První letošní jednání Rady ČMKOS se konalo „hybridním“ způsobem, část členů byla přítomna presenčně v sídle ČMKOS a druhá část v on-line režimu pomocí MS Teams. Na programu jednání byla informace o probíhající diskusi nad platy zaměstnanců ve státní sféře, otázky týkající se vývoje kolektivního vyjednávání u podniků, kde nebyla od minulé Rady ČMKOS kolektivní smlouva nebo smlouva vyššího stupně sjednána. Hovořilo se o vývoji a růstu inflace, nedostatku pracovních sil na tuzemském trhu práce a plánovaném „importu“ zaměstnaneckých sil z asijských zemí a Kuby. Dále aktivně probíhá příprava na Sjezd ČMKOS, který se bude konat v dubnu 2022 na Olšance, kde se bude volit nové vedení nejsilnější odborové centrály.

Dnes dne 14. 1. 2022 došlo při společném jednání OC a zaměstnavatele ke sjednání Zásad FKSP (Rámcových i Centrálních) pro rok 2022. Bylo dohodnuto, že bude ustanovena pracovní skupina, která bude mít za cíl dohodnout parametry a podmínky přijetí zaměstnanecké digitální karty pro rok 2023.

Zaměstnavatel okomentoval záměr na sjednání 2. změny PKS pro rok 2022, který se bude týkat stanoveného nároku dovolené dle PKS v kalendářním roce a reálného čerpání dle skutečně odpracované doby. Kolektivní vyjednávání bude zahájeno předložením písemného návrhu. V on-line formě se bude konat dne 21. 1. 2022. 

Na jednání byla sjednána trojdohoda mezi OC, SŽ a ČD Travel (která zastupuje další vyjmenované CK) pro zajištění dotované rekreace z C-FKSP na rok 2022. Zaměstnanci SŽ mohou žádat o příspěvek na rekreaci dle zveřejněné nabídky od 15. 1. 2022 na portále STKR.

V rámci diskuse se řešila problematika povinného plošného testování ve firmách od 17. 1. 2022 včetně očekávaného výsledku dnešního jednání vlády ČR k pracovní karanténě.

20220114 111511

Dnes dne 12. 1. 2022 se konalo společné jednání zástupců odborových svazů a ředitele OŘ Ostrava Ing. Macha, který se zúčastnil se svými kolegy. Za odborové svazy byli přítomní zástupci OSŽ, ADP a UŽZ.

V úvodu byla zrekapitulována geneze integrace OŘ Olomouc OŘ Ostrava do jedné organizační jednotky. Pan ředitel představil své priority v dalším období, vyzval k vzájemnému aktivnímu a serióznímu sociálnímu dialogu.

V dalším bloku vystoupili náměstci ředitele pro řízení provozu, infrastruktury a obchodní činnosti, kteří prezentovali své úseky a jednotný postup v organizačních záležitostech mezi odbory a zaměstnavatelem.

Následovalo představení odborové organizace ADP včetně přítomných zástupců (Olgy Zemanové, Petra Fučíka a předsedy ADP Ing. Zazvonila).

V závěru jednání byly odborovým svazům předloženy písemné materiály k projednání.

20220112 125713

Diskuse nad Zásadami FKSP stále není ukončena, ale velmi často se na nás obracejí zaměstnanci Správy železnic, že nemají dostatek informací o produktu zaměstnanecké digitální karty, která byla v návrhu zaměstnavatele pro rok 2022.

Důvody zavedení:

Vzhledem k nezpochybnitelnému faktu, že rozpočet FKSP je tvořen určeným procentem ze mzdových nákladů všech zaměstnanců naší organizace za předchozí rok, včetně zůstatků z minulých období, je naprosto legitimní, aby každý „jeden“ zaměstnanec Správy železnic měl rovnocenný a nediskriminační přístup k tomuto fondu a příspěvku. Společnost zaměstnává více jak 17 000 zaměstnanců, kteří mají jedinečné potřeby a zájmy, včetně trávení volného času či dovolené. Všichni nemohou reprezentovat železnici ve sportovních nebo uměleckých disciplínách, které se financují z rozpočtu C-FKSP v rámci USIC nebo FISAIC a jsou značně nákladné, především na mezinárodní úrovni. Mnoho zaměstnanců se stará o své rodiče nebo hospodářství, mají chaty nebo chalupy a nevyužijí dotované rekreace organizované společností ČD Travel a dalšími CK. Příspěvek na dovolenou na chatě, chalupě na vodě či na kole se neposkytuje. To vše je dáno vyhláškou o FKSP.

Otázkou zůstává, co nabízí zaměstnavatel těmto zaměstnancům, kteří ze svých mezd tvoří fond FKSP? Mohou se zúčastnit hromadně pořádaných kulturních nebo sportovních akce, mohou být dárci krve a krevních derivátů či kostní dřeně, pak mohou získat příspěvek za jednotlivá ocenění. Mohou získat příspěvek na stravování ke stravenkovému paušálu či e-stravence, myslí se na sociální výpomoci v tíživých situacích (dlouhodobá nemoc, úmrtí v rodině apod.), vitamínové prostředky, a tím výčet možností de facto končí.

Primární myšlenkou bylo zavést takový produkt, který umožní každému jednomu zaměstnanci, alespoň v nějaké minimální hodnotě, disponovat s prostředky FKSP podle určených pravidel, ale podle svého uvážení bez další agendy (žádosti, formuláře, administrace v STKR, razítka, atd.). Na stole byla dvě alternativní řešení.

Příspěvek zaměstnavatele plošně pro všechny zaměstnance (hrazeno z C-FKSP) nebo selektivně pro jednotlivé organizační jednotky, které se dohodnou se sociálními partnery (OŘ, CDP, SŽG, SS, SŽE, HZS atd.). Toto ustanovení by bylo v Rámcových zásadách zakotveno a v rámci sociálního dialogu na OJ nebo OS buď přijato nebo neakceptováno.

Forma digitální karty:

Zaměstnanecká digitální karta funguje na principu digitální peněženky a může být koncipována jako platební prostředek pro stravování (e-stravenka) a benefitní karta, každá s oddělenou peněženkou v jedné kartě (příspěvek na stravování nelze použít na nic jiného než hotové jídlo a potraviny). Platby lze provádět i v mobilním telefonu nebo tabletu na platformě Apple PayGoogle Pay s funkcí aktuálního stavu zůstatku.

Využití karty:

Benefitní karta může být využívána v souladu s vyhláškou o FKSP k platbám u obchodníků a služeb, které jsou smluvními partnery. Jedná se o sítě lékáren, knihkupectví, očních optik, provozovatele masáží, solárií, posiloven, jógy, bazénů, lázeňských zařízení, kulturních zařízení – kin, divadel, koncertních těles, zoologických zahrad, hradů a zámků, kulturních festivalů, koncertů, muzikálů, cestovních kanceláří aj.

Nevýhody karty:

Ano, karta svým způsobem částečně potlačuje kolektivní spolurozhodování o využití zdrojů z rozpočtů FKSP (na úrovni C-FKSP i na OJ). Na druhou stranu v případě akceptace a dané limitní sumy, lze uspokojit tímto benefitem všechny zaměstnance v dané organizační jednotce nebo úplně všechny zaměstnance SŽ v případě příspěvku z Centrální části FKSP. 

Každý jeden zaměstnanec by měl svobodnou volbu, jakým způsobem naloží s příspěvkem zaměstnavatele bez dalších administrativních úkonů. Případným zavedením tohoto benefitu by bylo umožněno čerpání i na dosud pořádané akce, příspěvky na stravu či sociální výpomoci, ovšem pouze do výše rozpočtovaných prostředků. Pokud se odborové svazy odpovědně postaví k této problematice, ocení to nejen jejich členové, ale všichni zaměstnanci. 

Závěr:

Tento příspěvek byl zveřejněn na základě opakovaných žádostí o detailnější rozbor dlouhodobě vedených debat v rámci odborových svazů a zaměstnavatele. Současný stav je z dlouhodobého hlediska neudržitelný a moderní společnost, kterou Správa železnic v mnoha aspektech zcela jistě je, by měla akcentovat nejen digitalizaci, ale také potřeby zaměstnanců ve volném čase a nabídnout tento benefit všem bez výjimky.

Volební kongres Regionální organizace ADP CDP Přerov se uskutečnil ve čtvrtek 6. 1. 2022 v Přerově. Hosty a zároveň členy volební komise bylo předsednictvo ADP. V úvodu předseda Ing. Zazvonil poděkoval všem přítomným za účast a členům RV za práci v minulém období. Pohovořil o výsledcích včerejšího jednání nad FKSP. Členové kladně hodnotili snahu ADP o zavedení benefitní karty, která prozatím nenašla dostatek příznivců ze strany odborových svazů a po posledním jednání ani zastání u zaměstnavatele. 

Po nezbytných procedurách se uskutečnily volby do RV ADP CDP Přerov, kam byli zvoleni tři členové ADP - Kamil Franek, Veronika Kmecová a Jiří Mutl. Následně se uskutečnila volba předsedy, kterou obhájil Kamil Franek, místopředsedsedkyní byla zvolena Veronika Kmecová a členem Výkonného výboru ADP Jiří Mutl.

Dne 8. února se budou konat volby do RO ADP Ostrava, která bude v sobě integrovat zaměstnance a členy ADP bývalého OŘ Olomouc a Ostrava.

Dnes ve středu 5. ledna 2022 se konalo na platformě MS Teams společné jednání zástupců OC a zaměstnavatele s cílem nalézt shodu a řešení nad Zásadami FKSP. V úvodu ředitel O10 Ing. Koucký zrekapituloval dosavadní vývoj a postoj jednotlivých OC k dané problematice. Následně předložil za zaměstnavatele nový návrh, který částečně reflektoval na požadavky odborů, v některých bodech zachování status quo (rok 2021), v ostatních zhoršení parametrů pro zaměstnance. Zásadní byl však myšlenkový posun, opustit myšlenku zavedení zaměstnanecké digitální karty pro rok 2022! Zaměstnavatel navrhl sestavit pracovní skupinu, která se bude zabývat touto myšlenkou pro případnou implementaci v roce 2023.

Stanoviska odborových organizací nebyla ve shodě i po předložení posledního návrhu, takže Zásady FKSP (Rámcové), ani C-FKSP nejsou k dnešnímu dni sjednány. Z tohoto důvodu nemohou být započaty diskuse nad Zásadami FKSP na OJ SŽ. Jediný odborový svaz, který nesouhlasil s vypuštěním bodů týkajících se zaměstnanecké digitální karty byl OS ADP, který kritizoval zcela zbytečnou časovou dotaci k diskusi nad zavedením nového benefitu v rámci Správy železnic. Předseda ADP Ing. Zazvonil označil stažení návrhu za promarněnou příležitost zúčastněných a minimálně jako morální újmu pro všechny zaměstnance SŽ. Nepochopitelný obrat v postoji zaměstnavatele nebyl na jednání okomentován.

Další informací byl proces VZ na realizaci KOP v roce 2022, kde došlo ve výběrovém řízení k doručení jedné nabídky, která zcela nesplnila formální náležitosti. Subjekt byl vyzván k doplnění náležitostí do termínu 20. 1. 2022. Do této doby nemůže být sjednána smlouva a realizovány KOP pro zaměstnance SŽ s nárokem v roce 2022.

V závěru jednání došlo k ujištění sociálních partnerů, že zaměstnavatel bude postupovat v souladu s rozhodnutím vlády ČR ohledně povinného testování ve firmách od 17. 1.2022, které bylo v odpoledních hodinách ze strany premiéra a ministra zdravotnictví na tiskové konferenci okomentováno. Ing. Koucký garantoval dostatečný počet zásob antigenních sad k testování všech zaměstnanců bez výjimky 2x týdně minimálně pro měsíc leden.

Na jednání vystoupila ředitelka ČD Travel Mgr. Jíšová, která pohovořila o roku 2021 a dopadu epidemiologických opatření na cestovní ruch. Současně vyzvala k rozumnému dialogu ohledně FKSP a projevila přání na brzké sjednání Zásad FKSP včetně vícestranné dohody mezi SŽ, OC a ČD Travel jako garantem pro ostatní smluvní CK pro účely realizace rekreací z C-FKSP v roce 2022.

Další společné jednání v online formě se uskuteční v pátek 14. 1. 2022.

20211225 144053

Rád bych všem našim členům, příznivcům, kolegyním, kolegům a přátelům popřál jménem odborového svazu ADP klidné prožití vánočních svátků se svými blízkými a do nového roku 2022 mnoho zdraví, více vzájemné tolerance a naději v lepší budoucnost. 

Jan Zazvonil, předseda ADP

20211223 161225