Z důvodu zhoršené epidemiologické situace se plánované kolektivní vyjednávání o podobě PKS u Správy železnic pro rok 2021 v pondělí dne 5. 10. 2020 nekoná. O dalším postupu v procesu sjednávání kolektivní smlouvy a Zásad hospodaření s FKSP pro rok 2021 Vás budeme informovat.

Resized 20200901 100002 6138

Dne 29. 9. 2020 se v sídle Správy železnic konalo jednání pracovní skupiny pro OOPP a výstrojní součástky za účasti ředitelky O-08 GŘ SŽ JUDr. Svobodové a ředitele O-10 GŘ SŽ Ing. Kouckého. Členové pracovní skupiny byli informováni o připravované změně předpisu SŽ Zam3, který v rámci připomínkového řízení bude reflektovat na požadavky zaměstnanců v mimo evidenčním stavu (DPČ, DPP), kterým nově vznikne nárok na výstrojní součástky (uniformu) v dostatečném množství za předem stanovených podmínek.

Gestorem předpisu Bp36 je od srpna O-10 GŘ SŽ, jehož zástupci přislíbili nový produkt k testovacímu provozu (mikiny) pro zaměstnance infrastruktury i řízení provozu (signalisté, dozorci výměn apod.), kteří pro přechodné období takový produkt poptávali.

Vedoucí zásobovacího skladu v Hradci Králové informovala přítomné členy o naskladnění nových uniforem od dodavatele s tím, že kompletace bude zahájena v nejbližších týdnech, aby byl splněn termín přestrojení zaměstnanců Správy železnic k 1. 1. 2021.

Ředitel O10 GŘ SŽ Ing. Koucký apeloval na zástupce odborových svazů, aby působili na zaměstnance, kteří doposud neuskutečnili objednávku nových výstrojních součástek, aby tak neprodleně učinili, neboť budou hrozit následné sankce za porušení ústrojové kázně

unif

V sídle zaměstnavatele byly projednávány nové návrhy zaměstnavatele v oblasti kolektivní smlouvy (např. odstupné, odměna za vedení zaměstnanců HZS), zásad Fondu kulturních a sociálních potřeb, úpravy znění charakteristik prací u vybraných zaměstnání v připravovaném Katalogu zaměstnání, v úpravě směrnice SŽ č. 29 Poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců. Ke shodě došlo u technických úprav rámcových zásad FKSP, v ostatních oblastech ke shodě nedošlo a jsou nadále v rozporu. Další jednání proběhne 5. října 2020 v sídle organizace. 

Resized IMG 20200915 142405 resized 20200915 022528730001 7772

 Resized IMG 20200915 142333 resized 20200915 022504616001 87

Velmi dlouhé a početně zastoupené bylo jednání Výkonného výboru ADP, které se konalo v budově Generálního ředitelství Správy železnic dne 10. 9. 2020.

Program o osmnácti bodech moderoval Výkonný místopředseda Petr Fučík. Zásadními body bylo probíhající kolektivní vyjednávání nebo závěrečná fáze novely Katalogu zaměstnání.

Předseda ADP pohovořil o závěrech výše uvedených jednání a dalším postupu. Výkonný výbor ADP a zástupci Regionálních organizací jednomyslně odmítli předkládané návrhy zaměstnavatele (více jak dvě noční směny po sobě jdoucí nebo u zaměstnanců letmo větší odchylka jak 26 hodin mezi jednotlivými kalendářními měsíci). Výkonný výbor ADP projednal plnění PKS u Správy železnic za I. pololetí 2020, zaměstnavateli bude stanovisko zasláno v příštím týdnu.

Dále došlo ke schválení pracovní cesty na Slovensko na základě pozvání partnerského svazu OAVD, v termínu 22. – 24. 9. 2020. Vedoucím delegace byl ustanoven místopředseda Daniel Linc.

Zásadní informace z jednotlivých regionů prezentovali příslušní zástupci. Nejvíce negativních ohlasů a otázek vyvolala situace v OŘ Brno, kde vzhledem k akutnímu nedostatku výpravčích došlo k jejich redukci o nočních směnách v žst . Brno hl. n. o jednoho zaměstnance ve směně. Ještě více pochyb vyvolal záměr zrušení výpravčích vnější služby v žst . Tišnov bez řádného projednání s odbory na úrovni OŘ Brno. Od 10. 9. 2020 není v této železniční stanici výpravčí vnější služby a povinnosti přebírá v daných hodinách staniční dozorce z Brna hl. n., což také nebylo řádně projednáno.

Místopředsedkyně RO ADP Olomouc pohovořila tématech, která budou řešena s přednostou Ing. Ježiorem, a také s náměstkyní ředitele Ing. Baronovou. Otevřela se i problematika FKSP a příspěvku na individuální rekreaci, neboť pro rok 2020 není v OŘ Olomouc sjednána a rozpočtována což požadují zaměstnanci změnit a členové VV ADP přislíbili aktivní pomoc.

Člen Výkonného výboru Pavel Hanka přednesl záměry zaměstnavatele k připravovaným organizačním změnám, kdy od 1. 12. 2020 by mělo dojít k přestěhování DA z Ústí nad Labem na CDP do Prahy. Vzhledem k dojezdové vzdálenosti a minimálním nebo nulovým úsporám většina oslovených zaměstnanců raději poptává jiné pracovní pozice nebo chtějí změnit zaměstnavatele, což bude generovat vyšší přesčasovou práci a nedostatek provozních dispečerů pro oblast severozápadu. Diskuse se vedla i o zařazení zaměstnanců z O16 (vnitrostátní KADR) pod OJ CDP v rámci organizační změny nebo zřízení nové pracovní pozice- Dispečer ETCS.

Na základě podnětů z tohoto jednání byl předsedovi ADP uložen úkol požádat generálního ředitele o pracovní schůzku a vyjasnit si některé záměry zaměstnavatele.  V závěru jednání se řešila problematika BOZP, pracovních úrazů včetně jejich odškodňování.

IMG 20200910 WA0001001

V pondělí 7. 9. 2020 se v budově Fischerovy vily v Plzni konalo jednání Regionální Rady OS Plzeňského kraje. Hosty byli zástupci Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Plzni, ředitel ÚP, Ing. Novotný a ředitelka odboru zaměstnanosti Ing. Janovská. V rámci jejich vystoupení byl zhodnocen úspěšný program AntiVirus, který pomohl překonat obtížné období v době vyhlášeného nouzového stavu. Členům RR OS PK byli poskytnuty podrobné analýzy o vývoji nezaměstnanosti za uplynulé období včetně meziročního srovnání. K 31. 8. 2020 bylo evidováno v PK celkem 13 455 uchazečů o zaměstnání což činí 3,3%. Průměrná nezaměstnanost je v rámci celé ČR 3,8%. Trh ovšem nabízí volná pracovní místa, která se ne vždy daří obsadit občany ČR a je nutné využít pracovníky ze zahraničí (EU, třetích zemí bez povolení nebo třetích zemí s nutným pracovním povolením).

Jednání následně pokračovalo informacemi z jednotlivých OS, kde zástupce ADP pohovořil o průběhu kolektivního vyjednávání u Správy železnic či opatřeních zaměstnavatele, které souvisí se zhoršenou epidemiologickou situací. 

V tomto měsíci je plánováno setkání zástupců RR OS s Ministrem vnitra Janem Hamáčkem a náměstkem hejtmana PK Ing. Ivo Grűnerem. 

Resized 20200907 084116 2905

V tomto týdnu probíhalo výjezdní kolektivní vyjednávání v Berouně, kdy zástupci odborových organizací představili svá stanoviska k materiálům, které zaměstnavatel předložil dne 30. 6. 2020:
• Podnikové kolektivní smlouvy SŽ na rok 2021
• Rámcových zásad Fondu kulturních a sociálních potřeb a C-FKSP
• Dohody o kolektivním vyjednávání
• Směrnice SŽ č. 29 pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců SŽ.

Na začátku jednání došlo ke shodě nad textem Dohody o kolektivním vyjednávání. Jednání se zúčastnil generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, který přítomné účastníky seznámil s rozpočtovým výhledem, s informacemi o stavební činnosti a odpověděl na velké množství otázek přítomných zástupců odborových organizací. V průběhu výjezdního kolektivního vyjednávání se dostavila i ředitelka cestovní kanceláře ČD Travel, s.r.o., a zhodnotila letošní průběh v cestovním ruchu. Výrazně došlo ke sblížení stanovisek v Rámcových zásadách fondu kulturních a sociálních potřeb, kdy došlo k rozšíření možnosti využití tohoto fondu i neaktivními zaměstnanci (zejm. zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené). V rozporu zůstává výše přídělu do C-FKSP, minimální množství účastníků a zaměstnanců na akcích s příspěvkem z C-FKSP, ve finančních limitech pro stravování u sportovních a kulturních akcí, výše příspěvku na činnost odborových organizací, možnost použití prostředků FKSP na péči o zrak. U Podnikové kolektivní smlouvy došlo ke shodě nad výší prostředků na odstraňování závad v oblasti BOZP a zlepšování pracovních podmínek, a to ve výši 70 mil. Kč.

Rozpory přetrvávají zejména u:
• Doby platnosti PKS
• Kondiční program vs Kondiční pobyty
• Možnosti více než dvou po sobě jdoucích nočních směn
• Některá ustanovení u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
• Posouzení pracovišť, kde nelze přerušit práci, a proto na nich bude čerpána přiměřená doba na oddech a jídlo
• Výše tarifních mezd
• Příplatek za zaškolování
• Odměňování zaměstnanců HZS
• Výkonová odměna
• Zvláštní odměna
• Příplatek za práci o sobotách a nedělích

Dále zaměstnavatel předložil nový návrh charakteristik prací připravovaného Katalogu zaměstnání u KZAM 31606 Výpravčí (TS 9-11), KZAM 81805 Pracovník infrastruktury s licencí strojvedoucího (podmínky pro TS 10 u zaměstnanců s licencí strojvedoucího, kteří nemají elektrokvalifikaci). Mimo zmíněné dokumenty byly projednány materiály reagující na vývoj situace s onemocněním COVID-19. Smluvní strany budou dále jednat 15. září 2020 v sídle organizace.