V návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR o změně výše minimální mzdy předložil zaměstnavatel dne 20. 11. 2020 návrh 1. změny PKS Správy železnic, státní organizace na rok 2021. Po oboustranné diskusi došlo dnešního dne ke sjednání této změny, jejímž obsahem je navýšení sazby měsíční mzdy u zaměstnanců zařazených do TS 1, k navýšení odměny z dohod pracovníka dozoru a úprava sazby zvláštní odměny pro první tarifní stupeň. Zároveň došlo k finálnímu odsouhlasení Katalogu zaměstnání včetně harmonogramu implementace s účinností od 1. 1. 2021, Metodického pokynu NŘP k zařazování výpravčích do TS včetně diskuse, jakým způsobem lze využít opravných prostředků podaných odborovou organizací v případě sporného zařazení.

Uzavřela se diskuse a projednání k Směrnici SŽ 29 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců. Bylo zahájeno projednávání technické úpravy Směrnice SŽ 75 Posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání. Nadále pokračuje jednání o Zásadách FKSP pro rok 2021, prozatím bez výsledku.

Resized 20201028 110447 76

Minimální mzda v příštím roce vzroste na 15 200 Kč

Na 15 200 Kč vzroste v příštím roce minimální mzda. Návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) dnes (16. 11. 2020) schválila Vláda ČR. Minimální mzda se zvýší o 600 Kč. Dosáhne tak na 42,4 % průměrné mzdy. 

„Jako ministryně práce jsem si od svého nástupu do funkce stanovila jasný cíl. Skončit s levnou prací. Proto jsem rekordně navyšovala předchozí dva roky minimální mzdu. V minulosti jsem několikrát opakovala, že nechci, abychom byli v oblasti mezd v Evropě chudými příbuznými. Minimální mzda proto nesmí stagnovat ani v době koronakrize,“ říká ministryně Maláčová. 

Minimální mzda v Česku letos činí 14 600 Kč. Odbory nakonec požadovaly růst o 1 400 Kč, zaměstnavatelé chtěli zachovat stávající úroveň. MPSV předložilo 4 návrhy růstu o 400 Kč, 900 Kč, 1 400 Kč a o 1 800 Kč. Koalice se nakonec dohodla na kompromisu 600 Kč.

„Chtěla jsem, aby minimální mzda rostla více, hnutí ANO bylo proti. Růst mezd je totiž pro Česko zásadní. Podhodnocování ceny práce totiž oslabuje schopnost lidí žít na slušné úrovni a vede ke zvyšování výdajů státu na sociální dávky,“ dodává Maláčová.

Zvýšení minimální mzdy by mělo přinést do státní kasy na sociálním pojištění navíc 330 mil. Kč za rok, příjmy ze zdravotního pojištění by se mohly zvýšit o zhruba  140 mil. Kč za rok. Dle dostupných údajů lze předpokládat zvýšení ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů v podnikatelské sféře o cca 1,4 mld. Kč, v nepodnikatelské sféře o zhruba 54 mil. Kč.

Zaručená mzda

Minimální mzda podmiňuje růst nejnižších úrovní zaručené mzdy. Ty stanovují nejnižší cenu práce odstupňovaně podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Jedná se o mzdu nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového nebo platového výměru za stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

Minimální mzda podmiňuje růst nejnižších úrovní zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy se uplatňují u zaměstnanců, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a u zaměstnanců ve veřejných službách a správě a stanovují nejnižší cenu práce odstupňovaně podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Pro tyto účely se práce zařazují do 8 skupin a pro každou z nich je stanovena příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy v hodinovém a měsíčním vyjádření. Následující částky platí pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. 

Kompletní tisková zpráva ke stažení v PDF:

Pro Správu železnic to znamená zahájit proces kolektivního vyjednávání o 1. změně PKS pro rok 2021, neboť zaměstnaci v TS 1 (mj. Pracovník dozoru) mají v uzavřené kolektivní smlouvě stanovenou výši mzdy 15 100 Kč. 

Nová kolektivní smlouva na rok 2021 po technickém čtení a před úpravou čísel KZAM.

Ke stažení v PDF:

Správa železnic, státní organizace, má sjednánu Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2021.

V nově uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2021 dochází ke zvýšení tarifních mezd o 2 %. Objem a podmínky poskytování výkonové odměny zůstávají v rozsahu roku 2020. V textu kolektivní smlouvy jsou zapracovány dopady nového Katalogu zaměstnání SŽ, účinného od 1. 1. 2021.

„Jsem rád, že jsme dospěli k dohodě a věřím, že sjednané podmínky a aktualizace Katalogu zaměstnání přinesou i v této složité době jistotu jak našim současným, tak i budoucím zaměstnancům a Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel. Nové parametry Katalogu zaměstnání reagují na aktuální vývoj v činnostech, které naše organizace zabezpečuje,“ uvedl po podpisu generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA.

V následujících týdnech budou probíhat jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb a dalších interních normách.

IMG 20201023 WA0002

IMG 20201023 WA0003