V těchto dnech byli zaměstnanci SŽDC (OŘ Brno) informováni o situaci v oblasti jízdních výhod po 1. 1. 2020. Z důvodu SW úprav a nedokončených jednání je pro některé zaměstnance situace SŽDC velmi znepokojivá, neboť by hrozilo, že si od ledna budou muset veškeré náklady spojené s dopravou v rámci IDS JMK hradit sami.

V současné době se hledá takové řešení které by vyloučilo tento stav. O dalším vývoji budeme zaměstnance SŽDC neprodleně informovat.

Každoroční setkání zástupců odborových svazů sdružených v ČMKOS s bankovní radou a guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem se konalo dne 10. 12. 2019. V úvodu přivítal přítomné guvernér ČNB, který kladně ohodnotil vzájemnou komunikaci mezi odbory a centrální bankou. Ředitel měnové sekce Ing. Petr Král ve své prezentaci detailně popsal trendy v monetární politice ČNB pro příští období roku 2020 a 2021. Zdůraznil, že inflační cíle se daří naplňovat v příslušném pásmu, přelom roku 2020/2021 by mohl dosáhnout požadovaných 2%. Dále se podrobně věnoval trhu práce či HDP. Následně okomentoval předseda Josef Středula cíle ČMKOS na další období #dobrá práce, kde zpracovaný materiál ČMKOS prezentoval hlavní analytik a ekonom ČMKOS Ing. Martin Fassmann.

V rámci diskuse s představiteli ČNB o situaci na trhu práce pohovořil předseda ADP, který popsal práci v železniční dopravě, která není pro potenciální uchazeče o zaměstnání dostatečně atraktivní. Nedostatek zaměstnanců se řeší nařízenou prací přesčas, noční směny či práce o víkendech odrazují další zájemce. Přísné požadavky na zdravotní, psychickou a odbornou způsobilost kladou nemalé překážky případným uchazečům  o práci. Růst mezd pro rok 2020 v rámci uzavřené kolektivní smlouvy bohužel ani tak nezaručí dostatek nových zájemců o práci u státní organizace SŽDC. Dále pohovořil o snížení zdrojů z rozpočtu na opravy a údržbu ze SFDI pro rok 2020 či o přípravě VRT, která ovšem má velmi časově náročnou projektovou přípravu. Další dotazy z pléna se týkaly nástrojů ČNB vůči komerčním bankám či lidi postižených exekucemi na úrovni příjmové chudoby. Obě strany se vzájemně ujistili, že v konzultacích nad makroekonomickými ukazateli budou i nadále spolupracovat. V závěru všichni přítomní obdrželi od guvernéra jako pozornost publikaci 100 let česko-slovenské koruny.

V pondělí dne 9. 12. 2019 se konalo poslední zasedání Rady ČMKOS v tomto roce. V úvodu předseda Josef Středula omluvil z jednání ministryni práce a sociálních věcí paní Janu Maláčovou z důvodu nemoci. Byli pozváni zástupci OS Media, kteří představili odborový svaz (sdružuje zaměstnance ČRo a ČT) a již v minulém období požádali o vstup do ČMKOS. V rámci nezbytných procedurálních úkonů, které se vstupem do ČMKOS souvisí, byl tento svaz Radou přijat s účinností od 1. 1. 2020. Další část byla věnována schválení rozpočtu na rok 2020, zprávě Revizní komise ČMKOS nebo vystoupení jednotlivých členů, jakým způsobem probíhají vyjednávání o kolektivních smlouvách nebo smlouvách vyššího stupně. Předseda ADP měl možnost prezentovat výsledek kolektivního vyjednávání u SŽDC, kde došlo k podpisu PKS SŽDC na rok 2020 již v pátek 6. 12. 2019. Zároveň shrnul zásadní změny oproti roku 2019 včetně nárůstu mezd v tarifní části i celkových a kde současně bylo naplněno doporučení ČMKOS pro rok 2020.

Jako velmi složitou popsali předsedové situaci v ocelářství nebo hornictví. V bodu různé se například diskutovalo o dopadu návrhů Evropské komise v rámci dohody o klimaticky odpovědné Evropě (The European Green Deal) či Brexitu.

Dne 6. prosince 2019 se v budově oblastního ředitelství v Hradci Králové uskutečnilo pravidelné setkání zástupců odborových centrál s vedením oblastního ředitelství, kde byly podepsány zásady čerpání prostředků FKSP OŘ Hradec Králové pro rok 2020. Bohužel nebyli při podpisu přítomni zástupci všech odborových centrál, ale lze předpokládat, že své podpisy připojí v nejbližších dnech. Všechny podstatné benefity roku 2019, jako jsou příspěvky na stravenky, příspěvky dárcům krve apod. zůstanou zachovány ve stejné výši. Nově bude k dispozici jednou ročně příspěvek na individuální rekreaci ve výši až 3 000 Kč pro zaměstnance OŘ Hradec Králové, kteří jej mohou využít na libovolný, alespoň třídenní pobyt, který si sami zakoupí. Náležitosti čerpání budou popsány a oznámeny zaměstnancům v samostatném metodickém pokynu. Tím také došlo k naplnění dohody, která byla z iniciativy ADP v lednu tohoto roku vyjednána s ostatními odborovými centrálami.

Náměstkyně pro ekonomiku Ing. Marie Šrámová zmínila dobré hospodářské výsledky OŘ a avizovala vyplacení zvýšených výkonových odměn s prosincovou mzdou. Dále informovala, že nejvíce přesčasových hodin je v profesích signalista a výpravčí, přičemž u výpravčích se jedná v průměru o 13 hodin měsíčně na zaměstnance, což odpovídá celkovému průměru SŽDC.

V té souvislosti navázal náměstek pro řízení provozu Ing. Martin Koleš s tím, že probíhá intenzivní oslovování možných zájemců o funkci výpravčího z řad stávajících zaměstnanců s cílem uspořádat v roce 2020 kurz pro výpravčí ve vlastní režii v dostupné lokalitě. V současnosti mnoho zájemců totiž odrazuje nutnost ubytování po dobu 6 týdnů daleko od svého bydliště a do kurzu se tedy vůbec nepřihlásí.

Nakonec Ing. Koleš upozornil, že od změny GVD nahradí soukromí dopravci na několika našich tratích České dráhy. V mnoha stanicích pak bude nově docházet k setkávání vlaků různých společností. Jak my, tak provozní zaměstnanci všech dopravců budou vystaveni novým situacím a novému prostředí, z čehož mohou vznikat nepříjemné situace. Zaměstnavatel nás v této souvislosti žádá o maximální vstřícnost při řešení takto vzniklých situací v prvních dnech platnosti GVD.

Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Bc. Jiří Svoboda MBA a devět představitelů odborových organizací podepsali na základě posledního návrhu generálního ředitele 3. změnu platné Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019 a zároveň i Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2020.

Ve 3. změně zaměstnavatel a zástupci zaměstnanců reagují na vývoj v oblasti využití jízdních výhod ČD. SŽDC zaručuje všem zaměstnancům, kteří splňují příslušné podmínky, výplatu příspěvku na dopravu pro období jízdního řádu 2019/2020 v částce 3 600 Kč.

V nové uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2020 dochází zejména ke zvýšení tarifních mezd a objemu prostředků pro výkonové odměny zaměstnanců odměňovaných tarifní mzdou celkem o 5,5 %, to znamená, že v tarifních mzdách dojde k nárůstu o 4,5 %. Dále došlo ke změnám v odměnách za držení pracovní pohotovosti, příplatku za práci v noci a příplatku za práci o sobotách a nedělích.

„Jsem rád, že jsme dospěli ke konsenzu a předpokládám, že sjednané podmínky umožní stabilizaci současných zaměstnanců a získávání nových do naší organizace,“ uvedl po podpisu generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Na základě pozitivního vývoje hospodaření SŽDC rozhodl Jiří Svoboda o vyplacení mimořádné odměny generálního ředitele zaměstnancům SŽDC se mzdou za měsíc listopad 2019 ve výši 9 000 Kč.

Zdroj: Tisková zpráva SŽDC

Tento týden v pátek, by mělo dospět do finále kolektivní vyjednávání u SŽDC. V současné době je uzavřeno mnoho bodů, které by měly garantovat zaměstnancům SŽDC lepší podmínky v rámci kolektivní smlouvy. Snahou zástupců OC bylo zlepšit ty parametry ve mzdové oblasti, kde se to zcela nepodařilo v letech minulých. Příkladem může být navýšení procentuální sazby příplatku za soboty a neděle či snaha o zvýšení příplatku za noční práci, která má nezpochybnitelně negativní vliv na zdraví. Z tohoto důvodu jsou zaměstnanci konající noční práci v kategorii práce 2R (rizikové). Výše odměny z dohod (DPČ pro pracovníka dozoru) vychází z návrhu koaličních stran a reflektuje úroveň minimální mzdy pro rok 2020, která by měla činit 14 600 Kč. Při kolektivním vyjednávání byla snaha o zvýšení mzdové úrovně zaměstnanců HZS SŽDC, kteří nemohou dosáhnout na benefity a výši odměn vycházející ze služebního poměru jako příslušníci HZS ČR. Během uplynulých třech měsíců se dohodlo mnohem více bodů včetně Zásad hospodaření s FKSP, které reflektují na poptávku zaměstnanců mj. čerpat příspěvek na rekreaci od více cestovních kanceláří v rámci C-FKSP.

Management SŽDC má za cíl zlepšit fungování společnosti i její prestiž, potřebuje přilákat nové a především mladé uchazeče o zaměstnání. Má snahu v očích veřejnosti prosadit se jako moderní společnost, která má pozitivní mediální obraz, která plní cíle a úkoly dané vládou ČR, Evropskou komisí, MD ČR a být přívětivou organizací pro občany ČR.

Výčet pozitivního hodnocení ovšem skončí, pokud nebude kolektivní smlouva na rok 2020 uzavřena z důvodu nedostatečného mzdového nárůstu v tarifní složce mzdy, která bude akceptovatelná pro zaměstnance SŽDC a jejich odborové zástupce. V současné době není proces vyjednávání zcela dokončen a v posledním návrhu zaměstnavatele je +2,8 % do tarifní složky mzdy oproti současné PKS. K předpokládané predikci inflace ČNB i MF ČR na rok 2020 je tento návrh neakceptovatelný.

SŽDC má problém udržet i zaměstnance stávající a jedním z důvodů je i ohodnocení těchto zaměstnanců. Zaměstnanci bohužel odchází do jiných odvětví dopravy, služeb nebo průmyslu. Nabídka pracovního trhu je dostatečná, aby si mohli vybrat dle svých priorit, možností a schopností. Proces centralizace činností a zvýšené náklady s tím spojené (čas, ubytování, stravování) jsou další negativním faktorem, který lze částečně eliminovat pracovním prostředím, pracovními podmínkami, ale také dynamickým zvyšováním mzdy.

V pátek generální ředitel SŽDC bude mít jedinečnou možnost situaci vyřešit a již pro rok 2020 tuto firmu pozdvihnout a zatraktivnit pro zaměstnance současné i ty budoucí. Prostředky do nárůstu tarifních mezd budeme v hledat společně jako seriózní partneři v rámci procesu kolektivního vyjednávání tak, aby bylo možné novou kolektivní smlouvu uzavřít.

SŽDC má velký potenciál stát se do budoucna „top" zaměstnavatelem, alespoň v segmentu dopravy, ale musí se změnit personální politika či ohodnocení za odvedenou práci, třeba již pro rok 2020.

Dne 2. prosince 2019 pokračovalo jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 v sídle organizace.

Na začátku jednání bylo jednáno o příspěvku na dopravu na období jízdního řádu od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020 – 3. změna PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 – 31. 12. 2019 a PKS po 31. 12. 2019. Dvě odborové organizace potvrdily, že nadále nesouhlasí s navrhovanou výší tohoto příspěvku.

Dále zaměstnavatel předložil návrh na jednoroční platnost PKS včetně odůvodnění tohoto návrhu – odborové organizace nesouhlasily a požadují dvouletou platnost PKS.

V návrhu č. 2 dnešního dne zaměstnavatel zvýšil částku zvláštní odměny určené k motivaci zaměstnanců odměňovaných tarifní mzdou oproti svému poslednímu návrhu ze dne 22. 11. 2019, ponechal navýšení odměny pracovníka dozoru, navýšení tarifních mezd, navýšení objemu použitelného pro výplatu výkonových odměn a navýšení procenta příplatku za práci vnoci. Odborové organizace stímto návrhem vyslovily nesouhlas.

Další termín kolektivního vyjednávání je v pátek 6. prosince 2019 v Praze.