Vláda ČR se v programovém prohlášení zavázala, že v rámci svého mandátu zruší „superhrubou mzdu“. Tento záměr zneužívá mnoho zaměstnavatelů při vyjednávání mzdových podmínek v rámci kolektivního vyjednávání. Jsou možná přesvědčeni, že snížení daňové zátěže na straně zaměstnanců z 20,1 % na 15 % u příjmů do 139 000 Kč bude snad zásluhou vyjednavačů a není nutné hledat zdroje v jiných kapitolách rozpočtu organizace.

Pokud Vláda návrh schválí a projde legislativním procesem s účinností od 1. 1. 2021, přijde státní rozpočet o minimálně 90 mld. Kč ročně. Otázkou však zůstává jestli v rámci aktuálního dění spojeného s koronavirovou krizí bude tento záměr realizován.

Český statistický úřad zveřejnil 12. 10. 2020 aktualizované údaje o vývoji indexu spotřebitelských cen a přírůstku oproti loňskému  roku o 3,3 %. Na tuto míru inflace by mělo být v rámci kolektivního vyjednávání reagováno odpovídajícím nárůstem mezd v tarifních složkách mzdy i v ostatních položkách.

Tento týden se u Správy železnic uskutečnilo formou videokonference kolektivní vyjednávání o podobě kolektivní smlouvy na rok 2021. Na tomto jednání zástupci zaměstnavatele představili svoji představu o cílovém stavu PKS včetně mzdových složek. Argumentace, která se opírala o záměr Vlády ke zrušení superhrubé mzdy, implementaci nového Katalogu zaměstnání a návrhu minimálního růstu tarifních mezd, je pro nás jako zástupce zaměstnanců v tuto chvíli nepřijatelná.

Vizí zaměstnavatele je ukončení procesu kolektivního vyjednávání příští týden, v úterý 20. 10. 2020. Vzhledem k předloženým a pro ADP zcela neakceptovatelných návrhů v Příloze č. 1 (více jak dvě noční směny po sobě jdoucí, změny v textu při překážkách na straně zaměstnavatele dle paragrafu 209 ZP nebo odchylka mezi jednotlivými měsíci větší jak 26 hodin a v Příloze č. 2 o výši mzdového nárůstu pro rok 2021 není za těchto podmínek termín ukončení vyjednávání reálný, což není žádnou překážkou neboť oficiální termín byl stanoven až na 27. 11. 2020.

S plnou odpovědností si uvědomujeme v jak složité době se společnost nachází, ale zaměstnanci Správy železnic nechtějí, aby jejich práce a ohodnocení bylo devalvováno, ale naopak posilováno.

Jestliže generální ředitel v rozhovoru pro server zdopravy.cz akcentuje nedostatek výpravčích a v budoucnu dalších nezbytných profesí pro chod firmy, je nutné posílit motivační prvky včetně mzdového ohodnocení. Pouze tímto způsobem můžeme přilákat nové zájemce o zaměstnání a udržet ty stávající do jejichž odborné kvalifikace bylo investováno mnoho času a prostředků. Investice do zaměstnanců je totiž zárukou úspěchu každé firmy včetně té rozpočtové. 

Resized 20201016 090600 1750

Dnes se formou videokonference uskutečnilo společné jednání pracovní skupiny pro nový Katalog zaměstnání u Správy železnic. Zaměstnavatel na základě připomínek z minulého jednání přepracoval svůj návrh, především u zaměstnání Provozni dispečer a Dispečer ŽDC. V současné době nejsou žádná zaměstnání a jejich charakteristika včetně zařazování do TS v rozporu. V segmentu řízení provozu zůstává u výpravčích tarifní stupeň 9, 10, 11 (již bez výjimky). Kritéria jsou stanovena Metodickým pokynem. V nejbližší době se uskuteční technická revize tohoto dokumentu, aby mohl být implementován od 1. 1. 2021

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace se plánované kolektivní vyjednávání o podobě PKS u Správy železnic pro rok 2021 v pondělí dne 5. 10. 2020 nekoná. O dalším postupu v procesu sjednávání kolektivní smlouvy a Zásad hospodaření s FKSP pro rok 2021 Vás budeme informovat.

Resized 20200901 100002 6138

Dne 29. 9. 2020 se v sídle Správy železnic konalo jednání pracovní skupiny pro OOPP a výstrojní součástky za účasti ředitelky O-08 GŘ SŽ JUDr. Svobodové a ředitele O-10 GŘ SŽ Ing. Kouckého. Členové pracovní skupiny byli informováni o připravované změně předpisu SŽ Zam3, který v rámci připomínkového řízení bude reflektovat na požadavky zaměstnanců v mimo evidenčním stavu (DPČ, DPP), kterým nově vznikne nárok na výstrojní součástky (uniformu) v dostatečném množství za předem stanovených podmínek.

Gestorem předpisu Bp36 je od srpna O-10 GŘ SŽ, jehož zástupci přislíbili nový produkt k testovacímu provozu (mikiny) pro zaměstnance infrastruktury i řízení provozu (signalisté, dozorci výměn apod.), kteří pro přechodné období takový produkt poptávali.

Vedoucí zásobovacího skladu v Hradci Králové informovala přítomné členy o naskladnění nových uniforem od dodavatele s tím, že kompletace bude zahájena v nejbližších týdnech, aby byl splněn termín přestrojení zaměstnanců Správy železnic k 1. 1. 2021.

Ředitel O10 GŘ SŽ Ing. Koucký apeloval na zástupce odborových svazů, aby působili na zaměstnance, kteří doposud neuskutečnili objednávku nových výstrojních součástek, aby tak neprodleně učinili, neboť budou hrozit následné sankce za porušení ústrojové kázně

unif

V sídle zaměstnavatele byly projednávány nové návrhy zaměstnavatele v oblasti kolektivní smlouvy (např. odstupné, odměna za vedení zaměstnanců HZS), zásad Fondu kulturních a sociálních potřeb, úpravy znění charakteristik prací u vybraných zaměstnání v připravovaném Katalogu zaměstnání, v úpravě směrnice SŽ č. 29 Poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců. Ke shodě došlo u technických úprav rámcových zásad FKSP, v ostatních oblastech ke shodě nedošlo a jsou nadále v rozporu. Další jednání proběhne 5. října 2020 v sídle organizace. 

Resized IMG 20200915 142405 resized 20200915 022528730001 7772

 Resized IMG 20200915 142333 resized 20200915 022504616001 87

Velmi dlouhé a početně zastoupené bylo jednání Výkonného výboru ADP, které se konalo v budově Generálního ředitelství Správy železnic dne 10. 9. 2020.

Program o osmnácti bodech moderoval Výkonný místopředseda Petr Fučík. Zásadními body bylo probíhající kolektivní vyjednávání nebo závěrečná fáze novely Katalogu zaměstnání.

Předseda ADP pohovořil o závěrech výše uvedených jednání a dalším postupu. Výkonný výbor ADP a zástupci Regionálních organizací jednomyslně odmítli předkládané návrhy zaměstnavatele (více jak dvě noční směny po sobě jdoucí nebo u zaměstnanců letmo větší odchylka jak 26 hodin mezi jednotlivými kalendářními měsíci). Výkonný výbor ADP projednal plnění PKS u Správy železnic za I. pololetí 2020, zaměstnavateli bude stanovisko zasláno v příštím týdnu.

Dále došlo ke schválení pracovní cesty na Slovensko na základě pozvání partnerského svazu OAVD, v termínu 22. – 24. 9. 2020. Vedoucím delegace byl ustanoven místopředseda Daniel Linc.

Zásadní informace z jednotlivých regionů prezentovali příslušní zástupci. Nejvíce negativních ohlasů a otázek vyvolala situace v OŘ Brno, kde vzhledem k akutnímu nedostatku výpravčích došlo k jejich redukci o nočních směnách v žst . Brno hl. n. o jednoho zaměstnance ve směně. Ještě více pochyb vyvolal záměr zrušení výpravčích vnější služby v žst . Tišnov bez řádného projednání s odbory na úrovni OŘ Brno. Od 10. 9. 2020 není v této železniční stanici výpravčí vnější služby a povinnosti přebírá v daných hodinách staniční dozorce z Brna hl. n., což také nebylo řádně projednáno.

Místopředsedkyně RO ADP Olomouc pohovořila tématech, která budou řešena s přednostou Ing. Ježiorem, a také s náměstkyní ředitele Ing. Baronovou. Otevřela se i problematika FKSP a příspěvku na individuální rekreaci, neboť pro rok 2020 není v OŘ Olomouc sjednána a rozpočtována což požadují zaměstnanci změnit a členové VV ADP přislíbili aktivní pomoc.

Člen Výkonného výboru Pavel Hanka přednesl záměry zaměstnavatele k připravovaným organizačním změnám, kdy od 1. 12. 2020 by mělo dojít k přestěhování DA z Ústí nad Labem na CDP do Prahy. Vzhledem k dojezdové vzdálenosti a minimálním nebo nulovým úsporám většina oslovených zaměstnanců raději poptává jiné pracovní pozice nebo chtějí změnit zaměstnavatele, což bude generovat vyšší přesčasovou práci a nedostatek provozních dispečerů pro oblast severozápadu. Diskuse se vedla i o zařazení zaměstnanců z O16 (vnitrostátní KADR) pod OJ CDP v rámci organizační změny nebo zřízení nové pracovní pozice- Dispečer ETCS.

Na základě podnětů z tohoto jednání byl předsedovi ADP uložen úkol požádat generálního ředitele o pracovní schůzku a vyjasnit si některé záměry zaměstnavatele.  V závěru jednání se řešila problematika BOZP, pracovních úrazů včetně jejich odškodňování.

IMG 20200910 WA0001001