Dnes dne 17. 12. 2021 se uskutečnilo poslední letošní jednání zástupců OC a zaměstnavatele v on-line formě. V úvodu představil Ing. Koucký souhrnný materiál se stanovisky jednotlivých OC, která jsou v rozporu s návrhem zaměstnavatele. Po vyjádření zástupců odborových svazů předložil zaměstnavatel nový ucelený návrh, který obsahoval mnoho zásadních rozporů k problematice FKSP, takže nedošlo ke sjednání Zásad Centrálních ani Rámcových. Největší rozpor je u využívání zaměstnanecké digitální karty, kterou mnoho odborových svazů principiálně odmítá nebo jejich požadavky nejsou v souladu s návrhy zaměstnavatele. 

20211216 110131

Ing. Kohoutová sdělila výsledky uzávěrky mezd za měsíc listopad 2021, které byly doplněny o vývoj mezd za období 1-11. 2021. Současně byly podrobně popsány dopady změny rozvrhu směn u jednotlivých OŘ v souvislosti s novelou NV č. 589/2006 Sb. Další plánované jednání se uskuteční až 5. 1. 2022 on-line formou. 

V pátek dne 10. 12. 2021 se uskutečnilo společné jednání zástupců odborových svazů a zaměstnavatele v online formě. Stěžejním tématem jednání bylo představení komplexního návrhu zaměstnavatele k Zásadám FKSP (Rámcovým a Centrálním). Zástupci odborů se vyjádří nejpozději do 17. 12. 2021, kdy je naplánováno další jednání o této problematice. Ing. Koucký předložil návrh Pokynu k poskytování výkonové odměny, neboť v rámci kolektivního vyjednávání došlo k navýšení sazby a objemu pro její poskytování. Tento návrh byl všemi zúčastněnými schválen. V rámci diskuse byla řešena problematika nové Vyhlášky, kterou se mění Vyhláška č. 537/2006 Sb. Zaměstnavatel vyhodnotí novou právní úpravu, neboť Správa železnic zaměstnává i občany 60+, kteří jsou novou vyhláškou dotčeni.  

Ve čtvrtek dne 9. 12. 2021 se v sídle zaměstnavatele konalo jednání Výkonného výboru ADP. Na programu jednání bylo zhodnocení letošního roku, proces sjednávání Zásad FKSP (Rámcových a C-FKSP) a schválení rozpočtu ADP na rok 2022. Stěžejním tématem byla organizace voleb do jednotlivých orgánů (Regionálních organizací a Výkonného výboru) v příštím roce.

V dalším bloku jednání vystoupili za zaměstnavatele Ing. Koucký a JUDr. Vlásková. Ředitel O10 GŘ SŽ shrnul ekonomická data ve vývoji mezd, nemocnosti, izolace a karantény v souvislosti s COVID-19, zmínil úkol Správní rady SŽ (optimalizace pracovních míst na Generálním ředitelství, kde by měla úspora dosáhnout 10 % z celkového počtu). JUDr. Vlásková pohovořila o zaslaném dotazníku zaměstnancům s nárokem na KOP v příštím roce. Nově obsahuje tři položky (chci využít KOP, chci využít KOP, ale důvodu obavy o zdraví využiji "domácí" KOP, nevyužiji nárok). Do 20. 12. 2021 mohou zájemci podávat digitální formou nabídky k veřejné zakázce na realizaci KOP (dvě zařízení na Moravě a dvě v Čechách).

V rámci diskuse bylo sděleno, že s účinností předpisu D1 k 1. 7. 2022 dojde k přezkoušení všech určených zaměstnanců elektronickou formou. Je předpoklad, že k tomuto datu bude účinná novela předpisu Zam1 a T100. Ředitel Ing. Koucký zmínil otázku integrace OŘ Olomouc a OŘ Ostrava do jedné organizační jednotky - OŘ Ostrava k 1. 1. 2022. Všichni dotčení zaměstnanci obdrží informační list k této změně. Nové mzdové výměry a další pracovněprávní dokumenty budou obsahovat pouze jednoho zaměstnavatele - OŘ Ostrava. Dále byla zmíněna uzávěrka mezd za měsíc listopad, kde všichni zaměstnanci s nárokem obdrží příspěvek na dopravu (dle platné PKS) ve výši 3 600 Kč. Poskytovatel elektronické stravenky provede u všech zaměstnanců, kteří ji využívají výměnu karet za novější generaci, která již bude eventuálně připravena na realizaci digitální zaměstnanecké benefitní karty.

Na závěr jednání poděkoval předseda ADP zástupcům zaměstnavatele a členům Výkonného výboru za celoroční spolupráci.

20211209 103636

Dnes byla ve Sbírce listin zveřejněna Vyhláška, kterou se mění Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, která zásadním způsobem mění pohled na problematiku práv zaměstnanců, ale především osobních práv občanů.

Jako zástupci odborového svazu ADP zásadně nesouhlasíme s navrženým opatřením, zavedením povinného očkování proti nemoci COVID-19 u osob starších 60 let dle § 8 a u specifických skupin zaměstnanců dle ustanovení nového §10a, které v budoucím období způsobí ještě větší rozdělení občanské společnosti a bude docházet ke konfliktům v pracovněprávní rovině a možným nedobrovolným odchodům z pracovních či služebních poměrů.

Rádi bychom vyjádřili solidaritu všem dotčeným zaměstnancům či příslušníkům jednotlivých složek, nově také občanům 60+, kteří jsou ještě v produktivním věku a z mnoha důvodů se očkovat nechtějí a mohou být pro svůj postoj diskriminováni.

Věříme, že za pomoci svých předsedů či prezidentů v odborových svazech či smluvních právních zástupců se budou aktivně bránit této nově uložené povinnosti u příslušných soudů. Očkování proti nemoci COVID-19 má svůj význam, ale mělo by být v demokratickém systému vyspělé země na bázi dobrovolnosti bez dalších sankcí či ztráty zaměstnání.

V úterý dne 30. 11. 2021 se v sídle Oblastního ředitelství Plzeň konalo společné jednání zástupců odborových organizací a zaměstnavatele. Ředitel OŘ Plzeň přizval i své náměstky pro řízení provozu, techniku, provoz infrastruktury a pro obchodní a správní činnosti, kteří podrobně referovali o svých úsecích, především o plánovaných aktivitách v budoucím období (investice, rekonstrukce, využívání drážních objektů, zabezpečení financování naplánovaných akcí aj.) a zhodnotili uplynulý rok.

Ing. Makovec předložil návrh organizační změny s účinností od 1. 1. 2022, kdy dojde k vytvoření systemizovaného pracovního místa - systémový inženýr ŽDC  v nepřetržitém pracovním režimu v Táboře. Jedná se o ověřovací provoz pilotního projektu k aplikaci CENTRO. Další informací bylo plánované obsazení v nepřetržitém pracovním režimu u pracovní pozice Dispečer železniční infrastruktury (DŽIN) od 1. 1. 2022, která spadá pod úsek provozu infrastruktury. Nově vybavené pracoviště bude umístěno vedle kanceláře plzeňského elektrodispečinku v Sušické ulici. Na základě uskutečněných jednání a schválení Radou PK budou mít zaměstnanci OŘ Plzeň nebo zaměstnanci s trvalým pobytem v Plzeňském kraji možnost zažádat o tzv. krajskou režijku za cenu 500 Kč/rok. Platná bude pro železniční a linkovou autobusovou dopravu objednávanou PK (mimo MHD Plzeň) na základě žádosti zaměstnance. Podrobné informace budou následně zveřejněny v Pokynu ředitele včetně kontaktních míst. Diskuse se vedla nad novelou NV č. 589/2006 Sb., která má negativní dopad do sestav rozvrhu směn na několika pracovištích v obvodu OŘ Plzeň. Zaměstnavatel splní požadavky dané vládním nařízením, ale bude usilovat o vyvolání diskuse a případné změny v nastavení parametrů u zaměstnanců v dopravě. 

Náměstkem pro techniku Ing. Týrem byl představen harmonogram prací na jednotlivých traťových úsecích, kde dojde k provozování drážní dopravy podle předpisu D1 místo zjednodušeného řízení dle D3 (Týn nad Vltavou - Temelín, Nepomuk - Blatná dokončení v roce 2021, Blatná - Strakonice, Blatná - Březnice 2022, Ejpovice  - Chrást - Radnice, Pňovany - Bezdružice v roce 2023). Ing. Šefčík informoval o definitivním termínu změny předpisu D1 (od 1. 7. 2022) a dalších provozních záležitostech.

V závěru jednání shrnul ředitel OŘ podíl přesčasové práce na zaměstnance, analýzu mzdového vývoje, nemocnosti a zaměstnanosti. Diskuse se vedla nad FKSP a vývojem jednání nad Zásadami, které prozatím nejsou pro rok 2022 na úrovni GŘ sjednány nebo nad závěry zaměstnaneckého průzkumu. V závěru pan ředitel poděkoval zástupcům odborových svazů za spolupráci. Další společné jednání je plánováno na leden 2022. 

20211103 090955

V návaznosti na vydání nařízení vlády č. 405/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 5. listopadu 2021 předložil zaměstnavatel odborovým organizacím návrh 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy SŽ pro rok 2022. V tomto návrhu dochází k navýšení sazeb Odměny z dohody pro pracovníka dozoru na částky 103 Kč/h v sazbě A, 107 Kč/h v sazbě B a 111 Kč/h v sazbě C.

Tento návrh odsouhlasili zástupci všech odborových organizací. PKS SŽ 2022 ve znění 1. změny bude nyní dána do tisku a k následné distribuci na OS SŽ.

V rámci probíhajících jednání zatím nedošlo k přiblížení stanovisek v oblasti rámcových zásad FKSPzásad C-FKSP. Dnešního dne došlo k projednání návrhu pokynu GŘ k poskytování náborového příspěvku v roce 2022.

Další jednání jsou plánována na pátek 10. 12. 2021, pátek 17. 12. 2021 a úterý 28. 12. 2021.

20211102 140528

Na základě dnešního společného jednání zástupců odborových svazů a zaměstnavatele byla na jednotlivé OJ  a OS zaslána informace, která reaguje v souladu s mimořádným nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR na oblast testování zaměstnanců. Níže je uvedený výňatek.

Testováni budou zaměstnanci:

  • Kteří nejsou očkováni (v případě, že zaměstnanec prodělal nemoc COVID-19, tak se na něj jako neočkovaného pohlíží po 180 dnech od prvního pozitivního testu).
  • Kteří se nemohou očkování proti onemocnění COVID-19 podrobit pro kontraindikaci (doloženo lékařským potvrzením).
  • Kterým od aplikace očkovací látky v případě jednodávkového schématu neuplynula doba 14 dnů.
  • Kterým od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu neuplynula doba 14 dnů.