Generální ředitel, vědom si obtížné situace v oblasti růstu nákladů zaměstnanců Správy železnic, rozhodl bez ohledu na stav kolektivního vyjednávání o vyplacení mimořádné odměny za měsíc září ve výši 3 000 Kč.

Vážení zaměstnavatelé,
již od 1. 9. 2022 se mohou Vaši zaměstnanci zapojit do akce s názvem Milostivé léto II, která probíhá pouze tři měsíce a skončí 30. 11. 2022. Stát v tomto období odpustí Vaším zaměstnancům v exekucích penále, úroky, další poplatky, které navyšovaly původní jistinu (dlužnou částku). A jaký konkrétní přínos má Milostivé léto II pro zaměstnavatele a zaměstnance?

Zásadní přínos pro zaměstnavatele:

 1. Každá ukončení exekuce Vašeho zaměstnance znamená méně papírování a administrace ve Vašich mzdových účtárnách.
 2. Spokojený zaměstnanec, který se zbaví svých exekucí (nebo alespoň části z nich) bude více motivován k většímu výkonu v práci, protože už nebude pracovat „jen“ na splátky svých dluhů. 
 3. Prosím, informujte a motivujte své zaměstnance k tomu, aby se snažili v rámci Milostivého léta II uhradit co nejvíce exekucí. Všichni na tom vydělají – zaměstnanec ušetří nemalé peníze, dluh bude uhrazený a Vy navíc ušetříte spoustu času i práce se zpracováním jeho exekucí.

Informace pro zaměstnance

O co jde? Ukončení exekucí na dluzích vůči státu
Stejně jako v loňském roce, i letos je možné využít akce nazvané „Milostivé léto“, která bude probíhat od 1. září do 30. listopadu 2022. Platbu je nezbytné provést výhradně v daném časovém rozmezí, jedinou výjimkou je situace, kdy exekutor neodpoví ve stanovém termínu.
Díky Milostivému létu je tak možné se zbavit příslušenství dluhů vůči veřejným institucím či státním firmám a znatelně snížit částku, kterou je potřeba zaplatit. Při využití této možnosti bude možné v uvedené době zaplatit pouze původní dlužnou částku (jistinu) zvýšenou o částku ve výši 1 815 Kč za náhradu nákladů exekutorovi. Dojde tak k odpouštění všech úroků, penále a dalších poplatků.

Dluh může být odpuštěn:

 • Fyzické osobě, která není v insolvenčním řízení a jejíž exekuce je vedena soudném exekutorem.

Milostivé léto se vztahuje na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 kvůli dluhům u:

 • státu, samospráv, měst, úřadů,
 • státních fondů a příspěvkových organizací, veřejných škol,
 • městských, státních a polostátních firem (např. ČEZ, České dráhy či dopravní podniky),
 • zdravotních pojišťoven, státních nemocnic,
 • Českého rozhlasu či České televize.

Jak má dlužník postupovat?

 • Doporučeným dopisem případně e-mailem musí sdělit exekutorovi, že Milostivého léta II využije. Zároveň ho požádá o sdělené výše dosud nesplacené jistiny a o číslo účtu, kam je zapotřebí platbu poslat. Vzor dopisu a další informace najdete na www.milostiveleto.cz.
 • Do 30. listopadu 2022 musí doplatit výši jistiny zvýšenou o částku 1 815 Kč na účet exekutora. Do poznámky k platbě je potřeba uvést např. „Úhrada jistiny – Milostivé léto, jméno a příjmení“.
 • Pro jistotu, ať dlužník informuje exekutora o zaplacené dluhu ještě jinými prostředky – e-mailem, dopisem apod.
 • Exekutor následně vydá rozhodnutí, kterým potvrdí ukončení exekučního řízení.

Potřebujete se něco zeptat nebo pomoci?
Na dluhové lince 770 600 800, kterou provozuje Člověk v tísni, o.p.s., Vám i dlužníkům v případě nejasnosti rádi poradí, bližší informace a dokumenty najdete také na www.milostiveleto.cz
Předem děkuji všem, kteří upozorní své zaměstnance na tuto příležitost, případně je nasměrují správným směrem, aby se co nejrychleji zbavili svých dluhů a současné i ušetřili.

Vážení kolegové a kolegyně, zaměstnanci Správy železnic,
v pátek dne 7. 10. 2022 se uskutečnilo další jednání o podobě kolektivní smlouvy na rok 2023. Výsledek je zveřejněn na intranetu SŽ i na webových stránkách jednotlivých OC. Mezi signatáři chybí odborový svaz ADP. Pokud nedojde k podpisu do 31. 12. 2022, bude účinné opatření Generálního ředitele SŽ, které stanoví za jakých podmínek budou zaměstnanci Správy železnic pracovat a hodnoceni od ledna 2023. Toto opatření musí být se všemi OC projednáno před datem 1. 1. 2023. Do této doby platí stávající kolektivní smlouva včetně všech nároků z ní vyplývajících.

Diskutované téma je mimořádná odměna generálního ředitele. V minulosti bylo zvykem při podepsání kolektivní smlouvy projednání mimořádných odměn. V letošním roce všichni zástupci OC sdělili generálnímu řediteli, ať toto ustanovení nespojuje s podpisem PKS, neboť s vyjednáváním nesouvisí. Pokud bude mimořádná odměna vyplacena, její výše i počet výplat je zcela v gesci GŘ.

Zásadní rozpor v jednotlivých ustanoveních nového návrhu PKS je v naprosté ignoraci ze strany všech signatářů nalézt ještě v letošním roce řešení u pracovišť, kde dochází k jiné pracovní činnosti tzv. střežení pracoviště. Požadovali jsme minimálně eliminaci tzv. druhého střežení, ale tento návrh již nikdo nepodpořil.

Výše příspěvku na dopravu, vyšší nárůst do tarifních mezd či možnost domácích KOP byly návrhy, které se snažíme prosazovat i nadále.
Budeme hledat řešení či finanční zdroje, které by posunuli vyjednávání dále. V současné době je pro nás neakceptovatelné svůj podpis k textu připojit. 

20221010 071943

Dne 7. 10. 2022 pokračovalo kolektivní vyjednávání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na rok 2023, a to v Masarykově salónku v ŽST Praha – Dejvice. Generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, předložil v 10:30 hod. konečný návrh zaměstnavatele pro toto kolektivní vyjednávání, a to po zhodnocení maximálních ekonomických možností organizace tak, aby sjednaný nárůst neohrozil zaměstnanost ve Správě železnic, státní organizaci.

Základní parametry tohoto návrhu:

 • nárůst tarifních mezd a objemu smluvních mezd o 5,2 %;
 • zvýšení motivační zvláštní odměny pro tarifní zaměstnance o 200 Kč;
 • navýšení zvláštní odměny pro držitele licence strojvedoucího, zaměstnance s odbornou zkouškou ND-06 a D-04 o 300 Kč;
 • navýšení hodnoty stravenek na 140 Kč (směna 12 hod. a více), 120 Kč ostatní a druhá stravenka pro zaměstnance HZS v hodnotě 70 Kč. Příslušně bude navýšen i peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový paušál);
 • zachování kondičních pobytů (zrušení možnosti tzv. domácí KOP) a nově zařazení profese Diagnostik ŽDC);
 • zachování ostatních benefitů.

Po diskuzi o předloženém návrhu vyslovili souhlas zástupci OSŽ, SOSaD, FVČ, UŽZ, DUO, FV, FŽ ČR a FSČR a společně se zaměstnavatelem podepsali PKS pro rok 2023.

Odborová organizace ADP s tímto návrhem zaměstnavatele nesouhlasila a svůj podpis k PKS nepřipojila.

20221007 090921

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
přijďte podpořit demonstraci Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), která se uskuteční dne 8. 10. 2022 od 12.05 na Václavském náměstí v Praze.

ČMKOS od začátku letošního roku vyzývá Vládu ČR, aby neignorovala vývoj inflace a raketový růst cen a přijímala taková opatření, která rodiny i firmy ochrání před jejich negativními dopady.

Na požadavky a výzvy k aktivnímu řešení složité situace vláda reagovala jen částečně, a navíc s velkým zpožděním a zcela nedostatečně. Nezvládnutí řešení inflace a energetické krize ve srovnání s okolními zeměmi vede k výraznému poklesu životní úrovně v České republice. Dejme společně jasně najevo, že odmítáme takové nekompetentní vládnutí.

Co mimo jiné požadujeme?
• okamžité zastropovaní ceny energií na straně výrobce, nikoliv zákazníka;
• cenovou kontrolu u produktů pro základní potřebu, zejména potravin;
• národní protikrizový plán připravený ve spolupráci se sociálními partnery;
• zastavení dalšího poklesu reálných mezd a platů v roce 2023.

Není v pořádku, aby v zemi, ve které jsou jedny z nejnižších mezd v Evropě, byli její zaměstnanci, důchodci a některé firmy ponecháni bez účinné pomoci, když většina evropských zemí svým občanům již od jara letošního roku pomáhá. Není v pořádku, abychom čekali další měsíce, než se Vláda ČR rozhodne přijmout opatření, která jsou vágní a nedostačující.

Nesmíme dopustit, aby se Česká republika stala zemí, ve které k důstojnému životu bude stále více lidí muset žádat o sociální dávky. Nízké mzdy a snižování spotřeby nejsou správnou cestou. Pokud člověk poctivě pracuje, měl by dosáhnout na zajištění důstojných životních podmínek.

Většina z nás současný růst cen stále ještě zvládá, proto někteří nepovažují za nutné se nyní ozvat. Pokud se ale neozveme teď, může být pozdě.

Pojďme společně vzkázat vládě, že nechceme, aby se lidé v České republice propadali do chudoby.
Pojďme společně podpořit požadavky ČMKOS a jejích členských odborových svazů napříč obory.
Každá vláda se chová jen tak, jak jí to občané dovolí.

Jaký je cíl kolektivního vyjednávání?

Dosáhnout shody nad textem a parametry v jednotlivých ustanoveních se zaměstnavatelem, ale i s ostatními odborovymi svazy. Jednání o budoucí podobě kolektivní smlouvy je v letošním roce mnohem složitější než v minulých letech. Zaměstnanci mají veliká očekávání a přejí si co nejlepší výsledek, ale jaký by měl vlastně být? Za náš odborový svaz ADP bylo stanoveno několik zásadních pilířů s cílem jich dosáhnout.

Výluky dopravní služby či pracovník dozoru

První pilířem je problematika "střežení pracoviště", kde rozhodně nedochází ke sladění pracovního a osobního života. Pokud máme na síti desítky pracovišť, kde je omezen výkon práce na dobu tří, pěti i více hodin je to velký problém. Tato doba se nezapočítává do pracovní doby a zaměstnanci si ji musí napracovat. Problémy přináší i tzv. druhé střežení, které požadujeme z textu zcela vypustit

Jízdní výhody a nové smlouvy s objednateli

Druhý pilíř je příspěvek na dopravu, který by měl být zvýšen z důvodu dlouhodobě vysokých cen paliv, avizovaného zdražení tarifů v osobní dopravě (týká všech zaměstnanců, kde se neuznávají jízdní výhody ČD). Cena prolongačního kupónu také poroste a v tomto ustanovení PKS je prostor, jak všem zaměstnancům Správy železnic nabídnout benefit, který alespoň částečně reflektuje na současný stav a částečně eliminuje náklady spojené s dojížděním do zaměstnání.

Zmražené smluvní mzdy a vliv přesčasové práce

Třetí pilíř je výše tarifnich mezd a výše objemu mezd smluvních. Reálný pokles mezd je patrný, ale nelze se spokojit s konstatováním, že výše těchto mezd musí korelovat s výší mezd u ČD a.s. Správa železnic má odlišné financování, hospodaření, právní formu i náplň činnosti. Pokud chce managemet zabránit exodu zaměstnanců ve vysoce kvalifikovaných činnostech musí nabídnout odpovídající mzdové ohodnocení očištěné od přesčasové práce, kterou je trend růstu nominálních mezd negativně ovlivněn. 

Po včerejším kolektivním vyjednávání jsme opět na začátku a budeme aktivně hledat cesty jak dosáhnout shody, ale bude zapotřebí mnoho trpělivosti a především podpory od Vás zaměstnanců. 

386f831e5778a038e052896e3e28ba44.0

Dne 27. 9. 2022 se v sídle Správy železnic konalo kolektivní vyjednávání za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA. Zaměstnavatel předložil komplexní návrh textu kolektivni smlouvy včetně návrhu jednorázových mimořádných odměn v roce 2022. Návrh zaměstnavatele, dle jeho názoru, reflektoval maximální ekonomické možnosti organizace tak, aby mohla být zachována zaměstnanost a schopnost zaměstnavatele dostát svým závazkům v oblasti odměňování. Zástupci odborových organizací neměli jednotná stanoviska, přičemž nesouhlasili s předloženým návrhem v různých bodech. Čtyři odborové organizace nesouhlasily s návrhem zaměstnavatelem ohledně nárůstu tarifnich mezd.

20220924 110339