Českomoravská konfederace odborových svazů jako největší nezávislá odborová centrála v České republice, sdružující členy či voliče prakticky celého politického spektra úvodem považuje za potřebné zdůraznit, že v žádném případě nezasahovala do volebního boje politických stran. Nepopírá ale, že celou řadu nastolovaných problémů a způsobů řešení i úroveň politické diskuse probíhající v rámci předvolebního boje sledovala a sleduje s velikými rozpaky. Velmi citlivě vnímá řadu signálů naznačujících zastavení, či obrácení směru dosavadního vývoje české společnosti v oblasti sociálního partnerství a sociálního dialogu. Českomoravská konfederace odborových svazů proto zformulovala pro nastupující vládu přehled svých zásadních postojů a doporučení klíčovým sociálním a ekonomickým otázkám. Českomoravská konfederace odborových svazů zdůrazňuje, že to bude především postoj nové vlády k těmto jejím návrhům a požadavkům, který předznamená vztahy mezi odbory a vládou na příští roky.

I. Za zásadní úkol nové vlády považuje ČMKOS další pokračování sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Sociální dialog je klíčovým nástrojem udržení sociálního smíru ve společnosti a podstatnou podmínkou pro udržení její sociální soudržnosti. Úroveň sociálního dialogu dlouhodobě dosahuje v České republice velmi vysoké úrovně, a proto je v zájmu celé společnosti v něm pokračovat. S určitým znepokojením jsme proto sledovali, že se k sociálnímu dialogu a sociálnímu partnerství ve volbách nehlásila ve své volební kampani a programových dokumentech žádná ze stran nastupující nové vládní koalice.

II. ČMKOS považuje v současné situaci za naprosto nezbytné urychleně zpracovat a realizovat plán na podporu ekonomického růstu, modernizace a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Jen tuto cesta je zárukou dlouhodobého a plynulého zvyšování reálných mezd i celkových příjmů občanů České republiky. Zárukou přibližování jejich životní úrovně občanům nejvyspělejších zemí EU.

III. ČMKOS je přesvědčena, že pouze prostřednictvím realizace takto pojatého plánu je možno zdárně naplnit úkol nezbytné konsolidace veřejných financí ČR včetně zajištění dlouhodobé udržitelnosti důchodového pojištění a zároveň i splnění požadavků evropského projektu Green Deal bez zásadního poškození české ekonomiky a snížení životní úrovně obyvatelstva.

IV. ČMKOS zdůrazňuje, že základní podmínkou udržení a prosazení ekonomických cílů je zachování sociální soudržnosti české společnosti. Při této úloze hraje klíčovou stabilizující úlohu systém veřejných služeb a sociálních transferů. Důchodci, rodiny s dětmi, nezaměstnaní a další osoby ve zranitelném postavení se nesmějí stát oběťmi hospodářských, finančních ani sociálních reforem. Proto ČMKOS v minulosti vždy zásadně odmítala, a odmítá i dnes, hluboké zásahy do daňového a odvodového systému státu v řádu desítek či dokonce stovek miliard korun. Představa, že plošné snížení daní pomůže ekonomice a všem lidem, je nebezpečnou iluzí. Snížení daní skutečně pomůže jen nejbohatším vrstvám obyvatelstva. Zůstane však po něm destruovaný veřejný sektor. Plošné snížení daní na jedné straně a zavedení školného, doplatků ve zdravotnictví a redukce důchodů a sociálních dávek na straně druhé jsou dvě strany jedné mince. Veřejné služby je nutno zefektivnit a nikoli zničit. ČMKOS proto zásadně odmítá zavedení školného, zvýšení spoluúčasti ve zdravotnictví či privatizaci důchodů.

V. ČMKOS zásadně odmítá snahy výrazně snížit daně z příjmu či sazby sociálního a zdravotního pojištění pod záminkou údajné podpory „nárůstu mezd a platů za podvod zaměstnancích. Takovéto nepravé „zvýšení mezd“ nám kupní sílu našich platů a mezd nezvýší. Nevyhnutelně totiž povede k destrukci, privatizaci a zpoplatnění zdravotnictví, sociálních služeb a k hlubokému deficitu důchodového systému se všemi z toho plynoucími důsledky – ukončení valorizace penzí, přepočty starobních důchodů atd.

VI. ČMKOS spatřuje hlavní problém daňového systému ČR v jeho nespravedlnosti. Stávající daňový systém totiž umožňuje vybrané poplatníky daní a pojistných odvodů zdaňovat výrazně méně než jiné. ČMKOS se hlásí k daňové reformě. Ta však musí začít tím, že se především začnou odstraňovat dávno známé – avšak dodnes neřešené – nerovnosti v daňovém systému. Především však musí být přijata taková opatření, která zajistí rovnoměrné rozložení daňového břemene mezi všechny daňové poplatníky. ČMKOS se shoduje s největšími a nejreprezentativnějšími zástupci zaměstnavatelů na tom, že rozvoj podnikání musí být postaven za zdravém základě růstu konkurenceschopnosti vč. pomoci a podpory státu, a nikoli na nerovném zdanění a daňových výjimkách, a také na toleranci k daňovým únikům, na které většina společnosti doplácí. Pokud půjdou daňové reformy v České republice tímto směrem, je ČMKOS připravena se na nich aktivně podílet.

VII. Čeští zaměstnanci jsou daňoví soumaři. Jejich daňové a odvodové zatíženi je velmi vysoké a je třeba zajistit pro ně základní daňovou spravedlnost zvláště v oblasti daně z příjmu. Jsou to oni, kteří nesou nemalé náklady na zajištění a udržení svého zaměstnání – avšak, na rozdíl od jiných společenských skupin, nejsou tyto náklady v jejich zdanění vůbec zohledněny. Stejně tak jsou zaměstnanci největšími přispěvateli do sociálního a zdravotního pojištění a hlavními nositeli solidarity v těchto systémech. I zde se - a bylo by žádoucí, co nejdříve - musí zjednat náprava a prostředky potřebné na zajištění důchodů, nemocenských dávek a zdravotních služeb musí být výrazně rovnoměrněji rozloženy na všechny daňové poplatníky.

VIII. Českomoravská konfederace odborových svazů byla a stále je zastáncem všech nástrojů a postupů vedoucích k boji proti daňovým únikům. Platit daně považujeme za normální a vyhýbání se placení daní musí být nejen trestně ale i společensky odsouzeno. Osoby a jiné subjekty, které v České republice neplatí daně a prostřednictvím nejrůznějších machinací provádějí daňovou optimalizaci, nemají podle názoru ČMKOS morální právo rozhodovat o věcech veřejných.

IX. ČMKOS zásadně požaduje a bude prosazovat zachování dosažené úrovně pracovněprávní ochrany zaměstnanců na základě uznávaných mezinárodních standardů s ohledem na skutečnost, že dnes platná právní úprava (Zákoník práce ad.) spojuje v sobě prvky flexibility a jistoty v míře, která v žádném případě nebrání rozvoji ekonomiky a neomezuje konkurenceschopnost zaměstnavatelů působících v ČR.

X. ČMKOS bude zásadně bránit snahám o rozšiřování možností přílivu laciné pracovní síly z tzv. třetích zemí na trh práce v ČR a bude podporovat maximální využití vnitřních zdrojů pracovní síly pro uspokojování poptávky ze strany zaměstnavatelů s využitím všech forem které nabízí aktivní politika zaměstnanosti. Neřízená pracovní migrace je nebezpečným faktorem vedoucím k destabilizaci trhu práce, sociálnímu dumpingu a zastavení pozitivního vývoje v růstu mezd.

V pondělí odpoledne dne 18. 10. 2021 se konalo pravidelné jednání Rady ČMKOS. V úvodu jednání pohovořil předseda Josef Středula o dopoledním jednání tripartity, kde se řešila otázka dalších postupů a opatření vlády v automobilovém průmyslu a navázaném dodavatelsko-odběratelském řetězci či turbulentní vývoj cen komodit (el. energie, plynu a tepla). Diskutovalo se o výsledku voleb do PS Parlamentu ČR a dalším možném vývoji v gesci nové koaliční vlády.

Výsledky vyjednávání se zaměstnavateli (sjednání kolektivní smlouvy vyššího stupně nebo kolektivní smlouvy) prezentovali předsedové jednotlivých OS. Členové Rady se zabývali v rámci předložených písemných materiálů návrhem rozpočtu pro rok 2022, zprávou Revizní komise, úpravou Statutu pro připravovaný VIII. sjezd ČMKOS v roce 2022, prognózou inflace či zaměstnanosti. Dne 11. listopadu se bude konat Sněm ČMKOS v Hotelu Olšanka.

Josef

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 se v budově GŘ SŽ konalo společné zasedání Výkonného výboru ADP s předsedy regionálních organizací. Standardní program byl doplněn o aktuální body, které se týkaly ukončeného kolektivního vyjednávání u Správy železnic, a také předloženého návrhu Rámcových zásad FKSP pro rok 2022. Předseda ADP podrobně popsal dosažené změny v jednotlivých ustanoveních PKS na rok 2022 včetně závazku zaměstnavatele k realizaci KOP pouze v destinacích v ČR. Další novinkou je návrh zaměstnavatele k využití „digitální karty“ zaměstnance, která by v případě odsouhlaseného znění Zásad FKSP byla využitelná pro všechny zaměstnance v daných organizačních jednotkách bez rozdílu. ADP svůj kladný postoj k této změně již vyjádřilo na jednání v Říčanech.

DIGI

Dalším bodem jednání byla informace z jednotlivých regionů. Diskutována byla problematika ramene Brno – Havlíčkův Brod, kde jsou zaměstnanci denně konfrontováni s nárůstem dopravy z důvodu výlukových prací na koridoru, avšak vyšší tarifní stupeň jim nebyl doposud přiznán. Bylo apelováno na zástupce v regionu, aby se touto problematikou aktivně zabývali. Dále zazněli informace o ukončeném kurzu na CDP Přerov do pozic traťový dispečer a novém plánovaném běhu na jaře 2022, informace o potížích s rozvrhy směn v Teplicích nad Metují (OŘ HK), pracovních podmínkách spojených s rekonstrukcí budovy v Malých Svatoňovicích (na základě kontroly a společného místního šetření došlo k částečné sanaci a nápravě). Velkým problémem se jeví vysoké zůstatky dovolené, podíl přesčasové práce, a také nedostatek zaměstnanců ve stěžejních profesích (u řízení provozu především výpravčích).

Předseda informoval o jednání RR OS PK, která se konala v pondělí 11. 10. 2021, kde byl hostem ředitel ÚP Plzeňského kraje a ředitelka odboru zaměstnanosti a EU, kteří prezentovali aktuální informace a data.

V pátek 15. 10. 2021 se uskutečnilo „technické čtení“ PKS SŽ pro rok 2022, která bude následně zveřejněna na intranetu. Změny dozná bod 3, přílohy 2.1 (čl. 14) odměna z dohody pro pracovníka dozoru, pokud dojde k navýšení minimální mzdy v ČR pro rok 2022.

Na závěr jednání byla přednesena zpráva o stavu členské základny k 30. 9. 2021 a zpráva o výsledku kontroly Centrální revizní komise.

V pondělí 4. 10. 2021 došlo na počátku výjezdního kolektivního vyjednávání na jednání pracovní skupiny k úplnému vypořádání veřejné sbírky (viz samostatná informace). Dále bylo zástupci odborových organizací představeno jejich společné stanovisko k návrhu kolektivní smlouvy pro rok 2022.

V úterý 5. 10. 2021 se jednalo o jednotlivých sporných bodech textu PKS.

Ve středu 6. 10. 2021 pokračovalo jednání o sporných bodech textu PKS s konečným výsledkem, kdy za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA, došlo v závěru jednacího dne ke sjednání Podnikové kolektivní smlouvy pro rok 2022 (viz samostatná informace). V tento den proběhla i prezentace možnosti využití Digitální zaměstnanecké karty.

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 bylo zahájeno technické čtení nové PKS, přičemž proběhla kontrola základního textu a přílohy č. 1.

V poslední den jednání představili zástupci zaměstnavatele návrh Rámcových zásad hospodaření s Fondem kulturních a sociálních potřeb pro rok 2022.

Další jednání proběhne v sídle zaměstnavatele dne 15. 10. 2021.

Dne 6. října 2021 byla sjednána Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace, na rok 2022. Za zaměstnavatele sjednal tuto kolektivní smlouvu generální ředitel Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiří Svoboda, MBA, se zástupci 9 odborových organizací působících u této organizace.

V nově uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2022 dochází zejména ke zvýšení tarifních mezd o 5 % a zachování dosavadních benefitů.

„Jsem velmi rád, že jsme dospěli k rychlé dohodě, která přinese i v této složité době jistotu jak našim současným, tak i budoucím zaměstnancům a Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel“, uvedl po podpisu generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA.

V následujících týdnech budou probíhat jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb a dalších interních normách.

IMG 20211006 WA0030

Dnes ve večerních hodinách byla za přítomnosti generálního ředitele pana Bc. Jiřího Svobody, MBA sjednána a slavnostně podepsána Podniková kolektivní smlouva na rok 2022 u Správy železnic, státní organizace.

IMG 20211006 WA0044