V úterý dne 21. 6. 2022 se konaly volby do Regionálního výboru ADP Ústí nad Labem. Před zahájením volebního Kongresu si předsednictvo ADP prohlédlo zázemí a pracoviště výpravčích Ústředního stavědla Děčín.  

Do RV ADP UNL byli zvoleni, p. Dadak, p. Mai a p. Prášek. V rámci volby do jednotlivých funkcí byl předsedou zvolen Radek Prášek, místopředsedou Tomáš Dadak, členem a současně zástupcem do VV ADP Miroslav Mai.

20220621 132533

20220621 151623

V pondělí dne 20. 6. 2022 se konalo pravidelné jednání Rady ČMKOS v sídle odborové centrály v Praze. V úvodu vystoupili se svým projevem p. Josef Souček, předseda OS KOVO, který již nebude kandidovat do vedení svazu a p. Karel Sladkovský, bývalý dlouholetý předseda OS UNIOS. Předseda Josef Středula a místopředsedové Radka Sokolová a Vít Samek oběma funkcionářům poděkovali za jejich celoživotní práci pro zaměstnance i pro ČMKOS. 

Následovalo přijetí usnesení o vyjádření podpory zaměstnancům ve veřejných službách, neboť mezinárodní svátek Den OSN pro veřejné služby je každoročně připomínán 23. 6. Předseda Josef Středula prezentoval makroekonomická data, vývoj nezaměstnanosti, inflace a HDP. Diskutovalo se o přípravě na jednání tripartity, které se uskuteční v úterý dne 21. 6. 2022.

Protestní mítink proti drahotě v rámci kampaně Konec levné práce je potvrzen na pondělí dne 5. 9. 2022 ve Fóru Karlín od 11.00. V souvislosti s negativním ekonomickým a sociálním vývojem pro občany a zaměstnance nejsou vyloučeny další následné akce.

V oblasti kolektivního vyjednávání o mzdách zástupci těchto svazů pohovořili o situaci ve firmách včetně dosažených výsledků, které se propisují do mezd zaměstnanců. U některých odvětví je kupní síla zachována, ale u mnohých zaměstnavatelů je malá ochota zvyšovat mzdy.

2F3A3720 HQ 2

V pátek dne 17. 6. 2022 se hybridní formou konalo společné jednání zástupců zaměstnavatele a odborových svazů. V úvodu vystoupil ředitel O10, který prezentoval návrh nového interního dokumentu – Pravidel pro oblékání zaměstnanců SŽ od 1. 9. 2022. Zástupci OS ADP rozporovali především sankční ujednání a taxativně vyjmenované zakázané doplňky či oděvy. Během diskuse přislíbil Ing. Koucký přepracování dokumentu a snahu o eliminaci sporných ustanovení. Nově by se měli stanoveným dress codem řídit i zaměstnanci OJ. V současné době se aktuálně platným pokynem řídí pouze zaměstnanci GŘ SŽ. V jednotlivých ustanoveních se doporučují tři standardy (business casual, formální jednání a společenské např. večerní akce). Zaměstnavatel odmítl návrh, aby se peněžní formou podílel na finančních nákladech na pořízení společenských oděvů.

V další části Ing. Kohoutová představila pokyn ke zřízení a vzniku nové OJ – Stavební správy vysokorychlostních tratí s účinností od 1. 10. 2022. Pokyn se týká veškerých technických, ekonomických, personálních a administrativních náležitostí v souvislosti se vznikem této organizační jednotky. SS VRT bude v organizační struktuře spadat pod náměstka GŘ pro modernizaci dráhy.

Připravuje se změna organizační struktury u SŽT s účinností od 1. 8. 2022 s akcentem na kybernetickou bezpečnost. S místně příslušnými OS bude tato změna projednána v následujícím období.

Digitální zaměstnanecká karta (DZK)

Ing. Pospíšil nastínil nová pravidla pro případné používání „DZK“ u Správy železnic, pokud by došlo ke shodě nad její akceptací ze strany některých odborových svazů. V současné době poskytovatel garantuje dle platné smlouvy 30 000 odběrných míst, kde provozovny akceptují stravenky (papírové i digitální). Ve zpracované analýze zaměstnanci využívají 8 000 odběrných míst. Pro DZK se počítá s akceptací min. 6 000 provozoven v ČR. V současné době se připravuje výběrové řízení na zavedení této DZK pro objem finančního plnění min. 17 000 000 Kč od roku 2023.

FKSP

V současné době není schválen rozpočet C-FKSP, ale pouze rámec, který je dodržován smluvními stranami. Každá akce se bude schvalovat v režimu ad hoc neboť ne všechny odborové svazu jsou připraveni akceptovat předložený návrh zaměstnavatele. Ing. Pospíšil upozornil na způsob přihlašování zaměstnanců na akce z C-FKSP v STKR a chyby, které některé odborové svazy dělají. Požádal o respektování dohodnutých pravidel, která mají být plněna.

Změna v režimu vstupu do budov a propojení s docházkovou úlohou 

Od 1. 6. 2022 došlo v budovách GŘ v Dlážděné, Křižíkově a Pernerově ulici ke změně designu a nastavení aplikace při vstupu a opuštění budov. Nově jsou přidány kromě příchodu a odchodu v nabídce návštěva lékaře, pracovní povinnosti ve městě, mimo město, oběd a ostatní. Po pilotním provozu se bude pokračovat ve vybavení terminálů u OJ OŘ Ostrava v Ostravě a Olomouci a postupně i u dalších OJ.

Od 1. 7. 2022 dojde u OŘ Praha ke změně organizačního řádu, nově zaměstnanci pro ostrahu Negrelliho viaduktu (strážní služba), změna hranic OJ ad. 

20220606 071120

V Pardubicích se ve dnech 14. a 15. 6. 2022 konal seminář pro Svazové inspektory bezpečnosti práce odborových svazů sdružených v ČMKOS. První den byl věnován evropské kampani "Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž 2020-2022". Prezentoval ji Ing. Hlavín z MPSV, další blok byl věnován kategorizaci prací a faktorům fyzické zátěže, odpolední program se věnoval pracovnělékařské péči a službám, a také pracovní poloze. Druhý den semináře se zabýval tématem kybernetické bezpečnosti, hrozbám a útokům v digitálním prostoru, struktuře a postavení jednotlivých subjektů (NÚKIB, zpravodajských služeb). Následovala prezentace s přednáškou ke kontrolám na úseku BOZP ze strany odborové organizace.

Semináře se zúčastnilo přes 50 posluchačů, za odborový svaz ADP p. Zazvonil a p. Fučík. 

20220615 091540

20220614 170023

V pondělí 13. 6. 2022 se v Plzni konalo pravidelné jednání Regionální Rady OS Plzeňského kraje, kam pozvání přijal předseda ČMKOS Josef Středula. V úvodu pohovořil o posledním jednání s ministry a premiérem ČR ohledně zachování kupní síly zaměstnanců, ze kterého po prozatímní nedohodě vyplynulo vyhlášení stávkové pohotovosti u dotčených odborových svazů.

Byl zmíněn i protestní mítink, který se uskuteční 5. 9. 2022 v Praze. O dalších možných akcích budou rozhodovat členové Rady ČMKOS v příštím týdnu na svém zasedání. Diskutovalo se o situaci ve firmách a společnostech, kde odbory sdružené v ČMKOS působí. Situaci u Správy železnic, popsal předseda Ing. Zazvonil, včetně reakce generálního ředitele na otevřený dopis zaslaný již v měsíci dubnu, kdy inflace dosahovala nižší hodnoty (12%) oproti předchozímu roku.

Členové RR vyslechli informace o procesu sběru podpisů pro prezidentskou kandidaturu a další informace spojené s následnou kampaní. Předseda Regionální Rady kol. Brabec pohovořil o výsledku jednání s hejtmanem PK ke svolání Krajské tripartity a odpovědi předsedů výborů a k účasti zástupců odborů ve vyjmenovaných výborech.

Další jednání RR OS PK se bude konat v září s příslibem účasti ředitele Úřadu práce Plzeňského kraje. 

20220613 110547 01

Ve dnech 9. a 10. 6. 2022 se v Kořenově uskutečnil seminář pořádaný pro členy ČAPR (České asociace pro prevenci rizik). Tématickými okruhy byla nová legislativa zaměřená na bezpečnost práce při provozu vyhrazených technických zařízení, oblast hygienických zařízení a šaten dle ČSN 734108 nebo bezpečnost práce na strojích a strojních zařízeních. V rámci pořádaných workshopů se prezentovala Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, kde byla praktická možnost vyzkoušení kardiopulmonální resuscitace (KPR) pomocí přímé srdeční masáže, pomocí AED a poskytování první pomoci při úrazech, dopravních nehodách apod. Druhý workshop byl zaměřen na prostředky pro ochranu dýchacích cest před účinky kontaminátů, provedení fit testů s různými druhy "respirátorů" včetně vyhodnocení jejich účinnosti. Za odborový svaz ADP se této dvoudenní akce zúčastnili SIBP (Svazoví inspektoři bezpečnosti práce) p. Fučík a Zazvonil.

20220609 143102

IMG 20220609 WA0020

V pátek dne 3. 6. 2022 se uskutečnilo hybridní formou jednání pracovní skupiny pro OOPPvýstrojní součástky. V úvodu vystoupila ředitelka O8 JUDr. Svobodová a O10 Ing. Koucký. První bod jednání se týkal pracovní obuvi, odzkoušení případně výměny. Návrh z minulého jednání na vyzkoušení pracovních bot v Centrálním skladu v HK byl zamítnut z důvodu nedostatečné kapacity prostorové, časové i personální. Zaměstnanci budou mít možnost obuv vrátit pokud jim velikostně nesedí u techniků na MTZ. Diskutovány byly požadavky SŽG a SS na pracovní obuv zaměstnanců těchto OJ. Pro zaměstnance SŽG bude zakoupeno 44 párů mimo Rámcovou smlouvu, vzorek obuvi pro zaměstnance SS bude zakoupen a zaslán na technickou zkušebnu k analýze a vyhodnocení parametrů jako podklad pro následné zadání veřejné zakázky.

Ochranné brýle pro zaměstnance s licencí strojvedoucího jsou vysoutěženy, postup pro výběr a měření je zveřejněn na intranetu SŽ v záložce - Výstrojní součástky, kde uveden jednotný postup. Objednávky a distribuce bude probíhat přes MTZ.

Vedoucí oddělení p. Smeták pohovořil o připraveném zadávacím řízení na nově modifikované výstrojní součástky. Jedná se o rozšířené nohavice u kalhot, košile nově i ve střihu regular, nové spony na kravaty, jiné technické zpracování autospon u kalhot a nově modrá barva stejnokrojových košil.

V závěru následovala diskuse k předpisu Zam3. 

Další termín jednání byl stanoven na 5. 10. 2022 od 10:00 h.