Společné jednání OC a zástupců zaměstnavatele se konalo po dvouměsíční přestávce dne 26. 3. 2019 v sídle SŽDC. V úvodu ředitel odboru personálního nastínil program jednání, který reflektoval na mj. na mzdový vývoj za uplynulé dva měsíce roku 2019. V této souvislosti zmínil průměrnou mzdu u SŽDC, která činí 36 639 Kč, přičemž nárůst proti stejnému období roku 2018 činí +12,04%. SŽDC má 17 155 zaměstnanců a u dlouhodobě nedostatkových profesí je uzavřeno za první dva měsíce 47 nových pracovních smluv a poskytnutí náborového příspěvku. Od 1. ledna jsou nově poptávány a obsazovány pracovní pozice „správce stanice“, v TS 7-9, v cílovém početním stavu 60 zaměstnanců. Nově se bude zajišťovat ochrana a ostraha majetku a budov v gesci jednotlivých OŘ. Ing. Koucký předložil zástupcům odborů rozpis plánu MOON na organizační jednotky pro rok 2019, s tím, že jsou v tomto rozpočtu zohledněny i motivační odměny, které v letošním roce budou čerpat zaměstnanci řízení provozu, odborných správ a modernizace dráhy. Dále byl odsouhlasen zálohový příděl FKSP na rok 2019. V souvislosti s FKSP byl prezentován návrh OSŽ na dotovanou rekreaci z C-FKSP pro rok 2020 a další období, který měl přímou vazbu na požadavek ADP otevřít nabídku pro další poskytovatele služeb v oblasti cestovního ruchu. Předloženy návrh vyzdvihl roli ČD TRAVEL jako integrátora zúčtování a komunikace s dalšími čtyřmi poskytovateli. Tento návrh je pro nás jako zástupce ADP neakceptovatelný a budeme dále hledat řešení dané problematiky.

Kvalifikační katalog bylo další téma, kterému byla věnována pozornost, v současné době bude pracovní skupina zaměstnavatele do 30. 9. 2019 analyzovat data a navrhovat řešení k přijetí změn v dokumentu a od října budou přizváni zástupci OC, kteří budou mít společně čas do dubna 2020, aby následně mohla proběhnout implementace.

Organizační změny u SŽDC s dopadem do zaměstnanosti by měly být v roce 2019 minimální, ovšem změna, která se uskuteční od 1. 5. 2019 bude mít přesah i do řízení provozu. Z O22 se vyčlení skupina, včetně personálního zajištění, která bude nově organizačně začleněna pod O11 a bude zajišťovat činnosti v loňském roce zrušeného oddělení (SEPA). Nové uspořádání s sebou přináší i zastavení projektů, které řízení provozu požadovalo v minulosti jako jsou centrální rozkazy apod.

Revize výpravčích je projekt, který vnesl mnoho negativních emocí do segmentu řízení provozu, neboť ředitelé některých OŘ i přes proklamace generálního ředitele rozšiřují počty pracovišť, kde je uplatňováno střežení pracoviště nebo rozšiřování doby střežení. Nejvíce negativních ohlasů od výpravčích je z OŘ Olomouc a Hradec Králové. Někde se snaha ušetřit mzdové náklady, jinde je problém s ad hoc trasami nákladních vlaků, většina ale má shodného jmenovatele, kterým je nedostatek výpravčích. Toto je problém celosíťový a zhoršování pracovních podmínek pro stávající zaměstnance je v době sociálního smíru a dialogu neobhajitelné. Znovu je zapotřebí apelovat na zaměstnance, aby pečlivě zvážili podpis dvoustranné dohody (DPČ) na pracovníka dozoru nebo vypověděli stávající smlouvy. Tento akt nelze nařídit a je pouze na svobodném rozhodnutí každého zaměstnance.

Zaměstnavatel předložil text vyhodnocení PKS SŽDC za rok 2018 k projednání. Problematiku BOZP přednesl ing. Pospíšil, který zmínil pohledové zkoušky zábleskového světla či práci komise pro akce sociálního a bezpečnostního charakteru pro rok 2019. Další jednání se uskuteční dne 30. 4. 2019.