Dne 5. 12. 2022 se uskutečnilo mimořádné jednání Rady ČMKOS, kde ústředním bodem byla připravovaná novela Zákoníku práce, vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii.

JUDr. Vít Samek představil jednotlivá ustanovení, u kterých má dojít ke změnám v souvislosti s transpoziční novelou. Některá připravovaná ustanovení byla členy Rady přijata bez výhrad u některých je zásadní nesouhlas s navrženou úpravou textu. Připravovaná legislativa řeší například problematiku práce na dálku včetně stanovení náhrad, větší míru digitalizace v pracovněprávních procesech či mírné zlepšení podmínek pro zaměstnance na rodičovské dovolené nebo pečující. Velká diskuse byla i nad úpravou ustanovení § 24, kde v tuto chvíli není mezi svazy jednotný názor na projednávanou problematiku.

20221205 111336

Ve čtvrtek dne 24. 11. 2022 se v Hotelu Olšanka v Praze konal volební Kongres ADP. Jednání se zúčastnili delegáti všech regionálních organizací ADP z celé republiky. V úvodu byli představeni letos nově zvolení členové Výkonného výboru ADP. Kongresem byla zvolena Centrální revizní komise ADP, která bude pracovat v novém složení. Za dlouholetou práci v čele CRK bylo poděkováno paní Lence Gillichové, která již letos nekandidovala. Minutou ticha byla uctěna památka zesnulých členů ADP p. Hodíka a p. Oláha.

Následně byla přednesena zpráva o činnosti ADP za období 2018-2022, Zpráva Centrální revizní komise, Zpráva o činnosti SIBP za období 2018-2022. Přítomnými bylo odsouhlaseno usnesení o přechodném ustanovení, že do konce měsíce února 2023 oznámí předseda ADP termín dalšího kongresu ADP, který bude svolán nejpozději do 31. 5. 2023.

V odpoledním bloku informoval předseda ADP o výsledcích jednání v oblasti jízdních výhod nebo jaké cíle má pracovní skupina, která se bude zabývat problematikou institutu střežení pracoviště. Uskutečnilo se proškolení funkcionářů a přítomných o uzavřené PKS SŽ pro rok 2023. V rámci diskuse se řešil výsledek kolektivního vyjednávání či parametry nově připravovaných Stanov ADP.

20221124 090313

Dne 22. 11. 2022 se hybridní formou uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů a zaměstnavatele za účasti generálního ředitele Bc. Svobody, MBA.

V úvodu generální ředitel poděkoval za spolupráci během letošního roku, a také vyzdvihl završení procesu kolektivního vyjednávání u SŽ. Dle jeho slov je podepsaná kolektivní jistotou pro více jak 17 100 zaměstnanců v této složité době. Rozdíl mezi kolektivní smlouvou a opatřením generálního ředitele při nepodepsání kolektivní smlouvy nebo jen ustanoveními Zákoníku práce je zásadní a závazky zaměstnavatele sjednané v kolektivní smlouvě jsou vždy pro zaměstnance sociálně i mzdově o několik řádů výhodnější. 

Ing. Koucký informoval o dohodě, ke které se zaměstnavatel zavázal, a to vznikem pracovní skupiny, která se bude zabývat problematikou institutu střežení pracoviště. Ředitel O10 přislíbil, že budou dodána veškerá data vztahující se k této problematice.

Dále informoval o vývoji průměrné mzdy, přesčasové práci a počtu zaměstnanců SŽ. V tomto týdnu bude zahájeno technické čtení nové PKS SŽ pro rok 2023, aby mohla být kolektivní smlouva zveřejněna co nejdříve. 

Dnes bude ukončen proces veřejné zakázky na dodavatele zaměstnaneckých čipových karet. V průběhu měsíce ledna 2023 dojde k distribuci DZK na pracoviště. Sjednaný limit pro čerpání 1 000 Kč pro každého zaměstnance v evidenčním stavu k 1. 1. 2023 nebo po uplynutí zkušební doby bude zaměstnancům k dispozici nejpozději od 1. 2. 2023. Pravidla pro používání budou zveřejněna na intranetu SŽ nebo na stránkách odborových svazů. 

Ing. Pospíšil informoval zástupce odborových svazů o zahájené prolongaci pro rok 2022/2023. 

Další společné jednání se uskuteční dne 20. 12. 2022 v sídle zaměstnavatele. 

gr 1

Dne 16. 11. 2022 se sešli zástupci ADP s generálním ředitelem Bc. Jiřím Svobodou, MBA v sídle organizace. Účelem společné schůzky bylo nalézt konsenzuální řešení stávající situace. Zástupci ADP si byli v předchozím období vědomi některých neobjasněných skutečností např. oblasti jízdních výhod a z toho důvodu absolvovali několik jednání. Dnes bylo konstatováno, že SŽ a sociální partneři budou, neprodleně po připojení posledního podpisu, hledat technické a administrativní řešení u vybraných pracovišť s přerušením pracovní doby. Tato jednání budou vedena s cílem dosáhnout řešení v průběhu 1. pololetí roku 2023.

Podepsáním PKS všemi signatáři byla vyjádřena odpovědnost všech sociálních partnerů a vůle informovat zaměstnance v dostatečném předstihu o aplikaci sjednané PKS 2023.

IMG 20221116 WA0003

V pátek dne 11. listopadu 2022 se uskutečnilo společné jednání kolektivních vyjednavačů za odborový svaz ADP s předsedou Správní rady, senátorem Mgr. Martinem Červíčkem v sídle Správy železnic v Praze.

V úvodu předseda ADP předal v písemné podobě odůvodnění nepodepsání PKS pro rok 2023, kde akcentoval tři oblasti. Institut "střežení pracoviště", výši tarifních mezd a příspěvek na dopravu. V rámci představení jednotlivých bodů došlo ke shodě, že některá témata si zaslouží větší časový prostor k diskusi. Řešili se rozpočtové možnosti i význam železnice v této složité době včetně pozice Správy železnic na trhu práce

Mgr. Červíček v závěru jednání sdělil, že bude informovat členy Správní rady i generálního ředitele SŽ o projednávané problematice a postoji odborového svazu. Předseda ADP přislíbil, že požádá v příštím týdnu o schůzku s generálním ředitelem Bc. Svobodou, MBA, aby došlo k nalezení definitivního konsensuálního řešení

75167A4C

Dne 11. 11. 2022 se online formou uskutečnilo další společné jednání o podobě PKS na rok 2023. V úvodu vyzval personální ředitel Ing. Koucký zástupce ADP jestli mají mandát připojit svůj podpis k návrhu PKS SŽ pro rok 2023. Předseda svazu reagoval na dotaz, že sběr informací nebyl prozatím ukončen. Dopoledne se uskutečnilo jednání s předsedou Správní rady SŽ Mgr. Červíčkem a v příštím týdnu se bude konat jednání s generálním ředitelem Bc. Svobodou, MBA.

V další části jednání vystoupila ředitelka CK ČD Travel paní Blanka Jíšová, která poděkovala všem za úspěšnou sezónu. Následně došlo k projednání třístranné dohody spolupráce s ČD Travel, SŽ a odborovými svazy. Řešila se problematika Kvalifikačního katalogu, výstupy z jednání o jízdních výhodách a další problematika. V závěru ředitel O10 zmínil, že generální ředitel rozhodl o vyplacení mimořádné odměny všem zaměstnancům Správy železnic.

Další společné jednání se bude konat 22. 11. 2022.

20221027 111151