• provozní rychlost až 320 km/h
  • VRT Polabí, Moravská brána, Jižní Morava
  • francouzské know-how tratí LGV

Ke stažení v PDF:

Nedostatek zaměstnanců, závažný problém posledních několika let, se snaží vedoucí pracovníci řešit různými způsoby. Tam kde celá léta sloužili dva zaměstnanci ve směně je rozhodnuto, že postačí jeden a to aniž by došlo k jakékoliv podstatné změně co do množství či technologie práce. Snaha některých přednostů PO je v současné době upřena do prodlužování nočního střežení na úkor pracovní doby, čímž dojde k další úspoře zaměstnanců. Aktuálně se argumentuje změnou GVD. Přitom v mnoha stanicích v době nočního střežení je v převážné většině případů uskutečňována jízda vlaků ad hoc dle požadavků dopravců. Tyto úspory za každou cenu jsou samozřejmě v neprospěch stávajících zaměstnanců a zároveň odrazují i potencionální uchazeče o zaměstnání v těchto profesích. Přáním všech zaměstnanců je docílit plné zaměstnanosti a snad by to stejné mělo být i na straně vedoucích pracovníků naší firmy. Jak ovšem výše uvedené příklady ukazují není tomu všude tak.

Zhoršováním pracovních podmínek zaměstnanců velmi pravděpodobně nebude docíleno rychlého náboru a doplnění stovek chybějících zaměstnanců řízení provozu a to přes veškeré pozitivní náborové snahy ze strany odboru personálního. Toho lze docílit jedině zlepšováním nabídky a atraktivity zaměstnání.  Nezbývá než věřit, že nakonec zvítězí zdravý rozum a výše uvedená opatření zhoršující pracovní podmínky zaměstnanců a to za situace jejich akutního nedostatku budou včas revidována.

 Resized 20191113 152024 6586

Dne 22. listopadu 2019 pokračovalo jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 v sídle organizace.

Na začátku jednání proběhla diskuze o podobě příspěvku na dopravu na období jízdního řádu od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020 – 3. změna PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 – 31. 12. 2019 a PKS po 31. 12. 2019. Došlo ke shodě nad úpravou podmínek vyplacení příspěvku. Vzhledem k tomu, že stále nedošlo ke shodě na straně odborových organizací o požadované výši příspěvku na dopravu, nebylo o této problematice dále jednáno.

V další části jednání došlo k dohodě o úpravě podmínek zajištění očkování zaměstnanců proti klíšťové encefalitidě a proti hepatitidě.

Dále bylo jednáno o navýšení sazeb tarifních mezd; stanovení navýšených sazeb odměn z dohody pro pracovníka dozoru; navýšení procentuální výše příplatku za práci v noci. V souvislosti s dalším návrhem zaměstnavatele na zvýšení tarifních mezd bylo ze strany zaměstnavatele konstatováno, že musí být hledány zdroje v již dohodnutém textu kolektivní smlouvy – v motivační zvláštní odměně zaměstnanců odměňovaných tarifní mzdou a v disponibilním objemu mzdových prostředků bez OON pro výplatu výkonové odměny. Ke shodě nedošlo a všechny otevřené body zůstávají v rozporu.

Další termín kolektivního vyjednávání je v pondělí 2. prosince 2019 v Praze.

V rámci kolektivního vyjednávání, kde jsme jako příslušný odborový svaz působící u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace jednoznačně formulovali svá stanoviska a korektním způsobem vedli sociální dialog, nemůžeme přistoupit na poslední návrh zaměstnavatele, který již podpořily ostatní odborové svazy.

Návrh 2 400 Kč jako roční příspěvek na dopravu je neadekvátní vůči vynaloženým nákladům zaměstnanců spojeným s dojížděním za prací, nemluvě v rámci centralizovaných činností (CSS, CDP, finanční účtárna, GŘ). Podobná je situace i v jednotlivých krajích či v rámci dopravní obslužnosti za účasti jiných dopravců než ČD a. s. Vzhledem k faktu, že proces ohledně výše jednotkových nákladů na držitele jízdních výhod v rámci dopravní obslužnosti JMK není zcela dokončen a současně není jasno, kdo bude nositelem kalkulovaných nákladů.

Nejvyšší měrou budou postiženi zaměstnanci SŽDC. Z tohoto důvodu není možné akceptovat poslední návrh zaměstnavatele na stanovenou výši příspěvku.

Jako odborový svaz ADP požadujeme i nadále vyšší příspěvek na dopravu, alespoň ve výši 3 000 Kč, i když reálné roční náklady na dojíždění budou v průměru vyšší. Mnoho moderních organizací a firem jako zaměstnanecký benefit poskytuje příspěvek na dopravu, který ovšem násobně přesahuje limit navržený v rámci kolektivního vyjednávání u SŽDC.

Pokud nastane pozitivní obrat v postoji Jihomoravského kraje a SŽDC přijme zodpovědnost nést další náklady, jsme ochotni dále jednat nad novým návrhem. 

Dne 19. 11. 2019 se uskutečnilo 3. zasedání Sněmu ČMKOS v Hotelu Olšanka. Ve svém vystoupení předseda Josef Středula shrnul všechny významné akce, které se konali od posledního zasedání, vyzdvihl zrušení karenční doby, velmi úspěšný mítink "Konec levné práce", či dobré jméno ČMKOS ve strukturách evropské konfederace odborových svazů (ETUC), kde byl letos předseda Středula zvolen viceprezidentem.

cm2

Opětovně se prezentoval cíl ČMKOS pro kolektivní vyjednávání: min. + 6 - 7% pro rok 2020, snaha o zakotvení do novely ZP v rámci legislativního procesu 5 týdnů dovolené či zkrácení pracovní doby o 2,5 hod/týdně. Velmi podrobně se vyjádřil k procesu stanovení výše minimální mzdy pro rok 2020, ale také jaké mechanismy zvolit pro případ automatického navyšování dle dosud  nesjednaného algoritmu. Snahou ČMKOS ve střednědobém období je dosáhnout u minimální mzdy 50% průměrné mzdy v ČR. Ve svém vystoupení místopředseda Vít Samek zhodnotil mj. poslední závěry "Komise pro spravedlivé důchody", či vývoj ekonomických ukazatelů v letošním roce a prognózy na rok 2020. Místopředsedkyně Radka Sokolová vyzdvihla aktivní účast odborářů v rámci projektu "Odborové akademie", která v říjnu skončila a již se připravuje další ročník. Další příspěvky přednesli doc. Janíček, Martin Fassman či předsedkyně Revizní komise. V rámci diskuse vystoupili zástupci jednotlivých odborových svazů, kteří prezentovali problémy se kterými se potýkají (zdravotnictví, školství, hutnictví, apod.) nebo naopak co se podařilo prosadit pro zaměstnance. 

V úterý 19. 11. 2019 se v odpoledních hodinách uskutečnilo společné setkání generálního ředitele SŽDC Jiřího Svobody se zástupci slovenských odborů (OAVD) působících u ŽSR a zástupců ADP. Společnými tématy byla výstavba a financování železniční infrastruktury, dálkové a místní řízení provozu, liberalizace dopravy či personální situace. Srovnatelným parametrem u obou společností je věkový průměr zaměstnanců (50+), který musí být řešen koncepčně, aby nedošlo za několik let ke kritickému nedostatku zaměstnanců infrastruktury i řízení provozu. V diskusi zaznělo co mají manažeři infrastruktury společného ještě z dob společného státu, ale také kam se posunula SŽDC, a jaké má další cíle pod vedením současného generálního ředitele. Generální ředitel zmínil význam budování VRT, který začíná mít reálnější podobu, alespoň v přípravě a organizačním zajištění včetně spolupráce se SNCF či DB Netz (při výstavbě tunelu do Saska).

20191119 140804

Dne 15. listopadu 2019 pokračovalo jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 v sídle organizace. V průběhu jednání seznámil přítomné ředitel odboru strategie Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D., s přípravou vysokorychlostních tratí včetně mezinárodního kontextu vývoje těchto tratí.

Resized 20191115 102632 1487
Na začátku jednání proběhla diskuze o podobě příspěvku na dopravu na období jízdního řádu od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020 – 3. změna PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 – 31. 12. 2019 a PKS po 31. 12. 2019. Z důvodu nejednotného stanoviska na straně OC nedošlo k dohodě o výši příspěvku na dopravu.

V další části jednání předložil zaměstnavatel návrhy na úpravu podmínek zajištění očkování zaměstnanců proti klíšťové encefalitidě a proti hepatitidě; navýšení sazeb tarifních mezd; stanovení navýšených sazeb odměn z dohody pro pracovníka dozoru; navýšení procentuální výše příplatku za práci v noci a navýšení sazeb příspěvku na čištění stejnokrojů a údržbu OOPP. V souvislosti s dalším návrhem zaměstnavatele na zvýšení tarifních mezd bylo ze strany zaměstnavatele konstatováno, že musí být hledány zdroje v již dohodnutém textu kolektivní smlouvy. Ke shodě nedošlo a všechny otevřené body zůstávají v rozporu.

Další termín kolektivního vyjednávání je v pátek 22. listopadu 2019 v Praze.