V tomto týdnu od pondělí do středy se v prostorách zasedací místnosti na ÚS Traingl v Plzni konaly prezentace CDP Praha, které vedl ředitel Ing. Kolář a jeho náměstci Ing. Plachý a Ing. Javůrek.

Bohužel mnoho zaměstnanců z OŘ Plzeň nabídka k prezentaci a následné diskusi nezaujala. Zástupci CDP Praha podrobně popsali budovu, sociální zázemí, režimová opatření, ale také možnost využívat úschovnu jízdních kol v Praze Libni pro rychlejší přesun na CDP nebo časovou náročnost na dojíždění z Plzně a okolí včetně přepravy MHD Praha. Pan ředitel Kolář dal srozumitelný signál, že bude rád, když jedinou překážkou ve volbě ucházet se o místo traťového dispečera bude pouze dojíždění za prací. Popsal kritéria pro výběr zaměstnanců, jejich možný kariérní postup či řešení problematiky při ztrátě zdravotní způsobilosti. Do 31. 10. 2019 bude probíhat sběr přihlášek, dále se uskuteční psychologické vyšetření a na základě stanoviska výběrové komise bude zaměstnanec přijat či nikoliv. Přijatí zaměstnanci budou na jaře 2020 absolvovat  zácvik na cvičném sále CDP Praha a po aktivaci 1. 6. 2020 budou v ostrém režimu obsluhovat uzel Plzeň dálkově z CDP Praha. V této chvíli je představa, že dva traťoví dispečeři budou ovládat celý uzel (dnes pozice výpravčí posun Triangl a Radbúza), bez účasti hlavního a dispozičního výpravčího, který nebude na CDP Praha mít vytvořeno systemizované pracovní místo. V rámci diskusí vzešel požadavek na doplnění pracovní náplně pro záložního dispečera, který by zajišťoval agendu spojenou s prací hlavního výpravčího v Plzni. Vedení CDP Praha, veškeré podněty zaznamenalo a požádalo o vstřícnost ze strany zaměstnanců, tak aby se aktivace mohla úspěšně realizovat v daném termínu. Problém ovšem vyvstal na straně OŘ Plzeň, resp. PO Plzeň, kde doposud není stanoveno, kolik zaměstnanců zůstane na zřízených pracovištích PPV Plzeň, jaké budou muset doplnit kvalifikace, kolik zaměstnanců bude nadbytečných v rámci zapojení do CDP Praha, jaký bude další osud operátorek, které se nebudou ucházet o práci na CDP, a jaká bude pracovní náplň včetně technologie práce v uzlu po přepnutí? V současné době je více otázek než relevantních odpovědí, ale v rámci interních jednání s náměstkem OŘ Plzeň Ing. Krondlem je příslíbena větší informovanost zaměstnanců ještě před ukončením výběrového řízení. Někteří zájemci z řad výpravčích a operátorek projevili zájem o exkurzi na CDP Praha, první termín je stanoven na 27. 9. 2019 v dopoledních hodinách.

cdo

V úterý vyvrcholila kampaň ČMKOS "Konec levné práce", kde ADP mělo své zastoupení. Nyní odstartovala nová kampaň, která má za cíl zlepšit podmínky zaměstnanců v ČR, přiblížit se vyspělým evropským ekonomikám ve výši mezd, ale také ve snížení fondu týdenní pracovní doby nebo navýšení počtu dnů u dovolené či zvýšení minimální mzdy na 15 000 Kč.

ČMKOS požaduje aby v České republice byla pro zaměstnance "Dobrá práce". 

 

Dnes ve čtvrtek 19. 9. 2019 se uskutečnilo společné jednání zástupců OC s cílem dosáhnout shody nad společným stanoviskem k návrhu PKS u SŽDC na rok 2020. Lze konstatovat, že jednání bylo věcné a konstruktivní. Zástupci odborů požadují nové prvky v kolektivní smlouvě, které má mnoho organizací či firem a mohly by přilákat nové zaměstnance a stávající udržet. Oficiálně bude společné stanovisko předáno zaměstnavateli v Berouně na internátním jednání v týdnu od 30. 9. 2019. Požadavky odborů v součtu mzdových nákladů mají progresivní trend oproti nárůstu u SŽDC v minulých letech.

Pardubický Dům techniky hostil dne 18. 9. 2019 celorepublikový Kongres ADP. Mezi pozvanými hosty, kteří měli velmi poutavé příspěvky, byl předseda ČMKOS Josef Středula, generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda, personální ředitel Pavel Koucký či delegace ze Slovenska z odborového svazu OAVD. Po úvodních procedurálních úkonech vystoupil předseda ČMKOS, který ve své prezentaci všem přítomným delegátům, ale i hostům nastínil programové cíle ČMKOS pro rok 2020 a další období. Tématem je zkracování pracovní doby, snaha o vyšší minimální mzdu, snaha o delší dovolenou či nárůst mezd v cílovém pásmu 6 - 7 %. Delegáti Kongresu dostali při diskusi prostor na své dotazy, které se mj. týkaly stravenek či akci 9 proti kolapsu zdravotnictví. Josef Středula v závěru vyzdvihl náročnou a velmi zodpovědnou práci zaměstnanců v segmentu řízení železničního provozu s akutní potřebou řešit především personální otázky.

Na vystoupení Josefa Středuly plynule navázal generální ředitel Svoboda, který vyzdvihl potřebu udržet stávající zaměstnance, ale také přilákat nové, neboť silné ročníky budou během deseti let mít nárok na starobní důchod, což dnes představuje skoro 3000 zaměstnanců. Generální ředitel zmínil obtížnou pozici, ve které se SŽDC nachází především v investiční výstavbě, kde jsou velmi omezeny zdroje na rok 2020. Pohovořil o snaze dosáhnout uzavření kolektivní smlouvy do 6. 12. 2019. Během diskuse se řešila problematika jízdních výhod, liberalizace trhu či příklon k insourcingu. Dále vystoupil personální ředitel Pavel Koucký, který v analytické části své prezentace shrnul výstupní data v oblasti mezd od roku 2011, vývoji průměrné mzdy, přesčasové práci, připravovaným systémem školení vlastními kapacitami či náborem zaměstnanců. Po velmi rušné diskusi následoval v odpoledním bloku program věnovaný vlastní činností ADP, vystoupení hostů ze Slovenska, na které navázalo slavnostní podepsání Memoranda o spolupráci mezi ADP a OAVD.

V závěru Kongresu byl věnován dostatečný prostor diskusi pro přijetí závěrečného usnesení. Kolektivní vyjednávači obdrželi silný mandát od delegátů, který bude reflektovat na společenskou či ekonomickou situaci v ČR.

V pátek dne 13. 9. 2019 se uskutečnilo společné jednání zástupců OC působících na železnici, aby se vyjádřili k zaslanému návrhu 16. úpravy Tarifu jízdného a přepravného…, který byl zaslán ministrem dopravy k projednání. Výsledkem společného jednání bylo především přijetí odmítavého stanoviska k bodu: b), plánované úpravy, kde je v návrhu vyloučení uznávání železniční průkazky ve vlacích Českých drah objednaných kraji v rámci přímého zadání bez soutěže, pokud se na tomto dohodne kraj nebo příslušný objednavatel s ČD a. s. Odborové centrály požadují svolání společného jednání v nejbližším možném termínu, aby bylo nalezeno přijatelné řešení a nemuselo dojít k porušení sociálního smíru.

logo barva
V odpoledních hodinách se uskutečnilo jednání na Státním fondu dopravní infrastruktury (SFDI), kde došlo k vypořádání připomínek k návrhu rozpočtu SFDI na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022. Za ČMKOS se zúčastnil předseda a místopředseda ADP. Byly předloženy dvě zásadní připomínky k rozpočtu, které se týkaly silniční a železniční infrastruktury. První připomínka se týkala nerozpočtování položky na opravy silnic II. a III. tříd, kde byl v minulých letech zajištěn a rozpočtován mimořádný příspěvek v rozpětí 2 až 4,4 mld. Kč ročně. Ředitel fondu Ing. Hořelica shrnul důvody, pro které tuto připomínku SFDI rozporuje, především nedostatek disponibilních zdrojů pro naplnění kapitoly. Druhá zásadní připomínka se týkala návrhu rozpočtu příjemce SŽDC pro rok 2020, kde došlo ke snížení rozpočtovaných zdrojů proti požadavkům, nedostatečné reflexi na vývoj ekonomiky, růst inflace, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil či nutné zdroje pro investice a údržbu železniční infrastruktury. V této záležitosti vystoupil náměstek ministra dopravy Ing. Čoček, Ph. D., který pohovořil o revizi rozpočtu, která se uskutečnila a negativně se promítne do investičních akcí i zdrojů pro údržbu a opravy SŽDC pro rok 2020 oproti plánu, který byl předložen. V této souvislosti jsou zásadní připomínky k návrhu rozpočtu SFDI v rozporu. Případné změny, především navýšení zdrojů pro jednotlivé příjemce a kapitoly jsou v gesci Vlády ČR, resp. PS Parlamentu ČR.

Výkonný výbor ADP zasedal ve čtvrtek 12. 9. 2019 v sídle SŽDC, kde byla velmi podrobně projednávána problematika úpravy č. 16 Tarifu jízdného a přepravného…, s účinností od 15. 12. 2019, dále problematika návrhu rozpočtu SFDI na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022, organizační pokyny a schválený počet účastníků manifestačního mítinku „Konec levné práce“, který se uskuteční v úterý dne 17. 9. 2019 ve Fóru Karlín, organizační záležitosti ke Kongresu ADP, který se bude konat ve středu 18. 9. 2019 v Domě techniky v Pardubicích či jednání OC dne 19. 9. 2019, které má za cíl vytvoření protinávrhu k předloženému znění PKS na rok 2020 a návrhu 3. změny PKS SŽDC pro roky 2018 – 2019.

Předseda dále informoval o výsledcích jednání, které se týkají zapojení uzlu Plzeň do dálkového řízení (z CDP Praha), s pracovním termínem 1. 6. 2020. Záměry jednotlivých stran (CDP i OŘ Plzeň) byly podrobně diskutovány, neboť mezi zaměstnanci vyvstalo mnoho nezodpovězených otázek. Od pondělí 16. 9. do středy 18. 9. 2019 budou probíhat prezentace CDP Praha v Plzni v zasedací místnosti na ÚS Triangl. Zástupci obou organizačních jednotek budou případným zájemcům o práci traťového dispečera či operátora popisovat veškeré klady (výše mzdového ohodnocení, garance pracovního místa, bezpečnostní přestávky, jídelna s teplou kuchyní v budově, ergonomicky vybavená pracoviště, kariérní růst) či zápory (doba přepravy z místa bydliště do zaměstnání, psychologické vyšetření, výběrové řízení, chybějící kapacity a zdroje pro ubytování dojíždějících zaměstnanců, větší počet zaměstnanců v dopravních sálech či vyšší psychická a zraková zátěž z důvodu snížení počtu obsluhujících zaměstnanců).

Dále na programu jednání bylo doporučení a další postoupení na O10 GŘ SŽDC sociální výpomoci člena ADP, který se ocitl v těžké životní situaci. Jednalo se také o doporučení VV ADP a zajištění právní pomoci prostřednictvím ČMKOS. V rámci dlouhodobě sledovaných úkolů, došlo k významnému posunu v oblasti intervence při krizových situacích (mimořádná událost, pracovní úraz) a bylo schváleno zřízení Krizové linky ADP pro pomoc členům. Bližší informace budou sděleny na Kongresu ADP a následně na webu či fcb. 

plz

Předseda předložil přítomným členům k podpisu Petici proti zhoršování dostupnosti a kvality zdravotní péče, která navazuje na kroky Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví a sdělil základní východiska.   

V průběhu jednání se dostavil Ing. Koucký (ředitel O10 GŘ SŽDC), který informoval zástupce ADP o podepsání Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání OC SOSaD a požádal o stanovisko a následný podpis ze strany ADP. Po diskusi a neakceptování navýšení počtu kolektivních vyjednavačů ADP ze strany SŽDC bylo přistoupeno k podpisu dohody i naší stranou. Řešila se problematika FKSP pro rok 2020, především implementace návrhů, které byly představeny na minulém jednání v srpnu.

V závěru jednání předsedkyně revizní komise informovala členy VV ADP o provedené kontrole hospodaření, která se uskutečnila v měsíci srpnu.

Další jednání Výkonného výboru se bude konat dne 10. 10. 2019.