Tento týden probíhá intenzivní kolektivní vyjednávání o podobě PKS u Správy železnic pro rok 2021, v pondělí doplněné jednáním pracovní skupiny pro nový Katalog zaměstnání. 

Včera, dne 2. 9. 2020 se generální ředitel Bc. Svoboda,  MBA zúčastnil kolektivního vyjednávání, kde byl i projednáván text nového dokumentu, který bude zaslán ředitelům OJ Správy železnic, a týká se preventivních opatření zaměstnavatele v souvislosti s koronavirem. Nově se připravuje institut "preventivní karantény". Zaměstnavatel osloví zástupce příslušných odborových organizací se žádostí o rozdělení zaměstnaců do skupin, takovým způsobem,  aby pracovali v 9-14 ti denních intervalech a následně byli vystřídány další skupinou. Pokud to neumožní provozní podmínky nebo nedojde k dohodě s odbory,  nebude se toto ustanovení uplatňovat. 

Poslední blok byl věnován diskusi a informacím, které se týkali opatřením po mimořádných událostech, výlukové činnosti, stavu zaměstnanosti či budoucností RDP (Regionálních dispečerských pracovišť) např. uzlu Brno a dalších. 

Ve čtvrtek pokračuje kolektivní vyjednávání a následně bude zpracována společná informace. 

Resized IMG 20200818 WA0008 7556

Dne 24. 08. 2020 se uskutečnilo 19. zasedání Rady ČMKOS, jehož se jako vzácný host účastnila ministryně MPSV ČR – Dipl. Pol. Jana Maláčová, MSc. V úvodu programu předseda ČMKOS p. Josef Středula přivítal paní ministryni a shrnul problematiku doby od předchozí Rady, prodleva v jednání byla způsobená koronavirem. Zdůraznil především úspěch kampaně „Za záchranu zdravotnictví“, vyzdvihl ocenění této kampaně v Londýně a poděkoval za ni účastníkům. Zhodnotil úmysl vlády přispět důchodcům. Paní ministryně Maláčová označila české důchody za velmi nízké, především ženy (cca 13.100,-). Zasadí se za navýšení 6.000,- jednorázově nebo 500,- měsíčně nad valorizaci.

Obrovská poptávka po zahraničních zaměstnancích nekoresponduje se stavem zaměstnanosti, nízká cena zahraniční práce. Navýšení platů ve veřejné sféře a sociálních službách, navýšení podpory v nezaměstnanosti, celoživotní vzdělávání a rekvalifikace. BOZP v souvislosti s pandemií Covid-19 řešit v řádu dnů, značné ohrožení zaměstnanosti pracovníků 50+ výpovědí.

Za Alianci drážního provozu se zasedání účastnil Výkonný místopředseda p. Petr Fučík a byl dotázán předsedou p. Středulou na problematiku výlukové činnosti u SŽ v návaznosti na otevřený dopis pana starosty Černošic ministru dopravy a generálnímu řediteli SŽ. V odpovědi byla zohledněna rozsáhlost a souběh výlukových prací v uvedeném úseku spolu s neústupností organizací ROPID. V souvislosti s počtem vlaků na uvedeném úseku dotčeném výlukou. Svou úlohu zde sehrává také stáří a opotřebovanost součástí dráhy a současně nízká kapacita objízdné trasy přes Rudnou u Prahy.

Dotaz byl učiněn také v souvislosti s predikovaným opatřením na bezpečnější provoz na tratích řízených dle předpisu D3, dle našeho názoru není v silách SŽ při současném personálním stavu obsadit další pracoviště výpravčím nebo traťovým dispečerem a ani aplikovat technické zařízení v řádu dní. Dále byla představena prognóza ČNB vzhledem k míře inflace, úrokové sazby a kurzy v dalších obdobích, koronavirus = nezaměstnanost poroste.

Dnes v odpoledních hodinách byla sjednána 3. změna PKS pro rok 2020. Zaměstnavatel reagoval na zaslaný návrh odborových svazů, který spočíval v možnosti zaměstnanců  odmítnout KOP (kondiční pobyt) z důvodu zhoršené epidemiologické situace v lázeňských zařízeních a nahradit jej distančním programem s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. Toto opatření bylo v minulosti za vyhlášeného nouzového stavu také aplikováno. Personálním odborem Správy železnic bude vydán Metodický pokyn k této uzavřené 3. změně PKS. 

Dnes 6. 8. 2020 se zástupci odborových organizací sešli nad návrhem textu PKS pro rok 2021, Zásad FKSP (Rámcových a C-FKSP) a dalších dokumentů. V rámci celodenního jednání došlo ke shodě nad textem společného protinávrhu k PKS, který bude zaslán zaměstnavateli do 17. 8. 2020.

V reakci na události posledních týdnů ve vztahu k problematice KOP (vyšetření na COVID-19 či obavy o vlastní zdraví), navrhli zástupci odborových svazů 3. změnu PKS pro rok 2020, která bude reflektovat na výše zmíněnou problematiku. Společný návrh změny PKS byl zaslán generálnímu a personálnímu řediteli Správy železnic. 

Resized 20200804 100309 4813

Ve středu dne 29. 7. 2020 se společně setkali v pražském Radotíně zástupci Regionálních organizací ADP se členy Výkonného výboru. Na programu bylo dosáhnout společně dohody nad předloženým návrhem zaměstnavatele (PKS pro rok 2021, Zásady FKSP, Dohoda o zásadách kolektivního vyjednávání či novely předložených dokumentů). Řešili se i návrhy organizačních změn na úrovni OJ i GŘ Správy železnic. 

K návrhu týkající se Kondičního programu jako výměnu za stávající KOP byla velmi intenzivní diskuse se zastánci současného modelu, který ovšem úplně ve všech aspektech nereflektuje na současné požadavky zaměstnanců i se stoupenci nového návrhu zaměstnavatele, který ovšem nabízí nízkou úroveň finančního plnění pro zájemce ze strany zaměstnanců. K této problematice byl diskutován i současný stav, kdy zaměstnanci odmítají v řadě případů účast na KOP z důvodu nehrazeného vyšetření na COVID-19 v Darkově či zhoršené epidemiologické situace u nás či na Slovensku. 

Tým kolektivních vyjednávačů je složen ze členů VV ADP (Jan Zazvonil, Petr Fučík, Daniel Linc a Šárka Jiroušková).

Společné stanovisko k návrhu za m zaměstnavatele se bude precizovat na jednání s kolegy s ostatních OC ve čtvrtek 6. 8. 2020 v Praze. 

Návrh PKS pro rok 2021 jako celek je seriózní, ovšem v mnoha ustanoveních či nových návrzích je v současné podobě neakceptovatelný, neboť by došlo ke zhoršení současných podmínek zaměstnanců. 

IMG 20200729 WA0000

V pátek dne 17. 7. 2020 se konalo společné jednání zástupců PO Karlovy Vary a zaměstnanců žst. Blatno u Jesenice. Důvodem bylo projednání dopadů organizační změny k 1. 9. 2020. 

Přednosta PO po dlouhé diskusi se zaměstnanci i zástupci odborů předložil nově upravený návrh organizační změny, kdy nakonec nedojde ke zrušení jednoho výpravčího v nočních směnách, ale pouze k rozdělení směny (institut dělená směna).

V závěru jednání zástupci odborové organizace ADP souhlasili s předloženým návrhem. 

Tímto opatřením nedojde ke snížení úrovně bezpečnosti železničního provozu, což bylo pro odbory prioritou. 

Resized 20200717 093932 3961

Zástupci Správy železnic předložili návrh 3. změny PKS, který měl řešit problematiku KOP pro zbytek letošního roku v souvislosti s koronavirem. Jednání bylo ovšem ukončeno z důvodu nesouhlasného stanoviska většiny odborových svazů. Výhrady byly zejména k návrhu finanční kompenzace ve výši 7 000 Kč bez náhradního volna hrazeného zaměstnavatelem. Náš odborový svaz podpořil návrh zaměstnavatele s jedinou výhradou a to s výší kompenzace, kde jsme požadovali více než bylo v návrhu. Jelikož nám byl předložen návrh PKS na rok 2021, kde se nově upravuje tato problematika (individuální výběr zařízení,  náhradní volno s náhradou mzdy ve výši 7-12 dnů dle délky pobytu,  sjednocení periody pro všechny nárokové profese na dva roky, získání nároku již po 15 letech a plnění ve výši 10 000 Kč) byl náš zájem upírán na hodnotu KOP, která je mnohem vyšší než předložený návrh 7 000 Kč. Vzhledem ke kritické situaci na severní Moravě v Lázních Darkov (vyšetření na COVID-19), obrací se na nás kolegové - zaměstnaci jestli existuje reálná možnost vyjednat jiné podmínky než umožňuje současný text PKS ve znění 2. změny a opatření ředitele odboru personálního ješte v letních měsících.

Jako zástupci zaměstnanců jsme připraveni jednat se zaměstnavatelem i ostatními svazy o nové podobě 3.změny PKS ohledně KOP,  ale návrh zaměstnavatele by se měl parametricky přiblížit návrhu pro rok 2021, který jsme ochotni podpořit a nalézt shodu s dalšími svazy u Správy železnic. 

Resized 20200715 102135 5159