Dne 4. 2. 2020 se na Úřadu vlády ČR konalo setkání zástupců OC působících na železnici na společném jednání s premiérem ČR Andrejem Babišem, místopředsedou vlády, ministrem Karlem Havlíčkem a generálním ředitelem ČD, Václavem Nebeským.

Schůzka byla svolána na základě prohlášení odborových svazů, které bylo zasláno předsedovi vlády o potřebě řešení současné situace na železnici v ČR. Zásadní body k jednání byly bezpečnost železniční dopravy, situace v oblasti jízdních výhod a negativní dopady regionalizace osobní železniční dopravy na síťové fungování železnice.

Předseda vlády vyslechl argumenty zástupců odborů a požádal o součinnost s ním a ministrem Havlíčkem. Ministr přislíbil opětovné zavedení společných pracovních schůzek na MD ČR se zástupci odborových organizací.

Bylo dohodnuto, že písemné podklady a návrhy k řešení zástupci odborových svazů zašlou k dalšímu řešení premiérovi vlády a ministru dopravy ČR.

Zdroj: Twitter Andrej Babiš - https://twitter.com/AndrejBabis/status/1224702381868441600

Dne 30. ledna 2020 se konalo v sídle zaměstnavatele první společné jednání zaměstnavatele a odborových organizací působících při Správě železnic, státní organizace, v roce 2020.

Zaměstnavatel na jednání předložil návrhy:
1. změny Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2020, který obsahoval:
• změnu názvu organizace;
• technickou opravu názvu předpisu pro tvorbu a vydávání vnitřních předpisů a služebních rukovětí;
• upřesnění podmínek výplaty odměny při významném životním výročí a prvním skončení pracovního poměru.
1. změny Rámcových zásad FKSP a 1. změny zásad C-FKSP, který obsahoval:
• změnu názvu organizace;
• změnu vyplývající z novelizace vyhlášky č. 114/2002 Sb.;
• zvýšení limitů pro sociální zápůjčky a sociální výpomoci;
• možnost úhrady smuteční kytice nebo věnce z prostředků FKSP.

Při jednání o podobě 1. změny zásad bylo dohodnuto, že o využití dalších možností vyplývajících z novelizované vyhlášky č. 114/2002 Sb. (např. § 5a příspěvek na dopravu, § 4 příspěvek na mateřské školy, vitamíny, dentální hygienu, optické pomůcky, očkování apod.) včetně případných dopadů do podoby sjednané i budoucí PKS bude jednáno v průběhu roku 2020. Smluvní strany se dohodly, že v průběhu roku vyhodnotí i poznatky z uplatňování nových možností využívání příspěvku na individuální rekreaci z C-FKSP. 

Základního přídělu FKSP pro rok 2019 vyplývající z účetní závěrky roku 2018.

Zálohového přídělu FKSP pro rok 2020 (včetně delimitace mezi OŘ Praha a CDP Praha).

Na závěr jednání byly tyto dokumenty přítomnými zástupci odborových organizací podepsány.

V rámci jednání byly též projednány návrhy pokynů zaměstnavatele v oblasti cestovních náhrad a zabezpečení nového typu kurzu pro přípravu na zaměstnání výpravčí.

Nedošlo k dohodě o návrhu plánu kulturních a sportovních akcí s příspěvkem z C-FKSP, které se mají uskutečnit po 28. 2. 2020.

Zcela zaplněnou zasedací místnost v budově ÚS Triangl v Plzni obsadili zaměstnanci Správy železnic, kteří se nezúčastnili výběrového řízení na pracovní pozici traťový dispečer CDP Praha a po 15. 4. 2020 v rámci organizační změny zůstanou v Plzni na jednotlivých pracovištích PPV. Jednání bylo svoláno na jejich žádost, za OŘ Plzeň byl přítomen náměstek pro řízení provozu Ing. M. Krondl, za PO Plzeň přednosta Ing. J. Voldřich, dopravní náměstek Zdeněk Polák a někteří z dozorčích ve směně. V úvodu jednání předložil předseda ADP stanovisko zaměstnanců k projednávané problematice a podepsané většinou, která byla přítomna a má zájem pracovat na pracovišti pohotovostních výpravčích Plzeň (PPV). Představa o budoucím uspořádání pracovišť, kompetencí, náplně a technologie práce byla představena již v minulém týdnu na společném jednání se zástupci CDP Praha 23. 1. 2020 a na jednání s ředitelem OŘ Plzeň Ing. Makovcem v pátek 24. 1. 2020 avšak ze strany zaměstnanců nedošlo k její akceptaci.

Přednosta PO Plzeň velmi podrobně popsal budoucí stav, který po organizační změně k 15. 4. 2020 nastane v podobě výše zmíněné technologie práce, dopady do zaměstnanosti, mzdovém ohodnocení zaměstnanců a uspořádání jednotlivých pracovišť. Vedení OŘ pozitivně reflektovalo na obavy zaměstnanců, které byly písemně i ústně prezentovány a souhlasilo s předloženým návrhem. Výsledné rozhodnutí je v souladu s bezpečností železničního provozu, platnou PKS, ZP a nově bude upraveno místní technologii a základní dopravní dokumentaci (ZDD).

Resized 20200123 135844 397
Nový stav bude následující: pracoviště PPV+D3 zůstane beze změn (dirigující dispečer pro trať D3 Ejpovice – Radnice a ovládání přiděleného úseku, při předání z CDP řízení svěřeného úseku v daném rozsahu a časovém limitu (Ejpovice – Zdice, Rokycany – Nezvěstice (mimo) nebo jiná dopravna na daných traťových úsecích). Pracoviště výpravčích PPV2 bude nově zajišťovat veškeré dopravní úkony v obvodu Plzně seřaďovacího nádraží (vlakové cesty z/do Třemošné u Plzně (trať řízena z pracoviště DOZ Blatno u Jesenice), sjednávání posunu v daném obvodu (z/do depa Plzeň, vlečky, posun záloh ČDC, svolení k posunu na svážném pahrbku a posun na dopravních kolejích), při předání obsluhy z CDP řídit dopravní provoz na východním (pražském) zhlaví žst. Plzeň.

Výpravčí pracoviště PPV3 bude mít z dopravních povinností při předání z CDP Praha na starost obvod bývalého stavědla Radbuza (západní část uzlu Plzeň), dále diagnostiku ASDEK, DDTS, povinnosti vzhledem k IZS Plzeňského Kraje a HZS Správy železnic.

Závěr společného jednání byl především o diskusi o místních nuancích, které se budou precizovat v průběhu následujícího období únor resp. březen 2020. Vedení OŘ Plzeň i PO Plzeň by rádo zapojilo všechny zaměstnance pracovišť PPV Plzeň do jedné skupiny, ať v rámci rozvrhu směn, tak v systému odměňování.

Resized 20200129 112750 5193
Lze konstatovat, že problematika přepojování uzlu Plzeň byla příkladem konstruktivního sociálního dialogu, jehož výsledkem budou standardní pracovní podmínky, určené, ale současně akceptovatelné tempo práce i možné mzdové ohodnocení. Ovšem neznamená to souhlas s organizační změnou a celou filozofií centralizace a dálkového řízení.

Společné stanovisko odborových svazů na železnici: Odborové sdružení železničářů (OSŽ), Federace strojvůdců ČR (FSČR), Svaz Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD), Aliance drážního provozu (ADP), Federace vlakových čet (FVČ), Federace železničářů ČR (FŽČR), Federace vozmistrů (FV), Demokratická Unie Odborářů (DUO), Unie železničních zaměstnanců (UŽZ), Odborové sdružení zaměstnanců síťových odvětví (OSZSO), Cech strojvůdců ČR (CS ČR).

Odborové organizace působící na české železnici vyzývají Vládu České republiky a Ministerstvo dopravy, aby neprodleně začali aktivněji plnit poslání ústředních orgánů státní správy ve věcech dopravy, garantujících zájmy České republiky a dodržování platných právních norem na železnici.

Současné pojetí regionalizace veřejné dopravy ze strany některých krajů představuje zhoršení fungování služeb železniční dopravy jako celku a postupný rozklad síťových služeb železnice, který nemá v Evropě obdoby. České kraje jsou v porovnání s územně správními celky jiných evropských zemí příliš malým územím na to, aby vytvářely svoje samostatné systémy veřejné dopravy bez dostatečného ohledu na sousední regiony, čímž dochází k rozkladu železniční sítě, snížení dosavadního komfortu poskytovaných síťových služeb a možnosti jednoduchého odbavení cestujících, což je mimo jiné i v rozporu s cíli tzv. 4. evropského železničního balíčku.

Ze strany některých krajů dochází rovněž ke zpochybňování benefitu jízdních výhod jako tradičního železničářského benefitu s téměř stoletou tradicí, což vnímáme jako narušení sociálního smíru ze strany těchto krajů i Ministerstva dopravy.

Odborové organizace na železnici se vzhledem ke zhoršující se situaci v sektoru železniční dopravy a v souvislosti s personální změnou na pozici ministra dopravy shodly na potřebě požádat o jednání s premiérem Vlády České republiky s cílem seznámit jej se zhoršujícím se stavem bezpečnosti na železnici, narušením systému železniční osobní dopravy a ohrožením sociálního smíru.

 Resized 20200117 105341 9140

V pátek dne 24. 1. 2020 se v budově OŘ Plzeň konalo společné jednání zástupců odborových organizací s ředitelem Ing. Makovcem, náměstkyní pro ekonomiku Ing. Novákovou a náměstkem pro řízení provozu Ing. Krondlem. Zásadními body programu bylo vyhodnocení PKS SŽDC za rok 2019, plán akcí BOZP na rok 2020, Zásady FKSP pro rok 2020 a sjednání dohody nad poskytováním výkonových odměn u OŘ Plzeň. V segmentu řízení provozu byly po dlouhé diskusi odsouhlaseny následující sazby VO pro jednotlivá zatížená pracoviště. Plzeň Triangl výpravčí - 12%, výpravčí PPV+D3 - 9%, výpravčí seř. n. - 8%, výpravčí hlavní služby České Budějovice - 9%, výpravčí České Velenice - 9%, dozorce výhybek Plzeň St 1- 6% a výhybkář Plzeň seř.  n. - 6%. Pro segment infrastruktury nebyla definována žádná pracoviště.  

V rámci Zásad FKSP byly sjednány maximální limity pro dárcovství krve a další kapitoly takovým způsobem,  že žádný zaměstnanec nebude diskriminován v čerpání. Předseda ADP informoval přítomné, že na jednání dne 30. 1. 2020 na GŘ Správy železnic bude ADP usilovat v rámci novely vyhlášky č. 114/2002 Sb. o FKSP o přijetí paragrafu 5a - příspěvku na dopravu, který by se následně mohl aplikovat na úrovni OJ.

V rámci diskuse bylo zásadním tématem pohled zaměstnaců na organizační změnu - dálkové řízení žst. Plzeň z CDP Praha, která se uskuteční 15. 4. 2020. Touto problematikou se ADP velmi intenzivně zabývá a pohled na nové řešení organizace práce  je v rozporu s návrhem zaměstnavatele, ale jednání budou pokračovat i v následujících dnech a týdnech. 

Resized 20200124 112942 6888

Od 1. ledna 2020 neplatí zaměstnanecké jízdní výhody v regionálních vlacích objednávaných Jihomoravským krajem. Od 23. ledna bude záhajen prodej časového příplatku do těchto regionálních vlaků za jednotnou cenu 1 500 Kč. K zakoupení bude pouze u pokladních přepážek, nelze doplatit na eShopu nebo u vlakového doprovodu!

Ke stažení v PDF:

Dne 14.1.2020 byl na žádost členů z OŘ Olomouc svolán ustavující Kongres regionální organizace ADP při Oblastním ředitelství Olomouc. Dynamický nárůst členské základny v tomto regionu si vyžádal tento krok. Nyní budou i naši členové v oblasti Olomoucka mít přímé zastoupení při jednání jak na OŘ Olomouc, tak na PO Valašské Meziříčí a PO Olomouc. Jsme rádi, že i v OŘ Olomouc začíná čím dál více našich kolegů chápat, že společným postupem nás všech zaměstnanců řízení provozu můžeme dosáhnout mnohem lepších výsledků při vyjednávání se zaměstnavatelem. Jsme přesvědčeni, že nás zaměstnance řízení provozu může mnohem účinněji a lépe zastupovat zase jen někdo z nás zaměstnanců řízení provozu a jsme rádi, že toto přesvědčení s námi sdílí čím dál více našich kolegů všech profesí řízení provozu ať se jedná o signalisty, výhybkáře, staniční dozorce, operátorky, dozorce výhybek, výpravčí, traťové dispečery atd.

Po úvodních procedurách bylo přistoupeno k hlasování s tímto výsledkem: Výbor Regionální organizace ADP Olomouc bude tříčlenný.

Předsedou RO ADP Olomouc byl zvolen pan Josef Rössner, výpravčí žst. Vsetín
Místopředsedkyní RO ADP Olomouc byla zvolena paní Olga Zemanová, výpravčí žst. Dluhonice
Členem regionálního výboru byl zvolen pan Daniel Káčer, výpravčí žst.Vsetín

V závěru byla diskutována aktuální témata dění na železnici i s ohledem na místní problematiku. Kromě nové PKS se diskuse vedla mimo jiné i nad návrhem Katalogu zaměstnání, problematikou budoucnosti jízdních výhod.