Od čtvrtka 1. června 2023 vstupuje v platnost nový Tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK), který mimo dalších změn přináší i změnu v zaměstnaneckém předplatném jízdném, které lze nově pořídit ve 2 variantách:
a) síťovou zaměstnaneckou předplatnou jízdenku bez MHD Plzeň za cenu 500 Kč,
b) síťovou zaměstnaneckou předplatnou jízdenkou včetně MHD Plzeň za cenu 1500 Kč.

Platnost obou variant předplatného je 365 dnů od data zakoupení.

Zaměstnanecké jízdné lze využít ve všech autobusech a vlacích zařazených do IDPK a v případě varianty včetně MHD Plzeň i ve všech tramvajích, trolejbusech a autobusech PMDP na území města Plzně.

Ve vlacích zařazených do IDPK lze k jízdnému IDPK (včetně zaměstnaneckého předplatného IDPK) zakoupit jízdenku (doplatek) pro přepravu vlakem ve voze 1. vozové třídy:
a) síťová jízdenka pro 1. vozovou třídu s časovou platností 60 minut (1 hodina) za cenu 20 Kč,
b) síťová jízdenka pro 1. vozovou třídu s časovou platností 240 minut (4 hodiny) za cenu 40 Kč.

Nárok na zaměstnaneckou předplatnou jízdenku má
a) zaměstnanec ve veřejné dopravě,
b) bývalý zaměstnanec ve veřejné dopravě, který pobírá starobní či invalidní důchod,
c) rodinní příslušníci zaměstnance ve veřejné dopravě či bývalého zaměstnance ve veřejné dopravě.

Zaměstnancem ve veřejné dopravě s nárokem na síťovou zaměstnaneckou předplatnou jízdenku je zaměstnanec dopravce zařazeného do IDPK (aktuálně České dráhy, GW Train Regio, ARRIVA Střední Čechy, Z-Group bus a další), organizátora dopravy (POVED) a Správy železnic, s pracovištěm nebo trvalým bydlištěm na území Plzeňského kraje.

Úplné podmínky stanovuje čl. 7.3 Tarifu a tarifních zásad Integrované dopravy Plzeňského kraje dostupný na stránkách www.idpk.cz/cz/tarify/.

V pondělí 22. května 2023 proběhlo pravidelné jednání zaměstnavatele se zástupci odborových centrál působících u OŘ Plzeň.

V úvodu jednání ředitel OŘ Plzeň Ing. Makovec informoval o splněném plánu hospodaření OŘ a o dosažení plánovaných úspor ve spotřebě elektrické energie a plynu v zimním období. V nastoleném trendu bude dále pokračováno.

Dále informoval o problému na trati 194 České Budějovice – Černý Kříž, kde po zimě došlo k nepředvídatelnému zhoršení stavu a nutnosti zavedení pomalých jízd. Pro zajištění stability jízdního řádu a zachování přestupových vazeb bude v době od 1. června do 3. září 2023 platit na trati zvláštní letní jízdní řád a po skončení hlavní turistické sezony bude přistoupeno k opravě trati.

V plném proudu je rekonstrukce výpravních budov v Plzni a Českých Budějovicích. Na plzeňském hlavním nádraží se od 1. července 2023 otevře cestujícím opravená spodní hala s novými pokladnami a práce se přesunou do horní haly, v Českých Budějovicích již cestující využívají opravenou příjezdovou halu a pracuje se na rekonstrukci odjezdové haly. Pobočka České pošty v sousedství českobudějovického nádraží je na seznamu rušených poboček k 30. červnu 2023, pro nevyužité prostory bude Správa železnic shánět nového nájemce. Pokročila stavba nového železničního mostu přes orlickou přehradu v Červené nad Vltavou a ve finále je 5. stavba rekonstrukce Uzlu Plzeň (Lobzy – Koterov), kde po zprovoznění první traťové koleje Plzeň hl.n. – Plzeň-Koterov v pátek 9. června 2023 budou následovat již jen drobné výluky ke zrušení provizoria.

Ověřovací provoz zpravování strojvedoucích grafickou formou písemných rozkazů postoupil do dalšího kola a pro ověřování byly vytipovány další úseky s podvojným zpravováním textovou a grafickou formou. Zaměstnavatel si uvědomuje zvýšené vytížení pracovišť zapojených do podvojného zpravování, zejména v žst. Plzeň hlavní nádraží, ale znovu zdůraznil důležitost ověřovacího provozu. Ověřování by mělo potrvat do konce prázdnin, s celosíťovým nasazením grafických rozkazů se počítá na konci letošního roku. V této souvislosti zástupce ADP upozornil na problémy související s pozdním zaváděním a ukončováním pomalých jízd. Podle sdělení zaměstnavatele je toto již řešeno a byl nastaven mechanismus, aby k podobným problémům docházelo v co možná nejmenší míře.

Na základě dohody zaměstnavatele se zástupci Plzeňského kraje bude od 1.června 2023 možnost zakoupení zaměstnanecké síťové jízdenky pro spoje zařazené do Integrované dopravy Plzeňského kraje podle Tarifu IDPK nově i v kombinaci s MHD Plzeň, a to za velmi výhodnou cenu 1500 Kč. Nadále zůstává možnost zakoupení síťové jízdenky ve variantě bez MHD Plzeň, a to za stávající cenu 500 Kč. Podmínky pro přiznání zaměstnaneckého předplatného se nemění, zakoupit jej mohou zaměstnanci ve veřejné dopravě s místem výkonu práce nebo bydlištěm v Plzeňském kraji pro sebe a své rodinné příslušníky, platnost obou variant je 365 dnů od data zakoupení.

Zástupci odborových organizací byli dále seznámeni s aktuálním vývojem množství přesčasové práce, průměry mezd a s chystanou organizační změnou v OŘ Plzeň. Z důvodu blížícího se vyčerpání finančních prostředků v rozpočtu FKSP OŘ Plzeň byl rozpočet navýšen o nevyčerpané finanční prostředky z loňského roku.

Náměstek ředitele pro řízení provozu Ing. Šefčík informoval o chystané změně ve vymezení obvodů mezi OŘ Plzeň a OŘ Ústí n. Labem: úsek trati Plzeň hl.n. – Blatno u Jesenice (mimo) přejde od 1. července 2023 pod PO Plzeň, úsek Mariánské Lázně (včetně) – Cheb pod PO Karlovy Vary.

Na základě jednání pracovní skupiny zabývající se střežením pracovišť je prověřována možnost drobných investic na těchto pracovištích, které umožní vyjmutí jejich větší poloviny z režimu střežení.

Další jednání je naplánováno na konec září letošního roku.

Ve dnech 2. 5. - 10. 5. se v OŘ Plzeň uskutečnily doplňující volby do RV ADP Plzeň na místo odstoupivšího Jana Zazvonila. Při skoro absolutní volební účasti byl novým členem regionálního výboru jednomyslně zvolen Jiří Pekárek.

Vzhledem k jeho zkušenostem, znalostem místní problematiky a nadšením pro železnici vystřídá na pozici předsedy RO Jiřího Berku. Ten doplní VV ADP za OŘ Plzeň.

Celá regionální organizace by ráda Honzovi ještě jednou poděkovala za jeho dekádu trvající nasazení v roli předsedy ADP a přejeme mu mnoho úspěchů do budoucna!

Novému předsednictvu VV ADP přejeme mnoho sil pro řešení všech překážek, které na ně v časech nynějších i budoucích čekají.

Na základě usnesení Kongresu v Pardubicích se náš svaz připojil na pondělní Radě ČMKOS k vyhlášené stávkové pohotovosti a to z důvodu zveřejnění vládních opatření, která nebyla diskutována v rámci sociálního dialogu a jsou zaměřená proti zaměstnancům, domácnostem, důchodcům a dalším sociálním skupinám. Další informace budou následovat.

V posledních letech se veřejná diskuse zaměřuje na otázku zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu. Jedná se o kontroverzní téma s mnoha aspekty, které je třeba zvážit. Jako pracovník v železniční dopravě s 32 letou praxí v oblasti řízení provozu mám vážné obavy ohledně těchto změn a jejich potenciálních dopadů na naši profesi a zejména bezpečnost provozování železniční dopravy.

Řízení provozu v železniční dopravě vyžaduje mimořádnou koncentraci, rychlé reakce a vysokou výkonnost. Je naprosto nezpochybnitelné, že od věku 50 let rapidně klesá schopnost zaměstnanců soustředit se a vykonávat tuto náročnou práci, což potvrzují mnohé studie, které se v minulosti touto problematikou zabývaly. S postupujícím věkem se snižuje schopnost rychlé reakce a celková výkonnost, což může mít zásadní dopad na bezpečnost provozu železnice.

Prodlužování věku dožití je jedním z faktorů, který je třeba vzít v úvahu při rozhodování o zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu. Avšak je důležité si uvědomit, že zaměstnanci v naší profesi musí vykonávat svou práci kvalitně až do konce své pracovní kariéry. Pokud bychom vyžadovali, aby zaměstnanci řízení provozu pracovali i po dosažení věkové hranice 65 let, zvyšovalo by to riziko chyb s možnými fatálními následky pro provoz železniční dopravy.

V oblasti železniční dopravy je bezpečnost na prvním místě. Jedna chyba může mít katastrofální následky, včetně značných materiálních škod a bohužel i možných ztrát na lidských životech. Je oprávněné se ptát, zda chceme taková rizika přijmout. Zaměstnanci by měli mít možnost odejít do důchodu v době, kdy jsou stále schopni plnit své pracovní povinnosti s maximální profesionalitou a bezpečností neboť jen tak lze nadále zaručit bezpečné provozování železniční dopravy.

Dne 12. 5. 2023 se uskutečnil v Pardubicích Kongres Aliance drážního provozu. Stěžejním bodem Kongresu bylo předložení a následné schválení Stanov a potvrzení volby nového předsednictva. Stanovy byly schváleny bez připomínek v předloženém znění, tomuto návrhu předcházela půlroční diskuse na všesvazové úrovni. Následně došlo k potvrzení volby předsednictva Aliance drážního provozu. Nově byla jako místopředsedkyně zvolena Šárka Jiroušková, pozici výkonného místopředsedy obhájil Petr Fučík a předsedou byl zvolen Daniel Linc. Ing. Jan Zazvonil již jako bývalý předseda, který v čele svazu stál 10 let, shrnul vývoj a své působení v čele svazu. Kongres bývalému předsedovi vyslovil poděkování a popřál mu do dalšího profesního a soukromého života mnoho dalších úspěchů. Dopolední část Kongresu uzavřela zpráva centrální revizní komise.

Odpolední část Kongresu zahájil ředitel Odboru personálního Ing. Pavel Koucký, který přednesl aktuální informace ze Správy železnic. V diskusi po jeho vystoupení byly vysloveny dotazy ke Směrnici 29 (Směrnice o poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění zaměstnanců Správy železnic) a byla diskutována mzdová a personální politika firmy.

V závěrečné části Kongresu došlo k navržení a schválení usnesení Kongresu.