Regionální výbor ADP Brno zve všechny členy Regionální organizace Brno na listopadové setkání, které se uskuteční dne 29. 11. 2018 od 14 hodin v salonku restaurace Bogota v Brně. Za účasti členů předsednictva dojde k seznámení členské základny s aktuální situací v naší organizaci a s průběhem kolektivního vyjednávání. Dalším bodem je volba předsedy Regionálního výboru ADP Brno. Závěr bude patřit diskusi o aktivitách a dalším směřování naší organizace a podnětům členů ADP.

Těšíme se na Vaši účast.

Na pátém jednání předložil zaměstnavatel nový komplexní návrh, který obsahoval:

1. Kondiční pobyty ve stavu roku 2018

2. Zvýšení počtu pásem osobních příplatků dle požadavku OC o dva, tj. od 35 let do 40 let a od 40 let, zvláštní odměny pro všechny zaměstnance odměňované tarifní mzdou, navýšení sazby tarifních stupňů, navýšení použitelného objemu pro výkonové odměny a zavedení rizikového příplatku pro zaměstnance HZS, kteří alespoň jednou v kalendářním měsíci byli na výjezdu. Návrh zaměstnavatele znamenal v souhrnném objemu navýšení MOON o cca 3 %.

OC odsouhlasily dnešní návrh zaměstnavatele na navýšení počtu pásem osobního příplatku a navýšení sazeb v každém pásmu o 0,5 % (odpovídá původnímu protinávrhu OC). Dále je otevřena otázka použití sazby B.

Po nesouhlasném stanovisku OC k ostatním bodům návrhu zaměstnavatele (požadavek na přeřazení 4 profesí z periody 3 let do periody 2 let a nesouhlas jedné odborové organizace se spoluúčastí účastníka 100 Kč/pobytový den) byl předložen další návrh zaměstnavatele, který obsahoval:

1. Kondiční pobyty v rozsahu 2018 + přeřazení 4 profesí (dispečer ŽDC, vedoucí dispečer, operátor železniční dopravy a provozní dispečer) do dvouleté periody při splnění podmínky práce ve vícesměnném pracovním režimu a zachování finanční spoluúčasti účastníka 100 Kč/pobytový den.

2. Zavedení zvláštní odměny pro všechny zaměstnance odměňované tarifní mzdou, navýšení sazby tarifních stupňů, navýšení použitelného objemu pro výkonové odměny a zavedení rizikového příplatku pro zaměstnance HZS, kteří alespoň jednou v kalendářním měsíci byli na výjezdu.

Na konci jednání došlo ke shodě nad novou podobou kondičních pobytů v roce 2019 dle druhého návrhu zaměstnavatele. U ostatních (finančních) bodů nedošlo k výraznému sblížení představ jednajících stran.

Další termín kolektivního vyjednávání je v pondělí 19. 11. 2018 v sídle zaměstnavatele.

Na dnešním čtvrtém jednání předložil zaměstnavatel komplexní návrh, který obsahoval:

1. Kondiční pobyty ve stavu roku 2018
2. Zvýšení počtu pásem osobních příplatků dle požadavku OC o dva, tj. 35 let a od 40 let, zvláštní odměny pro všechny zaměstnance odměňované tarifní mzdou, navýšení sazby tarifních stupňů, navýšení použitelného objemu pro výkonové odměny

Návrh zaměstnavatele znamenal v souhrnném objemu navýšení MOON o 2,42%.

Odborové organizace návrh nepřijaly a nadále zůstávají jednotlivá ustanovení předkládaná v návrhu zaměstnavatele v rozporu.

V rámci jednání byla vedena diskuze o výčtu pracovišť se zvýšenou náročnosti dle článku 34 přílohy č. 2 PKS SŽDC, odst. 3 písm. b) – nedošlo ke shodě.

Došlo ke shodě nad textem přílohy č. 5 Náborový příspěvek dle návrhu zaměstnavatele 1. změny PKS a k navýšení jeho výše na 50 000 Kč, resp. 80 000 Kč.

Další termín kolektivního vyjednávání je v úterý 13. 11. 2018 v sídle zaměstnavatele.

K 31. 12. 2018 zanikne všech 35 Provozních obvodů a k 1. 1. 2019 vzniknou nové obvody v jiných geografických polohách v celkovém počtu 23. Více v samostatném článku Počáteční fáze koncepčních změn v řízení provozu byla zahájena.

Mapa ke stažení v PDF:

Oblastní ředitelství Praha - PO Praha, Beroun, Kralupy nad Vltavou, Nymburk, Kolín

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem - PO Ústí nad Labem, Děčín, Most, Karlovy Vary

Oblastní ředitelství Plzeň - PO Plzeň, Tábor, České Budějovice

Oblastní ředitelství Hradec Králové - PO Hradec Králové, Liberec, Turnov, Česká Třebová

Oblastní ředitelství Brno - PO Brno, Jihlava, Břeclav

Oblastní ředitelství Olomouc - PO Olomouc, Valašské Meziříčí

Oblastní ředitelství Ostrava - PO Ostrava, Český Těšín

Ve čtvrtek 8. 11. 2018 se konalo v sídle zaměstnavatele pravidelné jednání Výkonného výboru ADP. Informace z kolektivního vyjednávání přednesl předseda ADP. O zhodnocení kampaně „Konec levné práce“ organizované ČMKOS pohovořil Daniel Linc, který se závěrečné konference zúčastnil. V průběhu jednání se dostavil generální ředitel SŽDC, Bc. Jiří Svoboda, MBA, který seznámil přítomné členy výboru a předsedy RO ADP s aktuální problematikou u SŽDC. Diskutovalo se odměňování, přesčasové práce nebo návrhy zaměstnavatele v souvislosti s připravovanou novelizací Katalogu prací. Vedení ADP sdělilo generálnímu řediteli, že očekávání zaměstnanců jsou při letošním kolektivním vyjednávání značná i v souvislosti s fází hospodářského cyklu, ve kterém se ekonomika ČR nachází. Shoda panovala nad zlepšením komunikace v rámci SŽDC a snahou bude dostat podnik ve střednědobém horizontu mezi „top zaměstnavatele“. Po odchodu generálního ředitele se pokračovalo v diskusi s cílem nalézt optimum, které bude akceptovatelné pro všechny strany. V závěru jednání byly schváleny úkoly pro jednotlivé členy, které budou následně vyhodnoceny na příštím jednání dne 20. 12. 2018. V odpoledních hodinách se zúčastnil předseda a místopředseda ADP slavnostního vyhlášení výsledků osmého ročníku „Tým SŽDC“ v Obecním domě v Praze.