Předložením písemného návrhu textu dne 17. 6. 2020 zahájil zaměstnavatel kolektivní vyjednávání o 3. změně PKS u Správy železnic. Dnes dne 22. 6. 2020 se zástupci jednotlivých odborových svazů setkali v sídle OSŽ, aby projednali předložený návrh. Během jednání byly intenzivně diskutovány veškeré aspekty předloženého návrhu. Společné stanovisko všech OC bude zasláno zaměstnavateli v zákonné lhůtě. 

Resized 20200619 174252 585

V pondělí dne 15. 6. 2020 se konalo v salonku Hotelu Central v Plzni pravidelné jednání zástupců Regionální Rady OS Plzeňského kraje. Na jednání přijal jako host pozvání předseda Josef Středula, který ve svém vystoupení zrekapituloval zásadní informace z posledního období. Diskuse se vedla o vývoji inflace, růstu minimální mzdy či očekáváním zaměstnanců o výsledcích kolektivního vyjednávání pro rok 2021. Josef Středula vyzval k růstu spotřeby domácností, která může pozitivně stimulovat českou ekonomiku v následujícím období.

V dalším bloku se členové Rady vyjádřili k dění v odborových svazech a podnicích, kde působí. Informace o dění u Správy železnic podal předseda ADP Zazvonil. Pohovořil o připravované 3. změně PKS, či postupu v přípravě u Katalogu zaměstnání. Dále odpovídal na dotazy, které se týkaly další etapy centralizace řízení provozu (Plzeň) a pracovních podmínkách v profesích výpravčí a traťový dispečer. 

Resized 20200615 093352 7340

Ve čtvrtek 11. 6. 2020 se v sídle Správy železnic konalo pravidelné jednání Výkonného výboru ADP. Jednání řídil Výkonný místopředseda Petr Fučík, který v úvodu pohovořil o dvoudenním semináři Asociace techniků bezpečnosti práce a PO, kterého se zúčastnil s předsedou ADP v Brně. Tématem bylo zařazování zaměstnanců do kategorií práce a autonomní požární detekce.

Na problematiku BOZP navázal předseda ADP, který pohovořil o prověrkách BOZP, které opět pokračují dle upravených harmonogramů. Velmi zajímavé je srovnání pracovních podmínek a pracovního prostředí v odvětví provozování dráhy a infrastruktury. Nesrovnatelně lepší podmínky má segment řízení provozu. Dalším bodem programu byl návrh organizační změny u OŘ UNL, kde se plánuje v žst. Blatno u Jesenice optimalizace počtu obsluhujících zaměstnanců v nočních směnách ze dvou na jednoho výpravčího. Následně bylo zpracováno nesouhlasné stanovisko, které bylo předáno v pátek 12. 6. 2020 přednostovi PO Karlovy Vary s doplňujícím vysvětlením. Toto stanovisko bude následně zasláno na DÚ a DI ČR na vědomí, neboť by v případě realizace mohla být ohrožena bezpečnost železničního provozu.

Výkonný výbor ADP přivítal nového člena za RO ADP Brno, pana Martina Klučku za Ing. Olgu Audovou, která ukončila pracovní poměr k 31. 5. 2020.

Diskutovalo se o přepojení žst. Plzeň na CDP Praha (14/15. 6. 2020), postupu v projednávání Katalogu zaměstnání, Odborové akademii a dalších tématech.

Resized 20200614 234613 5671

Dne 29. 5. 2020 se v sídle Správy železnic setkali zástupci odborných útvarů, odborových svazů a garanti projektu z O10 GŘ za účelem představení Metodického pokynu k zařazování do tarifních stupňů pro výpravčí, k vypořádání připomínek a dalšího společného postupu v aplikaci KZ. Významný prostor byl věnován zaměstnáním v segmentu řízení provozu, kde aplikaci multikriteriálního modelu prezentoval ředitel O11 Ing. Tržil, MPA. Odborové organizace vznesly své připomínky a nesouhlasná stanoviska k některým návrhům zaměstnavatele u zaměstnání výpravčí, dispečerským profesím nebo u hasičů.

V rámci diskuse se řešila problematika organizační změny, kde ředitel O11 obhajoval proces vyčlenění některých činností z O22 pod O11. Diskutovalo se o uzávěrce mezd za měsíc květen 2020, či budoucnosti KOP. Ředitel O10 sdělil, že není vyloučena 3. změna PKS, která bude řešit právě Kondiční pobyty ještě neuskutečněné nebo jen částečně absolvované v měsíci březnu. Příští společné jednání se bude konat dne 12. 6. 2020. Ambicí zaměstnavatele je dodržet termín účinnosti od 1. 1. 2021. 

Po dnešním jednání lze předpokládat, že změny v TS se nedotknou většiny zaměstnaců. V některých případech dojde k nárůstu tarifního stupně a v odůvodněných případech i k poklesu TS, pokud budou naplněna kritéria. 

IMG 20200529 WA0006001

Dnes se v sídle Správy železnic konalo společné jednání členů Výkonného výboru ADP a zástupců  Regionálních výborů ADP po téměř dvouměsíční přestávce z důvodu vládních opatření proti šíření koronaviru. 

V úvodu předseda ADP přivítal hosty a členy VV a seznámil přítomné s harmonogramem jednání.  V průběhu jednání se dostavil ředitel O10 Ing. Koucký,  který reagoval na přímé dotazy z pléna, pohovořil o uzávěrce mezd za měsíc duben či o situaci ohledně KOP. V současné době probíhá sekundární průzkum zájmu z řad zaměstnanců s nárokem o využití KOP či náhradního plnění. Pokud dojde k sjednání multilaterální dohody mezi sousedními zeměmi (Slovensko a Rakousko) o podmínkách vstupu a pobytu na jejich území v řádu dnů až týdnů je pravděpodobné,  že by zájemci z řad zaměstnanců mohli  KOP využít ještě v druhé polovině roku 2020 včetně destinací na Slovensku. 

Ing. Koucký pohovořil o průběhu kolektivního vyjednávání a dopadů do dalších oblastí v rámci sociálního dialogu. 

Následně se od 13.00 konala společná videokonference OC a zaměstnavatele s cílem uzavřít problematiku "Plánu akcí z C-FKSP pro rok 2020". V rámci diskuse se podařilo odsouhlasit veškeré požadavky jednajících stran,  s tím, že od 18. 5. 2020 se opět mohou realizovat přípravy na organizování a konání akcí z FKSP i na OJ.

V rámci videokonference bylo sjednáno datum společného jednání na Katalogem prací (29. 5. 2020), či odsouhlasení sociální výpomoci z C-FKSP zaměstnanci SŽ. 

Po tomto bloku pokračovalo jednání VV ADP separátně,  kde v rámci usnesení bylo odsouhlaseno složení  týmu pro kolektivní vyjednávání (PKS 2021) či odložení konání Kongresu ADP v letošním roce z důvodu epidemiologické prognózy pro podzim roku 2020.

V závěru jednání předseda J. Zazvonil poděkoval za práci a přínos pro ADP paní Ing. Audové, která podala písemnou rezignaci na člena VV ADP z důvodu skončení pracovního poměru u Správy železnic k 31. 5. 2020.

Dnes byl z důvodu nesouhlasu všech jednajících stran k návrhu textu 2. změny PKS představen ředitelem O10 GŘ SŽ dokument - Opatření generálního ředitele Správy železnic, který blíže specifikuje aplikaci článku 12 Příkazu generálního ředitele č. 8/2020. 

1) Zaměstnancům zařazeným do režimu letmo dle NV č.  589/2006 Sb., s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou bude od 1. 7. 2020 vypracován písemný rozvrh směn na období do 31. 1. 2021. Režim letmo z důvodu výše uvedených končí k 30. 6. 2020.

2) Zaměstnancům, kteří byli rozděleni do dvou pracovních skupin, které se nepotkávali a pracovali v zhuštěném pracovním režimu v periodě 10-14 dnů bude tento pracovní režim ukončen nejpozději k 31. 5. 2020

3) Druh překážky na straně zaměstnavatele bude od 1. 5. 2020 posuzován dle platného zákona č.262/2006 Sb., a přílohy č. 2 platné PKS.

Tento dokument byl odborovým organizacím představen a okomentován, avšak dle platné legislativy, není nutná shoda jednajících stran.