Formou informace v elektronické knize normálií byli zástupci RO ADP Ústí nad Labem a zaměstnanci seznámeni s výší VO odměny pro pracoviště s vyšší pracovní zátěží v OŘ Ústí nad Labem pro rok 2021. Jedná se o pracoviště výpravčí ÚS - ŽST Děčín hl.n. a výpravčí ÚS – ŽST Ústí nad Labem hl. n.

V průběhu prosince 2020 obdržela RO ADP Ústí nad Labem návrh zaměstnavatele, v řádném termínu zaslala odpověď a vyzvala k jednání a diskusi nad pracovišti se zvýšenou zátěží včetně procentuální výše VO. Zaměstnavatel jednání nesvolal a určil pracoviště bez dohody s místně příslušnými odborovými organizacemi, což je bezprecedentní a flagratní porušení platné PKS SŽ 2021, Přílohy č. 2, článku 34 odst. 3 b. Tento způsob jednání je ze strany ředitele OŘ ÚNL nekorektní a požadujeme okamžitě sjednání nápravy v této věci včetně standardního sociálního dialogu.

U jiných OJ většinou již došlo k dohodě o zvýšené sazbě VO a bylo to vždy v dohodě sociálních partnerů. 

V úterý dne 26. 1. 2021 se formou videokonference uskutečnilo společné jednání OC a zaměstnavatele. Ředitel O10 předložil návrh 2. změny PKS Správy železnic pro rok 2021. Návrh spočívá v zavedení "stravenkového paušálu" včetně možnosti příspěvku z FKSP. Zástupci odborových centrál požadují do příštího jednání od zaměstnavatele podrobnou analýzu k tomuto benefitu a možnosti čerpání včetně eliminace možných rizik.

Další společné jednání se uskuteční 29. 1. 2021.

Resized 20210126 165034 7945

Ve středu dne 20. 1. 2021 se v kombinované formě (částečně distančně a většinově prezenčně) konalo společné jednání zástupců odborových organizací s ředitelem OŘ Plzeň Ing. Makovcem a náměstkem pro provoz Ing. Šefčíkem. Na programu jednání bylo vyhodnocení PKS u Správy železnic za rok 2020, zpráva o úrazovosti za rok 2020, kde byl bohužel zaznamenán i jeden smrtelný PÚ, dále vyhodnocení prověrek BOZP za rok 2020, odsouhlasení Plánu akcí bezpečnostního a sociálního charakteru.

V dalším bloku se vedla diskuse nad parametry místních Zásad hospodaření FKSP pro rok 2021. V rámci diskuse došlo ke shodě a sjednání tohoto dokumentu. Nově bude moci každý zaměstnanec OŘ Plzeň čerpat na individuální rekreaci, kulturu, sport a zájezdy příspěvek do maximálního limitu 10 000 Kč/rok za stanovených podmínek. Tento pozitivní trend v pohledu na účel a čerpání FKSP u OŘ Plzeň včetně spravedlivého přerozdělení je v rámci Správy železnic příkladný a inspirující. 

V závěru jednání byl představen návrh okruhu pracovišť se zvýšenou zátěží včetně navrhované výše VO. Po dlouhé diskusi a argumentaci obou stran došlo k dohodě nad stanovenou výši výkonových odměn a seznamem pracovišť: Plzeň PPV 2, PPV 3 - 12%, PPV 1 + D3 - 8%, Plzeň St 1 - 7%, České Budějovice hl. služba - 9%, České Velenice, Mar. Lázně - 7%

V rámci dohody sociálních partnerů se budou pravidelná jednání na OŘ Plzeň konat minimálně čtyřikrát ročně pokud nebude vyvolána potřeba častěji. 

V pátek dne 15. 1. 2021 se konalo společné jednání zástupců OC a zástupců zaměstnavatele (O10 GŘ SŽ) formou videokonference. Správa železnic jako strategický zaměstnavatel odvětví krizové infrastruktury státu má snahu o zajištění očkovací látky pro zaměstnance a jejich zařazení do očkovacího plánu ČR. Ředitel O10 Ing. Koucký informoval zástupce odborových svazů o připravovaném průzkumu zájmu mezi zaměstnanci na očkování proti koronaviru. Formulář s dotazníkem bude v následujících dnech distribuován mezi zaměstnance SŽ. Očkování bude na dobrovolné bázi nikoliv plošně nařízené.

Další novinkou je digitalizace v daňové oblasti, roční zúčtování daní za rok 2020 bude možné provést přes aplikaci STKR v nové záložce „Daně“. Každý poplatník si může vybrat jestli v letošním přechodném období využije digitální formu komunikace nebo režim osobní komunikace se specialisty z CSS, který bude režimově upraven, aby se minimalizoval kontakt a byla dodržena protiepidemiologická opatření. Pokud zaměstnanec využívá daňového poradce nebo si daňové přiznání podává sám, lze potvrzení o příjmech ze závislé činnosti získat na portálu STKR také bez nutnosti kontaktu se zaměstnanci CSS. Zaměstnavatel vyzval zaměstnance, aby preferovali především digitální platformu pro zpracování daňových přiznání.

Další část jednání byla věnována aktuálnímu mzdovému vývoji, implementaci Katalogu zaměstnání, vyhodnocení prověrek BOZP za rok 2020 či vývoji v počtu pozitivně testovaných nebo zaměstnanců v karanténě v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Závěr byl věnován problematice C-FKSP, kde doposud nepanuje shoda nad přerozdělením prostředků mezi odborové centrály, které pořádají kulturně - sportovní akce a hromadně organizované zájezdy pro všechny zaměstnance Správy železnic bez rozdílu či jejich odborové příslušnosti. Vzhledem k panujícím rozporům, je možné čerpat příspěvek na individuální rekreaci pouze u těch organizačních jednotek, kde jsou sjednány „místní Zásady FKSP pro rok 2021“ a položka rekreace je rozpočtována (např. CDP Praha, OŘ Praha). V tuto chvíli není možné čerpat příspěvek na rekreaci přes ČD Travel z C-FKSP. Další společné jednání se bude konat 26. 1. 2020 s cílem nalézt východisko z patové situace.

Resized fksp1 9947

Drážní úřad jako správní úřad příslušný v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, mj. k výkonu státního dozoru ve věcech drah a jako bezpečnostní a regulační orgán pro provozování drah a drážní dopravy ve smyslu příslušných směrnic Evropské unie se tímto obrací na všechny dopravce provozující drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální v rámci spolupráce subjektů působících v železničním systému při zvyšování bezpečnosti železnic.

Drážní úřad obdržel podnět, ze kterého může vyplývat riziko pro bezpečnost a plynulost na dráze, a to u vozidel volného oběhu, neboť se na železniční síti v České republice objevily vozy řady Snps na přepravu dřeva různých držitelů, na jejichž podélnících jsou umístěna světla zelené barvy o průměru cca 80 mm. Funkce těchto zelených světel není Drážnímu úřadu zatím známa a považuje ji za riziko plynoucí ze záměny uvedeného zeleného světla za návěst „volno“ nebo „odjezd“, která by v provozu mohla být příčinou mimořádné události.

Výše uvedená vozidla byla uvedena do provozu v jiném členském státě Evropské unie, kde byla současně posouzena i jejich technická způsobilost. Veškeré kroky, které je Drážní úřad oprávněn činit, a které v dané věci podniká, tak nyní probíhají v součinnosti s příslušnými orgány dotčeného členského státu Evropské unie. S ohledem na mezistátní spolupráci však nabírá řešení situace časových prodlev.

Drážní úřad proto upozorňuje všechny dopravce, že musí zajistit, aby tato světla, jsou-li na vozech umístěna, byla na drahách celostátních a regionálních vyřazena z provozu, a to včetně nakládky na manipulačních kolejích na těchto drahách.

Drážní úřad rovněž upozorňuje, že výkon státního dozoru ve věcech drah v roce 2021 bude mj. zaměřen i na existenci, resp. pohyb těchto vozů po síti drah a z toho vyplývající možné důsledky.

Tisková zpráva ke stažení v PDF:

Vážení členové, kolegové, přátelé,
rád bych Vám všem v této velmi složité době popřál klidné Vánoce s těmi nejbližšími, které máte rádi, mnoho pozitivní energie a optimismu.

Pro každého z Vás byl uplynulý rok neobyčejný, v mnoha směrech složitý, některé zasáhla i nemoc, ale přes všechny komplikace věřím, že do dalšího období vstoupíme společně silnější a lidsky si bližší. Mnoho úkolů a cílů se podařilo splnit,  některé jsou stále v jednání,  ale co mě opravdu mrzí,  že jsme se nemohli osobně s mnohými z Vás potkat,  vidět se naživo a probrat co Vás tíží nebo naopak těší. Moderní technologie nám mohou pomoci, ale lidský kontakt nikdy nenahradí. 

Do nového roku 2021 Vám za celý Výkonný výbor ADP přeji především zdraví a přirozený nadhled, který budeme všichni zcela jistě potřebovat.

Ing. Jan Zazvonil - předseda ADP

Resized 20201224 081819 1464