Dnes se v budově Krajského úřadu v Plzni konalo plenární zasedání Rady hospodářské a sociální dohody Plzeňského kraje. V úvodu se z jednání omluvila paní hejtmanka Ilona Mauritzová z důvodu aktuální situace v JMK, který byl včera postižen ničivým tornádem. PK připravuje nabídku hmotné i finanční pomoci pro postižený region.

Jednání krajské tripartity se konalo od loňských krajských voleb poprvé. Po nezbytných procedurálních úkonech byl schválen Statut a Jednací řád pro následující období. V rámci připraveného programu vystoupili zástupci krajské samosprávy pro oblast sociálních věcí, dopravy a zdravotnictví. S vlastními prezentacemi vystoupili hosté z KP ÚP a ČSÚ, kteří analyzovali dopady "koronakrize" na HDP, nezaměstnanost, strukturu trhu práce, srovnání PK s ostatními kraji v ČR či oblast vzdělávání včetně pohledu do budoucnosti pro průmysl 4.0.

Během diskuse bylo zodpovězeno mnoho otázek především v oblasti veřejné dopravy, dopravní obslužnosti a smluvních vztahů. 

Správa železnic a odborové centrály působící u zaměstnavatele, dnes odpoledne sjednaly dohodu o založení sbírky pro zaměstnance postižené přírodními živly. V současné době se finalizuje návrh textu se žádostí o registraci na Magistrát hlavního města Prahy.

Zaměstnanci Správy železnic, právnické i fyzické osoby (například bývalí zaměstnanci) budou moci podpořit poškozené zaměstnance a jejich rodiny finančním darem přímo nebo srážkou ze mzdy. Bližší informace budou zveřejněny po registraci a spuštění sbírky.

V úterý dne 22. 6. 2021 se konalo společné jednání zástupců odborových organizací s ředitelem OŘ Plzeň a provozním náměstkem Ing. Šefčíkem. V úvodu Ing. Makovec informoval o ukazatelích v oblasti vývoje mezd za 1. Q. 2021, o přesčasové práci, vyplacených odměnách či statistické údaje o testování a očkování zaměstnanců. 

Další část byla věnována informaci o stavbách v obvodu OŘ Plzeň jejich harmonogramu a přípravě staveb budoucích. V žst. České Budějovice z důvodu rekonstrukce výpravní budovy se stěhování výpravčích do náhradních prostor (kontajnerových modulů) odkládá o cca 4 měsíce, přelom roku 2021/2022. Další informací byl záměr na obsazení pracovní pozice Dispečera železniční infrastruktury (DŽIn), kde by mělo být nejpozději k 1. 1. 2022 zřízeno 5 systemizovaných míst pro vícesměnný provoz a následnému zahájení činnosti. Minimální požadavky na odbornou kvalifikaci budou zkouška D-08, odpovídající délka praxe, psychická způsobilost.

V rámci projednání návrhu organizační změny v OŘ Plzeň (PO Plzeň) od 1. 9. 2021 nedošlo k jednomyslné shodě, neboť zástupce ADP, Ing. Zazvonil, vyslovil zásadní nesouhlas se záměrem v bodu 2), snížení systemizace (o 0,394) u Dozorčích provozu - vedoucích směny a jejich neobsazovaní v jedné denní pracovní směně v týdnu. K tomuto bodu byla rozsáhlá diskuse, s požadavkem ADP na stažení návrhu této zcela bezprecedentní změny.

V minulosti byl dozorčí provozu vnímán jako zaměstnanec s nejvyšší odbornou kvalifikací v dopravě, jehož pracovní náplň a činnost byla zajištění všech provozních požadavků, kontrolní činnosti, účast při šetření MU v dopravě atd. V době vyhlášeného nouzového stavu byl hlavním pilířem pro provozni zaměstnance, ať v dodávkách dezinfekční prostředků, respirátorů, testů a další agendy spojené s pandemickou situací. V současné době z důvodů zcela nepochopitelných a absurdních ze strany NGŘ a ředitele O11 budou tito zaměstnanci vystavováni neustálým tlakům na pracovní výkon a vlastní existenci. Politika strachu a případných postihů při nesplnění zadaných úkolů funguje dodnes a diskuse se nepřipouští, což jako sociální partneři odmítáme. 

Ke stažení v PDF:

adpfoto

V mimořádně teplých dnech (definovaných v níže uvedené směrnici v bodě 20.3) se povoluje u zaměstnanců pohybujících se v neklimatizovaných prostorech, použití následujících stejnokrojových součástek:
• samostatně košile stejnokrojové bílé (z původní uniformy);
• bundokošilie (z původní uniformy);
• košile bez vázanky či šátku (tzv. rozhalenka) – týká se původních i nových stejnokrojových součástek.

Dne 16. 6. 2021 proběhlo jednání odborových centrál působících při CDP v Přerově s vedením CDP, reprezentovaného ředitelem p. Novákem a náměstkyní p. Křižanovou. Na jeho začátku byla Výboru OSŽ představena nově založená regionální organizace ADP. Dalším tématem bylo FKSP, kde byl potvrzen příspěvek na stravenky v plné výši, tedy 14 Kč do konce letošního roku a zvýšený příspěvek na dovolenou ve výši 8 000 Kč z důvodu nevyčerpání v loňském roce. Ředitel informoval o aktuálním personálním stavu CDP, kdy je zde aktuálně zaměstnáno 344 zaměstnanců a o finančních prostředcích na jejich mzdy, které přislíbil do konce roku 2021 jako bezproblémové. Bylo potvrzeno zřízení pracoviště dispečera ETCS od 1. 7. 2021 do zkušebního denního provozu a během podzimu do rutinního nepřetržitého provozu. Finišuje příprava dokumentace pro schválení územního rozhodnutí na výstavbu nové budovy CDP Přerově. Prověrky BOZP byly přesunuty na měsíc září. Jako nešťastné, pro personalisty a komandující, bylo prezentováno čerpání KOP v době letních prázdnin, kdy jsou čerpány souběžně i klasické dovolené, avšak bez zásadních problémů s obsazením směn. Na konci jednání ředitel pozval všechny zaměstnance na letní akci pořádanou 15. července vedením CDP v Jack´s Cowhouse Clubu v Daskabátu – viz STKR. Všemi stranami byl na konci jednání schválen a podepsán Plán akcí FKSP pro rok 2021 s tím, že z důvodu nevyčerpaných prostředků jej bude možné ještě dodatečně doplnit.

Ve čtvrtek dne 10. 6. 2021 se uskutečnilo společné jednání předsedů jednotlivých regionálních organizací se členy Výkonného výboru ADP. Na programu bylo především odsouhlasení termínu a místa konání Kongresu ADP, pozvání hostů a příprava na úpravu Stanov ADP. Kongres se uskuteční dne 9. září 2021 v Hotelu Olšanka v Praze (pozvánka s programem bude samostatně zveřejněna). Velmi intenzívně se diskutovalo nad organizací voleb v příštím roce včetně návrhů pracovních termínů.

IMG 20210611 WA0001001

Předseda ADP informoval přítomné o průběhu právních sporů, které jsou v řízení včetně připravovaných opatření. V rámci přípravy na kolektivní vyjednávání byli navrženi a jednomyslně odsouhlaseni za ADP jako kolektivní vyjednavači a poradci (Ing. Zazvonil, Petr Fučík, Daniel Linc a Šárka Jiroušková). V rámci pracovněprávní problematiky se jednalo o záměru a uvažované změně systemizace při přepojování žst. Praha Vršovice na CDP Praha v průběhu jara 2022. Předseda RO ADP Praha Milan Gajdács přislíbil iniciativu v této oblasti včetně sjednání schůzky s ředitelem CDP Praha.

Velmi živá byla diskuse na téma očkování zaměstnanců, kde stále musí platit princip dobrovolnosti bez jakéhokoliv zvýhodňování očkovaných a naopak je nutno zamezit diskriminaci těch, kteří očkování odmítnou. Bohužel dochází k velké polarizaci společnosti na toto téma a nevyhýbá se ani zaměstnancům Správy železnic.

V odpoledních hodinách se uskutečnil seminář pořádaný ČMKOS k paragrafu 320 ZP na téma agenturní zaměstnávání.  

IMG 20210611 WA0004001