Ve čtvrtek dne 31. 3. 2022 se pouze on-line formou uskutečnilo společné jednání zástupců OC a zaměstnavatele. V úvodu Ing. Koucký informoval o vládním úkolu, který vyplýval z usnesení o prověření reálných možností ubytování v bytech či zařízení ve vlastnictví státu. Správa železnic tento úkol splnila, v první fázi je k dispozici 12 bytů a v další až třicet jednotek. Zájem ze strany ukrajinských občanů je prozatím menší než se očekávalo. Dále byla přednesena informace o vývoji nemocnosti v souvislosti s COVID-19. K projednání byl představen odborovým svazům návrh vyhodnocení PKS SŽ za rok 2021, představen a okomentován rozpis plánu MOON na rok 2022. Ředitel O10 uvedl, že od příštího týdne bude zahájena první fáze distribuce předpisu SŽ D1. Celkový náklad tištěného předpisu je 3400 ks. Účinnost zůstává beze změn (1. 7. 2022). V souvislosti s organizační změnou byla představena jména jednotlivých jmenovaných funkcí. Vzhledem k časové tísni nepokračovalo další plánované jednání pracovní skupiny pro implementaci digitální zaměstnanecké karty.

20220306 174721

V pátek dne 11. 3. 2022 se v sídle zaměstnavatele uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů a zaměstnavatele. Někteří účastníci byli připojení přes aplikaci MS Teams, ostatní fyzicky přítomni v Rytířském sále.

V úvodu ředitel O10 pohovořil o dílčích změnách v organizační struktuře od 1. 4. 2022, dále o stagnaci v oblasti smluvních mezd pro rok 2022. V rámci připomínkování předpisů a směrnic se projednávala změna SM SŽ 110 o předepisování náhrad škod zaměstnancům SŽ.

Ing. Pospíšil pohovořil o realizaci KOP pro zaměstnance Správy železnic, včetně kapacity jednotlivých zařízení a organizačních pokynů, které jsou zveřejněny na intranetu SŽ. Příští společné jednání se uskuteční on-line formou dne 31. 3. 2022.

20220311 092708

Ve čtvrtek dne 10. 3. 2022 se v sídle Správy železnic konalo pravidelné jednání Výkonného výboru ADP. V úvodu předseda přivítal nově zvolenou členku VV ADP paní Alenu Pavlasovou a místopředsedu RO ADP Ostrava pana Nemeráda.

Po úvodních procedurách se dostavili zástupci zaměstnavatele, Ing. Koucký, JUDr. Vlásková a paní Ivana Vránová. Ředitel O10 pohovořil o vývoji mezd a indexu spotřebitelských cen, který výrazně snižuje reálné příjmy. V dalším bodě informoval o možnosti zaměstnat u Správy železnic občany Ukrajiny, kteří budou mít status politického uprchlíka, jazykovou vybavenost u pracovních pozic, kde je vyžadována znalost češtiny a pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou. V současné době je zahájeno výběrové řízení na pozice hlídač - strážný, kteří budou mít v pracovní náplni ostrahu Negrelliho viaduktu. Postupně budou končit smlouvy na ostrahu a úklid prostor SŽ. Nově by měla vzniknout samostatná skupina Facility, která by zajišťovala tyto služby v rámci insourcingu (úklid, ostraha). V rámci diskuse byl ředitel O10 upozorněn na technické obtíže s distribucí tištěných předpisů SŽ D1 na pracoviště. Termíny dodání se stále posouvají, ale termín přezkoušení má být již průběhu května a června. Předseda ADP vyzval zaměstnavatele k přehodnocení data účinnosti novely předpisu D1 minimálně o tři měsíce.

Další body jednání se týkaly informací ze Sněmu ČMKOS, připrav na volební Sjezd ČMKOS (29. a 30. 4. 2022), problematiky pracovních úrazů a apelu na členy odborového svazu, kteří neinformují své předsedy v regionech nebo SIBP o vzniku PÚ. Za poslední dva měsíce došlo ke třem takovýmto případům.

V rámci pravidelných informací z jednotlivých regionů byl zmíněn termín voleb do výboru RO ADP CDP Praha (22. 4. 2022), volby do výboru RO ADP GŘ SŽ se uskuteční elektronicky v průběhu března 2022. Na CDP Přerov došlo s účinností od 1. 3. 2022 ke změně Zásad FKSP, kde nově nebude poskytován příspěvek na stravování a bude rozšířená možnost čerpání příspěvku na dovolenou pro zaměstnance a RP ve výši 5000 + 5000 Kč. Člen VV ADP pan Hanka pohovořil o potížích v řízení provozu z důvodu špatně koordinovaných výlukových prací a problémům, které na síti SŽ vznikají. U OŘ UNL stále nejsou sjednány Pravidla pro vyplácení zvýšených sazeb VO u pracovišť se zvýšenou zátěží. Předseda apeloval na člena VV ADP pana Maie, aby s předsedou RO ADP UNL vyvinuli větší aktivitu v této oblasti. Na posledním on-line jednání veškeré snahy o dohodu svým přístupem zhatil OS SOSaD.

Výkonný místopředseda p. Petr Fučík informoval členy o výsledku zasedání pracovní skupiny pro výstrojní součástky a OOPP. Nově bude vypsáno výběrové řízení na dodávky stejnokrojových košil modré barvy.

Poslední informace se týkala přijetí pana Miroslava Maie do dalšího ročníku Odborové akademie, kterou spolupořádá ČMKOS.

IMG 20220311 WA0004

Včera dne 2. 3. 2022 byla v Registru smluv zveřejněna Smlouva o zajišťování kondičních pobytů pro zaměstnance Správy železnic, státní organizace společností AZTM services s.r.o.

Ke stažení v PDF:

Lokality KOP pro rok 2022 jsou následující:

Karlovy Vary - Sanatorium Astoria a.s, Vřídelní 92/21, 360 01
Lázně Libverda - LÁZNĚ LIBVERDA a.s, č.p. 82, 463 62
Jeseník - Priessnitzovy Léčebné lázně a.s, Priessnitzova 299, 790 03
Karviná - Lázně Darkov a.s, ČSL. Armády 2954/2, 733 12

Vážená kolegyně, Vážený kolego,
dovoluji si Vás upozornit, na jisté riziko s odesláním mzdy za měsíc únor 2022 na Váš bankovní účet, který máte u společnosti Sberbank CZ - viz informace České národní banky: ČNB zahájila kroky k odejmutí licence Sberbank CZ - Česká národní banka (cnb.cz). Je reálně možné, že buď bude příp. zasílaná platba vrácena, či ze strany ČNB zadržena a Vám vyplacena se zpožděním z pojistného fondu.

Zvažte, zda ať již přes personální portál (STKR) - Žádosti o změnu - Nová žádost - Personální data - Bankovní spojení, či po přímém kontaktu s Vaším personálně-mzdovým specialistou CSS nezměnit bankovní účet, na který Vám bude mzda či odměna z dohody vyplácena.

V pátek dne 25. 2. 2022 se opět on-line formou konalo společné jednání zaměstnavatele a odborových svazů. Ředitel O10 podrobně okomentoval materiály k projednání - návrh organizační změny, vznik nové organizační jednotky SŽT od 1. 4. 2022.

Dále reagoval na výzvu k tématu přečerpané dovolené, kde po obsáhlém popisu stávající legislativy a principu výpočtu bylo konstatováno, že pokud zaměstnanci chtějí vysvětlení, mají se obrátit na své personálně mzdové specialisty z CSS. Generální popis stavu nebude zpracován, neboť u každého zaměstnance je mnoho faktorů, které nárok mohou ovlivnit (např. KOP, nemoc, překážky v práci apod.). Další informací bylo, že smlouva s poskytovatelem KOP pro rok 2022 není stále podepsána a zveřejněna v registru smluv. Ředitel Ing. Koucký ale potvrdil, že termín druhé poloviny března by neměl být ohrožen pro první zájemce o kondiční pobyt. V bodě různé Ing. Kohoutová sdělila, že se mzdou za měsíc únor dojde k srážce ze mzdy (přidanění) u těch zaměstnanců, kteří si vyzvedli  příplatek pro komerční vlaky v období platnosti grafikonu 2021/2022 v měsíci prosinci 2021.

Druhá část jednání byla věnována možné implementaci digitální zaměstnanecké karty u SŽ a postoji k této problematice jednotlivých OC.

Další společné jednání se uskuteční 11. 3. 2022 v Praze.

Na základě negativních reakcí zaměstnanců byla dnes na Správu železnic GŘ O10 zaslána žádost k formulaci stanoviska zaměstnavatele k problematice přečerpání dovolené za rok 2021 včetně dalšího postupu zaměstnavatele k nápravě nežádoucího stavu.

Ke stažení v PDF: