V souvislosti se změnou sídla organizace a desetiletému výročí pojistné smlouvy se podařilo dojednat výrazné zlepšení parametrů smlouvy o kolektivním pojištění odpovědnosti při výkonu povolání pro členy Aliance drážního provozu. Každý člen Aliance drážního provozu je během řádného členství automaticky pojištěn. Pojistná smlouva je evidována u Generali České pojišťovny pod číslem 4484478603.

PARAMETRY POJISTNÉ SMLOUVY:

 • Pojistné období: od 2023
 • Pojistník: Aliance drážního provozu
 • Pojištěný: řádný člen Aliance drážního provozu
 • Pojistné plnění: 350 000 Kč
 • Spoluúčast pojištěného: 1000 Kč

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU MU – DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Při výkonu povolání v železniční dopravě, může dojít k mimořádným událostem (MU). Za účelem ochrany práva a zájmů členů Aliance drážního provozu (ADP) doporučujeme v souvislostech s těmito MU postupovat dle následujících pokynů.

Pokud budete účastníkem MU, kontaktujete svého zástupce v Regionálním výboru (předseda, místopředseda), který se již spojí s právním zástupcem ADP a poskytne Vám primární pomoc. Krizová linka ADP - 778 508 348.

PRÁVA ZAMĚSTNANCE, ČLENA ADP PŘI VZNIKU MU:

 • V případě MU není nikdo povinen vypovídat ihned po vzniku MU přímo na místě, nebo bezprostředně po skončení směny, pokud se necítí být takové výpovědi schopen.
 • Po vzniku MU se může ten, který je bezprostředně zainteresován na MU nechat vystřídat ve směně.
 • Při vzniku MU dochází obvykle k šoku, což je přirozená reakce organismu. Účastník MU by měl vypovídat až po odeznění tohoto stavu. Tento stav může trvat i několik dnů.
 • Účastník MU je povinen se vždy podrobit kontrole, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.
 • Než učiníte jakoukoliv výpověď, doporučujeme se vždy poradit s právním zástupcem ADP.
 • Za odepření výpovědi nemůžete být postiženi! Vždy musíte být poučeni, jako kdo vypovídáte (svědek, podezřelý, obviněný). Pokud jste v pozici obviněného nebo i podezřelého je nutné vypovídat pouze za přítomnosti právního zástupce ADP.
 • Vždy máte právo si výpověď přečíst a ze zákonem stanovených podmínek konzultovat s právním zástupcem. Pokud obsah výpovědi nesouhlasí s tím co jste uvedli, máte právo na opravu a doplnění textu. Bez takové úpravy nikdy výpověď nepodepisujte.
 • Bez konzultace s právním zástupcem ADP, nepodepisujte zejména dohody o změně pracovní smlouvy, uznání závazku k náhradě škody, dohodu o splátkách, popř. jinou dohodu či smlouvu.
 • Při výpovědi u zaměstnavatele máte vždy právo žádat kopii výpovědi. Při výpovědi před orgány činnými v trestním řízení má toto právo Váš právní zástupce (obhájce).

V případě vzniku MU Vám doporučujeme se ve vlastním zájmu řídit těmito pokyny!!!