Datum 31. 5. 2022 znamenalo u Správy železnic ukončení prověrek BOZP pro letošní rok. Ve sjednané PKS máme zakotveno, že na odstraňování závad v oblasti BOZP a zlepšení pracovních a sociálních podmínek je alokována částka ve výši 70 mil. Kč. Každoročně při kolektivním vyjednávání probíhají bouřlivé diskuse nad tímto limitem, který je i přes svoji výši nedostatečný. Převodem budov pod SŽ od ČD a.s. veškeré závady, které byly dlouhodobé a přetrvávající, má SŽ nyní na starost a k řešení. Jako každý rok se snažíme za odborový svaz ADP těchto prověrek zúčastňovat a upozorňovat zaměstnavatele na závady, které na pracovištích jsou nově zjištěné nebo přetrvávající. Za těch několik málo let, co má SPS budovy ve správě, se udělalo mnoho práce ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek. Na velkém počtu pracovišť, nejen dopravních kancelářích, ale i na hradlech, stavědlech nebo v objektech, které využívá ST, SSZT, SEE apod. došlo k postupné eliminaci lokálních topidel na pevná paliva za přímotopy, panely nebo plynové ústřední vytápění. Mnoho železničních stanic prošlo revitalizací, nejen nově opravený plášť budovy, střecha, okna, dveře, ale i sociální zázemí WC, kuchyňky, sprchy a vlastní provozní místnosti. Pracovní prostředí se postupně mění, ale je to dlouhodobý a nákladný proces, který bude stále potřebovat dostatek finančního krytí ze strany zaměstnavatele.

Lékaři pracovnělékařských služeb dochází na tyto prověrky výjimečně. Světlou výjimkou jsou PO Praha hl. n., PO Kolín a PO Beroun, kde se lékařky zúčastňují pravidelně a samy vidí, k jakým změnám k lepšímu postupně dochází. Bohužel na jiných PO je zájem z jejich strany minimální, což úplně neodpovídá smluvním podmínkám.

Na pracovištích jsou problémy, které nevyřeší ani prověrky BOZP. Chybějící pitná voda, kanalizace, atd. Tyto záležitosti jsou ovšem významnou investicí, na kterou v dnešní obtížné době se prostředky hledají velmi těžko. Pak se musí pitná voda z kohoutku nahradit balenou, suché WC chemickým. Správa pozemních staveb se snaží vyjít vstříc požadavkům, které zaměstnanci mají, ale vždy jsou limitováni rozpočtem. Níže jsou pro ilustraci fotografie některých pracovišť, které jsou po rekonstrukci nebo se teprve plánují.

20220303 090313

20220309 100249

20220526 102940

20220526 103905

20220413 084737

20220524 105002

20220524 102033

20220530 103845

V pondělí dne 23. 5. 2022 se v Praze v hotelu Olšanka konal volební Kongres RO ADP Praha. Ve volbách obhájil pozici předsedy Regionální organizace p. Milan Gajdács, místopředsedou byl zvolen p. Tomáš Kaňka, za člena Výkonného výboru p. Petr Fučík, do Centrální revizní komise paní Jarmila Březinová. Dalšími členy Regionálního výboru byli zvoleni Jan Pavliš, Dana Vlasáková, Eva Socharová, Ota Krásová. 

IMG 20220523 WA0012

V rámci Kongresu pohovořili členové Výkonného výboru o závěrech VIII. Sjezdu ČMKOS, o plánovaném konání protestního mítinku v Praze 5. 9. 2022, o situaci s prodloužením doby odpočinku před směnou či střežením pracoviště nebo o Plánu akcí z C-FKSP. Diskutovalo se i o možných predikcích dalšího vývoje v ekonomice a možných sociálních nepokojích či o zahájení sběru podpisů pro prezidentskou kandidaturu Josefa Středuly. 

V pondělí 16. 5. 2022 proběhly volby do regionálního výboru ADP OŘ Hradec Králové v Pardubicích. Volby proběhly hybridní formou. V úvodu členové volební komise pan Fučík a pan Linc seznámili přítomné s volebním řádem. Odvolilo 37 členů z celkového počtu 61 členů, tedy 57,3 %.

Zvolen byl pětičlenný výbor jmenovitě:

  1. Prycl Aleš
  2. Šedivý Luděk
  3. Hasenöhrlová Hana
  4. Hejzlar Jan
  5. Jiroušková Šárka

Po volbě se nově zvolený regionální výbor usnesl, že předsedkyní bude i nadále paní Hana Hasenöhrlová, místopředsedou pan Jan Hejzlar, zástupcem pro Výkonný výbor ADP paní Šárka Jiroušková. V druhé části pohovořil pozvaný host, přednosta PO Česká Třebová pan Petr Zelený, mimo jiné o přestavbě železničního uzlu Pardubice hl.n. a o připravovaném přepojování na CDP Praha. Místopředseda ADP p. Linc referoval o posledním jednání s ředitelem O10 Ing. Kouckým. Dalším bodem byla diskuse o plánu akcí z fondu C-FKSP.

IMG 20220516 WA0005

V pondělí dne 16. 5. 2022 se konalo první jednání Rady ČMKOS po VIII. Sjezdu. Na programu jednání byla volba pořadí statutárních zástupců v době nepřítomnosti, prvním v pořadí byl zvolen místopředseda Vít Samek a druhou místopředsedkyně Radka Sokolová. Diskutovalo se o závěrech Sjezdu včetně dalšího postupu odborů v prosazování požadavků a zájmů zaměstnanců a občanů ČR. Bylo odsouhlaseno, že dne 5. 9. 2022 se uskuteční protestní akce členů odborů sdružených v ČMKOS. Bližší informace budou diskutovány a zveřejněny na červnovém zasedání Rady ČMKOS. Velmi obsáhlým tématem k diskusi včetně usnesení byla zvažovaná kandidatura Josefa Středuly v prezidentských volbách. V současné době je zahájen sběr podpisů nutných k avizovanému oznámení kandidatury (min. 50 000). Členové Rady podpořili iniciativu a sběr podpisů. Členové Rady obdrželi prezentaci Zprávy o měnové politice - jaro 2022 zpracovanou ČNB.

Rada ČMKOS podpořila petici za Urychlenou regulaci vysokých cen energií, pohonných hmot, potravin, životních nákladů a inflace, kterou připravil a organizuje Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice, a který žádá ostatní odborové svazy sdružené v ČMKOS o podporu.

Vážení kolegové, kamarádi, členové ADP,
máme zde volební rok a pro mě je to podnět k zamyšlení a rekapitulaci.

ADP je tu s Vámi téměř 10 let. Po tuto dobu jednáme se zaměstnavatelem, řešíme vaše každodenní malé problémy stejně poctivě, tak jako ty závažné. Ať už se bavíme o mimořádných událostech, zhoršených pracovních podmínkách, neplnění kolektivní smlouvy nebo vyjednání právě kolektivní smlouvy jako takové.

Proč jsme vlastně vznikli? Co jsme přinesli na pole odborů tak převratného, co tady ještě nebylo? Nová myšlenka? Nové metody? Radikální postoje? Nemyslím si. To tajemství je někde jinde. Je v lidech. V lidech s nadšením a velkým zájmem o to, aby problémy nezapadaly a nevyhnívaly. S chutí je řešit. Je to osobní přístup, občas i statečnost. Všichni znáte svého regionálního předsedu, všichni máte možnost setkávat se pravidelně s předsedou organizace a osobně říct svůj názor nebo podnět ke změnám. Je to o přístupu k práci. A že je to pořádný kus práce. Naše chuť pomáhat dokáže skály lámat. Jsme připraveni postavit se zaměstnavateli i s velmi nepříjemnými problémy a nenechat se odbýt. A to jsme, myslím, nejednou ukázali. Ať už šlo o kvalitu vašich pracovišť, pracovní dobu, rušení pracovišť, stejně tak jako o bezpečnost práce a ostatní běžné provozní problémy.

Je to právě o lidech. O těch, kteří ve svém volnu jsou pořád na telefonu připraveni vám pomoct, poradit, vyslechnout vás, naše členy. O těch, kteří po noční jedou na jednání. O těch, kteří po večerech vymýšlí akce a jejich realizaci, připravují faktury a podklady pro čerpání FKSP. O těch, kteří se snaží zajistit příjemnější pracovní prostředí pro nás všechny. Všechno to, nad rámec jejich pracovních povinností bez ocenění, ocenění nás všech! Jejich práce je nám samozřejmostí. Vždyť je to jejich povinnost…… NENÍ!

Ale, jak jinak si vysvětlit nezájem a neochotu se sejít, svým zájmem vyjádřit podporu, povzbudit, dodat sílu a chuť do další práce? Nezájem dát zpětnou vazbu, že práce kterou dělají je dobrá? Nebo není? V tom případě je právě volební rok ten pravý čas to změnit. Ale ani to se neděje.

Jsem zklamaná a smutná. Před skoro 10 lety jsem byla přesvědčená o tom, že to má smysl, že bojovat za ty, kteří to potřebují, je správné. Ale ….. je to skutečně tak?

Položme si tedy otázku. Každý jeden z nás. Potřebuji odbory? Potřebuji ty lidi, kteří za mě jsou připraveni a ochotni tvrdě pracovat a jít s kůží na trh? Mám já, jako jedinec, šanci vybojovat si stejné podmínky? Jsem schopen postavit se tváří v tvář přednostovi, řediteli a řešit svůj problém? Vím o jakou legislativu se opřít? Bude se se mnou, jako jedincem, vůbec bavit? Jsme jiní. Doufám. A tak pojďme to dát, všem těm, co uspěli ve volbách ve vašich regionech, najevo. A tam kde volby teprve chystáte, přijďte svou podporu vyjádřit osobně.

Díky, Vaše Šárka Jiroušková, členka VV ADP

Ve čtvrtek dne 12. 5. 2022 se v Brně konalo pravidelné jednání Výkonného výboru ADP. V úvodu předseda zrekapituloval průběh VIII. Sjezdu ČMKOS, výsledek posledního jednání se zaměstnavatelem včetně 1. změny Zásad hospodaření s Fondem kulturních a sociálních potřeb. Následně program pokračoval jako volební kongres RO ADP Brno, kde po uskutečněných volbách do Regionálního výboru byli zvoleni Martin Klučka (zástupce do Výkonného výboru ADP), Petr Jílek (místopředseda) a Jan Koudelka (předseda RO ADP Brno). V rámci odpoledního programu místopředseda Daniel Linc prezentoval projekt zaměřený na paragraf 320a ZP. V rámci diskuse se řešila problematika propadu reálných mezd u SŽ a možných východiscích.

20220512 111735