Velmi dlouhé a početně zastoupené bylo jednání Výkonného výboru ADP, které se konalo v budově Generálního ředitelství Správy železnic dne 10. 9. 2020.

Program o osmnácti bodech moderoval Výkonný místopředseda Petr Fučík. Zásadními body bylo probíhající kolektivní vyjednávání nebo závěrečná fáze novely Katalogu zaměstnání.

Předseda ADP pohovořil o závěrech výše uvedených jednání a dalším postupu. Výkonný výbor ADP a zástupci Regionálních organizací jednomyslně odmítli předkládané návrhy zaměstnavatele (více jak dvě noční směny po sobě jdoucí nebo u zaměstnanců letmo větší odchylka jak 26 hodin mezi jednotlivými kalendářními měsíci). Výkonný výbor ADP projednal plnění PKS u Správy železnic za I. pololetí 2020, zaměstnavateli bude stanovisko zasláno v příštím týdnu.

Dále došlo ke schválení pracovní cesty na Slovensko na základě pozvání partnerského svazu OAVD, v termínu 22. – 24. 9. 2020. Vedoucím delegace byl ustanoven místopředseda Daniel Linc.

Zásadní informace z jednotlivých regionů prezentovali příslušní zástupci. Nejvíce negativních ohlasů a otázek vyvolala situace v OŘ Brno, kde vzhledem k akutnímu nedostatku výpravčích došlo k jejich redukci o nočních směnách v žst . Brno hl. n. o jednoho zaměstnance ve směně. Ještě více pochyb vyvolal záměr zrušení výpravčích vnější služby v žst . Tišnov bez řádného projednání s odbory na úrovni OŘ Brno. Od 10. 9. 2020 není v této železniční stanici výpravčí vnější služby a povinnosti přebírá v daných hodinách staniční dozorce z Brna hl. n., což také nebylo řádně projednáno.

Místopředsedkyně RO ADP Olomouc pohovořila tématech, která budou řešena s přednostou Ing. Ježiorem, a také s náměstkyní ředitele Ing. Baronovou. Otevřela se i problematika FKSP a příspěvku na individuální rekreaci, neboť pro rok 2020 není v OŘ Olomouc sjednána a rozpočtována což požadují zaměstnanci změnit a členové VV ADP přislíbili aktivní pomoc.

Člen Výkonného výboru Pavel Hanka přednesl záměry zaměstnavatele k připravovaným organizačním změnám, kdy od 1. 12. 2020 by mělo dojít k přestěhování DA z Ústí nad Labem na CDP do Prahy. Vzhledem k dojezdové vzdálenosti a minimálním nebo nulovým úsporám většina oslovených zaměstnanců raději poptává jiné pracovní pozice nebo chtějí změnit zaměstnavatele, což bude generovat vyšší přesčasovou práci a nedostatek provozních dispečerů pro oblast severozápadu. Diskuse se vedla i o zařazení zaměstnanců z O16 (vnitrostátní KADR) pod OJ CDP v rámci organizační změny nebo zřízení nové pracovní pozice- Dispečer ETCS.

Na základě podnětů z tohoto jednání byl předsedovi ADP uložen úkol požádat generálního ředitele o pracovní schůzku a vyjasnit si některé záměry zaměstnavatele.  V závěru jednání se řešila problematika BOZP, pracovních úrazů včetně jejich odškodňování.

IMG 20200910 WA0001001