Vážení členové a zaměstnanci,
dnes proběhlo jednání o podobě Zásad a rozpočtu FKSP SŽ na rok 2024, viz. oficiální Informace z jednání výše. Na dnešním jednání došlo k situaci, že osm odborových organizací souhlasilo s předloženým návrhem Zásad a rozpočtu FKSP SŽ na rok 2024. Odborová organizace Aliance drážního provozu svůj podpis nepřipojila. Důvodem nepodepsání Zásad a rozpočtu FKSP je princip přerozdělení prostředků v kapitole individuální rekreace a TDM. Od počátku jednání o Zásadách a rozpočtu FKSP SŽ jsme prostředky plánované na individuální rekreaci a TDM ve výši cca 27 mil. Kč navrhovali přerozdělit formou čipové karty nebo limitu na zaměstnance. Současný návrh Zásad FKSP SŽ by umožnil čerpat prostředky pouze velice úzké skupině zaměstnanců a při kombinaci čerpání Individuální rekreace + TDM, by došlo k tomu, že některý zaměstnanec by mohl čerpat až několik tisíc korun a další zaměstnanec a jeho kolega by nečerpali vůbec nic. ADP navrhuje 1 500 Kč na čipovou kartu nebo limit na zaměstnance ve stejné výši. Příspěvek na individuální rekreaci ve výši 5 000 Kč, jak je navrhováno v Zásadách a rozpočtu FKSP SŽ, by mohlo čerpat pro Vaši představu cca 4 200 zaměstnanců SŽ z celkového počtu 16 893 zaměstnanců SŽ. Na tuto skutečnost jsme upozornili Generálního ředitele Bc. Jiřího Svobodu, MBA a předsedu Správní rady SŽ Mgr. Martina Červíčka.

Protože jsme si vědomi této nekomfortní situace v jednání, navrhli jme uzavřít dohodu o kapitolách Zásad a rozpočtu FKSP SŽ, kde jsme se zaměstnavatelem a sociálními partnery ve shodě, tj. čerpání sociálních výpomocí, příspěvku na penzijní připojištění, peněžní dary při pracovních výročích. Tento návrh byl zaměstnavatelem a sociálními partnery odmítnut.

Další jednání je plánováno na 9. 2. 2024.

V sídle organizace pokračovalo jednání o podobě zásad FKSP SŽ na rok 2024 za účasti zástupců všech odborových centrál.

Osm odborových organizací souhlasilo s kompromisním návrhem zaměstnavatele, který obsahuje:

  • další měsíční příspěvek na penzijní spoření ve výši 300 Kč/zaměstnanec, který dostává příspěvek dle SŽ SM029;
  • příspěvek na individuální rekreaci do 5 000 Kč/zaměstnanec;
  • příspěvek 1x ročně do 3 000 Kč pro každé dítě do věku 16 let na rekreaci nebo tábor dětí a mládeže (dle výběru zaměstnance);
  • prostředky na konání sportovních a kulturních akcí v organizačních složkách, kdy by bylo rozpočtováno 800 Kč/zaměstnanec, přičemž maximální limit pro jednotlivce je ve výši 3 000 Kč a umožnění zahraničních sportovních a kulturních aktivit v nižší míře než v roce 2023;
  • příspěvek na činnost odborových organizací k zajištění jejich činnosti v roce 2024;
  • sociální výpomoci a zápůjčky v principech roku 2023;
  • peněžní dary při pracovních výročích 20, 30 a 40 let ve výši 3 000 Kč;
  • pořízení smuteční kytice či věnce do výše 5 000 Kč.

Aliance drážního provozu nesouhlasí s příspěvkem na rekreace a TDM, a to z důvodu nedostatečných rozpočtovaných prostředků na všechny zaměstnance. Navrhuje rozpočtovanou částku cca 27 mil. Kč rozdělit buď limitem 1 500 Kč na rekreaci každého zaměstnance SŽ anebo 1 500 Kč nahrát každému zaměstnanci na digitální čipovou kartu.

V rámci jednání byl schválen základní příděl FKSP pro rok 2023 a zálohový příděl pro rok 2024.

Další jednání proběhne v sídle organizace 9. 2. 2024.

Ve středu 24. ledna 2024 proběhlo v sídle Oblastního ředitelství Plzeň společné jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací působících při OŘ Plzeň. Na programu bylo vyhodnocení PKS 2023, projednání a schválení pravidel pro poskytování výkonové odměny na pracovištích s vyšší provozní zátěží, vyhodnocení a návrh plánu akcí BOZP a další související dokumenty.

V navazující části ředitel OŘ Plzeň Ing. Makovec představil plán investic, oprav a údržby v nadcházejícím roce, náměstek pro řízení provozu Ing. Šefčík doplnil aktuální informace o připravovaném kurzu k OZ D-07 v Pardubicích a přiblížil další aktuality z oblasti provozu.

Bližší informace o proběhlém jednání jsou uveřejněny v interních kanálech ADP. Uzavřené skupině ADP a WhatsApp skupině Regionální organizace Plzeň.

Dne 18. 1. 2024 se uskutečnilo pravidelné jednání VV Aliance drážního provozu. Stěžejním tématem VV byly informace z jednání o Zásadách FKSP SŽ a následná diskuse o návrhu zaměstnavatele a stanovisku odborových centrál.

VV ADP vzhledem k vývoji jednání, kdy zatím nedošlo k dohodě Zásad čerpání rozhodl o zaslání otevřeného dopisu OC působícím u SŽ.

O co nám jde v oblasti zásad FKSP SŽ 2024, co navrhujeme? Po změně legislativy v uplynulém roce a schválení vládního konsolidačního balíčku došlo ke zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Touto úpravou došlo k razantnímu snížení prostředků, které může SŽ přerozdělit ve shodě s OC mezi zaměstnance. Návrhy, které předložil zaměstnavatel a některé OC, předpokládají poměrně velké rozdíly v čerpání fondu mezi zaměstnanci SŽ, např. možnost čerpání fondu čipovou kartou, již žádná z jednajících stran nepodporuje. V roce 2023 čerpání formou karty využilo cca 80 % zaměstnanců. Aliance drážního provozu navrhuje větší část prostředků přerozdělit formou čipové karty, nebo limitu na zaměstnance.

V závěru jednání VV byly jednotlivými zástupci RO ADP předány aktuální informace z jednotlivých OJ, kde probíhají jednání, nebo již došlo k dohodě o zvýšené VO pro zaměstnance na pracovištích se zvýšenou psychickou zátěží. Diskutovala se též problematika přepínání žst. Pardubice a rozvržení pracovní doby u zaměstnanců OŘ Hradec Králové.

Dne 19. 1. 2024 se uskutečnilo plánované jednání OC a zaměstnavatele o podobě zásad FKSP SŽ 2024. Po celodenním jednání k dohodě nedošlo a jednání budou pokračovat dále během měsíce ledna.

Kolegové a přátelé,
v předvánoční atmosféře bychom rádi využili příležitosti popřát Vám všem krásné a klidné Vánoce. Mnozí z nás svátky a závěr roku strávíme na pracovištích, také tam přejeme pokud možno klidný průběh svátků vánočních. Zároveň bychom Vám rádi poděkovali za podporu a spolupráci v tomto roce.

Nebyl to pro nás jednoduchý rok. Snažili jsme se udržet standardy a benefity, na které jste zvyklí, ve stejné podobě i na příští rok, což je v této době velice obtížné. Odboroví zástupci Aliance drážního provozu na všech úrovních udělali vše, co bylo v jejich silách a možnostech, aby nedošlo k výraznému zhoršení pracovních a sociálních podmínek našich členů a zaměstnanců. V letošním roce nebyla uzavřena Dohoda o čerpání FKSP pro rok 2024 a nevíme, jaké prostředky budou uvolněny na činnost odborových organizací. Proto jsme se rozhodli nevyplácet bonusy, jako v předešlých letech před Vánoci, a tyto prostředky prozatím ponechat na sociální výpomoci pro naše členy a vytvořit rezervní fond do příštího roku.

Děkujeme za Vaši důvěru a společně strávený rok. Těšíme se na spolupráci a setkání v roce 2024.
Krásné svátky a šťastný nový rok 2024 Vám přejí Daniel Linc a VV Aliance drážního provozu.

Dne 14. 12. se konalo poslední jednání VV Aliance drážního provozu v roce 2023. Úvodem jednání proběhla diskuse k návrhu zásad a rozpočtu FKSP SŽ 2024 a následně bylo schváleno stanovisko k návrhu zaměstnavatele ohledně Zásad FKSP SŽ a návrhu rozpočtu FKSP SŽ na rok 2024. Cílem Aliance drážního provozu je rozdělit co největší část prostředků z FKSP SŽ formou čipové karty rovnoměrně mezi všechny zaměstnance SŽ. Toto stanovisko bylo předáno řediteli 010 Ing. Pavlovi Kouckému, který se zúčastnil jednání VV Aliance drážního provozu. Následně byla diskutována problematika Směrnice 29 SŽ, která upravuje podmínky penzijního spoření a životního pojištění zaměstnanců SŽ. Dlouhodobým cílem Aliance drážního provozu bylo zkrátit sankční dobu při vypovězení smlouvy o penzijním pojištění zaměstnanců SŽ, tato doba je 5 let. V rámci KV na rok 2024 bylo dohodnuto, že od 1. 1. 2024 si mohou zaměstnanci SŽ, kteří v posledních 5 letech vypověděli tuto smlouvu, znovu požádat o příspěvek na penzijní pojištění a příspěvek jim bude opětovně vyplácen. Tato dohoda byla uzavřena i z důvodu nových podmínek v rámci vyplácení prostředků z FKSP, zaměstnavatel je povinen přispívat 50 % z FKSP na penzijní pojištění zaměstnanců a pokud zaměstnanec nemá uzavřeno pojištění, nemá zaměstnavatel možnost jak přispívat.

Na závěr jednání se uskutečnila diskuse nad návrhem rozpočtu Aliance drážního provozu na rok 2024, byly vypořádány připomínky RO a následně došlo ke schválení rozpočtu. Na závěr jednání byly stanoveny termíny jednání VV Aliance drážního provozu v roce 2024 a stanoven termín celorepublikového Kongresu ADP.