Dne 14.1.2020 byl na žádost členů z OŘ Olomouc svolán ustavující Kongres regionální organizace ADP při Oblastním ředitelství Olomouc. Dynamický nárůst členské základny v tomto regionu si vyžádal tento krok. Nyní budou i naši členové v oblasti Olomoucka mít přímé zastoupení při jednání jak na OŘ Olomouc, tak na PO Valašské Meziříčí a PO Olomouc. Jsme rádi, že i v OŘ Olomouc začíná čím dál více našich kolegů chápat, že společným postupem nás všech zaměstnanců řízení provozu můžeme dosáhnout mnohem lepších výsledků při vyjednávání se zaměstnavatelem. Jsme přesvědčeni, že nás zaměstnance řízení provozu může mnohem účinněji a lépe zastupovat zase jen někdo z nás zaměstnanců řízení provozu a jsme rádi, že toto přesvědčení s námi sdílí čím dál více našich kolegů všech profesí řízení provozu ať se jedná o signalisty, výhybkáře, staniční dozorce, operátorky, dozorce výhybek, výpravčí, traťové dispečery atd.

Po úvodních procedurách bylo přistoupeno k hlasování s tímto výsledkem: Výbor Regionální organizace ADP Olomouc bude tříčlenný.

Předsedou RO ADP Olomouc byl zvolen pan Josef Rössner, výpravčí žst. Vsetín
Místopředsedkyní RO ADP Olomouc byla zvolena paní Olga Zemanová, výpravčí žst. Dluhonice
Členem regionálního výboru byl zvolen pan Daniel Káčer, výpravčí žst.Vsetín

V závěru byla diskutována aktuální témata dění na železnici i s ohledem na místní problematiku. Kromě nové PKS se diskuse vedla mimo jiné i nad návrhem Katalogu zaměstnání, problematikou budoucnosti jízdních výhod.

V Jihomoravském kraji nejsou aktuálně uznávány ve vlacích provozovaných ČD a.s. a objednávaných Jihomoravským krajem jízdní výhody všem držitelům železniční průkazky. Výkonný výbor prohlašuje, že tento stav je porušením sociálního smíru. Na základě těchto skutečností jsme připraveni hájit zachování jízdních výhod. Výkonný výbor tímto vyhlašuje stávkovou pohotovost a ustanovuje stávkový výbor. 

Důrazně žádáme všechny zainteresované strany k co nejrychlejšímu řešení, které povede k uznávání režijních jízdních výhod ve vlacích ČD a.s. objednávaných Jihomoravským krajem.

Odborové organizace působící na železnici včera 7. 1. 2020 v sídle OSŽ projednaly jakým způsobem řešit dlouhodobě neutěšený stav v oblasti jízdních výhod pro zaměstnance v JMK včetně dalších kroků. Snahou je nalézt takové řešení, které bude akceptovatelné jak časově (od 1. 2. 2020), tak systémově.

Ke stažení v PDF:

Dne 8. 1. 2020 proběhlo pravidelné jednání na OŘ Praha. Na programu jednání byla mimo jiné problematika aplikace zvýšené výkonové odměny pro vyjmenovaná pracoviště řízení provozu a infrastruktury. Výsledkem jednání je dohoda všech zúčastněných stran, která zajišťuje v roce 2020 o několik procent vyšší výkonovou odměnu pro vyjmenovaná pracoviště než tomu bylo v roce 2019. S potěšením oznamujeme, že tato zvýšená výkonová odměna bude aplikována již s výplatou za měsíc leden 2020.

Celková výše výkonové odměny na pracovištích řízení provozu bude:
Praha hl.n. 16,5 %
Praha-Vršovice 13,5 %
Praha-Smíchov 11,5 %
Nymburk hl.n. 11,5 %
Kralupy n/Vltavou 11,5 %
PPV Kolín 10,5 %
PPV Praha-Libeň 10,5 %

Za ADP se jednání účastnili: Milan Gajdács, Tomáš Kaňka a Ota Krásová. Za Správu železnic ředitel OŘ Praha Ing. Vladimír Filip a ekonomický náměstek Ing. Juraj Gánovský.

Začátek roku 2020 přináší mnoho změn, které se nás dotýkají někdy více někdy méně. Platnost nové PKS se projeví již v měsíci lednu, kdy zaměstnanci Správy železnic, státní organizace obdrží nové mzdové výměry dle sjednané kolektivní smlouvy. V některých OJ se již sjednaly Zásady hospodaření s FKSP, které ovšem novelou účinnou od 1. 1. 2020 doznají změn. V měsíci lednu, se uskuteční společné jednání OC působící u , kde se budou projednávat legislativní dopady změn v oblasti FKSP, změny vyvolané změnou názvu organizace, či sociální konflikt, který eskaluje v oblasti uznávání jízdních výhod v JMK. Na OJ se jedná o principech odměňování exponovaných pracovišť či organizačních změnách způsobených změnou organizační struktury či zaváděním dálkového řízení provozu. Rád bych upozornil naše členy, že odvedené členské příspěvky, které lze odečíst od daňového základu jsou již potvrzené u personálně mzdových specialistů na CSS a budou k dispozici při podpisu daňových prohlášení. Dnes se koná společné jednání OC působících na železnici nejen u Správy železnic, které má za cíl určit jednoznačné východisko z patové situace v JMK. Přijaté závěry budou zveřejněny ve večerních hodinách.

S účinností od 1. 1. 2020 se mění název zaměstnavatele Správa železniční dopravní cesty, státní organizace na Správa železnic, státní organizace. 

Ke stažení v PDF:

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 
rád bych Vám jménem Výkonného výboru Aliance drážního provozu i jménem svým popřál klidné a krásné Vánoce s těmi nejbližšími.

V novém roce 2020 Vám přeji především pevné zdraví, čas na rodinu i své koníčky, v zaměstnání dobré pracovní podmínky a spokojenost.
                         Ing. Jan Zazvonil - předseda ADP

Resized 20191213 133630 6787