Dnes byla ve Sbírce listin zveřejněna Vyhláška, kterou se mění Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, která zásadním způsobem mění pohled na problematiku práv zaměstnanců, ale především osobních práv občanů.

Jako zástupci odborového svazu ADP zásadně nesouhlasíme s navrženým opatřením, zavedením povinného očkování proti nemoci COVID-19 u osob starších 60 let dle § 8 a u specifických skupin zaměstnanců dle ustanovení nového §10a, které v budoucím období způsobí ještě větší rozdělení občanské společnosti a bude docházet ke konfliktům v pracovněprávní rovině a možným nedobrovolným odchodům z pracovních či služebních poměrů.

Rádi bychom vyjádřili solidaritu všem dotčeným zaměstnancům či příslušníkům jednotlivých složek, nově také občanům 60+, kteří jsou ještě v produktivním věku a z mnoha důvodů se očkovat nechtějí a mohou být pro svůj postoj diskriminováni.

Věříme, že za pomoci svých předsedů či prezidentů v odborových svazech či smluvních právních zástupců se budou aktivně bránit této nově uložené povinnosti u příslušných soudů. Očkování proti nemoci COVID-19 má svůj význam, ale mělo by být v demokratickém systému vyspělé země na bázi dobrovolnosti bez dalších sankcí či ztráty zaměstnání.

V úterý dne 30. 11. 2021 se v sídle Oblastního ředitelství Plzeň konalo společné jednání zástupců odborových organizací a zaměstnavatele. Ředitel OŘ Plzeň přizval i své náměstky pro řízení provozu, techniku, provoz infrastruktury a pro obchodní a správní činnosti, kteří podrobně referovali o svých úsecích, především o plánovaných aktivitách v budoucím období (investice, rekonstrukce, využívání drážních objektů, zabezpečení financování naplánovaných akcí aj.) a zhodnotili uplynulý rok.

Ing. Makovec předložil návrh organizační změny s účinností od 1. 1. 2022, kdy dojde k vytvoření systemizovaného pracovního místa - systémový inženýr ŽDC  v nepřetržitém pracovním režimu v Táboře. Jedná se o ověřovací provoz pilotního projektu k aplikaci CENTRO. Další informací bylo plánované obsazení v nepřetržitém pracovním režimu u pracovní pozice Dispečer železniční infrastruktury (DŽIN) od 1. 1. 2022, která spadá pod úsek provozu infrastruktury. Nově vybavené pracoviště bude umístěno vedle kanceláře plzeňského elektrodispečinku v Sušické ulici. Na základě uskutečněných jednání a schválení Radou PK budou mít zaměstnanci OŘ Plzeň nebo zaměstnanci s trvalým pobytem v Plzeňském kraji možnost zažádat o tzv. krajskou režijku za cenu 500 Kč/rok. Platná bude pro železniční a linkovou autobusovou dopravu objednávanou PK (mimo MHD Plzeň) na základě žádosti zaměstnance. Podrobné informace budou následně zveřejněny v Pokynu ředitele včetně kontaktních míst. Diskuse se vedla nad novelou NV č. 589/2006 Sb., která má negativní dopad do sestav rozvrhu směn na několika pracovištích v obvodu OŘ Plzeň. Zaměstnavatel splní požadavky dané vládním nařízením, ale bude usilovat o vyvolání diskuse a případné změny v nastavení parametrů u zaměstnanců v dopravě. 

Náměstkem pro techniku Ing. Týrem byl představen harmonogram prací na jednotlivých traťových úsecích, kde dojde k provozování drážní dopravy podle předpisu D1 místo zjednodušeného řízení dle D3 (Týn nad Vltavou - Temelín, Nepomuk - Blatná dokončení v roce 2021, Blatná - Strakonice, Blatná - Březnice 2022, Ejpovice  - Chrást - Radnice, Pňovany - Bezdružice v roce 2023). Ing. Šefčík informoval o definitivním termínu změny předpisu D1 (od 1. 7. 2022) a dalších provozních záležitostech.

V závěru jednání shrnul ředitel OŘ podíl přesčasové práce na zaměstnance, analýzu mzdového vývoje, nemocnosti a zaměstnanosti. Diskuse se vedla nad FKSP a vývojem jednání nad Zásadami, které prozatím nejsou pro rok 2022 na úrovni GŘ sjednány nebo nad závěry zaměstnaneckého průzkumu. V závěru pan ředitel poděkoval zástupcům odborových svazů za spolupráci. Další společné jednání je plánováno na leden 2022. 

20211103 090955

V návaznosti na vydání nařízení vlády č. 405/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 5. listopadu 2021 předložil zaměstnavatel odborovým organizacím návrh 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy SŽ pro rok 2022. V tomto návrhu dochází k navýšení sazeb Odměny z dohody pro pracovníka dozoru na částky 103 Kč/h v sazbě A, 107 Kč/h v sazbě B a 111 Kč/h v sazbě C.

Tento návrh odsouhlasili zástupci všech odborových organizací. PKS SŽ 2022 ve znění 1. změny bude nyní dána do tisku a k následné distribuci na OS SŽ.

V rámci probíhajících jednání zatím nedošlo k přiblížení stanovisek v oblasti rámcových zásad FKSPzásad C-FKSP. Dnešního dne došlo k projednání návrhu pokynu GŘ k poskytování náborového příspěvku v roce 2022.

Další jednání jsou plánována na pátek 10. 12. 2021, pátek 17. 12. 2021 a úterý 28. 12. 2021.

20211102 140528

Na základě dnešního společného jednání zástupců odborových svazů a zaměstnavatele byla na jednotlivé OJ  a OS zaslána informace, která reaguje v souladu s mimořádným nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR na oblast testování zaměstnanců. Níže je uvedený výňatek.

Testováni budou zaměstnanci:

  • Kteří nejsou očkováni (v případě, že zaměstnanec prodělal nemoc COVID-19, tak se na něj jako neočkovaného pohlíží po 180 dnech od prvního pozitivního testu).
  • Kteří se nemohou očkování proti onemocnění COVID-19 podrobit pro kontraindikaci (doloženo lékařským potvrzením).
  • Kterým od aplikace očkovací látky v případě jednodávkového schématu neuplynula doba 14 dnů.
  • Kterým od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu neuplynula doba 14 dnů.

Ve středu dne 10. 11. 2021 se uskutečnilo společné jednání zástupců odborových svazů a zástupců zaměstnavatele z O10 GŘ SŽ. Hlavním bodem programu bylo představení stanovisek jednotlivých odborových svazů k předloženým návrhům Zásad FKSP pro rok 2022 (Rámcových a Centrálních). Zaměstnavatel velmi důrazně vyzval zástupce těch odborových svazů, kteří se brání přijetí a akceptaci „Digitální karty zaměstnance“, aby svá negativní stanoviska přehodnotila a podpořila zavedení nového benefitu. Zástupci ADP podpořili zavedení tohoto řešení již v Říčanech pro Rámcové zásady FKSP a v návrhu Centrálních zásad taktéž. 

Spravedlivé rozdělení části prostředků z FKSP pro všechny zaměstnance s nárokem a digitalizace v této oblasti je jedinou a správnou cestou, kterou se musí Správa železnic vydat, zdůraznil ředitel Ing. Koucký“ při svém apelu na ostatní svazy.

Dalším bodem bylo projednání případného nároku na vybavení zaměstnanců SŽ novou oděvní součástkou (fleecovou mikinou). Seznam KZAM předložili zástupci ADP a OSŽ zaměstnavateli k dalšímu projednání a zapracování návrhů do předpisu SŽ Bp36.

V závěru jednání ředitel Ing. Koucký vyzval zástupce OC, aby na své členy a zaměstnance apelovali, aby se doposud neočkovaní zaměstnanci nechali očkovat.

V sídle Správy železnic se dnes 9. 11. 2021 setkali na společném jednání zástupci odborových organizací, zástupci O8, O18, O11 a O10 GŘ. V úvodu paní ředitelka JUDr. Svobodová zrekapitulovala vývoj v oblasti plnění uzavřených veřejných zakázek (OOPP a výstrojních součástek). Velmi často dochází k prodlužování doby dodávek a s tím jsou spojené stížnosti od zaměstnanců, kteří dlouhé období čekají na zaslané objednávky. Současně apelovala na pochopení a schovívavost dotčených zaměstnanců, neboť délka zpoždění může dosahovat i 6 měsíců

Další bod se týkal kritiky ze strany odborů k některým výstrojním součástkám. Nové objednávky košil budou již s vyšší plošnou gramáží, bude odstraněn knoflík a paspulka u límce. V následujících měsících se předpokládá zařazení typu střihu regular. Střih slim bude zachován jako druhá alternativa. Požadavky byly také kladeny na délku a šířku nohavic u kalhot, kde po dohodě s dodavatelem dojde k úpravám dle požadavků zaměstnanců. Diskutovalo se o vybavení zaměstnanců fleecovými mikinami, kde po odsouhlasení skupin zaměstnání O10 a OC dojde k jednorázovému vybavení v průběhu roku 2022. Poslední informací od vedoucí skladu v HK bylo dokončení naskladnění termoprádla pro zaměstnance s nárokem. V závěru proběhla všeobecná i konkrétně zaměřená diskuse nad stavem OOPP (obuv, montérky).