Drážní úřad jako správní úřad příslušný v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, mj. k výkonu státního dozoru ve věcech drah a jako bezpečnostní a regulační orgán pro provozování drah a drážní dopravy ve smyslu příslušných směrnic Evropské unie se tímto obrací na všechny dopravce provozující drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální v rámci spolupráce subjektů působících v železničním systému při zvyšování bezpečnosti železnic.

Drážní úřad obdržel podnět, ze kterého může vyplývat riziko pro bezpečnost a plynulost na dráze, a to u vozidel volného oběhu, neboť se na železniční síti v České republice objevily vozy řady Snps na přepravu dřeva různých držitelů, na jejichž podélnících jsou umístěna světla zelené barvy o průměru cca 80 mm. Funkce těchto zelených světel není Drážnímu úřadu zatím známa a považuje ji za riziko plynoucí ze záměny uvedeného zeleného světla za návěst „volno“ nebo „odjezd“, která by v provozu mohla být příčinou mimořádné události.

Výše uvedená vozidla byla uvedena do provozu v jiném členském státě Evropské unie, kde byla současně posouzena i jejich technická způsobilost. Veškeré kroky, které je Drážní úřad oprávněn činit, a které v dané věci podniká, tak nyní probíhají v součinnosti s příslušnými orgány dotčeného členského státu Evropské unie. S ohledem na mezistátní spolupráci však nabírá řešení situace časových prodlev.

Drážní úřad proto upozorňuje všechny dopravce, že musí zajistit, aby tato světla, jsou-li na vozech umístěna, byla na drahách celostátních a regionálních vyřazena z provozu, a to včetně nakládky na manipulačních kolejích na těchto drahách.

Drážní úřad rovněž upozorňuje, že výkon státního dozoru ve věcech drah v roce 2021 bude mj. zaměřen i na existenci, resp. pohyb těchto vozů po síti drah a z toho vyplývající možné důsledky.

Tisková zpráva ke stažení v PDF:

Vážení členové, kolegové, přátelé,
rád bych Vám všem v této velmi složité době popřál klidné Vánoce s těmi nejbližšími, které máte rádi, mnoho pozitivní energie a optimismu.

Pro každého z Vás byl uplynulý rok neobyčejný, v mnoha směrech složitý, některé zasáhla i nemoc, ale přes všechny komplikace věřím, že do dalšího období vstoupíme společně silnější a lidsky si bližší. Mnoho úkolů a cílů se podařilo splnit,  některé jsou stále v jednání,  ale co mě opravdu mrzí,  že jsme se nemohli osobně s mnohými z Vás potkat,  vidět se naživo a probrat co Vás tíží nebo naopak těší. Moderní technologie nám mohou pomoci, ale lidský kontakt nikdy nenahradí. 

Do nového roku 2021 Vám za celý Výkonný výbor ADP přeji především zdraví a přirozený nadhled, který budeme všichni zcela jistě potřebovat.

Ing. Jan Zazvonil - předseda ADP

Resized 20201224 081819 1464

Dne 11. prosince 2020 probíhalo formou videokonference jednání zástupců zaměstnavatele se zástupci centrál odborových organizací.

Body jednání:
1. Informace o poskytnutí pololetní mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2020 za splnění mimořádných a jednorázových úkolů ve ztížených podmínkách epidemiologické situace a vyhlášeného nouzového stavu.
2. Doplnění novely Pracovního řádu SŽ s účinností od 1. 1. 2021 – shoda.
3. Zásady FKSP – na straně odborových organizací opakovaně nedošlo k jednotnému stanovisku - bude dále jednáno. Spornými body jsou zejména stanovení limitů finančních prostředků na hromadně organizované zájezdy, kulturní a sportovní akce z C-FKSP pořádaných odborovými organizacemi a podmínky individuálních rekreací z C-FKSP.
4. Bylo zahájeno projednávání Celkové zprávy z prověrek BOZP 2020.
5. Byla poskytnuta informace, že do 31. 3. 2021 bude možné používání starých výstrojních součástek, od 1. 4. 2021 bude umožněno používání již jen nových výstrojních součástek. Ze strany odboru nákupu a veřejných zakázek (O8) bude v příštím týdnu vydán upřesňující podrobný pokyn.

Další jednání se bude konat dne 18. 12. 2020 v 09:30 hod.

Ve čtvrtek dne 10. 12. 2020 se uskutečnilo poslední letošní jednání Výkonného výboru ADP v budově GŘ Správy železnic. Po standardních bodech se předložil a následně schválil návrh rozpočtu a Zásad hospodaření ADP pro rok 2021, došlo k aktualizaci Řádu právní pomoci ADP, ale zásadním tématem byl postup při sjednávání Zásad hospodaření s C-FKSP včetně parametrů pro sestavu rozpočtu. V žádném případě nelze akceptovat předložený návrh OSŽ, který je v přímém rozporu s vyhláškou č. 114 a dobrými mravy. Jednání o FKSP bude pokračovat dne 11. 12. 2020 za účasti OC a zaměstnavatele formou videokonference.

Další část jednání navštívil jako host Ing. Koucký a Bc. Dolejšová z O10 GŘ Správy železnic. Byla představena vize o digitalizaci pro daňová přiznání poplatníků daně  v rámci Správy železnic již v roce 2021. Ing. Koucký zmínil připravu Pokynu, který stanoví přechodné období pro implementaci nových výstrojních součástek (uniforem) do 31. 3. 2021. Kombinace nových a starých výstrojních součástek ovšem nebude možná. V rámci rekonstrukce výpravní budovy a tzv. Siriusu v Pardubicích je očekáváno zpoždění otevření nového školicího centra pro zaměstnance SŽ o několik let (nový termín 2023/2024). Ředitel informoval o probíhající prolongaci a výsledcích jednání s novým vedením JMK. Pro období JŘ 2020/2021 zůstávají v platnosti stejné podmínky pro zaměstnance SŽ jako v současném období (doplatek pro vlaky v rámci objednávky JMK 1500 Kč.). Generální ředitel Správy železnic v rámci disponibilních mzdových prostředků v rozpočtu pro rok 2020 rozhodl o vyplacení mimořádné odměny pro zaměstnance Správy železnic za zvládnutí pandemické situace splatné se mzdou za měsíc listopad. V rámci maximálního nasazení zaměstnanců nebyla kritická infrastruktura státu, až na malé výjimky omezena. 

V odpoledních hodinách se členové Výkonného výboru sešli s předsedy Regionálních organizací ADP ke společnému jednání. Předseda ADP všem přítomným poděkoval za celoroční práci pro zaměstnance a členy ADP a současně vyjádřil naději, že v příštím roce budou společná jednání více o osobním kontaktu a posunou v rámci sociálního dialogu firmu opět dále. 

Práce z domova, tzv. Home office považovalo mnoho zaměstnanců v minulých letech jako benefit, který poskytují především společnosti zahraničních vlastníků. Vlivem pandemie se práce z domova rozšířila i mezi zaměstnance soukromé nebo státní sféry v ČR. Správa železnic uplatňuje a přiděluje zaměstnancům  z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a protiepidemiologických opatření práci na dálku, která ovšem nesplňuje dikci paragrafu 317 zákona č. 262/2006 Sb.

Podíl práce z domova v ČR vzrostl na základě dostupných dat z 4,5 % až na cca 30 % v druhé vlně pandemie. V současné době se významně změnil pohled a vnímání  zaměstnanců, zaměstnavatelů i odborné veřejnosti na “home office“. Zaměstnavateli ani zaměstnanci nelze upřít práva a povinnosti jednoznačně dané zákoníkem práce, případně kolektivní smlouvou. Mezi povinnosti patří součinnost v analýze rizik nebo zdraví neohrožující pracovní prostředí, ergonomicky vybavené pracoviště včetně pracovních pomůcek. Při práci na PC by dle NV měla být k notebooku vždy připojena externí klávesnice s myší včetně zvlášť připojeného monitoru. Není myslitelné, aby zaměstnanec vykonával 8 hodin a více během směny veškerou práci na ergonomicky nevyhovujícím zařízení. Dále je velmi podstatná pracovní židle která by měla být polohovatelná, aby došlo ke správnému nastavení pracovního místa. Zaměstnanci by měli dbát i na fyzickou a duševní hygienu, která spočívá v pravidelném střídání poloh při práci, procvičení a protažení, pravidelné větrání místnosti a pitný režim. Negativní faktor je zraková zátěž při práci se zobrazovacími jednotkami. V oblasti duševního zdraví jsou stresory takto vykonávané práce především vnucené pracovní tempo, bohužel i méně očekávaný časový diskomfort, který může a často byl spojen s péčí o děti, nemocné členy domácnosti, on-line výukou, dětí, přípravou jídla apod.

Zásadní a neoddiskutovatelný je problém pracovních úrazů, které mohou vzniknout i práci na „home office“. V žádném případě není zaměstnavatel zbaven povinnosti PÚ vyšetřit a případně odškodnit, stejné povinnosti jsou i na straně zaměstnance, který má povinnost pracovní úraz nahlásit svému nadřízenému. 

Je vysoká pravděpodobnost, že práce z domova je fenoménem této „nové „ doby a uplatňování či různé kombinace budou využívány i v následujícím období. Vždy by měly obě smluvní strany dodržovat zákonné podmínky pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci zaměstnanců včetně eliminace negativních faktorů. Práce z domova může ušetřit náklady zaměstnavateli, ale neméně podstatný je vliv na duševní zdraví, které může vyústit i v poruchy či nemoci z důvodu izolace a nemožnosti sociálních kontaktů mezi zaměstnanci navzájem, osobní interakci zaměstnavatel - zaměstnanec apod. V rámci sociálního dialogu je nutné vždy nalézt optimum,  které bude mít více přínosů než negativ pro obě strany.