Dne 14. 9. 2022 zástupci odborových organizací představili za účasti generálního ředitele SŽ společné stanovisko k návrhu PKS na rok 2023 zaměstnavatele, které bylo zaměstnavateli zasláno dne 9. 9. 2022. Bylo konstatováno, že k jednotlivým návrhům bude pokračovat diskuze. Zaměstnavatel zdůraznil, že v oblasti nárůstu výše tarifních a smluvních mezd již předložil maximální možný návrh.

Další jednání bude v sídle organizace dne 19. 9. 2022 a 27. 9. 2022.

Dále bylo projednáno čerpání prostředků C-FKSP 2022 s dopadem do možnosti čerpání příspěvku na rekreace.

V bodě různé, ředitel O10 informoval o plánované organizační změně od 1. 10. 2022, která se bude týkat zřízení nových systemizovaných položek (jedno pracovní místo) s vazbou na ETCS pro každé OŘ. Byl představen návrh změny Kvalifikačního katalogu s účinností od 1. 1. 2023.

Od 1. 11. 2022 bude zřízeno na úrovni GŘ Situační centrum (Hlavní dispečer, Ústřední dispečer, dispečer HZS, hlavní DŽIN) se sídlem v Křižíkově ulici. 

20220914 154355

Dnes od 14.30 se uskuteční v rámci kolektivního vyjednávání prezentace společného protinávrhu odborových svazů k předloženému návrhu PKS SŽ pro rok 2023, který byl písemně zaslán na GŘ dne 9. 9. 2022. Na jednání je příslíbena účast generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA.

unif

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v úterý 13. září 2022 sešli na pátém letošním jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Sociální partneři se věnovali návrhu státního rozpočtu na nadcházející rok, aktuální situaci s energiemi nebo velkým dopravním stavbám.

Zástupci vlády na jednání tripartity představili sociálním partnerům podrobně kroky, které vláda přijala anebo plánuje přijmout ke zmírnění dopadů aktuálních vysokých cen energií pro domácnosti, drobné podnikatele, veřejný sektor i velkoodběratele. Vláda ujistila zástupce zaměstnanců i zaměstnavatelů, že Česká republika je v rámci současných možností limitovaných nevyzpytatelným chováním Ruska v energetické válce proti západním zemím připravena nadcházející zimní sezónu zvládnout a podpořit všechny občany i firmy, aby se se současnou situací dokázali vyrovnat.

Dalším důležitým bodem jednání byl návrh státního rozpočtu na rok 2023 a informace o aktuální ekonomické situaci. Ministerstvo financí připravilo návrh státního rozpočtu na rok 2023 s příjmy ve výši 1 749,5 miliardy korun a výdaji ve výši 2 019,5 miliardy korun. Odhadovaný schodek státního rozpočtu by tak příští rok mohl dosáhnout 270 miliard. Ve srovnání se schváleným státním rozpočtem pro rok 2022 tak navržený rozpočet 2023 pracuje s příjmy vyššími o 136,3 miliardy, výdaji vyššími o 126,3 miliardy a nižším odhadovaným schodkem o 10 miliard korun. Na příjmové straně rozpočtu 2023 jsou hlavními změnami o 54,6 miliardy korun vyšší odhadované příjmy z DPH.

Dalším tématem byl přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 milionů korun. Vláda informovala sociální partnery, že termíny předpokládaného zahájení jednotlivých staveb závisí primárně na získání pravomocného stavebního povolení a úspěšném dokončení procesu výběru zhotovitele. Stavitelství je ohrožováno finančně ekonomickým vývojem spojeným s růstem cen energií, materiálu a růstem ceny práce.

035A9994

V termínu od 30. 8. 2022 do 5. 9. 2022 se dle čl. 6 platných Stanov ADP uskutečnily volby do Regionálního výboru ADP Plzeň, a to formou per rollam. Do RV ADP Plzeň byli zvoleni p. Jiří Berka, p. Zdeněk Podhora a p. Ing. Jan Zazvonil. V rámci volby do jednotlivých funkcí byl předsedou zvolen p. Jiří Berka, místopředsedou p. Zdeněk Podhora, členem a současně zástupcem do VV ADP p. Ing. Jan Zazvonil.

Dnes se uskutečnilo pracovní jednání v Praze na hlavním nádraží za účasti zástupců zaměstnavatele za CDP Praha (Ing. Plachý, Ing. Javůrek) za PO Praha hl. n. (Ing. Maňas, Ing. Štorek), zástupců odborového svazu ADP a zaměstnanců - kolegů výpravčích obsluhujících nejfrekventovanější železniční stanici v republice. 

Ústředním tématem schůzky bylo zajištění plynulého přepojení pražského hlavního nádraží na řízení z CDP Praha (04-05/2023). Všichni účastníci si prohlédli dopravní kancelář, pracovní postupy a technologii práce včetně kompetencí jednotlivých zaměstnanců zúčastněných na procesu řízení železničního uzlu. V rámci diskuse se řešila problematika budoucí pracovní náplně a organizace práce operátorek, panelistů a položky záložního dispečera. Oba náměstci z CDP Praha přislíbili aktivní přístup pro dořešení dílčích požadavků, aby tento dopravní uzel byl přepojen bez negativních dopadů pro práci obsluhujících zaměstnanců i pro bezpečnost provozu. 

Výsledek společného jednání a dílčích závěrů byl hodnocen velmi pozitivně. 

20220912 074350

Ve čtvrtek dne 8. 9. 2022 se v Kolíně uskutečnilo zasedání Výkonného výboru ADP. Na programu bylo schválení týmu kolektivních vyjednavačů za ADP pro následující vyjednávání (Ing. Zazvonil, Petr Fučík, Daniel Linc a Alena Pavlasová. Jako případní náhradníci Ing. Kunz a Pavel Šrubař). Ústředním tématem bylo projednání návrhu předloženého textu PKS u SŽ pro rok 2023, dále informace z Manifestačního mítinku a informace o připravované demonstraci, která se uskuteční dne 8. 10. 2022 v Praze na Václavském náměstí od 12.05 hod.

IMG 20220905 WA0010
V odpoledních hodinách se tým kolektivních vyjednavačů přesunul do sídla OSŽ, kde byly představeny požadavky jednotlivých OC k předloženému textu kolektivni smlouvy včetně mzdových požadavků. Po dlouhém jednání došlo ke shodě nad stanoviskem k předloženému návrhu zaměstnavatele. Zítra bude společný protinávrh zaslán na generální ředitelství Správy železnic.

Další jednání o podobě kolektivní smlouvy bude pokračovat dne 14. 9. 2022 v sídle zaměstnavatele. 

20220905 102437