Hlavním bodem dnešního jednání bylo rozdělení prostředků z doposud vybraných prostředků z veřejné sbírky „Živelní události léto 2021 – SŽ“.

Ke dni 15. 7. 2021 bylo vybráno ať již formou srážky ze mzdy za měsíc červen 2021 či přímou platbou na zvláštní bankovní účet č. 94-14606011/0710 celkem 1 149 765 Kč.

Společná pracovní komise rozdělila prozatím 1 100 000 Kč mezi 13 nejpostiženějších kolegyň a kolegů, kterým nyní bude předložena k podpisu dohoda o poskytnutí daru.

Zaměstnavatel a odborové centrály vyjadřují poděkování všem dosavadním dárcům finančních prostředků a vyzývají zaměstnance k projevení solidarity i v následujících dvou měsících (vždy stačí podat novou žádost o provedení srážky ze mzdy za příslušný měsíc). Celková aktuální odhadovaná škoda dosavadních žadatelů se pohybuje na hranici 32 000 000 Kč, kdy muselo dojít i k demolici obydlí poškozených zaměstnanců. Zároveň stále překvapující rozmary počasí nevylučují nutnost pomoci i dalším zaměstnancům.

Vyhlášení stávkové pohotovosti je logickým vyústěním situace, kdy jednání o uzavření kolektivní smlouvy trvá nepřiměřeně dlouho bez žádného posunu. Tato situace nastala zejména proto, že zaměstnavatel odmítá jakékoliv navýšení mezd a to ani o inflaci, navrhuje snížení jednotlivých příplatků ke mzdě a odbourání většiny benefitů domluvených v předchozích kolektivních smlouvách.

Současné mzdové podmínky ve společnosti Z-Group bus a.s. nekorespondují s pracovními podmínkami zaměstnanců a s nároky, které jsou na zaměstnance kladeny, a proto dochází k odlivu zaměstnanců. Z tohoto důvodu už několik let stoupá množství přesčasové práce a s tím souvisí kumulovaná únava zaměstnanců. Jejich osobní život se zúžil na práci a spánek. Standardem je být v práci 250 – 300 hodin měsíčně!!!

V uplynulých dnech postihly zejména oblast jižní Moravy živelní události, v jejichž důsledku utrpěla řada zaměstnanců SŽ a jejich rodin citelné majetkové ztráty a újmy na zdraví, které výrazně zasáhly do života každého z nich. Ve snaze zmírnit dopady živelních událostí vyzýváme ostatní zaměstnance k projevu solidární pomoci těmto spoluzaměstnancům. Jelikož nelze vyloučit, že v průběhu léta 2021 nastanou další živelní události, které se negativně dotknou života našich zaměstnanců, je veřejná sbírka nazvána jako „Živelní události léto 2021 – SŽ“.

Zaměstnanci mohou přispět darem ve výši částky uvedené v žádosti o provedení srážky za měsíc červen 2021, červenec 2021, příp. srpen 2021, která bude poskytnuta jako dar na pomoc spoluzaměstnancům, postižených živelní katastrofou. Pro tento účel byl zřízen speciální bankovní účet SŽ u České národní banky číslo: 94-14606011/0710.

Na správu sbírky bude vytvořena společná komise složená ze zástupců zaměstnavatele a odborových centrál, která bude dohlížet na čerpání prostředků získaných pro tyto účely.

Prostředky budou použity především pro ty zaměstnance, kteří v důsledku živelní události ztratili obydlí nebo se toto obydlí stalo neobyvatelným, případně dalším zaměstnancům, kterým na jejich obydlí vznikla značná škoda.

Současně zaměstnancům připomínáme možnost využití sociální výpomoci z FKSP.

1. Od 1. 7. 2021 včetně nebude probíhat pravidelné testování zaměstnanců na pracovištích SŽ. Dosud nevyužité testovací sady lze použít v případě zájmu zaměstnance a souhlasu zaměstnavatele na preventivní otestování. Takovýto test se zaeviduje do webové aplikace COVID.

2. Do aplikace COVID (přístupné na adresách https://covidtesty.spravazeleznic.cz či https://aries.szdc.cz) budou nadále zadávány údaje o očkování našich zaměstnanců.

3. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-91/MIN/KAN (ke stažení: zde) ukládá zaměstnavateli a zaměstnancům nové povinnosti, z tohoto důvodu je nezbytné si vyžádat od zaměstnanců informace o zahraničních zemích, ve kterých se budou pohybovat:

  • "19. zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků, na které dopadá povinnost podrobit se po vstupu na území České republiky testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 podle tohoto ochranného opatření, zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele, pokud jej tyto osoby v souladu s tímto ochranným opatřením současně nepředloží zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci; stejná povinnost platí i pro vzdělávací instituce ve vztahu ke studentům a vyučujícím; do doby předložení testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nesmí být umožněna přítomnost pracovníků na pracovišti; stejná povinnost platí i pro vzdělávací instituce ve vztahu k dětem, resp. jejich zákonným zástupcům, studentům a vyučujícím; mateřská škola či obdobná instituce nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, nejde-li o děti podle bodu I.10 písm. f), které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy; povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření;
  • 20. osobám, na které dopadá bod I.19, informovat zaměstnavatele a vzdělávací instituci o cestách přesahujících 12 hodin, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země, do zemí se středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19."

4. Ochranné prostředky dýchacích cest: v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN (ke stažení: zde) je nově možno místo respirátorů používat ve vnitřních prostorech staveb krom respirátorů i zdravotnické obličejové masky (tj. zdravotnické roušky). Objednávkový a distribuční systém v rámci SŽ je od 1. 7. 2021 beze změny. Nadále platí i výjimka v povinnosti ochrany dýchacích cest:

  • "osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka, pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak."

Nadále je platný příkaz SŽ PR-10/2020-GŘ Příkaz generálního ředitele k zajištění činnosti na základě aktuální epidemiologické situace.

Způsob řešení nepřítomnosti zaměstnance na pracovišti v době tzv. samoizolace po návratu ze zahraničí bude uveden v pokynech ředitele odboru personálního č. 4/2021.

Dne 30. 6. 2021 se online formou konalo společné jednání zástupců OC a zaměstnavatele. V úvodu pohovořil ředitel O10 o aktivitě a koordinaci úkolů pro zřízení sbírky zaměstnancům Správy železnic postižených přírodními živly nejen na Moravě, ale i v jiných částech republiky. Vedoucí zaměstnanci postupně dodají na jednotlivá pracoviště v dostatečném množství předtištěné formuláře k vyplnění zaměstnancům, následnému sběru včetně odeslání na příslušné CSS. Přispět bude možno i přímou formou na transparentní účet. Současně je apelováno na postižené zaměstnance, aby se přihlásili zaměstnavateli, pokud již tak neučinili v minulosti.

Další informací bylo, jakým způsobem bude postupovat zaměstnavatel od 1. 7. 2021 po ukončení plošného testování. Dosud nevyužité testovací sady bude možné využít v případě zájmu zaměstnance a souhlasu zaměstnavatele na preventivní otestování. Řešit se bude i způsob nepřítomnosti zaměstnance na pracovišti v době tzv. samoizolace po návratu ze zahraničí. Podrobné informace budou uvedeny v pokynech ředitele odboru personálního č. 4/2021.

Posledním bodem byla informace o vyčerpání zdrojů na položce „Rekreace“ z C-FKSP z důvodu velkého zájmu ze strany zaměstnanců a současném nedokončení procesu vratek z minulého roku 2020, kdy zaměstnanci nevycestovali a odložili si dovolenou na rok letošní. V rámci vystoupení zástupců OC k této problematice byla některými OC projevena solidarita včetně přesunu alokovaných zdrojů z položek na činnost OC, kulturu a sport do oblasti rekreace. ADP této možnosti využila a nabídla 10% z rozpočtovaných zdrojů na rekreace pro budoucí žadatele (cca 180 000 Kč). K této výzvě se přidal i zaměstnavatel, který přesunul zdroje z rezervy a některé početně menší OC. Celkově by měl přesun prostředků pokrýt období cca jednoho měsíce. Následně bude možnost čerpat příspěvek na rekreaci pouze z rozpočtů organizačních jednotek (pokud je schválen v Zásadách FKSP a rozpočtován). Další společné jednání se uskuteční dne 22. 7. 2021.

Dnes se v budově Krajského úřadu v Plzni konalo plenární zasedání Rady hospodářské a sociální dohody Plzeňského kraje. V úvodu se z jednání omluvila paní hejtmanka Ilona Mauritzová z důvodu aktuální situace v JMK, který byl včera postižen ničivým tornádem. PK připravuje nabídku hmotné i finanční pomoci pro postižený region.

Jednání krajské tripartity se konalo od loňských krajských voleb poprvé. Po nezbytných procedurálních úkonech byl schválen Statut a Jednací řád pro následující období. V rámci připraveného programu vystoupili zástupci krajské samosprávy pro oblast sociálních věcí, dopravy a zdravotnictví. S vlastními prezentacemi vystoupili hosté z KP ÚP a ČSÚ, kteří analyzovali dopady "koronakrize" na HDP, nezaměstnanost, strukturu trhu práce, srovnání PK s ostatními kraji v ČR či oblast vzdělávání včetně pohledu do budoucnosti pro průmysl 4.0.

Během diskuse bylo zodpovězeno mnoho otázek především v oblasti veřejné dopravy, dopravní obslužnosti a smluvních vztahů. 

Správa železnic a odborové centrály působící u zaměstnavatele, dnes odpoledne sjednaly dohodu o založení sbírky pro zaměstnance postižené přírodními živly. V současné době se finalizuje návrh textu se žádostí o registraci na Magistrát hlavního města Prahy.

Zaměstnanci Správy železnic, právnické i fyzické osoby (například bývalí zaměstnanci) budou moci podpořit poškozené zaměstnance a jejich rodiny finančním darem přímo nebo srážkou ze mzdy. Bližší informace budou zveřejněny po registraci a spuštění sbírky.