V prostorách sídla ČNB se v pondělí dne 10. 12. 2018 v odpoledních hodinách uskutečnilo pravidelné setkání zástupců odborových svazů sdružených v rámci ČMKOS s bankovní radou a guvernérem České národní banky. Po úvodních slovech guvernéra Jiřího Rusnoka vystoupil předseda Josef Středula, který zhodnotil aktuální stav probíhajících kolektivních vyjednávání, sdělil všem přítomným, že cíle stanovené pro letošní rok v růstu mezd (7 -9%) se daří plnit. Zmínil ukončené kolektivní vyjednávání u SŽDC, která zaměstnává přes 17 000 zaměstnanců a podařilo se dohodnout změnu kolektivní smlouvy s růstem mezd na rok 2019 o 7,55 % oproti roku 2018.

Velmi zajímavou prezentací byl „Ekonomický výhled a měnová politika ČNB, včetně pohledu na konvergenci ČR“. Přednášející Petr Král, ředitel měnové sekce zhodnotil současnou ekonomickou situaci ČR, kde zdůraznil, že se daří úspěšně plnit inflační cíl ČNB, který je stanoven na 2 %. Poslední makroekonomické výstupy za listopad 2018 jsou v této hodnotě, neboť růst cen potravin se zastavil. Míra nezaměstnanosti činí 2,2 %, což je nejnižší hodnota v rámci celé EU (SRN 3,3 %, Rakousko 5,1 %, Slovensko 6,6 %, Polsko 3,8 %), ale negativním efektem je převis nabídky pracovních míst nad poptávkou, kterou není možné již uspokojit zaměstnanci z množiny nezaměstnaných, kteří buď nemohou pracovat pro svá omezení, nebo pracovat nechtějí.

Byla představena prognóza růstu HDP v krátkodobém období, kdy by měla ekonomika dosáhnout meziročního růstu o 2,7%, což se projeví, zvýšenou spotřebou domácností, které budou mít vyšší příjmy z dojednaných kolektivních smluv na rok 2019, včetně soukromých i vládních fixních investic. Růst mezd v následujícím roce bude zpomalovat především v odvětvích netržních. Kurz koruny bude příští rok posilovat vůči euru, a také bude pokračovat postupné zvyšování úrokových sazeb. V závěru přednášky byl představen pohled ČNB na ekonomickou konvergenci, (sbližování domácí ekonomiky s úrovní vyspělých členských států EU) především sousedních ekonomik (SRN a Rakouska).

Na tento blok reagoval ve své prezentaci hlavní makroekonom ČMKOS Martin Fassman, který velmi podrobně popsal pohled odborů na konvergenci. V rámci diskuse zmínil předseda Josef Středula vliv průmyslové revoluce 4.0 na růst HDP, ale také na míru nezaměstnanosti, které se projeví především zaváděním inteligentních a autonomních systémů do praxe, či růstový trend počtu exekucí.

Rádi bychom vás informovali, že dnes byla na SŽDC uzavřena 2. změna Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019, přičemž tato 2. změna upravuje zejména podmínky odměňování zaměstnanců SŽDC na rok 2019. Dojde k nárůstu tarifních mezd o 5,5 % a zároveň ke zvýšení motivačních složek mzdy (výkonová odměna, zvláštní odměna, osobní příplatek) a dále také k navýšení některých příplatků nad rámec zákoníku práce. S ohledem na nutnost zvýšit atraktivitu zaměstnání u SŽDC na trhu práce došlo k navýšení náborového příspěvku pro nejvíce nedostatkové profese (elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení, návěstní technik, výpravčí a zaměstnanec s licencí strojvedoucího). Dále bylo dohodnuto vyplacení mimořádné odměny ve výši 9 000 Kč, a to v prosinci se mzdou za měsíc listopad 2018.

V pátek 14. 12. 2018 proběhne technické čtení uzavřené 2. změny podnikové kolektivní smlouvy a jednání o podobě zásad fondu kulturních a sociálních potřeb a dalších potřebných příslušných souvisejících dokumentů pro rok 2019. Podniková kolektivní smlouva bude zveřejněna po technickém čtení.

 

1. Tarifní mzdy + 5,5 %

2. Osobní příplatek + 0,5 %, nová pásma 9 a 10 po 35 a 40 odpracovaných letech

Článek 34: Výkonová odměna

 • 3. a) 5,0 % tarifní mzdy a odpracovanou hodinu
 • 3. b) seznam pracovišť 2018 bez stanic Ostrava-Svinov a Břeclav, rozpětí 5 - 20 % tarifní mzdy
 • 4. objem mzdových prostředků bez OON pro výplatu VO musí činit 5,7 %

Článek 19 - Příplatek za dělenou směnu

 • ve znění roku 2018

Článek 39 - Zvláštní odměna

 • 2. 500 Kč za komerční odbavení, všichni držitelé licence strojvedoucího, signalisté Brno hl. n.
 • 400 Kč zvláštní odměny do každého TS (1% objemu MOON roku 2018)

Článek 40 - Odměna při významném životním výročí a prvním skončení pracovního poměru

 • ve znění roku 2018

Příloha č. 2.1

 • 3. Odměna z dohody pro pracovníka dozoru 86, 90, 94 Kč/hod.
 • 4. Příplatek za práci přesčas dle roku 2018
 • 5. Příplatek za práci v noci 12 % průměrného výdělku, minimální sazba 17 Kč
 • 6. Příplatek za práci o sobotách a nedělích 12% průměrného výdělku, minimální sazba 17 Kč
 • 8. Příplatek za režim práce dle roku 2018
 • 11. Odměna za pracovní pohotovost dle roku 2018

Příloha č. 3

 • stravenky v nominální hodnotě 110 Kč u zaměstnanců při směně dlouhé 12 a více hodin (s vyjímkou zaměstnanců s pružnou pracovní dobou)
 • stravenky v nominální hodnotě 90 Kč u ostatních zaměstnanců

Jednorázová mimořádná odměna generálního ředitele za měsíc listopad: navýšení na 9 000 Kč.

Navýšení + 7,55 %, nárůst do tarifu + 5,5 %.

Deváté jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy po 1. 1. 2019 se konalo v sídle zaměstnavatele.

Zaměstnavatel předložil nový návrh:

 • Navýšení výše tarifních mezd o 3 %;
 • Objem nového druhu zvláštní odměny na zvýšení motivace ve výši 1 %;
 • Navýšení disponibilního objemu na výkonové odměny na 6 % tarifních mezd;
 • Nové sazby odměny z dohody pracovníku dozoru (sazba A 86 Kč/hod, sazba B 90 Kč/hod, sazba C 94 Kč/hod);
 • Navýšení minimální hodinové sazby příplatku za práci v noci a příplatku za práci o sobotách a nedělích na 17 Kč/hod (výše procentní sazby – 11 % průměrného výdělku se nemění);
 • Poskytnutí jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2018 zaměstnancům SŽDC ve výši 3 750 Kč.

Odborové organizace na návrh zaměstnavatele nepřistoupily a nadále požadují nespojovat jednorázovou mimořádnou odměnu s objemem mzdových prostředků pro rok 2019 a trvají na svém stanovisku z předchozích jednání.

Po přestávce zaměstnavatel předložil nový návrh 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019, která se týká změny článku č. 42 přílohy č. 2 a má účinnost do 31. 12. 2018. Návrh obsahoval možnost výplaty části mzdy za měsíc prosinec 2018 v dřívějším termínu, než je do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Zaměstnavatel vysvětlil, že část mzdy (cca 70% tarifní mzdy, osobního příplatku a služebního příplatku; u zaměstnanců se smluvní mzdou se bude postupovat obdobně formou individuální dohody se zaměstnanci) za měsíc prosinec 2018 by byla vyplacena na konci měsíce prosince 2018 a zbývající část čisté mzdy by byla vyplacena do 15. 1. 2019. Zaměstnavatel dále navrhl v této souvislosti vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2018 zaměstnancům SŽDC, za obvyklých podmínek, ve výši minimálně 4 000 Kč.

Po přestávce odborové organizace návrh zaměstnavatele přijaly a došlo k podpisu 1. změny. Zároveň vyzvaly zaměstnavatele k zajištění dostatečné informovanosti zaměstnanců o tom, že částka mzdy vyplacená na konci měsíce prosince 2018 je pouze částí mzdy za měsíc prosinec 2018.

Zaměstnavatel zajistí informování zaměstnanců standardními způsoby.

Sjednáním 1. změny PKS pokračují smluvní strany v kolektivním vyjednávání o 2. změně PKS (tj. nové odměňování, stravování, atd. s účinností od 1. 1. 2019).

Byla podána informace o zahájení průzkumu zájmu o kondiční pobyty v roce 2019 (termín pro realizaci v organizačních složkách je do 11. 1. 2019). Průzkum proběhne bez výběru lokalit (budou známy po ukončení výběrového řízení). I v následujícím roce bude možnost navýšeného množství procedur zaměstnanců – pojištěnců zdravotní pojišťovny 211 (ZP MV ČR).

Další termín kolektivního vyjednávání o 2. změně PKS SŽDC je v pondělí 10. 12. 2018 v sídle zaměstnavatele.