Dne 17. 6. 2020 zaměstnavatel zaslal odborovým organizacím návrh 3. změny PKS SŽ 2020. Dnes proběhlo i za účastí generálního ředitele Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiřího Svobody, MBA kolektivní vyjednávání o této 3. změně.

Obsahem návrhu zaměstnavatele 3. změny PKS SŽ 2020 je řešení problematiky kondičních pobytů zaměstnanců SŽ – provedení nového průzkumu zájmu mezi zaměstnanci, kteří měli stanoven termín absolvování kondičního pobytu, ale ještě na kondiční pobyt neodjeli, ani nečerpali tzv. domácí kondiční pobyt. V rámci jednání se nepodařilo odstranit rozpory o rozhodovacích možnostech našich zaměstnanců v rámci průzkumu zájmu (zda čerpat klasický kondiční pobyt či zda obdržet finanční kompenzaci ve výši 7 000 Kč, či zda čerpat pracovní volno [tzv. domácí kondiční pobyt]). Probírána byla i skupina zaměstnanců, kteří museli předčasně přerušit kondiční pobyt v začátku COVID-19. Kolektivní vyjednávání o 3. změně PKS SŽ 2020 bude pokračovat v sídle zaměstnavatele dne 7. 7. 2020.

Dále generální ředitel předložil odborovým organizacím návrhy následujících dokumentů:
• Podnikové kolektivní smlouvy SŽ na rok 2021
• Katalogu zaměstnání SŽ
• Rámcových zásad Fondu kulturních a sociálních potřeb a C-FKSP
• Dohody o kolektivním vyjednávání
• Směrnice SŽ č. 29 pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců SŽ.

Byl dohodnut termín předložení společného stanoviska OC k návrhu PKS SŽ 2021 na 17. srpen 2020. Smluvní strany budou o návrhu a společném stanovisku OC jednat od 1. září 2020.

Dne 30. 6. 2020 se konalo společné jednání OC a zaměstnavatele v budově žst. Masarykovo nádraží. V úvodu  vystoupil generální ředitel Správy železnic Bc. Jiří Svoboda, MBA, který okomentoval události posledních týdnů a nastínil vize do budoucna. Následně byl předložen návrh podnikové kolektivní smlouvy pro rok 2021, návrh Zásad FKSP a další dokumenty. Bližší informace budou zveřejněny v samostatném článku. 

IMG 20200630 WA0004001

V pondělí dne 29. 6. 2020 se v odpoledních hodinách konalo v sídle Správy železnic společné jednání členů pracovní skupiny k novele Katalogu zaměstnání. Celkem bylo na programu 25 sporných KZAM, ke kterým zástupci odborů i zaměstnavatele předkládali své argumenty. U HZS došlo ke shodě nad předloženým materiálem, u několika zaměstnání infrastruktury přetrvává rozpor a v segmentu řízení provozu, je stále živá diskuse nad TS 8 a TS 12 u výpravčich.

Ředitel O11, Ing. Tržil, MPA, prezentoval analýzu, jakým způsobem dojde ke změně tarifních stupňů u výpravčich (pokles vs nárůst) v rámci celé organizace. Další jednání se uskuteční 31. 8. 2020 a má za cíl dokončit proces projednávají a zahájit implementaci k 1. 1. 2020.

 IMG 20200630 WA0002001

Předložením písemného návrhu textu dne 17. 6. 2020 zahájil zaměstnavatel kolektivní vyjednávání o 3. změně PKS u Správy železnic. Dnes dne 22. 6. 2020 se zástupci jednotlivých odborových svazů setkali v sídle OSŽ, aby projednali předložený návrh. Během jednání byly intenzivně diskutovány veškeré aspekty předloženého návrhu. Společné stanovisko všech OC bude zasláno zaměstnavateli v zákonné lhůtě. 

Resized 20200619 174252 585

V pondělí dne 15. 6. 2020 se konalo v salonku Hotelu Central v Plzni pravidelné jednání zástupců Regionální Rady OS Plzeňského kraje. Na jednání přijal jako host pozvání předseda Josef Středula, který ve svém vystoupení zrekapituloval zásadní informace z posledního období. Diskuse se vedla o vývoji inflace, růstu minimální mzdy či očekáváním zaměstnanců o výsledcích kolektivního vyjednávání pro rok 2021. Josef Středula vyzval k růstu spotřeby domácností, která může pozitivně stimulovat českou ekonomiku v následujícím období.

V dalším bloku se členové Rady vyjádřili k dění v odborových svazech a podnicích, kde působí. Informace o dění u Správy železnic podal předseda ADP Zazvonil. Pohovořil o připravované 3. změně PKS, či postupu v přípravě u Katalogu zaměstnání. Dále odpovídal na dotazy, které se týkaly další etapy centralizace řízení provozu (Plzeň) a pracovních podmínkách v profesích výpravčí a traťový dispečer. 

Resized 20200615 093352 7340

Ve čtvrtek 11. 6. 2020 se v sídle Správy železnic konalo pravidelné jednání Výkonného výboru ADP. Jednání řídil Výkonný místopředseda Petr Fučík, který v úvodu pohovořil o dvoudenním semináři Asociace techniků bezpečnosti práce a PO, kterého se zúčastnil s předsedou ADP v Brně. Tématem bylo zařazování zaměstnanců do kategorií práce a autonomní požární detekce.

Na problematiku BOZP navázal předseda ADP, který pohovořil o prověrkách BOZP, které opět pokračují dle upravených harmonogramů. Velmi zajímavé je srovnání pracovních podmínek a pracovního prostředí v odvětví provozování dráhy a infrastruktury. Nesrovnatelně lepší podmínky má segment řízení provozu. Dalším bodem programu byl návrh organizační změny u OŘ UNL, kde se plánuje v žst. Blatno u Jesenice optimalizace počtu obsluhujících zaměstnanců v nočních směnách ze dvou na jednoho výpravčího. Následně bylo zpracováno nesouhlasné stanovisko, které bylo předáno v pátek 12. 6. 2020 přednostovi PO Karlovy Vary s doplňujícím vysvětlením. Toto stanovisko bude následně zasláno na DÚ a DI ČR na vědomí, neboť by v případě realizace mohla být ohrožena bezpečnost železničního provozu.

Výkonný výbor ADP přivítal nového člena za RO ADP Brno, pana Martina Klučku za Ing. Olgu Audovou, která ukončila pracovní poměr k 31. 5. 2020.

Diskutovalo se o přepojení žst. Plzeň na CDP Praha (14/15. 6. 2020), postupu v projednávání Katalogu zaměstnání, Odborové akademii a dalších tématech.

Resized 20200614 234613 5671

Dne 29. 5. 2020 se v sídle Správy železnic setkali zástupci odborných útvarů, odborových svazů a garanti projektu z O10 GŘ za účelem představení Metodického pokynu k zařazování do tarifních stupňů pro výpravčí, k vypořádání připomínek a dalšího společného postupu v aplikaci KZ. Významný prostor byl věnován zaměstnáním v segmentu řízení provozu, kde aplikaci multikriteriálního modelu prezentoval ředitel O11 Ing. Tržil, MPA. Odborové organizace vznesly své připomínky a nesouhlasná stanoviska k některým návrhům zaměstnavatele u zaměstnání výpravčí, dispečerským profesím nebo u hasičů.

V rámci diskuse se řešila problematika organizační změny, kde ředitel O11 obhajoval proces vyčlenění některých činností z O22 pod O11. Diskutovalo se o uzávěrce mezd za měsíc květen 2020, či budoucnosti KOP. Ředitel O10 sdělil, že není vyloučena 3. změna PKS, která bude řešit právě Kondiční pobyty ještě neuskutečněné nebo jen částečně absolvované v měsíci březnu. Příští společné jednání se bude konat dne 12. 6. 2020. Ambicí zaměstnavatele je dodržet termín účinnosti od 1. 1. 2021. 

Po dnešním jednání lze předpokládat, že změny v TS se nedotknou většiny zaměstnaců. V některých případech dojde k nárůstu tarifního stupně a v odůvodněných případech i k poklesu TS, pokud budou naplněna kritéria. 

IMG 20200529 WA0006001