Níže je uvedena geneze problematiky k aktuálně živému tématu "přečerpání dovolené". Mnoho zaměstnanců se při pohledu na výplatní listinu podivovalo, z jakého důvodu došlo k přečerpání dovolené a srážce ze mzdy. Toto ustanovení je dáno v textu sjednané 2. změny PKS SŽ pro rok 2022 a všichni s ním byli seznámeni v rámci EKN. Zpracovatelé mezd a docházky navíc při on-line školení. Zdůvodnění návrhu zaměstnavatele změny č. 2 je popsáno v následujících odstavcích.

V rámci novely zákoníku práce došlo k situaci, že skutečný nárok na dovolenou lze vypočítat až po skončení kalendářního roku na základě skutečně odpracovaných násobků týdenní pracovní doby, zaokrouhlených na celé týdny směrem dolů a skutečných hodin nepřítomnosti zaměstnance. Při výpočtech došlo k situaci, že u některých zaměstnanců byla přečerpána dovolená, celkově u 1330.

Po konzultaci SŽ a MPSV se nabízela 2 možná řešení, která by částečně eliminovala množství přečerpání dovolené:
1) odchýlení se od ZP ve prospěch zaměstnance v tom, že by se násobky týdenní pracovní doby zaokrouhlovaly na dvě desetinná místa,
2) sjednotit vyrovnávací období tak, aby končilo s koncem kalendářního roku.

Podle analýzy, která byla provedena, zvolením postupu podle bodu 1) by došlo ke zvýhodnění jedné skupiny zaměstnanců, zejména s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, oproti druhé skupině zaměstnanců, proto byl navržen postup podle bodu 2).

Předložený návrh zaměstnavatele 2. změny PKS obsahoval úpravu vyrovnávacího období tak, aby se krylo s koncem kalendářního roku a současně byl doplněn text takovým způsobem, aby došlo ke sjednocení postupu ve prospěch zaměstnance, v situacích, kdy ZP umožňuje.

Jednalo by se o tyto situace:
• čerpání dovolené po mateřské dovolené před rodičovskou dovolenou (návrh zaměstnavatele, aby zaměstnankyně čerpala i dovolenou, na kterou jí vznikne nárok v budoucnosti za rodičovskou dovolenou do konce kalendářního roku s tím, že takto nebude možné postupovat v situaci, kdy zaměstnavatel ví, že zaměstnankyně ukončí v době rodičovské dovolené pracovní poměr)
• posuzování doby přečerpané dovolené (návrh zaměstnavatele, aby se tato doba neposuzovala jako překážka v práci na straně zaměstnance, ale jako dovolená).

Při přečerpání dovolené se bude postupovat v souladu se ZP a PKS SŽ, tzn. zaměstnanec musí zaměstnavateli vrátit náhradu mzdy za přečerpanou dovolenou. V modulu HR SAP bude zřízen nový mzdový druh (MD) pro přečerpanou dovolenou, na kterém se bude evidovat počet hodin přečerpané dovolené a výše náhrady mzdy za přečerpanou dovolenou. Náhradu mzdy může zaměstnavatel srazit bez předchozího souhlasu zaměstnance (bez dohody o provedené srážce). Tento postup bude aplikován ve zpracované mzdě za měsíc leden 2022 u všech dotčených zaměstnanců. 

Sjednáním změny PKS došlo pouze k narovnání právního nesouladu v textu a aplikaci PKS s novelizovaným Zákoníkem práce. Změnou vyrovnavacího období do konce roku 2022 by měl být problém většinově vyřešen. 

Dne 14. 2. 2022 se uskutečnila za přítomnosti Výkonného místopředsedy Petra Fučíka 33. Rada ČMKOS. Toto zasedání bylo po dlouhé době prezenčním způsobem, což bylo všeobecně přijato velmi pozitivně. Přítomné účastníky přivítal předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, dále byli za předsednictvo přítomni Radka Sokolová a Vít Samek. 

V úvodu jednání byla provedena kontrola splněných úkolů a úkolů trvalých. Regionální rady odborových svazů v zásadě fungují velmi uspokojivě vyjma RR OS kraje Jihomoravského. Bylo navrženo a schváleno složení komisí pro 7. sněm ČMKOS. 

V aktuálních informacích zazněla skutečnost, že inflace dosahuje 8,5 % s tím, že není vyloučen další růst i nad 10 %, což opravňuje zástupce zaměstnanců k jednání se zaměstnavatelem o úpravě již dohodnutých mzdových nárůstů. Narůstá poptávka zaměstnavatelů po levné pracovní síle z třetích zemí, Vojenský konflikt Ukrajina = uprchlický exodus, varování před zaměstnáváním pod cenou. Minimální mzda ČR sedmá nejnižší v Evropě. Češi platí nejvyšší cenu za kW elektrické energie.

  • 4. 1. 2022 první jednání s představiteli Vlády ČR
  • 10. 1. 2022 jednal Josef Středula s německým velvyslancem v ČR
  • 18. 1. 2022 první jednání tripartity s novou vládou
  • 28. 1. 2022 jednání s ministrem vnitra Vítem Rakušanem
  • 9. 2. 2022 tripartita k návrhu státního rozpočtu

Zajímavá čísla:
zaměstnanec ve firmě s odbory má vyšší mzdu v průměru o 6 794 Kč měsíčně, což je ročně o 81 528 Kč více než ve firmě bez odborové organizace, být odborově organizován se vyplatí!

Rada ČMKOS vyjadřuje podporu:

NEXEN TIRE - stávková pohotovost od 17. 1. 2022

ARRIVA Morava - stávková pohotovost od 20. 1. 2022

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče - stávková pohotovost od 8. 2. 2022

Ve čtvrtek dne 10. 2. 2022 se v Kolíně uskutečnilo zasedání Výkonného výboru ADP, které bylo rozšířeno o pozvané hosty z Regionální organizace ADP Praha. Předseda ADP pohovořil o uskutečněných volbách (CDP Přerov a OŘ Ostrava) a harmonogramu konání pro ostatní RO ADP.

Výkonný výbor schválil nominaci kolegy M. Maie do dalšího ročníku Odborové akademie, kterou spolupořádá ČMKOS.

V rámci informací z jednotlivých organizací byla věnována pozornost sjednání principu odměňování pro exponovaná pracoviště. V současné době je největší rozpor u návrhu v OŘ UNL. U ostatních organizačních jednotek jsou většinou zvýšené sazby VO pro rok 2022 sjednány.

Zásadním bodem jednání byl návrh organizační změny, změny v systemizaci u OŘ Praha. Velmi intenzivně se vedla diskuse nad zrušením druhého výpravčího ve směně v žst. Velký Osek. Přítomným členům, zaměstnancům, se postup a argumenty zaměstnavatele nelíbí a nesouhlasí s návrhem, především z důvodu ohrožení bezpečnosti při provozování dráhy a drážní dopravy. Nesouhlasné stanovisko bude formulováno řediteli OŘ Praha včetně věcné argumentace. Bohužel tato změna není jedinou, dochází k racionalizačním opatřením i u jiných zaměstnaní, především u dozorců výhybek, která jsou v některých stanicích rušena bez náhrady. Tento nastavený trend zcela jednomyslně Výkonný výbor odmítá a nesouhlasí s ním. 

20220211 113521

V úterý dne 8. 2. 2022 se v Brodku u Přerova uskutečnily volby do výboru Regionální organizace ADP Ostrava. Kandidátní listina byla sestavena z celkem pěti uchazečů, ale pouze tři s nejvyšším počtem hlasů uspěli. Voleb se kombinovanou formou (korespondenčně a presenčně) zúčastnilo 94 % členů z OŘ Ostrava. Do regionálního výboru byla zvolena paní Alena Pavlasová, Olga Zemanová a pan Ondřej Nemerád. Zvolení členové výboru vybrali a zvolili za předsedkyni paní Olgu Zemanovou, místopředsedou Ondřeje Nemeráda, za člena výboru a současně zástupce ve Výkonném výboru paní Alenu Pavlasovou. Členové volební komise všem zúčastněným poděkovali za účast při volbách, poděkování patřilo i končícímu výboru a panu Josefu Rössnerovi, který organizaci skoro dva roky vedl.

V závěru se vedla diskuse nad dopravními i pracovněprávními tématy.

IMG 20220208 WA0002

V pátek dne 28. 1. 2022 se v sídle OŘ Ostrava (Muglinovská 1038/5) konala schůze zástupců odborových organizací. Přítomni jednání za OŘ Ostrava byli také Bc. Andrea Sukačová, náměstek ředitele pro obchodní a správní činnost a Ing. Libor Lipowski, náměstek ředitele úseku řízení provozu. Byly podepsány Zásady pro tvorbu a používání FKSP OŘ Ostrava pro rok 2022.

Příspěvek pro zaměstnance dle bodu 3.1 A/B a jejich rodinné příslušníky lze poskytnout maximálně do výše 5 000 Kč za kalendářní rok (žádost se podává prostřednictvím personálního portálu STKR dle přílohy č. 5). Papírové stravenky jsou již minulostí, takže formou peněžního příspěvku na stravování nebo kreditu na elektronickou stravenku ve výši 14 Kč. Hromadně organizované zájezdy: maximální příspěvek z FKSP na konkrétní zájezd je do 75 % ceny zájezdu. Příspěvek na tábor dětí a mládeže TDM - 2x ročně, a to do celkové výše 3 000 Kč. Bronzová medaile prof. MUDr. Janského za 10 odběrů dar v hodnotě až 1 000 Kč. Vstupenky na organizované kulturní a sportovní akce za kalendářní rok až do výše 50 % nákladů, maximálně do výše 800 Kč. Dary věcné a peněžní životního výročí 50 a 60 let věku do výše 3 000 Kč atd.

Dalším důležitým bodem bylo jednání ohledně Pravidel pro vyplacení výkonové odměny u OŘ Ostrava. Základní (měsíční) sazba VO je stanovena ve výši 5,5 % tarifní mzdy za odpracovanou dobu. Minimální objem mzdových prostředků pro výplatu čtvrtletní VO je stanoven ve výši rozdílu mezi 5,5 % až 7 % ze mzdových tarifů zaměstnanců za první čtvrtletí. Zvlášť pro průřezový aparát, úsek provozuschopnosti a pro úsek řízení provozu.

Důležitým bodem jednání byla také diskuse:

Pracoviště s trvale vyšším pracovním zatížením. OŘ Ostrava má propočtenou přesnou sumu na každé stanoviště. Tato částka bude vyplácena za každou odpracovanou směnu každého zaměstnance. Během jednání byly dohodnuty tyto podmínky. Pro funkci staniční dozorce, operátor ŽD, signalista apod. minimální hodnota 100 Kč a pro funkci výpravčí minimálně 120 Kč za směnu. Dále se nám podařilo díky našemu písemnému odvolání (společně s Danem Káčerem a mnou) a dílčího přezkoumání těchto propočtů, vydiskutovat vyšší sazbu VO u pracovišť ŽST Přerov operátor ŽD, ŽST Lhotka nad Bečvou, ŽST Vsetín a výhybna Dluhonice.

V souvislosti se změnami v legislativě a jejich dopady předložil zaměstnavatel na minulém jednání s odborovými organizacemi návrh 2. změny PKS SŽ.

1. Stanovení jednotného postupu zaměstnavatele k zaměstnancům v oblasti dovolené při realizaci některých ustanovení novely zákoníku práce (problematika přečerpané dovolené, čerpání dovolené po ukončení mateřské dovolené před rodičovskou dovolenou).
2. Neuplatňování paušální sazby na úhradu nákladů zaměstnavatele vůči zaměstnancům, kterým se provádí srážka ze mzdy na exekuce.
3. Snížení výše stravenkového paušálu u zaměstnanců se směnou 12 a více hodin a u zaměstnanců HZS, a to v návaznosti na změnu výše stravného při tuzemských cestách dle vyhlášky č. 511/2021 Sb. a tím i nového vyššího limitu pro přidanění (tito zaměstnanci obdrží v čistém peněžním vyjádření stejnou částku jako v roce 2021 a budou mít nadále naprosto shodnou výši příspěvku na stravování jako držitelé eStravenky).

Na dnešním jednání došlo ke sjednání této 2. změny PKS SŽ pro rok 2022 a bude uplatňována již při mzdové uzávěrce za měsíc leden 2022.

Dále při dnešním jednání došlo k dohodě účetního vypořádání FKSP za rok 2021 a stanovení zůstatků FKSP k 1. 1. 2022 jednotlivých organizačních složek a C-FKSP.

V pondělí dne 24. 1. 2022 se uskutečnilo společné jednání ředitele OŘ Plzeň, náměstka pro řízení provozu Ing. Šefčíka a zástupců odborových svazů. Došlo ke sjednání Zásad FKSP u OŘ Plzeň na rok 2022, vyhodnocení PKS za rok 2021, schválení Plánu akcí sociálního a bezpečnostního charakteru pro rok 2022, přehled a plnění akcí soc. a bezpečnostního charakteru za rok 2021, sjednání odchylky u zaměstnanců letmo a pravidel pro poskytování VO pro pracoviště se zvýšenou zátěží, kde jsou nově zařazena pracoviště dozorčích provozu - vedoucích směny v PO Plzeň a PO České Budějovice.

V rámci příspěvku náměstka pro provoz byla sdělena přítomným informace o přípravě zapojování IV. koridoru (v obvodu OŘ Plzeň) do dálkového řízení (z CDP) včetně výsledku prezentace a setkání se zaměstnanci v Táboře. V rámci  zapojování dle jednotlivých etap budou v režimu projednání organizační změny zástupci odborových svazů standardně informováni o změnách v systemizaci. 

V závěru jednání pohovořil Ing. Makovec o výsledcích testování všech zaměstnanců za uplynulý týden včetně nastavených opatření v případě vyššího počtu nemocných zaměstnanců. 

20220124 085056