Dne 6. 3. 2019 proběhlo pravidelné jednání s ředitelem OŘ Praha. Za zaměstnavatele byli přítomni kromě ředitele náměstek pro provoz Ing. Ludvík a ekonomický náměstek Ing. Gánovský. Za ADP předseda RO ADP Praha Milan Gajdács a člen výkonného výboru Jan Pavliš. Hlavním tématem byl požadavek ADP na ukončení úvah o rozšíření střežení pracovišť a zavádění tohoto institutu tam kde doposud aplikován nebyl. Našimi zástupci byly zmiňovány argumenty proti tomuto rozhodnutí. V prvé řadě jde o faktické prodloužení pracovní doby a zkrácení doby na odpočinek mezi směnami. Takové opatření zároveň nevnáší tolik potřebný klid mezi provozní zaměstnance a v průběhu platnosti kolektivní smlouvy výrazně mění podmínky, za kterých zaměstnanec má nadále pracovat. Zároveň pro potenciální zájemce o tuto práci je vysílán signál, že stávající pracovní podmínky mohou být snadno změněny v neprospěch zaměstnanců, nemluvě o tom, že potencionální zájemce může toto zcela odradit a zájem o tuto práci nadobro ztratí.

ADP má za to, že jakékoliv restrikce v době akutního nedostatku personálu, kdy je provoz zajišťován jen díky obětavosti zaměstnanců na úkor jejich volna, které by mohli trávit se svými nejbližšími a za cenu přesčasové práce, která v mnohých případech přesahuje i 400 hodin ročně jsou kontraproduktivní a demotivující. Rozšířením doby střežení nebo zaváděním tam kde dosud aplikováno nebylo dojde zcela jistě k demotivaci velké části těchto zaměstnanců doposud loajálních s firmou. Zkrácení doby odpočinku mezi směnami je rovněž jedním z rizikových faktorů, které v posledních týdnech byly jednou z příčin nehodových událostí prozatím většinou na straně strojvedoucích.

Po vyslechnutí těchto argumentů byl s ředitelem OŘ domluven tento postup. Realizace opatření bude přehodnocena. Všechny strany jak zaměstnavatel tak odborové organizace dodají v nejbližším možném termínu podklady, se seznamem stanic kde je noční střežení problematické. Následně bude opatření revidováno.