Dnes byl zahájen proces testování zaměstnanců Správy železnic. V současné době se používají testovací sady pomocí samoodběru zaměstnancem a pověřený vedoucí zaměstnanec provádí evidenci a zodpovídá za další určený postup v případě pozitivního výsledku testu či manipulaci s biologickým materiálem. 

Jako prioritní byla určena pracoviště s vyšší koncentrací zaměstnanců ve směně, ústřední stavědla, velké železniční stanice, CDP Praha, CDP Přerov. Interval testování je prozatím nastaven 1x týdně.

IMG 20210302 WA0001

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

 

Výňatek z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem a zaměstnávají alespoň 250 osob, smí nejpozději od 12. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, není-li v čl. III stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní.

Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni zajistit nejpozději od 3. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test podle věty druhé, nejpozději v termínu od 5. března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za splnění podmínky podle věty první nejpozději k 12. březnu 2021.

Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test podle věty druhé mimo pracoviště zaměstnavatele; to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office).

Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podle čl. I a II podstoupit, a to s výjimkou osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Pokud je výsledek preventivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného na pracovišti zaměstnavatele podle čl. I a II pozitivní, je zaměstnanec povinen postupovat podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího povinnosti zaměstnanců při testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného laickou osobou prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem.

Správa železnic jako významný síťový zaměstnavatel v rámci kritické infrastruktury státu musel během uplynulých dnů řešit několik významných kroků k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu a ochraně zdraví svých zaměstnanců.

Tento týden došlo k výraznému nárůstu počtu nakažených, nemocných a zaměstnanců v karanténě vlivem COV-19. Zaměstnavatel musel na některých OJ změnit rozvrhy směn, obsazení jednotlivých pracovišť (traťoví dispečeři, záložní dispečeři, operátoři ŽD) a jejich pracovní povinnosti přenést na jiné zaměstnance,  např. na výpravčí na PPV v nočních směnách.

V souvislosti s opatřeními Vlády ČR, které bude účinné od 1. 3. 2021, budou ředitelé OJ delegovat na přednosty PO, OS administrativu spojenou s vydáním povolení k vjezdu do jiného okresu a kraje pro dotčené zaměstnance Správy železnic, aby v případě kontroly ze strany PČR nebyli vystaveni odmítnutí a nevpuštění do místa výkonu práce. 

V budoucím období má být zahájeno testování zaměstnanců na COVID-19, které bude zabezpečeno ve vyjmenovanych spádových oblastech. Jako zástupci zaměstnanců bychom apelovali především na neinvazivní formy testování a především na důslednou přípravu této logistické operace, aby nedošlo k fiasku a podlomení důvěry ve vrcholový management SŽ.

Jako další opatření je dostatečné zásobování zaměstnanců respirátory FFP2/KN95, které již průběžně probíhá a další dodávky budou zajištěny v měsíci březnu. Současně jsou pozastaveny prověrky BOZP na jednotlivých pracovištích. 

Formou videokonference dnes pokračovalo jednání zástupců zaměstnavatele a všech odborových organizací při SŽ o podobě třetí změny PKS SŽ na rok 2021. Po zapracování podnětů jednotlivých stran došlo ke shodě nad podobou 3. změny PKS SŽ na rok 2021, kdy

a) od 1. 3. 2021 bude moci ze strany zaměstnavatele docházet k úhradě testů COVID-19 v souvislosti s výkonem práce na zaměstnavatelem určených pracovištích,

b) od 1. 4. 2021 bude u SŽ poskytován stravenkový paušál a na základě žádostí zaměstnanců (způsob bude zveřejněn v samostatném pokynu v průběhu měsíce března) bude moci zaměstnanec požádat o poskytování stravování formou papírových poukázek či e-Stravenek. V tomto pokynu bude řešen i výkon práce přesčas, který má charakter směny.

IMG 0716

Dne 12. 2. 2021 pokračovalo formou videokonference jednání mezi zástupci zaměstnavatele a zástupci odborových organizací o podobě 3. změny PKS Správy železnic na rok 2021. V novém návrhu zaměstnavatel reagoval na podněty z minulých jednání a předložil doplněný návrh o možnost výběru zaměstnance mezi stravenkovým paušálemelektronickou stravenkou. Předpokládaná účinnost je od 1. 6. 2021. V průběhu jednání byla doplněna možnost změny formy poskytování příspěvku na stravování jednou za 6 měsíců na základě vlastní žádosti zaměstnance. S předloženým návrhem souhlasí většina odborových organizací. Přetrvává odmítavé stanovisko OC SOSaD, Federace železničářů a Federace vlakových čet. Tyto organizace zdůvodňují svůj nesouhlas nejasností v daňové problematice, vazbou na exekuce a insolvence u nové nahrady příspěvku na stravování, snížením komfortu zaměstnanců neposkytováním papírových poukázek a nesouhlasem zaměstnanců s těmito novými možnostmi.

V rámci diskuse ředitel odboru personálního sdělil, že včera ve spolupráci s O30 GŘ vyšel pokyn pro ředitele OJ, který popisuje jakým způsobem získají zaměstnaci potvrzení o zaměstnání v rámci  dojíždění z/do uzavřených okresů (Cheb, Sokolov, Trutnov) a v případě potřeby bude moci být  uplatněn i pro jiné lokality. 

Další jednání se uskuteční 19. 2. 2021 opět formou videokonference.

Dnes probíhalo formou videokonference další jednání o 3. změně PKS, náhrada poukázek "stravenek" zaměstnaneckým paušálem, který umožňuje novela zákona o dani z příjmů a předložený návrh zaměstnavatele.

Celý týden probíhaly různé diskuse nad klady a zápory této nové legislativní úpravy a dopady na zaměstnance u Správy železnic. Otázka ponechání peněžitého příspěvku pokud je zaměstnanec v exekuci nebo insolvenci byla již diskutována na minulém jednání, právní výklad byl některými OC distribuován mezi zaměstnance nebo zveřejněn na sociálních platformách. Těžiště odmítavého postoje je u těch skupin zaměstnanců, kteří mají procentuální bonusy jako držitelé e-stravenky, které poskytuje společnost Up! 

Zaměstnavatel pokud chce s návrhem uspět, by měl zvážit oslovení zaměstnanců přímou formou, aby nedocházelo ke zbytečnému zkreslování faktů a dat. Pouze statisticky významný vzorek zaměstnanců může zodpovědět na otázku zda ponechat poukázky i elektronické nebo zavést zaměstnanecký paušál. Návrh počítá s účinností od 1. 6. 2021 především z důvodu tříměsíční výpovědní lhůty. Vzhledem k nejednoznačnému stanovisku OC není tento termín v tuto chvíli pravděpodobný.

Další jednání se uskuteční příští pátek 12. 2. 2021.

Dne 27. 1. 2021 se konalo jednání vedení OŘ Hradce Králové se zástupci odborů OSŽ, ADP a Sosad, na kterém byly sjednány zásady pro tvorbu a používání FKSP na OŘ Hradec Králové. Příspěvek na individuální dovolenou pro zaměstnance se zvýšil oproti loňskému roku na 4 000 Kč, příspěvek na stravenky činí 14 Kč.

Výše výkonových odměn zůstává stejná jako v roce 2020, a to z toho důvodu, že peněžní prostředky na výkonové odměny zůstaly ve stejné výši jako v minulém roce. Česká Třebová výpravčí hlavní a panel sever +8 %, Pardubice hl.n. panel +8 %, Hradec Králové výpravčí +7 %, Liberec výpravčí st.3 +6 %.