Všem našim členům, kolegům a partnerům, přeji za Alianci drážního provozu krásné vánoční svátky, pokud možno bez negativních emocí a zbytečného stresu, neboť závěr roku je vždy náročný i na psychiku každého z nás.

Věřím, že si sváteční období užijete v blízkosti svých rodin či přátel, s úsměvem a dobrou náladou. Všem, kteří budou konat dopravní službu přeji klidné směny bez mimořádností a narušení grafikonu.

Ing. Jan Zazvonil – předseda ADP

Dne 20. 12. 2018 se v odpoledních hodinách konalo jednání Výkonného výboru ADP rozšířené o předsedy regionálních organizací ADP z celé republiky. V úvodu předseda pohovořil o výsledku kolektivního vyjednávání a podrobně okomentoval uzavřenou 1. a 2. změnu PKS SŽDC 2018 – 2019. Následovala informace o výsledku jednání k Zásadám FKSP pro rok 2019, které byly sjednány v dopoledních hodinách v sídle SŽDC. Definitivně byl schválen Termínový kalendář jednání Výkonného výboru a předsednictva ADP pro rok 2019. Písemně předložený návrh rozpočtu ADP na rok 2019 byl po dílčích návrzích na úpravu jednomyslně schválen. V rámci diskuse se řešila problematika Kvalifikačního katalogu, kde mají odborové organizace předložit své návrhy do 31. 12. 2018. Návrh za ADP je připravený, ještě probíhá testování kritérií, aby návrhy řešení byly zcela objektivní. Výkonný místopředseda Petr Fučík pohovořil o poslední Radě ČMKOS a úkolech na následující období roku 2019.

V závěru poděkoval předseda všem přítomných za iniciativní přístup a obětavou práci pro ADP,  popřál krásné a klidné vánoční svátky a mnoho zdraví v novém roce 2019.

Senát proti zdraví zaměstnanců

Českomoravská konfederace odborových svazů od roku 2008, kdy byla zavedena tzv. karenční doba, upozorňuje na její velmi negativní sociální a zdravotní dopady na zaměstnance.

Dnešní rozhodnutí Senátu ČR nepodpořit její zrušení, je plivnutí do tváře zaměstnanců. Senátoři, kteří proti zrušení neplacení prvních tří dnů nemoci zvedli ruku, vyslali jasný vzkaz, že je vůbec nezajímá tíživá situace zaměstnaných lidí v době, kdy onemocní.

„Poznatky, které máme z odborových organizací z firem, jednoznačně hovoří o tom, že lidé počátek nemoci přecházejí, léčí se sami, berou si dovolenou. Finanční dopad neplacení prvních tří dnů nemoci způsobuje strach být nemocen a léčit se. Je s podivem, že senátory nezajímají finanční dopady nemoci na lidi s nižšími a průměrnými příjmy. Podle společnosti Trexima například zaměstnanec s hrubou průměrnou mzdou 20 tisíc korun přijde za pět dní nemoci o 2610 korun. To je velmi citelný zásah do jeho rozpočtu. Názor, že karenční doba je dobrým opatřením proti zneužívání nemocenské, je ten nejhloupější argument,“ uvedl předseda ČMKOS Josef Středula. „Je to velmi špatný signál veřejnosti i vzhledem k tomu, že Senát dlouhodobě toleroval pouhou omluvu v době dlouhodobé nemoci senátora. Věřím, že Poslanecká sněmovna tuto chybu senátorů napraví,“ dodal Josef Středula.

Poslední jednání odborových centrál a zástupců zaměstnavatele na úrovni GŘ SŽDC v letošním roce se konalo dne 20.12.2018. Hlavním bodem programu bylo dosažení shody při projednávání Rámcových zásad FKSP na rok 2019.

Zástupci ADP deklarovali nutnost změny v čerpání příspěvku na dotovanou dovolenou z C-FKSP a úpravu textu, která by následně umožnila všem zaměstnancům SŽDC příspěvek na individuální tuzemský nebo zahraniční pobyt dle svobodné volby dodavatele z oblasti cestovního ruchu, což současná praxe neumožňuje. V rámci interních diskusí ve svazu i se zaměstnavatelem, byly Rámcové zásady FKSP na rok 2019 podepsány všemi sociálními partnery působícími u SŽDC, s požadavkem ADP, aby v průběhu roku 2019, došlo k nalezení optimálního řešení dané problematiky u dotované rekreace. Souhlasným stanoviskem a připojením podpisu nebudou žádnému zaměstnanci kráceny příspěvky na penzijní případně životní pojištění od zaměstnavatele, nebude ohroženo čerpání sociálních výpomocí pro zaměstnance v tíživé životní situaci apod. Nyní je na zástupcích odborů na úrovni organizačních jednotek zaměstnavatele jakým způsobem budou nastavena pravidla pro čerpání FKSP v dané OJ. Tam se bude rozhodovat o výši příspěvku na stravenku, o rozpočtování příspěvku na dovolenou, o příspěvku na bezplatné dárcovství krve (Jánského plakety, či kříže), plánu akcí hromadných či individuálních v oblasti kultury a sportu.

Jako další bod programu byl předložen k projednání návrh Pokynu GŘ č. 1 /2019, který je novým dokumentem, který zpřesňuje a definuje cílový stav u SŽDC v oblasti dálkového řízení. Vychází z pokynu č. 9/2013, který tuto problematiku před lety řešil. Nově je definováno integrované dispečerské pracoviště, které v sobě zahrnuje pracoviště PPV, regionální dispečerské pracoviště či místní pracoviště pro např. práci v uzlech. Podrobná mapa sítě, je k dispozici ke stažení zde.