V pátek dne 23. 9. 2022 se v budově OŘ Plzeň konalo pravidelné jednání zástupců zaměstnavatele a odborových centrál. Na programu jednání bylo projednání organizační změny v PO Tábor, konkrétně zrušení položky výpravčí (Chotoviny, Tábor) a operátorů železniční dopravy v žst. Tábor k datu 31. 10. 2022. Změna systemizace souvisí s aktivací DOZ + ETCS Votice – České Budějovice (dálkové řízení z CDP Praha). Všem dotčeným zaměstnancům bude nabídnuto pracovní uplatnění. Dále bude v OŘ Plzeň od 1. 1. 2022 zřízeno nové pracovní místo ve skupině SEPA pod odborem technologie.

V další části programu ředitel Ing. Makovec pohovořil o inspekčních cestách, která absolvuje po OŘ se svými náměstky nebo sám. Cílem těchto cest je kontrola nad dodržováním úsporných opatření (vytápění, větrání), zajištění měkkých cílů či stav pracovišť. V souvislosti s energetickou krizí, bylo přistoupeno k analýze současných opatření v energetickém výdeji (EOV, osvětlení žst. a zastávek, teplota v čekárnách a na pracovištích) a byly navrženy úsporné režimy. Dozorčí provozu budou nově vybaveni digitálními teploměry pro měření teploty v prostoru, aby při svých pravidelných kontrolách mohli monitorovat aktuální teplotu na pracovištích v prostorech pro cestující.

V plánu investic na příští rok je například zřízení fotovoltaického systému s bateriemi na ÚS Triangl, na budově OŘ Plzeň, nové stanici HZS SŽ v Českých Budějovicích a v dalších lokalitách. V rámci přípravy na nové povolání spolupráci se školami vyzdvihl ředitel Ing. Makovec navázanou spolupráci se SOU České Velenice, kde v rámci partnerství dojde k výchově potenciálních nových zaměstnanců včetně odborné zkoušky D-03. Zástupci OC byli informováni připravovaných změnách v aplikacích pro řízení provozu, kde by současné systémy (GTN, GRADO a TPV) měla nahradit JDK (jednotná dopravní kancelář), která se v současné době testuje a termín spuštění je avizován v roce 2025. Diskuse se vedla o práci komandujících, kde bude zapotřebí v některých PO zlepšit vzájemnou komunikaci mezi zaměstnanci a komandujícími. Od nového jízdního řádu 2022/2023 bude aktivován traťový úsek Blatná – Strakonice podle předpisu SŽ D1. Dirigující dispečer pro ostatní tratě bude prozatím umístěn v žst. Blatná, neboť projekt zřízení RDP Strakonice je prozatím odložen.

Ing. Zazvonil, v rámci svého diskusního příspěvku, představil nového předsedu RO ADP Plzeň pana Jiřího Berku a okomentoval písemný podnět k práci výpravčích vnější služby v Plzni hl. n. Změnou v Prováděcím nařízení PND 7 došlo ke zvýšenému objemu práce a povinností pro dotčené zaměstnance. Nově má být právě v Plzni zahájen ověřovací provoz k novému formátu grafických rozkazů (SŽ SR101/1 (D)) a tyto rozkazy budou vydávány duplicitně všem vlakům, což opět zvýší náročnost práce včetně objemu tištěných rozkazů. Ing. Šefčík přislíbil aktivní účast v této řešené problematice. Dále byl okomentován stav kolektivního vyjednávání u SŽ pro rok 2023, včetně rozporovaných článků, a to výše navrhovaných mezd tarifních i objemu mezd smluvních. Předseda p. Berka upozornil na nebezpečné situace, které vznikají v rámci přepojování dopraven Chotýčany a Hluboká nad Vltavou – Zámostí. Zhotovitel má obrovské potíže s dokončením této stavby a bohužel to odnášejí provozní zaměstnanci z řízení provozu. Ing. Šefčík tuto situaci okomentoval s tím, že vedoucí zaměstnanci zajišťují maximální servis výpravčím a je přislíbeno, že se potíže podaří odstranit nejpozději v následujícím týdnu.

Další společné jednání se uskuteční v měsíci prosinci 2022.

20220923 102546

V sídle ČMKOS se dne 19. 9. 2022 konalo 4. zasedání Rady, které zahájil její předseda Josef Středula. Za Alianci drážního provozu se zasedání zúčastnil výkonný místopředseda Petr Fučík, a to z důvodu účasti předsedy Ing. Zazvonila na kolektivním vyjednávání při Správě železnic.

Prvním bodem programu byla kontrola plnění úkolů stálých a splněných, který přednesla Ing. Radka Sokolová. 

Druhým bodem programu byl "Vývoj míry inflace v ČR v roce 2022 a její prognóza na rok 2023". Tohoto úkolu se velmi profesionálně zhostila významná ekonomka paní Doc. Ing. Ilona Švihlíková Ph.D. Ve svém příspěvku označila za nehorázný růst cen energií, ropy, plynu, průmyslových kovů a uhlí. Také u potravin dochází k nebývalému nárůstu cen vlivem hnojiv a dopravy. Toto vše je také podporováno vysokými maržemi obchodníků s tímto zbožím a službami. Z toho plyne značná inflace, která je u nás nejvyšší spolu s pobaltskými republikami. Pokud reálně klesají mzdy, což je u nás -8 %, klesá také kupní síla obyvatel a HDP. Bohužel vláda nereagovala a v případě marží nereagoval ani antimonopolní úřad. Současně také oslabuje koruna proti euru i dolaru. Reakce vlády byla pozdní, nejasná a nedostatečná. V programovém prohlášení problémy neřeší a tím znejisťuje a destabilizuje společnost.

Dalším bodem bylo vystoupení Ing. Jiřího Vaňáska, který přednesl materiál "Reakce jednotlivých vlád EU na energetickou krizi", který jasně dokumentuje na praktických opatřeních 26 vlád zemí EU nečinnost naší vlády

V dalším bodě jednání předseda ČMKOS Josef Středula vyzdvihl několik odborových svazů za nárůst členské základny, a jedním z významných nárůstů se může chlubit i naše Aliance drážního provozu, za což patří velký dík novým členům i těm letitým. Děkujeme, že jste s námi. 

Posledním bodem, ale asi nejdelším byla diskuze k chystanému mítinku "Proti Chudobě", který se bude konat dne 8.10.2022 na Václavském náměstí na který jste všichni zváni a doufám, že společně vyjádříme skutečnost, že odborářům není lhostejný osud národa a celé této země. Cíle tohoto shromáždění, propozice a pravidla jsou na jiném místě tohoto webu.

Těším se na setkání s Vámi, v co největším počtu, na Václavském náměstí.

Výkonný místopředseda ADP Petr Fučík

Proč demonstrujeme?

Vláda svým otálením nechala situaci dojít do stavu, kdy v naší zemi máme jednu z nejvyšších inflací v EU, domácnostem se propadá kupní síla a firmy ztrácí konkurenceschopnost. Na vládu opakovaně apelujeme již od jejího nástupu, aby začala situaci řešit, předkládáme ji konkrétní řešení a opatření, jak postupovat, nabízíme pomoc. Vláda dlouhé měsíce mlčí a její představitelé namísto toho, aby lidem a firmám skutečně pomohli, situaci jednoduše ignoruje.

Po vládě požadujeme, aby bezodkladně přijala konkrétní účinná řešení, byť je to „pět minut po dvanácté“, a přestala přehlížet mimořádně složitou situaci rodin, zaměstnanců, důchodců, samoživitelů, stejně jako firem a podnikatelů.

V sobotu 8. října se ve 12:05 tedy sejdeme na Václavském náměstí v Praze na demonstraci Proti chudobě, abychom vládě vyslali jednoznačný vzkaz: je třeba konat bezodkladně konat a pomoci lidem a firmám zvládnout současnou situaci. A to není možné bez skutečně efektivních kroků vlády. Odmítáme propad reálných příjmů, propad do chudoby, nemravné marže a zneužívání situace, škrty bez jasné strategie a nesmyslné snižování příjmů veřejných rozpočtů

Proto po státu požadujeme:

  • okamžité zavedení regulace cen základních životních potřeb a zpřísnění cenové kontroly,
  • regulaci cen potravin, energií, pohonných hmot, vody a nájemného,
  • bezodkladné vypracování protikrizového plánu, který bude mj. obsahovat prorůstová opatření
  • přednostně zaměřit výdaje státního rozpočtu na boj proti ekonomické krizi,
  • prosadit do daňových zákonů a dalších opatření principy, na jejichž základě se na nákladech krize budou spravedlivě podílet všichni občané ČR i firmy zde působící (nejen zaměstnanci a důchodci),
  • zavést daň z mimořádných zisků (vzniklých z důvodů jako je např. válka),
  • zachování reálné kupní síly mezd a platů minimálně na úrovni roku 2022,
  • zvýšit minimální mzdu na 18 200 Kč ještě v roce 2022.

K demonstraci jsme zřídili webové stránky www.protichudobe.cz, na kterém budeme postupně doplňovat další informace. Věřím, že společně dáme vládě a veřejnosti znát, že odbory jsou stále tady a musí se s nimi počítat.

Dne 19. 9. 2022 pokračovalo v sídle zaměstnavatele další jednání o podobě kolektivní smlouvy na rok 2023. Zaměstnavatel předložil několik návrhů, ale ke shodě došlo jen u několika formulací textu a podmínek při poskytování odstupného při dlouhodobé ztrátě zdravotní způsobilosti. V rámci jednání proběhla prezentace ze strany Generali Česká pojišťovna k nově nabízenému produktu pro zaměstnavatele nebo odborové svazy. Jednalo se o exkluzivní balíček s úrazovým připojištěním nebo balíček s onkologií.

Další jednání se uskuteční v úterý 27. 9. 2022 v sídle Správy železnic.

20220919 144226

Dne 14. 9. 2022 zástupci odborových organizací představili za účasti generálního ředitele SŽ společné stanovisko k návrhu PKS na rok 2023 zaměstnavatele, které bylo zaměstnavateli zasláno dne 9. 9. 2022. Bylo konstatováno, že k jednotlivým návrhům bude pokračovat diskuze. Zaměstnavatel zdůraznil, že v oblasti nárůstu výše tarifních a smluvních mezd již předložil maximální možný návrh.

Další jednání bude v sídle organizace dne 19. 9. 2022 a 27. 9. 2022.

Dále bylo projednáno čerpání prostředků C-FKSP 2022 s dopadem do možnosti čerpání příspěvku na rekreace.

V bodě různé, ředitel O10 informoval o plánované organizační změně od 1. 10. 2022, která se bude týkat zřízení nových systemizovaných položek (jedno pracovní místo) s vazbou na ETCS pro každé OŘ. Byl představen návrh změny Kvalifikačního katalogu s účinností od 1. 1. 2023.

Od 1. 11. 2022 bude zřízeno na úrovni GŘ Situační centrum (Hlavní dispečer, Ústřední dispečer, dispečer HZS, hlavní DŽIN) se sídlem v Křižíkově ulici. 

20220914 154355

Dnes od 14.30 se uskuteční v rámci kolektivního vyjednávání prezentace společného protinávrhu odborových svazů k předloženému návrhu PKS SŽ pro rok 2023, který byl písemně zaslán na GŘ dne 9. 9. 2022. Na jednání je příslíbena účast generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA.

unif

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v úterý 13. září 2022 sešli na pátém letošním jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Sociální partneři se věnovali návrhu státního rozpočtu na nadcházející rok, aktuální situaci s energiemi nebo velkým dopravním stavbám.

Zástupci vlády na jednání tripartity představili sociálním partnerům podrobně kroky, které vláda přijala anebo plánuje přijmout ke zmírnění dopadů aktuálních vysokých cen energií pro domácnosti, drobné podnikatele, veřejný sektor i velkoodběratele. Vláda ujistila zástupce zaměstnanců i zaměstnavatelů, že Česká republika je v rámci současných možností limitovaných nevyzpytatelným chováním Ruska v energetické válce proti západním zemím připravena nadcházející zimní sezónu zvládnout a podpořit všechny občany i firmy, aby se se současnou situací dokázali vyrovnat.

Dalším důležitým bodem jednání byl návrh státního rozpočtu na rok 2023 a informace o aktuální ekonomické situaci. Ministerstvo financí připravilo návrh státního rozpočtu na rok 2023 s příjmy ve výši 1 749,5 miliardy korun a výdaji ve výši 2 019,5 miliardy korun. Odhadovaný schodek státního rozpočtu by tak příští rok mohl dosáhnout 270 miliard. Ve srovnání se schváleným státním rozpočtem pro rok 2022 tak navržený rozpočet 2023 pracuje s příjmy vyššími o 136,3 miliardy, výdaji vyššími o 126,3 miliardy a nižším odhadovaným schodkem o 10 miliard korun. Na příjmové straně rozpočtu 2023 jsou hlavními změnami o 54,6 miliardy korun vyšší odhadované příjmy z DPH.

Dalším tématem byl přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 milionů korun. Vláda informovala sociální partnery, že termíny předpokládaného zahájení jednotlivých staveb závisí primárně na získání pravomocného stavebního povolení a úspěšném dokončení procesu výběru zhotovitele. Stavitelství je ohrožováno finančně ekonomickým vývojem spojeným s růstem cen energií, materiálu a růstem ceny práce.

035A9994