Vážené kolegyně, vážení kolegové,
přijďte podpořit demonstraci Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), která se uskuteční dne 8. 10. 2022 od 12.05 na Václavském náměstí v Praze.

ČMKOS od začátku letošního roku vyzývá Vládu ČR, aby neignorovala vývoj inflace a raketový růst cen a přijímala taková opatření, která rodiny i firmy ochrání před jejich negativními dopady.

Na požadavky a výzvy k aktivnímu řešení složité situace vláda reagovala jen částečně, a navíc s velkým zpožděním a zcela nedostatečně. Nezvládnutí řešení inflace a energetické krize ve srovnání s okolními zeměmi vede k výraznému poklesu životní úrovně v České republice. Dejme společně jasně najevo, že odmítáme takové nekompetentní vládnutí.

Co mimo jiné požadujeme?
• okamžité zastropovaní ceny energií na straně výrobce, nikoliv zákazníka;
• cenovou kontrolu u produktů pro základní potřebu, zejména potravin;
• národní protikrizový plán připravený ve spolupráci se sociálními partnery;
• zastavení dalšího poklesu reálných mezd a platů v roce 2023.

Není v pořádku, aby v zemi, ve které jsou jedny z nejnižších mezd v Evropě, byli její zaměstnanci, důchodci a některé firmy ponecháni bez účinné pomoci, když většina evropských zemí svým občanům již od jara letošního roku pomáhá. Není v pořádku, abychom čekali další měsíce, než se Vláda ČR rozhodne přijmout opatření, která jsou vágní a nedostačující.

Nesmíme dopustit, aby se Česká republika stala zemí, ve které k důstojnému životu bude stále více lidí muset žádat o sociální dávky. Nízké mzdy a snižování spotřeby nejsou správnou cestou. Pokud člověk poctivě pracuje, měl by dosáhnout na zajištění důstojných životních podmínek.

Většina z nás současný růst cen stále ještě zvládá, proto někteří nepovažují za nutné se nyní ozvat. Pokud se ale neozveme teď, může být pozdě.

Pojďme společně vzkázat vládě, že nechceme, aby se lidé v České republice propadali do chudoby.
Pojďme společně podpořit požadavky ČMKOS a jejích členských odborových svazů napříč obory.
Každá vláda se chová jen tak, jak jí to občané dovolí.

Jaký je cíl kolektivního vyjednávání?

Dosáhnout shody nad textem a parametry v jednotlivých ustanoveních se zaměstnavatelem, ale i s ostatními odborovymi svazy. Jednání o budoucí podobě kolektivní smlouvy je v letošním roce mnohem složitější než v minulých letech. Zaměstnanci mají veliká očekávání a přejí si co nejlepší výsledek, ale jaký by měl vlastně být? Za náš odborový svaz ADP bylo stanoveno několik zásadních pilířů s cílem jich dosáhnout.

Výluky dopravní služby či pracovník dozoru

První pilířem je problematika "střežení pracoviště", kde rozhodně nedochází ke sladění pracovního a osobního života. Pokud máme na síti desítky pracovišť, kde je omezen výkon práce na dobu tří, pěti i více hodin je to velký problém. Tato doba se nezapočítává do pracovní doby a zaměstnanci si ji musí napracovat. Problémy přináší i tzv. druhé střežení, které požadujeme z textu zcela vypustit

Jízdní výhody a nové smlouvy s objednateli

Druhý pilíř je příspěvek na dopravu, který by měl být zvýšen z důvodu dlouhodobě vysokých cen paliv, avizovaného zdražení tarifů v osobní dopravě (týká všech zaměstnanců, kde se neuznávají jízdní výhody ČD). Cena prolongačního kupónu také poroste a v tomto ustanovení PKS je prostor, jak všem zaměstnancům Správy železnic nabídnout benefit, který alespoň částečně reflektuje na současný stav a částečně eliminuje náklady spojené s dojížděním do zaměstnání.

Zmražené smluvní mzdy a vliv přesčasové práce

Třetí pilíř je výše tarifnich mezd a výše objemu mezd smluvních. Reálný pokles mezd je patrný, ale nelze se spokojit s konstatováním, že výše těchto mezd musí korelovat s výší mezd u ČD a.s. Správa železnic má odlišné financování, hospodaření, právní formu i náplň činnosti. Pokud chce managemet zabránit exodu zaměstnanců ve vysoce kvalifikovaných činnostech musí nabídnout odpovídající mzdové ohodnocení očištěné od přesčasové práce, kterou je trend růstu nominálních mezd negativně ovlivněn. 

Po včerejším kolektivním vyjednávání jsme opět na začátku a budeme aktivně hledat cesty jak dosáhnout shody, ale bude zapotřebí mnoho trpělivosti a především podpory od Vás zaměstnanců. 

386f831e5778a038e052896e3e28ba44.0

Dne 27. 9. 2022 se v sídle Správy železnic konalo kolektivní vyjednávání za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA. Zaměstnavatel předložil komplexní návrh textu kolektivni smlouvy včetně návrhu jednorázových mimořádných odměn v roce 2022. Návrh zaměstnavatele, dle jeho názoru, reflektoval maximální ekonomické možnosti organizace tak, aby mohla být zachována zaměstnanost a schopnost zaměstnavatele dostát svým závazkům v oblasti odměňování. Zástupci odborových organizací neměli jednotná stanoviska, přičemž nesouhlasili s předloženým návrhem v různých bodech. Čtyři odborové organizace nesouhlasily s návrhem zaměstnavatelem ohledně nárůstu tarifnich mezd.

20220924 110339

V pátek dne 23. 9. 2022 se v budově OŘ Plzeň konalo pravidelné jednání zástupců zaměstnavatele a odborových centrál. Na programu jednání bylo projednání organizační změny v PO Tábor, konkrétně zrušení položky výpravčí (Chotoviny, Tábor) a operátorů železniční dopravy v žst. Tábor k datu 31. 10. 2022. Změna systemizace souvisí s aktivací DOZ + ETCS Votice – České Budějovice (dálkové řízení z CDP Praha). Všem dotčeným zaměstnancům bude nabídnuto pracovní uplatnění. Dále bude v OŘ Plzeň od 1. 1. 2022 zřízeno nové pracovní místo ve skupině SEPA pod odborem technologie.

V další části programu ředitel Ing. Makovec pohovořil o inspekčních cestách, která absolvuje po OŘ se svými náměstky nebo sám. Cílem těchto cest je kontrola nad dodržováním úsporných opatření (vytápění, větrání), zajištění měkkých cílů či stav pracovišť. V souvislosti s energetickou krizí, bylo přistoupeno k analýze současných opatření v energetickém výdeji (EOV, osvětlení žst. a zastávek, teplota v čekárnách a na pracovištích) a byly navrženy úsporné režimy. Dozorčí provozu budou nově vybaveni digitálními teploměry pro měření teploty v prostoru, aby při svých pravidelných kontrolách mohli monitorovat aktuální teplotu na pracovištích v prostorech pro cestující.

V plánu investic na příští rok je například zřízení fotovoltaického systému s bateriemi na ÚS Triangl, na budově OŘ Plzeň, nové stanici HZS SŽ v Českých Budějovicích a v dalších lokalitách. V rámci přípravy na nové povolání spolupráci se školami vyzdvihl ředitel Ing. Makovec navázanou spolupráci se SOU České Velenice, kde v rámci partnerství dojde k výchově potenciálních nových zaměstnanců včetně odborné zkoušky D-03. Zástupci OC byli informováni připravovaných změnách v aplikacích pro řízení provozu, kde by současné systémy (GTN, GRADO a TPV) měla nahradit JDK (jednotná dopravní kancelář), která se v současné době testuje a termín spuštění je avizován v roce 2025. Diskuse se vedla o práci komandujících, kde bude zapotřebí v některých PO zlepšit vzájemnou komunikaci mezi zaměstnanci a komandujícími. Od nového jízdního řádu 2022/2023 bude aktivován traťový úsek Blatná – Strakonice podle předpisu SŽ D1. Dirigující dispečer pro ostatní tratě bude prozatím umístěn v žst. Blatná, neboť projekt zřízení RDP Strakonice je prozatím odložen.

Ing. Zazvonil, v rámci svého diskusního příspěvku, představil nového předsedu RO ADP Plzeň pana Jiřího Berku a okomentoval písemný podnět k práci výpravčích vnější služby v Plzni hl. n. Změnou v Prováděcím nařízení PND 7 došlo ke zvýšenému objemu práce a povinností pro dotčené zaměstnance. Nově má být právě v Plzni zahájen ověřovací provoz k novému formátu grafických rozkazů (SŽ SR101/1 (D)) a tyto rozkazy budou vydávány duplicitně všem vlakům, což opět zvýší náročnost práce včetně objemu tištěných rozkazů. Ing. Šefčík přislíbil aktivní účast v této řešené problematice. Dále byl okomentován stav kolektivního vyjednávání u SŽ pro rok 2023, včetně rozporovaných článků, a to výše navrhovaných mezd tarifních i objemu mezd smluvních. Předseda p. Berka upozornil na nebezpečné situace, které vznikají v rámci přepojování dopraven Chotýčany a Hluboká nad Vltavou – Zámostí. Zhotovitel má obrovské potíže s dokončením této stavby a bohužel to odnášejí provozní zaměstnanci z řízení provozu. Ing. Šefčík tuto situaci okomentoval s tím, že vedoucí zaměstnanci zajišťují maximální servis výpravčím a je přislíbeno, že se potíže podaří odstranit nejpozději v následujícím týdnu.

Další společné jednání se uskuteční v měsíci prosinci 2022.

20220923 102546

V sídle ČMKOS se dne 19. 9. 2022 konalo 4. zasedání Rady, které zahájil její předseda Josef Středula. Za Alianci drážního provozu se zasedání zúčastnil výkonný místopředseda Petr Fučík, a to z důvodu účasti předsedy Ing. Zazvonila na kolektivním vyjednávání při Správě železnic.

Prvním bodem programu byla kontrola plnění úkolů stálých a splněných, který přednesla Ing. Radka Sokolová. 

Druhým bodem programu byl "Vývoj míry inflace v ČR v roce 2022 a její prognóza na rok 2023". Tohoto úkolu se velmi profesionálně zhostila významná ekonomka paní Doc. Ing. Ilona Švihlíková Ph.D. Ve svém příspěvku označila za nehorázný růst cen energií, ropy, plynu, průmyslových kovů a uhlí. Také u potravin dochází k nebývalému nárůstu cen vlivem hnojiv a dopravy. Toto vše je také podporováno vysokými maržemi obchodníků s tímto zbožím a službami. Z toho plyne značná inflace, která je u nás nejvyšší spolu s pobaltskými republikami. Pokud reálně klesají mzdy, což je u nás -8 %, klesá také kupní síla obyvatel a HDP. Bohužel vláda nereagovala a v případě marží nereagoval ani antimonopolní úřad. Současně také oslabuje koruna proti euru i dolaru. Reakce vlády byla pozdní, nejasná a nedostatečná. V programovém prohlášení problémy neřeší a tím znejisťuje a destabilizuje společnost.

Dalším bodem bylo vystoupení Ing. Jiřího Vaňáska, který přednesl materiál "Reakce jednotlivých vlád EU na energetickou krizi", který jasně dokumentuje na praktických opatřeních 26 vlád zemí EU nečinnost naší vlády

V dalším bodě jednání předseda ČMKOS Josef Středula vyzdvihl několik odborových svazů za nárůst členské základny, a jedním z významných nárůstů se může chlubit i naše Aliance drážního provozu, za což patří velký dík novým členům i těm letitým. Děkujeme, že jste s námi. 

Posledním bodem, ale asi nejdelším byla diskuze k chystanému mítinku "Proti Chudobě", který se bude konat dne 8.10.2022 na Václavském náměstí na který jste všichni zváni a doufám, že společně vyjádříme skutečnost, že odborářům není lhostejný osud národa a celé této země. Cíle tohoto shromáždění, propozice a pravidla jsou na jiném místě tohoto webu.

Těším se na setkání s Vámi, v co největším počtu, na Václavském náměstí.

Výkonný místopředseda ADP Petr Fučík

Proč demonstrujeme?

Vláda svým otálením nechala situaci dojít do stavu, kdy v naší zemi máme jednu z nejvyšších inflací v EU, domácnostem se propadá kupní síla a firmy ztrácí konkurenceschopnost. Na vládu opakovaně apelujeme již od jejího nástupu, aby začala situaci řešit, předkládáme ji konkrétní řešení a opatření, jak postupovat, nabízíme pomoc. Vláda dlouhé měsíce mlčí a její představitelé namísto toho, aby lidem a firmám skutečně pomohli, situaci jednoduše ignoruje.

Po vládě požadujeme, aby bezodkladně přijala konkrétní účinná řešení, byť je to „pět minut po dvanácté“, a přestala přehlížet mimořádně složitou situaci rodin, zaměstnanců, důchodců, samoživitelů, stejně jako firem a podnikatelů.

V sobotu 8. října se ve 12:05 tedy sejdeme na Václavském náměstí v Praze na demonstraci Proti chudobě, abychom vládě vyslali jednoznačný vzkaz: je třeba konat bezodkladně konat a pomoci lidem a firmám zvládnout současnou situaci. A to není možné bez skutečně efektivních kroků vlády. Odmítáme propad reálných příjmů, propad do chudoby, nemravné marže a zneužívání situace, škrty bez jasné strategie a nesmyslné snižování příjmů veřejných rozpočtů

Proto po státu požadujeme:

  • okamžité zavedení regulace cen základních životních potřeb a zpřísnění cenové kontroly,
  • regulaci cen potravin, energií, pohonných hmot, vody a nájemného,
  • bezodkladné vypracování protikrizového plánu, který bude mj. obsahovat prorůstová opatření
  • přednostně zaměřit výdaje státního rozpočtu na boj proti ekonomické krizi,
  • prosadit do daňových zákonů a dalších opatření principy, na jejichž základě se na nákladech krize budou spravedlivě podílet všichni občané ČR i firmy zde působící (nejen zaměstnanci a důchodci),
  • zavést daň z mimořádných zisků (vzniklých z důvodů jako je např. válka),
  • zachování reálné kupní síly mezd a platů minimálně na úrovni roku 2022,
  • zvýšit minimální mzdu na 18 200 Kč ještě v roce 2022.

K demonstraci jsme zřídili webové stránky www.protichudobe.cz, na kterém budeme postupně doplňovat další informace. Věřím, že společně dáme vládě a veřejnosti znát, že odbory jsou stále tady a musí se s nimi počítat.

Dne 19. 9. 2022 pokračovalo v sídle zaměstnavatele další jednání o podobě kolektivní smlouvy na rok 2023. Zaměstnavatel předložil několik návrhů, ale ke shodě došlo jen u několika formulací textu a podmínek při poskytování odstupného při dlouhodobé ztrátě zdravotní způsobilosti. V rámci jednání proběhla prezentace ze strany Generali Česká pojišťovna k nově nabízenému produktu pro zaměstnavatele nebo odborové svazy. Jednalo se o exkluzivní balíček s úrazovým připojištěním nebo balíček s onkologií.

Další jednání se uskuteční v úterý 27. 9. 2022 v sídle Správy železnic.

20220919 144226