Dnes v odpoledních hodinách proběhlo pracovní jednání v budově Ministerstva dopravy nad dalším postupem v oblasti jízdních výhod ve vztahu k objednavatelům dopravy na úrovni krajských samospráv. V úvodu požádal 1. náměstek ministra dopravy Ing. Čoček, Ph.D o vyjádření odborů k problematickému ustanovení paragrafu 5 – Zmocňovací ustanovení, odst. 3 „Tarifu". Na základě zpracovaného právního náhledu k danému tématu a po diskusi s přítomnými zástupci OC bylo přislíbeno konání ministerstva dopravy, takovým způsobem, že tento týden bude zaslán dopis na Jihomoravský kraj s právním výkladem včetně odůvodnění.

V pátek se má uskutečnit společné jednání ČD jako nositele jízdních výhod se zástupci JMK. O výsledcích jednání budou zástupci odborů informování jak bylo přislíbeno Ing. Dvořákem místopředsedou představenstva ČD a. s.

 Resized 20191022 154106 916

Dne 22. října 2019 pokračovalo jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 v sídle organizace i za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA.

Zaměstnavatel postupně předložil několik návrhů, které vedly k těmto novým dohodnutým textům:

  • 2.2.1: prostředky k odstraňování případných závad v oblasti BOZP, zlepšení pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců – zaměstnavatel vyčlení finanční prostředky do celkové výše 70 mil. Kč;
  • Článek 22 – Zvláštní ustanovení pro odměňování zaměstnanců HZS: rizikový příplatek ve výši 2 000 Kč za měsíc, odměna za odklízení pozůstatků usmrcených osob nebo zvířat ve výši 200 Kč při každém zásahu, nová odměna pro zaměstnance v zaměstnání Hasič specialista (KZAM 516 16) a Hasič technik specialista (KZAM 516 11) ve výši 500 Kč za měsíc;
  • Příplatek za práci o sobotách a nedělích (článek 18): 13 % průměrného výdělku, nejméně však 17 Kč za hodinu;
  • Příplatek při práci na laně se zvýšil na 120 Kč za hodinu.

Ustanovení, u kterých nedošlo ke shodě:

  • Platnost PKS;
  • Výše tarifních mezd;
  • Výše příplatku za práci v noci;
  • Výše odměny pracovníka dozoru;
  • Výše příspěvku na dopravu.

Další termín kolektivního vyjednávání je v pátek 1. listopadu 2019 v sídle organizace.

Dne 18. října 2019 pokračovalo v sídle zaměstnavatele jednání o 3. změně současné PKS (příspěvek na dopravu) a o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019.

V první části jednání se jednající vrátili k závěrům výjezdního kolektivního vyjednávání – zástupce SOSaD vyjádřil souhlasné stanovisko se sjednanými body.

Zástupci OC informovali o stavu jednání o podobě Tarifu MD – jízdní výhody. Bylo dohodnuto, že k výši částky navrhovaného příspěvku na dopravu se smluvní strany vrátí po definitivním vydání Tarifu MD.

Dále zaměstnavatel předložil několik návrhů s následujícím výsledkem dnešního jednání:

1. Příloha č. 1, článek 2 Stanovená týdenní pracovní doba – do odst. 1, písm. a) byly zařazeny do stanovené týdenní pracovní doby 36 hodin profese Závorář (KZAM 831 43) a Hradlař – hláskař (KZAM 831 45).
2. Příloha č. 2, článek 39 Zvláštní odměna – došlo k navýšení částky zvláštní odměny pro držitele licence strojvedoucího a pro signalisty v žst. Brno hl.n. na 700 Kč.
3. Příloha č. 4 Kondiční pobyty zaměstnanců SŽDC
a. Do nárokovosti na kondiční pobyt po dvou letech (tabulka č. 1) byly přidány profese Výhybkář (KZAM 831 37) a při splnění podmínky práce ve vícesměnném pracovním režimu Samostatný elektrodispečer (KZAM 316 95) a Dozorčí provozu – vedoucí směny (KZAM 316 08).
b. Do nárokovosti na kondiční pobyt po třech letech (tabulka č. 2) byly přidány profese: Vrchní mistr EE, SŽE (KZAM 316 92), Vrchní mistr SZT (KZAM 316 82) a Vrchní mistr tratí (KZAM 316 52).
Ostatní podmínky poskytování KOP zůstávají zachovány.

Dále došlo k doplnění formulářů žádosti o poskytnutí příspěvku na rekreace a TDM z prostředků FKSP – uvedena povinnost vrátit příspěvek zaměstnavatele v případě neúčasti na pobytu.

Vzhledem k tomu, že po výjezdním kolektivním vyjednávání připojili zástupci odborové organizace SOSaD podpis k rámcovým zásadám FKSP, k zásadám C-FKSP a k trojstranné dohodě o poskytování individuálních rekreací s příspěvkem z C-FKSP, jsou tyto dokumenty na rok 2020 sjednány.

Další termín kolektivního vyjednávání je úterý 22. října 2019 v sídle organizace.

Chcete lepší mzdy? Chcete delší dovolenou? Chcete větší čas pro rodinu a kratší pracovní dobu?

Za námi jsou výsledky, práce odborářů má dopad na všechny zaměstnance.

Vstupte do odborů nebo podpořte odborové svazy při kolektivním vyjednávání na rok 2020.

Dnes 17. 10. 2019 se konalo společné jednání zástupců vedení MD ČR, ČD a.s. a všech odborových centrál působících na české železnici k problematice režijních jízdních výhod, a to s následujícím výsledkem:

1) Došlo k dohodě na zachování stávajícího znění "Tarifu" vydávaného MD ČR ve všech podstatných ustanoveních, což v praxi znamená:

- zachování stávající výše ročních prolongačních poplatků (1.100 Kč pro zaměstnance, 600 Kč pro důchodce a děti a 1.250 Kč pro rodinné příslušníky zaměstnanců a důchodců vyjma dětí) na příští tři roky, tj. až do jízdního řádu 2021/2022 včetně,

- zachování platnosti "režijek" ve všech závazkových vlacích ČD (dálkových i regionálních) za dosavadních podmínek, s výjimkou vlaků ČD objednávaných Jihomoravským krajem, kde se dosud nepodařilo dosáhnout shody na dalším postupu všech zúčastněných stran jednání,

- v platnosti zůstává i stávající systém příplatku na komerční vlaky a lanovku ČD.

2) Dále bylo dohodnuto, že se v úterý 22. října uskuteční další schůzka zástupců vedení MD ČR, ČD a.s. a všech odborových centrál na železnici k nalezení shodného právního výkladu některých problematických ustanovení stávajícího znění Tarifu "režijního jízdného", který je předpokladem dohody na nejvhodnějším způsobu zajištění platnosti "režijek" také ve vlacích objednávaných u ČD a.s. Jihomoravským krajem.

Společné jednání se zástupci OŘ Plzeň, PO Plzeň a CDP Praha se uskutečnilo 7. 10. 2019. Hlavní téma byla připravovaná investiční akce dálkového řízení uzlu Plzeň z CDP Praha. Novou informací byla především změna termínu přepínání z 1. 6. 2020 na 15. 4. 2020. Dodavatel technologie AŽD se zaručil, že v rámci projektu bude vše připraveno v novém termínu. Diskuse se dále vedla o personální problematice a technologii práce. Přednosta PO Plzeň avizoval, že se všemi zaměstnanci v uzlu Plzeň bude konzultováno další uplatnění. V současné době je dostatek zájemců o práci na CDP jak na pracovní pozici traťový dispečer tak i operátor železniční dopravy. Tito zaměstnanci musí absolvovat psychologické vyšetření nově na diagnostickém pracovišti v Pardubicích.

Na pracovištích, která v Plzni zůstanou obsazena výpravčími, bude vzájemná zastupitelnost. Nově budou výpravčí mít odbornost pro dirigujícího dispečera (ND 300) na trať D3 Ejpovice - Chrást u Plzně - Stupno - Radnice. Dirigující dispečer bude současně vykonávat výpravčího v místním obvodu Plzeň seř.n. Další výpravčí ve směně budou schopni zajistit obsluhu uzlu Plzeň v době předání obsluhy na PPV (bezpečnostní přestávky dle NV, ZP a PKS SŽDC) včetně traťového úseku Zdice - Ejpovice. Od 15. 4. 2020 nebude v Plzni pracoviště operátora železniční dopravy.

V rámci projednání bude organizační změna předložena OC dle platné PKS v únoru resp. březnu 2020.