci diskuse vystoupili svazoví inspektoři jednotlivých odborových svazů, aby sdělili ostatním své zkušenosti, jakým způsobem se tato problematika řeší ve firmách a společnostech, kde působí. Výsledkem a závěrečným mottem je zcela jistě tvrzení, že stále máme co zlepšovat, a že zaměstnanec není pouze výrobním nástrojem, ale že má i duši o kterou je zapotřebí adekvátně pečovat.

Resized 20210419 100518 5177

Nový regionální výbor ADP CDP Přerov zahájil svoji činnost volbou statutárních zástupců. Předsedou RO byl zvolen traťový dispečer CDP Přerov pan Kamil Franek, místopředsedkyní paní Veronika Kmecová a členem Výkonného výboru za CDP Přerov pan Jiří Mutl. Volební protokol o výsledcích voleb byl zaslán řediteli Centrálního dispečerského pracoviště Přerov panu Ing. Novákovi. V současné době se stanovuje termín pro jednání se zaměstnavatelem a oficiální zahájení sociálního dialogu na této organizační jednotce. 

Jménem vedení odborového svazu ADP přeji kolegům mnoho úspěchů při jednání se zástupci zaměstnavatele a jejich odborové práci pro členy a zaměstnance Správy železnic.

Ing. Jan Zazvonil – předseda ADP

V úterý 13. 4. 2021 se distanční formou konalo pravidelné zasedání Rady ČMKOS, které moderoval předseda Josef Středula. Zásadními body k projednání byla mj. problematika „důchodové reformy“ a návrhy jednotlivých souvisejících zákonů. K tomuto tématu se velmi obsáhle vyjádřil místopředseda JUDr. Vít Samek, který věcně popsal veškeré přínosy, ale i negativní dopady jednotlivých návrhů. Diskutovalo se o ekonomických potížích v ocelářství, prodloužení týdenní pracovní doby a propouštění v poštovních službách, ale také o situaci u HZS a pohledu MV na odměňování hasičů za činnosti spojené s pandemií. Předseda ČMKOS pohovořil o výsledcích jednání tripartity, či ekonomických dopadech pandemie na život občanů ČR.