Dnes dne 3. 10. 2019 byla v odpoledním bloku jednání odborových organizací působících u SŽDC prezentována zástupci společnosti Up! Česká republika s.r.o. elektronická stravenka (e-stravenka) pro zaměstnance SŽDC. Ředitel pro klíčové zákazníky pan Petr Pacas velmi podrobně informoval o uživatelské aplikaci, portfoliu smluvních partnerů, technických podmínkách použití i uživatelském rozhraní. V rámci diskuse odpovídal na konkrétní dotazy z řad zástupců OC i zaměstnavatele.

Zástupci O10 GŘ SŽDC počítají s tím,  že tato nová platforma by mohla být spuštěna do konce roku 2019. Současným trendem je digitalizace nejen v této oblasti a SŽDC jako moderní společnost chce tento trend následovat.

Dne 1. 10. 2019 byly v rámci kolektivního vyjednávání u SŽDC sjednány Zásady FKSP (Rámcové i C-FKSP) na rok 2020. Signatářů ze strany OC bylo přítomno pouze osm, což neumožňuje připojení podpisu generálního ředitele. Zásadní změnou je možnost čerpání příspěvku na individuální rekreaci z prostředků C-FKSP od více cestovních kanceláří než doposud. 

Dne 30. 9. 2019 stvrdily odborové svazy působící u SŽDC svými podpisy společné stanovisko k předloženému návrhu zaměstnavatele k PKS SŽDC na rok 2020 a 3. změně PKS SŽDC 2018-2019. Tento dokument byl následně předán zaměstnavateli. Odborové organizace projednaly návrh Zásad FKSP na rok 2020, včetně návrhu dohody k dotované rekreaci.

V závěru jednání se odborové svazy jednoznačně vyhranily k návrhu Jihomoravského kraje, který již písemně oznámil, že od 1. 1. 2020 nebude v regionální dopravě (Os, Sp) uznávat železniční průkazy (režijky). Tento akt vyvolal diskusi nad dalším postupem, neboť jde o jednoznačné porušení podmínek uzavřeného Memoranda a tím pádem k porušení sociálního smíru na železnici, pokud bude opatření realizováno s veškerými negativními dopady na zaměstnance SŽDC, MD, DÚ a ČD. 

Odborové organizace v rámci společného postupu trvají na schůzce se zástupci MD ČR,  aby se vyhrocená situace uklidnila a došlo k dohodě nad podmínkami užívání průkazek v roce 2020 i dalších letech.

V tomto týdnu od pondělí do středy se v prostorách zasedací místnosti na ÚS Traingl v Plzni konaly prezentace CDP Praha, které vedl ředitel Ing. Kolář a jeho náměstci Ing. Plachý a Ing. Javůrek.

Bohužel mnoho zaměstnanců z OŘ Plzeň nabídka k prezentaci a následné diskusi nezaujala. Zástupci CDP Praha podrobně popsali budovu, sociální zázemí, režimová opatření, ale také možnost využívat úschovnu jízdních kol v Praze Libni pro rychlejší přesun na CDP nebo časovou náročnost na dojíždění z Plzně a okolí včetně přepravy MHD Praha. Pan ředitel Kolář dal srozumitelný signál, že bude rád, když jedinou překážkou ve volbě ucházet se o místo traťového dispečera bude pouze dojíždění za prací. Popsal kritéria pro výběr zaměstnanců, jejich možný kariérní postup či řešení problematiky při ztrátě zdravotní způsobilosti. Do 31. 10. 2019 bude probíhat sběr přihlášek, dále se uskuteční psychologické vyšetření a na základě stanoviska výběrové komise bude zaměstnanec přijat či nikoliv. Přijatí zaměstnanci budou na jaře 2020 absolvovat  zácvik na cvičném sále CDP Praha a po aktivaci 1. 6. 2020 budou v ostrém režimu obsluhovat uzel Plzeň dálkově z CDP Praha. V této chvíli je představa, že dva traťoví dispečeři budou ovládat celý uzel (dnes pozice výpravčí posun Triangl a Radbúza), bez účasti hlavního a dispozičního výpravčího, který nebude na CDP Praha mít vytvořeno systemizované pracovní místo. V rámci diskusí vzešel požadavek na doplnění pracovní náplně pro záložního dispečera, který by zajišťoval agendu spojenou s prací hlavního výpravčího v Plzni. Vedení CDP Praha, veškeré podněty zaznamenalo a požádalo o vstřícnost ze strany zaměstnanců, tak aby se aktivace mohla úspěšně realizovat v daném termínu. Problém ovšem vyvstal na straně OŘ Plzeň, resp. PO Plzeň, kde doposud není stanoveno, kolik zaměstnanců zůstane na zřízených pracovištích PPV Plzeň, jaké budou muset doplnit kvalifikace, kolik zaměstnanců bude nadbytečných v rámci zapojení do CDP Praha, jaký bude další osud operátorek, které se nebudou ucházet o práci na CDP, a jaká bude pracovní náplň včetně technologie práce v uzlu po přepnutí? V současné době je více otázek než relevantních odpovědí, ale v rámci interních jednání s náměstkem OŘ Plzeň Ing. Krondlem je příslíbena větší informovanost zaměstnanců ještě před ukončením výběrového řízení. Někteří zájemci z řad výpravčích a operátorek projevili zájem o exkurzi na CDP Praha, první termín je stanoven na 27. 9. 2019 v dopoledních hodinách.

cdo

V úterý vyvrcholila kampaň ČMKOS "Konec levné práce", kde ADP mělo své zastoupení. Nyní odstartovala nová kampaň, která má za cíl zlepšit podmínky zaměstnanců v ČR, přiblížit se vyspělým evropským ekonomikám ve výši mezd, ale také ve snížení fondu týdenní pracovní doby nebo navýšení počtu dnů u dovolené či zvýšení minimální mzdy na 15 000 Kč.

ČMKOS požaduje aby v České republice byla pro zaměstnance "Dobrá práce". 

 

Dnes ve čtvrtek 19. 9. 2019 se uskutečnilo společné jednání zástupců OC s cílem dosáhnout shody nad společným stanoviskem k návrhu PKS u SŽDC na rok 2020. Lze konstatovat, že jednání bylo věcné a konstruktivní. Zástupci odborů požadují nové prvky v kolektivní smlouvě, které má mnoho organizací či firem a mohly by přilákat nové zaměstnance a stávající udržet. Oficiálně bude společné stanovisko předáno zaměstnavateli v Berouně na internátním jednání v týdnu od 30. 9. 2019. Požadavky odborů v součtu mzdových nákladů mají progresivní trend oproti nárůstu u SŽDC v minulých letech.