V souvislosti s četnými dotazy z řad zaměstnanců Správy železnic a na základě zaslané Výzvy generálnímu řediteli Bc. Jiřímu Svobodovi, MBA, se dnes 18. 3. 2020 uskutečnil videohovor, který měl za cíl zklidnit situaci a nalézt optimální řešení k zaslaným podnětům od zástupců odborů. Níže jsou uvedeny zásadní informace pro zaměstnance Správy železnic.

Hygienická situace:
1. Pro zaměstnance Správy železnic je příslib dodávky ústenek a roušek s filtrační třídou FFP2 během následujících dnů.
2. Desinfekce pracovišť – jsou expedovány k prvnímu použití čističky na bázi aerosolu (solný roztok), kterými budou primárně vybavena pracoviště CDP (Praha, Přerov), na další pracoviště s vyšším výskytem zaměstnanců ve směně (např. Ústřední stavědla) budou dodány ionizéry vzduchu.
3. Vedoucí zaměstnanci na pracovištích s vyšším podílem zaměstnanců ve směně obdrží kalibrované digitální teploměry a zpracují organizační opatření pro eliminaci potenciálních výskytů zhoršeného zdravotního stavu zaměstnanců.

Organizační a sociální záležitosti:
1. V rámci plánované organizační změny, přepojení pracovišť žst. Dětmarovice a žst. Plzeň do systému centrálního dálkového řízení z CDP (Přerov, Praha) bude do odvolání řízení a ovládaní dotčených uzlů z místních pracovišť. Důvodem je eliminace rizikových faktorů.
2. V souvislosti s vyšší potřebou čerpání OČR a snížení výdělku budou ve spolupráci s OC hledány nástroje ke kompenzaci této situace.

Poděkování patří všem zaměstnancům, kteří v této krizové situaci zajišťují provoz, podílejí na zachování provozuschopnosti dráhy a dalších servisních činností v rámci Správy železnic.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
pan generální ředitel Správy železnic Bc. Jiří Svoboda, MBA, dnes zaslal odborové organizaci ADP stanovisko k doručené výzvě, které je přílohou této informace. O dalším vývoji situace Vás budeme informovat.

Výkonný výbor Aliance drážního provozu zasedal v budově GŘ Správy železnic ve čtvrtek 12. 3. 2020 a projednal celou řadu důležitých bodů. V úvodu předseda ADP pohovořil o organizační změně v OŘ Plzeň s účinností od 1. 4. 2020, kdy dojde ke změně organizační struktury především v rámci úseku ekonomiky, ale i v rámci infrastruktury. Současně dojde k přepojení ovládání uzlu Plzeň na dálkové řízení z CDP Praha s termínem od 15. 4. 2020. (viz stanovisko ADP). Projednání se fyzicky zúčastnili dne 10. 3. 2020 pouze zástupci ADP, OSŽ a ředitele Ing. Makovce. Ostatní OC zaslaly stanovisko elektronicky z důvodu obav o své zdraví.

Další projednávaný bod se týkal C-FKSP, především nesouladu mezi jednotlivými OC. K tomuto tématu se vedla rozsáhlá diskuse, které se zúčastnili zástupci O10 GŘ (Ing. Koucký a Bc. Dolejšová). V rámci racionálního postoje došlo k přijetí usnesení, které bylo následně zasláno řediteli odboru personálního. (viz usnesení VV ADP). Ve svém vystoupení Ing. Koucký pohovořil o opatřeních, které činí zaměstnavatel proti šíření virové infekce, včetně přerušení konání prověrek BOZP na všech pracovištích. Dále uvedl informace o stavu zaměstnanosti, průměrné mzdě či probíhajících kurzech pro výpravčí.

Předseda ADP pohovořil o uskutečněných jednáních s ministrem dopravy, s předsedou ČMKOS či názoru OC k problematice jízdních výhod, také bylo projednáno vyhodnocení PKS SŽDC za rok 2019. Členka VV ADP paní Šárka Jiroušková informovala členy a pozvané hosty o doručené nominaci do „Odborové akademie 2020“, kterou organizuje ČMKOS ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta. Letos se bude konat již jubilejní pátý ročník.

Další informací byla rezignace předsedy RO ADP UNL pana Karla Beneše k 19. 3. 2020 z osobních důvodů. Výkonný výbor na základě této skutečnosti vyhlásil volby do Regionálního výboru ADP Ústí nad Labem, které se nakonec budou konat elektronicky z důvodu karanténních opatření vydaných Vládou ČR (informace obdrží členové ADP z OŘ UNL formou sms nebo emailu).

Vážený pane generální řediteli,

Výkonný výbor Aliance drážního provozu dnes mimořádně formou per rollam projednal velmi vážnou situaci v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2, která se bezprostředně dotýká zaměstnanců Správy železnic. Cílovou skupinou jsou především zaměstnanci segmentu řízení železničního provozu. V přijatém usnesení požadujeme aplikaci takových opatření, která přispějí k zajištění vyšší ochrany jejich zdraví.

Výkonný výbor Aliance drážního provozu přijal dnes 16. 3. 2020 následující usnesení:

1. Výkonný výbor ADP požaduje přehodnocení míry zdravotního rizika, kterému jsou vystaveni zaměstnanci v profesích Traťový dispečer a Operátor železniční dopravy při cestě z/do zaměstnání, ale především při výkonu práce v uzavřených dispečerských sálech v budovách CDP Praha a CDP Přerov. Zde doba expozice činí více jak 12 hodin a současně se na pracovišti nachází desítky zaměstnanců, kteří migrují za zaměstnáním desítky i stovky kilometrů včetně potenciálně rizikových oblastí a současně využívají veřejnou hromadnou dopravu osob. Přechodná změna technologie práce by umožnila práci zaměstnanců CDP (Praha, Přerov) z pracovišť pohotovostních výpravčích, kde by dočasnou decentralizací řízení byl železniční provoz zachován, když by došlo k uzavření pracovišť (CDP Praha, Přerov) eventuální nařízenou karanténou.

2. Výkonný výbor ADP apeluje na zaměstnavatele, aby přehodnotil u zaměstnání (profesí) Provozní dispečer, Vedoucí dispečer a Dispečer ŽDC možnost práce z domova – home office formou vzdáleného přístupu k provozním aplikacím a eliminaci styku s potenciálními přenašeči virové infekce COVID-19.

3. Výkonný výbor ADP doporučuje, aby zaměstnavatel posílil personálně i morálně pracoviště pohotovostních výpravčích (PPV), takovým způsobem, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost železničního provozu včetně preventivních hygienických opatření.

4. Výkonný výbor ADP nesouhlasí s návrhem organizační změny – přepojení železničního uzlu Plzeň do systému centrálního dálkového řízení od 15. 4. 2020, což bylo písemně v rámci projednání oznámeno, avšak požaduje odložení provedení této změny do vyřešení zhoršené epidemiologické situace v ČR.

5. Výkonný výbor ADP nabízí součinnost při přijímání a řešení krizových scénářů, které se dotknou zaměstnanců při výkonu práce i cestujících ve veřejné přepravě osob. Cílem nás všech je eliminace možných rizik včetně zajištění dopravní obslužnosti při vyhlášeném nouzovém stavu v ČR.

V Hradci dne 16. 3. 2020, Ing. Jan Zazvonil, předseda ADP

Dne 4. 3. 2020 proběhlo na OŘ Praha pravidelné jednání odborových organizací s managementem OŘ. Mimo jiné byl zmíněn rozsah výlukové činnosti s dopadem na zaměstnance řízení provozu. V současné době probíhá v obvodu OŘ Praha několik staveb a jiné budou letos zahájeny. Největší akcí bude zahájení rekonstrukce traťového úseku Praha-Radotín (včetně) - Praha Smíchov (mimo). Během této výluky dojde ke zrušení hradla Barrandov a Závodiště. Všichni zaměstnanci ze zrušených hradel najdou uplatnění na jiných pracovních pozicích. Zároveň dojde k posílení pracoviště Praha Radotín o jednoho výpravčího v denních i nočních směnách, neboť bude nutné ovládat na dálku dvě provizorní odbočky na trati. Aktivace odboček a rušení hradel je v horizontu měsíce července 2020. V rámci modernizace bude přemístěna zastávka Praha-Velká Chuchle. Původní budova zastávky, ačkoliv modernizaci nepřekáží, bude zbourána. Tato budova byla v nedávné době opravena (nová střecha, plastová okna, fasáda, komín, rozvody topení,..) a je využívána k nájemnímu bydlení, které bude ukončeno k poslednímu červenci. U plánované stavby Praha-Vysočany - Mstětice došlo vzhledem ke dvěma odvolacím řízením k odkladu stavby, čímž dojde k prodloužení existence pracovišť signalistů v žst. Mstětice a Praha-Horní Počernice nejméně do konce roku 2020. Dne 31. 5. 2020 bude na nově rekonstruovaném Negrelliho viaduktu uskutečněna jízda slavnostního dětského vlaku, čímž dojde k otevření tohoto viaduktu po tříleté výluce. Ke dni 1. 12. 2020 je plánována změna režimu na trati Rožmitál - Březnice, kde dojde k organizování drážní dopravy nově dle předpisu D1. Ke dni 1. 1. 2021 je plánována aplikace nového předpisu D1. Před tímto datem dojde k přezkoušení všech zaměstnanců. Další přezkoušení jsou následně plánována v pětiletých periodách. Byla diskutována problematika přípravných dob, kde zaměstnavatel navrhuje v několika stanicích jejich redukci. Další jednání se uskuteční dne 1. 4. 2020. Za ADP se jednání účastnili Milan Gajdács a Ota Krásová.