Dne 28. 1. 2021 v rámci pravidelného jednání vedení OŘ Olomouc a zástupců OSŽ a ADP došlo k podepsání Zásad pro tvorbu a používání FKSP u OŘ Olomouc pro rok 2021. Došlo k průlomové novince, kdy na základě dlouhodobého podnětu ADP byla přijata podpora individuální rekreace zaměstnanců a to ve výši 5000 Kč. Bohužel ne u všech přítomných toto vzbudilo radost a naději na nové možnosti využití prostředků FKSP. Dále byly projednávány zvýšené výkonové odměny, byl podán podnět k novým uniformám a katastrofální zajištění úklidu sněhu ze strany podniku v části OŘ Olomouc.

V návaznosti na dne 25. ledna 2021 zahájené kolektivní vyjednávání pokračovalo dnes formou videokonference jednání s odborovými organizacemi. Zaměstnavatel předložil upravené znění návrhu a po vzájemné diskusi došlo k rozdělení kolektivního vyjednávání o 2. a 3. změně PKS. V rámci 2. změny PKS došlo v návaznosti na změnu legislativy k doplnění článku 17 Přílohy č. 1 Dovolená. Tato 2. změna byla dnes sjednána.

Samostatně pak bylo jednáno o 3. změně PKS, jejímž obsahem je poskytování benefitu stravování formou zavedení stravenkového paušálu včetně poskytování finančního příspěvku na stravování z FKSP. Zástupci jednajících stran se sblížili v názorech na principu poskytování, zatím však ke sjednání této 3. změny nedošlo a kolektivní vyjednávání bude pokračovat.

Na dnešním jednání dále došlo mj. ke shodě nad podobou Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky FKSP (Zásady C-FKSP) na rok 2021 a ke sjednání trojstranné smlouvy o zajišťování individuálních rekreací a táborů dětí a mládeže s příspěvkem z C-FKSP.

Další jednání proběhne v pátek 5. února 2021 opět formou videokonference.

Dnešním dnem byly sjednány Zásady C-FKSP u Správy železnic dle nově dohodnutých pravidel a parametrů. Současně došlo k uzavření 2. změny PKS Správy železnic pro rok 2021, která se týká nové metodiky výpočtu dovolené především u zkrácených pracovních úvazků. 

Stravenkový paušál je předmětem 3. změny, kde je u několika OC rozpor k předloženému textu. Další jednání o podobě 3.změny se bude konat dne 5. 2. 2021.

Resized 20210129 082110 503

Formou informace v elektronické knize normálií byli zástupci RO ADP Ústí nad Labem a zaměstnanci seznámeni s výší VO odměny pro pracoviště s vyšší pracovní zátěží v OŘ Ústí nad Labem pro rok 2021. Jedná se o pracoviště výpravčí ÚS - ŽST Děčín hl.n. a výpravčí ÚS – ŽST Ústí nad Labem hl. n.

V průběhu prosince 2020 obdržela RO ADP Ústí nad Labem návrh zaměstnavatele, v řádném termínu zaslala odpověď a vyzvala k jednání a diskusi nad pracovišti se zvýšenou zátěží včetně procentuální výše VO. Zaměstnavatel jednání nesvolal a určil pracoviště bez dohody s místně příslušnými odborovými organizacemi, což je bezprecedentní a flagratní porušení platné PKS SŽ 2021, Přílohy č. 2, článku 34 odst. 3 b. Tento způsob jednání je ze strany ředitele OŘ ÚNL nekorektní a požadujeme okamžitě sjednání nápravy v této věci včetně standardního sociálního dialogu.

U jiných OJ většinou již došlo k dohodě o zvýšené sazbě VO a bylo to vždy v dohodě sociálních partnerů. 

V úterý dne 26. 1. 2021 se formou videokonference uskutečnilo společné jednání OC a zaměstnavatele. Ředitel O10 předložil návrh 2. změny PKS Správy železnic pro rok 2021. Návrh spočívá v zavedení "stravenkového paušálu" včetně možnosti příspěvku z FKSP. Zástupci odborových centrál požadují do příštího jednání od zaměstnavatele podrobnou analýzu k tomuto benefitu a možnosti čerpání včetně eliminace možných rizik.

Další společné jednání se uskuteční 29. 1. 2021.

Resized 20210126 165034 7945

Ve středu dne 20. 1. 2021 se v kombinované formě (částečně distančně a většinově prezenčně) konalo společné jednání zástupců odborových organizací s ředitelem OŘ Plzeň Ing. Makovcem a náměstkem pro provoz Ing. Šefčíkem. Na programu jednání bylo vyhodnocení PKS u Správy železnic za rok 2020, zpráva o úrazovosti za rok 2020, kde byl bohužel zaznamenán i jeden smrtelný PÚ, dále vyhodnocení prověrek BOZP za rok 2020, odsouhlasení Plánu akcí bezpečnostního a sociálního charakteru.

V dalším bloku se vedla diskuse nad parametry místních Zásad hospodaření FKSP pro rok 2021. V rámci diskuse došlo ke shodě a sjednání tohoto dokumentu. Nově bude moci každý zaměstnanec OŘ Plzeň čerpat na individuální rekreaci, kulturu, sport a zájezdy příspěvek do maximálního limitu 10 000 Kč/rok za stanovených podmínek. Tento pozitivní trend v pohledu na účel a čerpání FKSP u OŘ Plzeň včetně spravedlivého přerozdělení je v rámci Správy železnic příkladný a inspirující. 

V závěru jednání byl představen návrh okruhu pracovišť se zvýšenou zátěží včetně navrhované výše VO. Po dlouhé diskusi a argumentaci obou stran došlo k dohodě nad stanovenou výši výkonových odměn a seznamem pracovišť: Plzeň PPV 2, PPV 3 - 12%, PPV 1 + D3 - 8%, Plzeň St 1 - 7%, České Budějovice hl. služba - 9%, České Velenice, Mar. Lázně - 7%

V rámci dohody sociálních partnerů se budou pravidelná jednání na OŘ Plzeň konat minimálně čtyřikrát ročně pokud nebude vyvolána potřeba častěji. 

V pátek dne 15. 1. 2021 se konalo společné jednání zástupců OC a zástupců zaměstnavatele (O10 GŘ SŽ) formou videokonference. Správa železnic jako strategický zaměstnavatel odvětví krizové infrastruktury státu má snahu o zajištění očkovací látky pro zaměstnance a jejich zařazení do očkovacího plánu ČR. Ředitel O10 Ing. Koucký informoval zástupce odborových svazů o připravovaném průzkumu zájmu mezi zaměstnanci na očkování proti koronaviru. Formulář s dotazníkem bude v následujících dnech distribuován mezi zaměstnance SŽ. Očkování bude na dobrovolné bázi nikoliv plošně nařízené.

Další novinkou je digitalizace v daňové oblasti, roční zúčtování daní za rok 2020 bude možné provést přes aplikaci STKR v nové záložce „Daně“. Každý poplatník si může vybrat jestli v letošním přechodném období využije digitální formu komunikace nebo režim osobní komunikace se specialisty z CSS, který bude režimově upraven, aby se minimalizoval kontakt a byla dodržena protiepidemiologická opatření. Pokud zaměstnanec využívá daňového poradce nebo si daňové přiznání podává sám, lze potvrzení o příjmech ze závislé činnosti získat na portálu STKR také bez nutnosti kontaktu se zaměstnanci CSS. Zaměstnavatel vyzval zaměstnance, aby preferovali především digitální platformu pro zpracování daňových přiznání.

Další část jednání byla věnována aktuálnímu mzdovému vývoji, implementaci Katalogu zaměstnání, vyhodnocení prověrek BOZP za rok 2020 či vývoji v počtu pozitivně testovaných nebo zaměstnanců v karanténě v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Závěr byl věnován problematice C-FKSP, kde doposud nepanuje shoda nad přerozdělením prostředků mezi odborové centrály, které pořádají kulturně - sportovní akce a hromadně organizované zájezdy pro všechny zaměstnance Správy železnic bez rozdílu či jejich odborové příslušnosti. Vzhledem k panujícím rozporům, je možné čerpat příspěvek na individuální rekreaci pouze u těch organizačních jednotek, kde jsou sjednány „místní Zásady FKSP pro rok 2021“ a položka rekreace je rozpočtována (např. CDP Praha, OŘ Praha). V tuto chvíli není možné čerpat příspěvek na rekreaci přes ČD Travel z C-FKSP. Další společné jednání se bude konat 26. 1. 2020 s cílem nalézt východisko z patové situace.

Resized fksp1 9947