V úvodním dnu výjezdního kolektivního vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě na rok 2024 bylo za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA, představeno společné stanovisko odborových centrál k návrhu zaměstnavatele na znění PKS 2024, který byl předložen dne 23. 10. 2023.

Generální ředitel podrobně představil rozpočtové možnosti zaměstnavatele a předložil návrh, který reflektuje změnu legislativy, přistoupil na část nových požadavků odborových centrál na navýšení finančního plnění zaměstnancům a zlepšení podmínek zaměstnanců SŽ, většinově zachoval benefity roku 2023 a předložil návrh zaměstnavatele k navýšení mezd. Tímto návrhem by došlo ke zlepšení podmínek všech zaměstnanců SŽ. Zástupci odborových centrál slovně ocenili návrh zaměstnavatele, ovšem, i s ohledem na povinnosti projednávání v orgánech odborových centrál, nepřistoupili k podpisu kolektivní smlouvy. V dalších dnech výjezdního jednání budou probíhat technické úpravy textu.

Další jednání za účasti generálního ředitele se bude konat dne 20. 11. 2023 od 13:00 hod. v sídle organizace.

Častým tématem diskusí mezi železničními zaměstnanci v souvislosti s uzavíráním nových Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě mezi objednavateli dopravy (krajské samosprávy a Ministerstvo dopravy) a dopravci je platnost zaměstnaneckých jízdních výhod - tzv. „režijek“. Ty zpravidla nejsou uznávány ve vlacích soukromých dopravců, Tarif připouští jejich neuznávání i ve vlacích dopravce ČD zajišťovaných v režimu veřejné služby na základě nabídkového řízení.

To se částečně týká i vlaků v objednávce Plzeňského kraje, kde platí, že jízdní výhody budou v období platnosti jízdního řádu 2023/2024 uznávány na území Plzeňského kraje ve všech vlacích Českých drah s výjimkou:

  • osobních a spěšných vlaků čísel 7800-7833, 7840-7861, 7870-7877 v úseku (Klatovy –) Přeštice – Plzeň – Rokycany – Kařez (linka P2),
  • spěšných vlaků čísel 1660-1672, 1680-1691 v úseku Plzeň hl.n. – Chodová Planá, osobních vlaků čísel 7303, 7305 a 7308 v úseku Planá u Mar. Lázní – Chodová Planá a osobních vlaků čísel 7320 a 7321 v úseku Plzeň hl.n. – Svojšín (vše linka P1 západ).

Soukromými dopravci budou v období platnosti jízdního řádu 2023/2024 obsluhovány:

  • osobní a spěšné vlaky Plzeň-Jižní Předměstí – Nepomuk – Horažďovice předměstí a dále osobní vlaky (Pňovany –) Kozolupy – Plzeň – Blovice (– Nepomuk), pro které se vžilo jejich dřívější označení „Plzeňská linka“ (linka P1 jih, dopravce ARRIVA vlaky),
  • osobní vlaky (Strakonice –) Horažďovice předměstí – Sušice – Klatovy (linka P11, dopravce GW Train Regio),
  • osobní vlaky Domažlice – Klatovy (linka P23, dopravce GW Train Regio),

v objednávce Ministerstva dopravy pak rychlíky Plzeň – Most (linka R25, dopravce GW Train Regio).

Pro úplnost dodejme, že v osobních vlacích na lince P2 v úseku Beroun – Kařez (tj. na území Středočeského kraje) a ve spěšných vlacích na lince P1 západ v úseku Chodová Planá – Cheb – Karlovy Vary (tj. na území Karlovarského kraje) budou jízdní výhody ČD uznávány pouze v kombinaci s příplatkem pro komerční vlaky a vybrané linky (časovým nebo jednorázovým).

Uznávání jízdních výhod na území Plzeňského kraje je zjednodušeně naznačeno v následujícím schéma (tečkovanou čarou jsou naznačeny úseky obsluhované pouze několika málo spoji, zpravidla v okrajových částech dne).

Propozice ke stažení v PDF:

Dne 23. 10. 2023 proběhlo plánované jednání zaměstnavatele a odborových centrál. V úvodu jednání představil personální ředitel Ing. Pavel Koucký změny na úseku postu náměstka GŘ pro provozuschopnost dráhy, kde Ing. Marcelu Pernicovou nahrazuje Ing. Karel Švejda, MBA.

Personální ředitel informoval o zřízení Veřejné sbírky na humanitární pomoc pro oběti a pozůstalé mimořádných událostí na železnici v souvislosti s tragickou události v Bělčicích – Blatné.

Správa železnic zřídila za účelem Veřejné sbírky na humanitární pomoc pro oběti a pozůstalé mimořádných událostí na železnici (schválené Magistrátem hl. m. Prahy pod č.j. MHMP 2165164/2023 na dobu neurčitou s datem zahájení od 20. 10. 2023) účet č. 73008011/0710, jehož prostřednictvím se budou shromažďovat peněžní prostředky. K poskytnutí daru můžete využít i QR kód, viz níže.

Byla projednána a schválena z prostředků FKSP jednorázová pomoc pozůstalým po této tragické události.

Dalším bodem jednání bylo avizované předložení návrhu PKS SŽ na rok 2024. Zaměstnavatel stručně okomentoval předložený materiál v souvislosti s již schválenými změna ZP, připravovanými změnami legislativy a ekonomickými možnostmi organizace. Dne 30. 10. se sejdou zástupci odborových centrál a to z důvodu vypracování a předložení společného protinávrhu PKS SŽ 2024. Od 1. do 3. listopadu proběhne výjezdní kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem v Benešově.

Předložený návrh PKS SŽ na rok 2024 bude okamžitě prokonzultován se zástupci RO ADP a VV formou MST a stane se stěžejním bodem jednání na rozšířeném VV v listopadu v Kolíně. Kolektivní vyjednavači ADP zapracují připomínky k návrhu PKS do společného protinávrhu OC 30. 10. 2023. Další informace budou následovat.

Na dnešním jednání zaměstnavatele a zástupců všech centrál odborových organizací při Správě železnic, státní organizaci, byl předložen písemný návrh zaměstnavatele Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2024. Zaměstnavatel stručně představil návrh, který podle jeho stanoviska reflektuje na aktuální ekonomické možnosti organizace a reaguje na připravovanou legislativu.

Odborové organizace předloží společné stanovisko do 1. 11. 2023, kdy bude zahájeno třídenní výjezdní jednání v Benešově.

Další informace budou následovat.

V úvodu jednání byla provedena pravidelná kontrola hospodaření, pokladny a plnění rozpočtu ADP. Stěžejním bodem VV byla příprava rozpočtu Aliance drážního provozu na rok 2024. VV sestavil návrh vyrovnaného rozpočtu, který bude předložen na listopadovém rozšířeném jednání VV v Kolíně. V předloženém návrhu rozpočtu Aliance drážního provozu již byla zohledněna opatření souvisejícími se změnami v oblasti FKSP, které již byly schváleny poslaneckou sněmovnou a pravděpodobně budou platné od roku 2024.

Dalším bodem jednání byla příprava na KV o podobě PKS SŽ 2024. Jednání začíná 23. 10. 2023 a zúčastní se zvolení vyjednavači ADP ve složení Linc Daniel, Jiroušková Šárka, Gajdacs Milan a Klučka Martin.

Na závěr byly předloženy informace z jednotlivých jednání na úrovni CDP Praha, CDP Přerov, OŘ Praha, OŘ HK, OŘ Brno, OŘ PLZ, OŘ OLC, OŘ UNL a GŘ.

Regionální organizace ADP CDP Praha ve spolupráci s vedením ADP pořádá dne 27. října 2023 společenskou akci “Setkání s bývalými pracovníky a odboráři”. Setkání se uskuteční v odborové kanceláři ADP v Kolíně na Kamčatce od 13:30 hod.

Informace a závazné přihlášení u pana Pavla Píši, mob. tel. 731 603 280. Na akci je nutné se organizačních důvodů přihlásit nejpozději do 17. října 2023.