fksp

Odborová organizace ADP v rámci připomínkového místa jako člen ČMKOS má možnost se vyjádřit k novele právního předpisu, který je aplikován také u SŽDC. V současné době se Správa železniční dopravní cesty řídí na základě přechodného ustanovení (§16) Vyhl. č. 114/2002 Sb., zrušenou Vyhláškou č. 310/1995 Sb. Z tohoto důvodu státní podniky nemohou aplikovat v plném rozashu Vyhlášku č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů a často docházelo k nejasnostem ve výkladu jednotlivých ustanovení. Návrh MF ČR chce tento právní stav napravit návrhem vyhlášky, která má za cíl sjednocení pravidel a zásad hospodaření s fondem, včetně zavedení nových ustanovení, které jsou aktuálně poptávány ze strany zaměstnavatelských subjektů, odborů i zaměstnanců. Navrhovaná účinnost právního předpisu je od 1. 1. 2020, což bude mít po ukončení meziresortního připomínkového řízení vliv na již sjednané Zásady FKSP u SŽDC. V novele je kladen akcent na postavení státních podniků jako takových v rámci tvorby a hospodaření s fondem.

Významné změny jsou ve vyšším plnění, především při sjednávání sociálních výpomocí a zápůjček, příspěvku na penzijní připojištění, nově příspěvku na dopravu do zaměstnání, pořízení smutečního věnce či kytice v případě úmrtí zaměstnance. Nově definuje příspěvek na vitamínové prostředky, dioptrické brýle, kontaktní čočky, dentální hygienu a jinou zubařskou péči včetně očkování či příspěvku na úhradu tištěných knih.

Dne 1. listopadu 2019 pokračovalo jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 v sídle organizace i za účasti náměstka generálního ředitele pro ekonomiku Ing. Aleše Krejčího.

V úvodu jednání proběhlo jednání o 3. změně podnikové kolektivní smlouvy na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019, kdy zaměstnavatel navrhl novou výši příspěvku na dopravu. Doposud nedošlo ke shodě. Zároveň proběhla diskuze o stavu jízdních výhod, zástupci zaměstnavatele apelovali na zvolení takových postupů, aby nedošlo k poškození dobrého jména železnice v očích veřejnosti.

Zaměstnavatel předložil návrhy na navýšení dohod pracovníka dozoru, na navýšení příplatku za práci v noci, na výrazné navýšení příspěvku na čištění OOPP a stejnokrojů a úpravu textace v oblasti očkování zaměstnanců a zvláštního ustanovení pro odměňování zaměstnanců HZS. K dohodě došlo pouze u ustanovení pro odměňování zaměstnanců HZS.

Další termín kolektivního vyjednávání je v pátek 15. listopadu 2019 v Praze.

Zaměstnanecké jízdné IDS JMK
České dráhy nebudou uznávat zaměstnanecké jízdné zaměstnanců IDS JMK v rychlících integrovaných do IDS JMK. V nich bude platit pouze zaměstnanecké jízdné ČD. ČD souhlasí s uznáváním jízdních dokladů v osobních a spěšných vlacích v rámci území IDS JMK i na území jiných krajů, které jsou zahrnuty do IDS JMK (příhraniční oblasti JMK).

Režijní výhody zaměstnanců ČD případně dalších organizací (SŽDC)
Oběma stranami bylo navrženo uznávání režijních výhod ve všech vlacích na území JMK za předpokladu, že ČD uhradí JMK 1500 Kč za každý prodaný časový příplatek k režijce ČD pro platnost ve vlacích JMK. Zaměstnanecké jízdné jen pro zaměstnance ČD a jen pro vlaky ČD zůstane i nadále v nabídce v cenách 480 Kč pro zaměstnance a 990 Kč pro rodinné příslušníky. Jihomoravskému kraji bude ze strany Českých drah uhrazena reálná částka podle počtu prodaných jízdenek.

Dnes v odpoledních hodinách proběhlo pracovní jednání v budově Ministerstva dopravy nad dalším postupem v oblasti jízdních výhod ve vztahu k objednavatelům dopravy na úrovni krajských samospráv. V úvodu požádal 1. náměstek ministra dopravy Ing. Čoček, Ph.D o vyjádření odborů k problematickému ustanovení paragrafu 5 – Zmocňovací ustanovení, odst. 3 „Tarifu". Na základě zpracovaného právního náhledu k danému tématu a po diskusi s přítomnými zástupci OC bylo přislíbeno konání ministerstva dopravy, takovým způsobem, že tento týden bude zaslán dopis na Jihomoravský kraj s právním výkladem včetně odůvodnění.

V pátek se má uskutečnit společné jednání ČD jako nositele jízdních výhod se zástupci JMK. O výsledcích jednání budou zástupci odborů informování jak bylo přislíbeno Ing. Dvořákem místopředsedou představenstva ČD a. s.

 Resized 20191022 154106 916