Jako každý právní subjekt, má i Aliance drážního provozu svoji historii. Hybnou silou v ADP jsou především její členové, kteří mají co nabídnout a vědí, kam směřovat své úsilí k naplnění cílů. Nechtěli jsme již být pouze prostředníky k prosazování a obhajobě názorů z řízení provozu. Argumentovat zaměstnavateli na nejvyšší úrovni pomocí funkcionářů, kteří se v problematice řízení železničního provozu nepohybují už řadu let nebo nikdy v tomto segmentu nepracovali, činilo a činí potíže.

Technologie prováděných procesů na železnici se změnila, nová zařízení nahradila v mnohých případech lidský činitel – tento trend pokračuje a bude pokračovat (vznik nových centrálních dispečerských pracovišť, dálkově řízených tratí), zvýšila se zátěž provozních zaměstnanců, kteří tím pádem mají své oprávněné požadavky a práva, která chceme společně hájit.


Členy přípravného výboru byli zaměstnanci segmentu řízení provozu, kteří ukončili své členství v odborovém svazu OSŽ a zahájili kroky k naplnění společné vize. Dne 26. 2. 2013 byl na podatelnu Ministerstva vnitra doručen návrh na evidenci odborové organizace pod názvem Aliance drážního provozu. Evidence byla následně provedena pod čj. VS/1-1/92 180/13-E včetně přidělení IČ: 01458035. Dne 15. 3. 2013 se uskutečnil volební Kongres ADP, kde byli zvoleni členové Výkonného výboru a Centrální revizní komise.

Výkonný výbor zvolil předsednictvo ve složení: Bc. Jan Zazvonil (předseda), Petr Fučík (výkonný místopředseda) a Daniel Linc (místopředseda).

Členy ADP zastupují aktivní zaměstnanci, kteří se pohybují v prostředí řízení provozu a své práci rozumí, čímž je zaručena znalost problematiky a přehled o realitě, což jsou velice důležité atributy pro korektní a věcné vyjednávání se zaměstnavatelem.

 

Program Aliance drážního provozu

  • Aliance drážního provozu je první odborovou organizací, která si klade za cíl hájit zájmy celého segmentu řízení provozu. Řízení železničního provozu jako podstatná a nedílná složka Správy železnic. je hlavním výrobním nástrojem tohoto subjektu. Právě z tohoto důvodu je zapotřebí tento segment pozdvihnout a nastartovat dialog na úrovni odborné i sociální s partnerem SŽDC na všech stupních řízení.
  • Program ADP je zaměřen na podstatu podnikání v železniční dopravě, kterou je kvalitní a profesionální zabezpečení provozování dráhy. Profesionalita a odpovědnost patří mezi hlavní parametry, které splňují provozní zaměstnanci, proto je naší snahou tyto profese a zaměstnance obhajovat a zvyšovat jejich sociální úroveň.
  • Snaha o větší podporu liberalizace železničního dopravního trhu v České republice je logickým cílem, neboť zájmem provozních zaměstnanců v řízení provozu je maximálně využívat kapacity dopravní cesty k realizaci dopravních výkonů (tkm, oskm). V případě realizace vyšších výkonů bude inkasovat zaměstnavatel vyšší tržby za použití železniční dopravní cesty, což je i cílem ADP.
  • Snaha o zvýšení prestiže zaměstnanců segmentu řízení železničního provozu je cílem dlouhodobým. V minulosti bylo povolání výpravčích, dispečerů i ostatních profesí ceněno a ve společnosti uznáváno. Bude zapotřebí aktivně medializovat vysoce odpovědnou práci s výskytem rizika na všech společenských úrovních.
  • Kvalitativní zlepšení pracovních podmínek v exponovaných provozech je důležitou součástí politiky v ADP. Na zřetel bude nutno brát platnou legislativu národní i evropskou. Současné trendy eliminace nebo snížení rizika ve vyspělých zemích budeme podporovat a snažit se o jejich implementaci do podmínek u zaměstnavatelského subjektu.
  • Diferenciace mezd dle rizika má za cíl nastavit systém hodnocení pracovníků na přijatelnou úroveň, což by v praxi znamenalo: vyšší riziko a zátěž = vyšší ohodnocení.
  • Spolupráce se zaměstnavatelem na vytvoření kariérního řádu pro zaměstnance s uplatněním motivačních prvků. Prosperující podnik by měl nabídnout možnost zaměstnancům rozvíjet se po stránce osobnostní i odborné a současně vytvořit motivační prostředí. Motivovaný zaměstnanec je vždy prospěchem firmě a demotivovaný může firmu poškodit.
  • Korektní projednávání, transparentní informování, zpětná vazba a dialog na odborné úrovni se zaměstnavatelem.
  • Proaktivní přístup v problematice BOZP, analýza zjištěných závad a kontrola navržených a realizovaných opatření.
  • Snaha o zachování zaměstnanosti, využití vlastních rezerv a minimalizace „outsourcování“ činností, které lze realizovat vlastním lidským kapitálem.

 

Symboly ADP

Název

Název Aliance drážního provozu má především evokovat nové myšlenky i přístup v odborové práci. Aliance vyjadřuje synonymum společenství nebo uskupení se stejnými cíli. Drážní provoz klade důraz na to, že členové nebo představitelé ADP pracují v dopravě, mají znalosti a zkušenosti s drážním provozem (provozování dráhy dle Zákona č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších předpisů). Zkratka ADP je složena z počátečních písmen celého názvu odborové organizace a v dané posloupnosti je dobře zapamatovatelná a vyslovitelná.

Logo

Logo ADP je složeno ze dvou rovnoběžných svislic, které mají význam dopravní cesty (kolejí), po kterých se realizuje drážní doprava. Kruhy umístěné uprostřed loga s počátečními písmeny Aliance drážního provozu evokují návěstidlo (v barevné verzi oddílové návěstidlo automatického bloku), které má význam bezpečnosti a odpovědnosti, kterou zaměstnanci provozující dráhu mají. Kombinace názvu, který je umístěn v kruhu složeném ze tří kvadrantů a návěstidla evokuje světlo na konci tunelu, které má přinést kvalitativně lepší podmínky a nový přístup odborové práce pro segment řízení provozu působící u SŽDC, státní organizace.

 

Organizační struktura