Ve středu dne 19. 2. 2020 se uskutečnila kontrola nad stavem BOZP na pracovišti výpravčích v Brně hl. n. Zástupci ADP měli možnost prohlédnout si pracoviště v nové budově ÚS včetně sociálního zařízení a zázemí.

Resized 20200219 110302 6335

Následně proběhlo pracovní setkání s náměstkem pro řízení provozu OŘ Brno, Ing. Rolníkem, který představil své vize a úkoly v segmentu řízení provozu pro následující období. Diskutovalo se o pracovněprávní problematice, investičních akcích, vzdělávání a neuspokojivé personální situaci, která se ještě více prohloubí v dalších letech včetně možností řešení.

Ing. Rolník vyslechl náměty a připomínky ADP k rozšiřování centrálního dálkového řízení, potížemi s dojížděním a přechodným ubytováním zaměstnanců před směnou a mezi směnami. Řešila se problematika motivace zaměstnanců, mzdového ohodnocení a objektivních kritérií pro zatřídění zaměstnanců.

Resized 20200219 135524 5422

V úterý dne 18. 2. 2020 se uskutečnilo Diskusní fórum na téma „Celoživotní učení, aneb jak neztratit hlavu v novém věku strojů“, které pořádala ČMKOS v Plzni. Fórum se uskutečnilo v rámci projektu Sociální dialog a Společnost 4.0 z Operačního programu - Zaměstnanost hrazeného z ESF. Účastníky byli zástupci odborových svazů v rámci Regionální Rady OS PK, zástupci Plzeňského kraje, MŠMT, ZČU, ÚP Plzeňského kraje a zástupci zaměstnavatelských svazů.

Moderátor a lektor Mgr. Tomáš Langer velmi sofistikovaně a poutavě provázel celým programem. Jeden z bloků se zabýval NSK (Národní soustavou kvalifikací), další novými formami vzdělávání dospělých (zaměstnanců). V rámci tohoto projektu se aplikovala práce ve skupinách, diskuse a zpětná vazba formou dotazníkového šetření. V Plzni bylo  konané DF v pořadí již třetí (2xPraha), dalších 27 je plánováno během roku v dalších městech ČR.  Většina posluchačů měla možnost porovnání současné situace ve vzdělávání v podnicích, státní správě či na akademické půdě, kde působí s aktuálními světovými trendy včetně možností dalšího uplatnění na trhu práce v ČR .

Resized 20200218 125711 3273

Čím je tvořen FKSP?
FKSP je tvořen základním přídělem 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mezd a pracovní pohotovosti.

FKSP se dále člení na tzv. Centrální FKSP (C-FKSP) a FKSP jednotlivých organizačních jednotek Správy železnic. Aktuální rozdělení finančních prostředků je, že 30 % prostředků je rozpočtováno do C-FKSP a 70 % do FKSP jednotlivých organizačních jednotek. Každoročně sjednávají odborové organizace se zaměstnavatelem nové podmínky čerpání FKSP platné na následující rok a to jak na C-FKSP tak FKSP jednotlivých organizačních jednotek. Jestliže podmínky čerpání C-FKSP jsou pro všechny zaměstnance stejné, mezi zásadami čerpání FKSP u jednotlivých organizačních jednotek jsou značné rozdíly. Například zaměstnanci v obvodu OŘ Brno, CDP Praha, OŘ Plzeň, OŘ Ústí nad Labem či OŘ Praha mohou z jejich místních FKSP čerpat příspěvek na individuální rekreaci v různých částkách (OŘ Brno 5.000 Kč, CDP Praha 4.000 Kč, OŘ Praha 3.000 Kč) ale například v zaměstnanci OŘ Olomouc nula.

Snahou ADP bude zajistit srovnatelné podmínky čerpání pro všechny zaměstnance ve všech regionech. Není spravedlivé, aby zaměstanci např OŘ Olomouc nemohli čerpat z FSKP příspěvek na individuální rekreaci, když jejich kolega např. v OŘ Brno může čerpat na tento účel 5.000 Kč ročně. Máme za to, že jsme všichni zaměstnanci stejné firmy a proto také máme mít totožné podmínky. K prosazení tohoto oprávněného požadavku potřebujeme i vaši podporu.

V pondělí 17. 2. 2020 se uskutečnilo setkání zástupců ADP s ředitelem OŘ Olomouc a zástupci OSŽ v budově ředitelství v Nerudově ulici v Olomouci. Ředitel Ing. Ladislav Kašpar přijal delegaci ADP ve své kanceláři, kde se diskutovalo o roli RO ADP Olomouc v rámci organizační jednotky, dále o projednávaných dokumentech (1. změna Zásad hospodaření s FKSP pro rok 2020 nebo seznam pracovišť se zvýšenou zátěží a nárokem na vyšší sazbu VO pro rok 2020). V rámci diskuse se řešila i problematika organizační změny (T: 1. 4. 2020), personální problematika aj.

Následně se zástupci ADP (předseda ADP, předseda RO ADP Josef Rössner) zúčastnili širší diskuse s náměstkyní OŘ Olomouc pro řízení provozu Ing. Martinou Baronovou a zástupci OSŽ, kteří doposud jako jediný svaz u OJ působili.

V úvodu Ing. Zazvonil představil ADP a pohovořil o úloze a představách nově vzniklé Regionální organizace ADP, současně vyjádřil naději, že spolupráce bude na profesionální a seriózní úrovni. Jeho slova doplnil předseda RO ADP Josef Rössner. V rámci sociálního dialogu budou veškeré dokumenty zaslány předsedovi J. Rössnerovi k internímu projednání.

Předseda Výboru OSŽ p. Blažek dohodl se zástupci ADP společný postup pro následující období na úrovni OŘ Olomouc. Další jednání se uskuteční dne 30. 3. 2020 v budově OŘ Olomouc.

Resized 20200217 120437 6788

Dne 13. 2. 2020 se v Kolíně v rozšířené podobě konalo jednání Výkonného výboru ADP. Mezi pozvanými hosty byli přítomni předseda (Josef Rössner) a místopředsedkyně (Olga Zemanová) nově založené Regionální organizace ADP Olomouc, zástupci RO CDP Praha a RO ADP Praha. V úvodu předseda ADP informoval přítomné členy a hosty o výsledcích z uskutečněných jednání na úrovni GŘ, v rámci ČMKOS, na Úřadu vlády ČR, a také o plánované schůzce s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem.

Zásadními tématy k projednání byli písemně předložené materiály od zaměstnavatele k připravované organizační změně a změně organizační struktury od 1. 4. 2020. Dále byla schválena změna a přepracování plánu akcí z C-FKSP. Nový návrh bude následně zaslán všem odborovým organizacím u Správy železnic a řediteli O10 GŘ. Členové VV ADP jednomyslně odmítli návrh OSŽ rozpočtovat zdroje na kapitolu kultura a sport dle poměru zastupovaných členů, neboť prostředky fondu mají být určeny všem zaměstnancům bez ohledu na členství v odborové organizaci.

V dalším bloku byla předložena a následně schválena Zpráva o činnosti odborové organizace ADP v oblasti BOZP za rok 2019. SIBP budou i v roce 2020 konat kontrolní činnost v rámci působnosti Správy železnic včetně účasti na prověrkách BOZP.

Na základě doručených písemných žádostí byli VV ADP odsouhlasené sociální výpomoci členům ADP, kteří se ocitli v těžké životní situaci.  V bodě "Různé", byl Výkonný výbor ADP informován o činnosti jednotlivých Regionálních organizací a výsledcích jednání se zaměstnavatelem.  V rámci diskuse se řešila problematika Kvalifikačního katalogu, zkracování přípravných dob na některých pracovištích, problematika KOP (střediska pro rok 2020 – Jeseník, Lázně Darkov, Rajecké Teplice a Lázně Číž) či výstupy z jednání komise pro spravedlivé důchody.

Dne 7. 2. 2020 v dopoledních hodinách se uskutečnilo společné jednání zástupců odborového svazu ADP s předsedou ČMKOS Josefem Středulou. Tématem byla personální situace u Správy železnic (výběr a výchova nových zaměstnaců), pracovní podmínky v segmentu řízení železničního provozu, zhodnocení výsledku kolektivního vyjednávání, problematika FKSP, negativní dopady centrálního dálkového řízení (vliv na zaměstnanost v regionech,  časová dostupnost, pracovní tempo, psychická a zraková zátěž). Diskuse se vedla nad investicemi do dopravní infrastruktury a nástupu nových technologií v železniční dopravě. 

IMG 20200207 090305

Dne 4. 2. 2020 se na Úřadu vlády ČR konalo setkání zástupců OC působících na železnici na společném jednání s premiérem ČR Andrejem Babišem, místopředsedou vlády, ministrem Karlem Havlíčkem a generálním ředitelem ČD, Václavem Nebeským.

Schůzka byla svolána na základě prohlášení odborových svazů, které bylo zasláno předsedovi vlády o potřebě řešení současné situace na železnici v ČR. Zásadní body k jednání byly bezpečnost železniční dopravy, situace v oblasti jízdních výhod a negativní dopady regionalizace osobní železniční dopravy na síťové fungování železnice.

Předseda vlády vyslechl argumenty zástupců odborů a požádal o součinnost s ním a ministrem Havlíčkem. Ministr přislíbil opětovné zavedení společných pracovních schůzek na MD ČR se zástupci odborových organizací.

Bylo dohodnuto, že písemné podklady a návrhy k řešení zástupci odborových svazů zašlou k dalšímu řešení premiérovi vlády a ministru dopravy ČR.

Zdroj: Twitter Andrej Babiš - https://twitter.com/AndrejBabis/status/1224702381868441600