Dnes se v sídle Správy železnic konalo společné jednání členů Výkonného výboru ADP a zástupců  Regionálních výborů ADP po téměř dvouměsíční přestávce z důvodu vládních opatření proti šíření koronaviru. 

V úvodu předseda ADP přivítal hosty a členy VV a seznámil přítomné s harmonogramem jednání.  V průběhu jednání se dostavil ředitel O10 Ing. Koucký,  který reagoval na přímé dotazy z pléna, pohovořil o uzávěrce mezd za měsíc duben či o situaci ohledně KOP. V současné době probíhá sekundární průzkum zájmu z řad zaměstnanců s nárokem o využití KOP či náhradního plnění. Pokud dojde k sjednání multilaterální dohody mezi sousedními zeměmi (Slovensko a Rakousko) o podmínkách vstupu a pobytu na jejich území v řádu dnů až týdnů je pravděpodobné,  že by zájemci z řad zaměstnanců mohli  KOP využít ještě v druhé polovině roku 2020 včetně destinací na Slovensku. 

Ing. Koucký pohovořil o průběhu kolektivního vyjednávání a dopadů do dalších oblastí v rámci sociálního dialogu. 

Následně se od 13.00 konala společná videokonference OC a zaměstnavatele s cílem uzavřít problematiku "Plánu akcí z C-FKSP pro rok 2020". V rámci diskuse se podařilo odsouhlasit veškeré požadavky jednajících stran,  s tím, že od 18. 5. 2020 se opět mohou realizovat přípravy na organizování a konání akcí z FKSP i na OJ.

V rámci videokonference bylo sjednáno datum společného jednání na Katalogem prací (29. 5. 2020), či odsouhlasení sociální výpomoci z C-FKSP zaměstnanci SŽ. 

Po tomto bloku pokračovalo jednání VV ADP separátně,  kde v rámci usnesení bylo odsouhlaseno složení  týmu pro kolektivní vyjednávání (PKS 2021) či odložení konání Kongresu ADP v letošním roce z důvodu epidemiologické prognózy pro podzim roku 2020.

V závěru jednání předseda J. Zazvonil poděkoval za práci a přínos pro ADP paní Ing. Audové, která podala písemnou rezignaci na člena VV ADP z důvodu skončení pracovního poměru u Správy železnic k 31. 5. 2020.

Dnes byl z důvodu nesouhlasu všech jednajících stran k návrhu textu 2. změny PKS představen ředitelem O10 GŘ SŽ dokument - Opatření generálního ředitele Správy železnic, který blíže specifikuje aplikaci článku 12 Příkazu generálního ředitele č. 8/2020. 

1) Zaměstnancům zařazeným do režimu letmo dle NV č.  589/2006 Sb., s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou bude od 1. 7. 2020 vypracován písemný rozvrh směn na období do 31. 1. 2021. Režim letmo z důvodu výše uvedených končí k 30. 6. 2020.

2) Zaměstnancům, kteří byli rozděleni do dvou pracovních skupin, které se nepotkávali a pracovali v zhuštěném pracovním režimu v periodě 10-14 dnů bude tento pracovní režim ukončen nejpozději k 31. 5. 2020

3) Druh překážky na straně zaměstnavatele bude od 1. 5. 2020 posuzován dle platného zákona č.262/2006 Sb., a přílohy č. 2 platné PKS.

Tento dokument byl odborovým organizacím představen a okomentován, avšak dle platné legislativy, není nutná shoda jednajících stran.

Zaměstnavatel v návaznosti na dopady mimořádných opatření vlády a vydaného příkazu SŽ PR-8/2020-GŘ předložil dne 28. dubna 2020 odborovým organizacím návrh 2. změny podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic na rok 2020.

Zaměstnavatel navrhl možnost úhrady testování na onemocnění COVID-19, změnu termínu provedení prověrek BOZP, prodloužení vyrovnávacího období do 30. 9. 2020 a dalších souvisejících článků v příloze č. 1 a 2, jehož cílem bylo zejména v oblasti rozvrhování pracovní doby do směn reagovat na mimořádnou situaci stávajícího nouzového stavu a postupný návrat do obvyklých podmínek po jeho ukončení.

Po čtyřech dnech jednání formou videokonference došlo ke sjednání 2. změny PKS SŽ na rok 2020 v redukované podobě, která řeší úhradu testování na onemocnění COVID-19 u vybraných zaměstnanců a změnu termínů realizace prověrek BOZP.

Odborové organizace vzaly na vědomí návrh pokynu GŘ, který řeší aplikaci článku 12 interní normy příkazu SŽ PR-8/2020-GŘ v souladu s platnou legislativou a v rámci platné PKS.

Ve čtvrtek dne 30. 4. 2020 pokračovalo v režimu kolektivního vyjednávání formou videokonference jednání o 2. změně PKS u Správy železnic pro rok 2020. V rámci dosažení shody nad textem přistoupily jednající strany na kompromisní řešení, které se týkalo náhrady mzdy při překážce na straně zaměstnavatele nebo posunutí termínů ukončení prověrek BOZP v roce 2020 na závěr roku.

Velká diskuse panovala nad prodloužením vyrovnávacího období do 30. 9. 2020. U tohoto článku je nedohoda, neboť jedna OC je přesvědčena o nadbytečnosti tohoto ustanovení.  Další jednání je plánováno na pondělí 4. 5. 2020.

Zcela novou formou pomocí videokonference se dne 29. 4. 2020 uskutečnilo jednání o 2. změně PKS u Správy železnic pro rok 2020. Zaměstnavatel představil ucelený návrh, který má pomoci překonat obtížné období způsobené koronavirovou krizí. Některé předložené body byly ve zkráceném režimu projednány i odsouhlaseny většinou odborových svazů. Jednání pokračují i dnes od 9.00 hod s cílem nalézt shodu či řešení nevyhovujícího stavu u ostatních sporných bodů.