V úterý vyvrcholila kampaň ČMKOS "Konec levné práce", kde ADP mělo své zastoupení. Nyní odstartovala nová kampaň, která má za cíl zlepšit podmínky zaměstnanců v ČR, přiblížit se vyspělým evropským ekonomikám ve výši mezd, ale také ve snížení fondu týdenní pracovní doby nebo navýšení počtu dnů u dovolené či zvýšení minimální mzdy na 15 000 Kč.

ČMKOS požaduje aby v České republice byla pro zaměstnance "Dobrá práce". 

 

Dnes ve čtvrtek 19. 9. 2019 se uskutečnilo společné jednání zástupců OC s cílem dosáhnout shody nad společným stanoviskem k návrhu PKS u SŽDC na rok 2020. Lze konstatovat, že jednání bylo věcné a konstruktivní. Zástupci odborů požadují nové prvky v kolektivní smlouvě, které má mnoho organizací či firem a mohly by přilákat nové zaměstnance a stávající udržet. Oficiálně bude společné stanovisko předáno zaměstnavateli v Berouně na internátním jednání v týdnu od 30. 9. 2019. Požadavky odborů v součtu mzdových nákladů mají progresivní trend oproti nárůstu u SŽDC v minulých letech.

Pardubický Dům techniky hostil dne 18. 9. 2019 celorepublikový Kongres ADP. Mezi pozvanými hosty, kteří měli velmi poutavé příspěvky, byl předseda ČMKOS Josef Středula, generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda, personální ředitel Pavel Koucký či delegace ze Slovenska z odborového svazu OAVD. Po úvodních procedurálních úkonech vystoupil předseda ČMKOS, který ve své prezentaci všem přítomným delegátům, ale i hostům nastínil programové cíle ČMKOS pro rok 2020 a další období. Tématem je zkracování pracovní doby, snaha o vyšší minimální mzdu, snaha o delší dovolenou či nárůst mezd v cílovém pásmu 6 - 7 %. Delegáti Kongresu dostali při diskusi prostor na své dotazy, které se mj. týkaly stravenek či akci 9 proti kolapsu zdravotnictví. Josef Středula v závěru vyzdvihl náročnou a velmi zodpovědnou práci zaměstnanců v segmentu řízení železničního provozu s akutní potřebou řešit především personální otázky.

Na vystoupení Josefa Středuly plynule navázal generální ředitel Svoboda, který vyzdvihl potřebu udržet stávající zaměstnance, ale také přilákat nové, neboť silné ročníky budou během deseti let mít nárok na starobní důchod, což dnes představuje skoro 3000 zaměstnanců. Generální ředitel zmínil obtížnou pozici, ve které se SŽDC nachází především v investiční výstavbě, kde jsou velmi omezeny zdroje na rok 2020. Pohovořil o snaze dosáhnout uzavření kolektivní smlouvy do 6. 12. 2019. Během diskuse se řešila problematika jízdních výhod, liberalizace trhu či příklon k insourcingu. Dále vystoupil personální ředitel Pavel Koucký, který v analytické části své prezentace shrnul výstupní data v oblasti mezd od roku 2011, vývoji průměrné mzdy, přesčasové práci, připravovaným systémem školení vlastními kapacitami či náborem zaměstnanců. Po velmi rušné diskusi následoval v odpoledním bloku program věnovaný vlastní činností ADP, vystoupení hostů ze Slovenska, na které navázalo slavnostní podepsání Memoranda o spolupráci mezi ADP a OAVD.

V závěru Kongresu byl věnován dostatečný prostor diskusi pro přijetí závěrečného usnesení. Kolektivní vyjednávači obdrželi silný mandát od delegátů, který bude reflektovat na společenskou či ekonomickou situaci v ČR.

V pátek dne 13. 9. 2019 se uskutečnilo společné jednání zástupců OC působících na železnici, aby se vyjádřili k zaslanému návrhu 16. úpravy Tarifu jízdného a přepravného…, který byl zaslán ministrem dopravy k projednání. Výsledkem společného jednání bylo především přijetí odmítavého stanoviska k bodu: b), plánované úpravy, kde je v návrhu vyloučení uznávání železniční průkazky ve vlacích Českých drah objednaných kraji v rámci přímého zadání bez soutěže, pokud se na tomto dohodne kraj nebo příslušný objednavatel s ČD a. s. Odborové centrály požadují svolání společného jednání v nejbližším možném termínu, aby bylo nalezeno přijatelné řešení a nemuselo dojít k porušení sociálního smíru.

logo barva
V odpoledních hodinách se uskutečnilo jednání na Státním fondu dopravní infrastruktury (SFDI), kde došlo k vypořádání připomínek k návrhu rozpočtu SFDI na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022. Za ČMKOS se zúčastnil předseda a místopředseda ADP. Byly předloženy dvě zásadní připomínky k rozpočtu, které se týkaly silniční a železniční infrastruktury. První připomínka se týkala nerozpočtování položky na opravy silnic II. a III. tříd, kde byl v minulých letech zajištěn a rozpočtován mimořádný příspěvek v rozpětí 2 až 4,4 mld. Kč ročně. Ředitel fondu Ing. Hořelica shrnul důvody, pro které tuto připomínku SFDI rozporuje, především nedostatek disponibilních zdrojů pro naplnění kapitoly. Druhá zásadní připomínka se týkala návrhu rozpočtu příjemce SŽDC pro rok 2020, kde došlo ke snížení rozpočtovaných zdrojů proti požadavkům, nedostatečné reflexi na vývoj ekonomiky, růst inflace, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil či nutné zdroje pro investice a údržbu železniční infrastruktury. V této záležitosti vystoupil náměstek ministra dopravy Ing. Čoček, Ph. D., který pohovořil o revizi rozpočtu, která se uskutečnila a negativně se promítne do investičních akcí i zdrojů pro údržbu a opravy SŽDC pro rok 2020 oproti plánu, který byl předložen. V této souvislosti jsou zásadní připomínky k návrhu rozpočtu SFDI v rozporu. Případné změny, především navýšení zdrojů pro jednotlivé příjemce a kapitoly jsou v gesci Vlády ČR, resp. PS Parlamentu ČR.

Výkonný výbor ADP zasedal ve čtvrtek 12. 9. 2019 v sídle SŽDC, kde byla velmi podrobně projednávána problematika úpravy č. 16 Tarifu jízdného a přepravného…, s účinností od 15. 12. 2019, dále problematika návrhu rozpočtu SFDI na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022, organizační pokyny a schválený počet účastníků manifestačního mítinku „Konec levné práce“, který se uskuteční v úterý dne 17. 9. 2019 ve Fóru Karlín, organizační záležitosti ke Kongresu ADP, který se bude konat ve středu 18. 9. 2019 v Domě techniky v Pardubicích či jednání OC dne 19. 9. 2019, které má za cíl vytvoření protinávrhu k předloženému znění PKS na rok 2020 a návrhu 3. změny PKS SŽDC pro roky 2018 – 2019.

Předseda dále informoval o výsledcích jednání, které se týkají zapojení uzlu Plzeň do dálkového řízení (z CDP Praha), s pracovním termínem 1. 6. 2020. Záměry jednotlivých stran (CDP i OŘ Plzeň) byly podrobně diskutovány, neboť mezi zaměstnanci vyvstalo mnoho nezodpovězených otázek. Od pondělí 16. 9. do středy 18. 9. 2019 budou probíhat prezentace CDP Praha v Plzni v zasedací místnosti na ÚS Triangl. Zástupci obou organizačních jednotek budou případným zájemcům o práci traťového dispečera či operátora popisovat veškeré klady (výše mzdového ohodnocení, garance pracovního místa, bezpečnostní přestávky, jídelna s teplou kuchyní v budově, ergonomicky vybavená pracoviště, kariérní růst) či zápory (doba přepravy z místa bydliště do zaměstnání, psychologické vyšetření, výběrové řízení, chybějící kapacity a zdroje pro ubytování dojíždějících zaměstnanců, větší počet zaměstnanců v dopravních sálech či vyšší psychická a zraková zátěž z důvodu snížení počtu obsluhujících zaměstnanců).

Dále na programu jednání bylo doporučení a další postoupení na O10 GŘ SŽDC sociální výpomoci člena ADP, který se ocitl v těžké životní situaci. Jednalo se také o doporučení VV ADP a zajištění právní pomoci prostřednictvím ČMKOS. V rámci dlouhodobě sledovaných úkolů, došlo k významnému posunu v oblasti intervence při krizových situacích (mimořádná událost, pracovní úraz) a bylo schváleno zřízení Krizové linky ADP pro pomoc členům. Bližší informace budou sděleny na Kongresu ADP a následně na webu či fcb. 

plz

Předseda předložil přítomným členům k podpisu Petici proti zhoršování dostupnosti a kvality zdravotní péče, která navazuje na kroky Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví a sdělil základní východiska.   

V průběhu jednání se dostavil Ing. Koucký (ředitel O10 GŘ SŽDC), který informoval zástupce ADP o podepsání Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání OC SOSaD a požádal o stanovisko a následný podpis ze strany ADP. Po diskusi a neakceptování navýšení počtu kolektivních vyjednavačů ADP ze strany SŽDC bylo přistoupeno k podpisu dohody i naší stranou. Řešila se problematika FKSP pro rok 2020, především implementace návrhů, které byly představeny na minulém jednání v srpnu.

V závěru jednání předsedkyně revizní komise informovala členy VV ADP o provedené kontrole hospodaření, která se uskutečnila v měsíci srpnu.

Další jednání Výkonného výboru se bude konat dne 10. 10. 2019. 

Dne 28. 8. 2019 se konalo setkání zástupců RO ADP Brno a zaměstnavatele v budově OŘ Brno. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnil ředitel OŘ Ing. Libor Tkáč a náměstek pro řízení provozu Ing. Pavel Surý, MBA. Za RO ADP Brno se jednání zúčastnili Jan Koudelka a Martin Klučka.

Prvním projednávaným bodem byla pokračující přestavba žst. Brno hl.n. V rámci dalšího zaškolování bylo z naší strany navrhnuto, zda by bylo možné si vyzkoušet simulaci provozu v nové technologické budově, v plánovaném obsazení směn a rozdělením pracovních povinností mezi jednotlivé výpravčí. Druhým bodem byla otázka BOZP. V krátké době došlo v PO Brno ke dvěma pracovním úrazům našich členů, přičemž jeden souvisí s přestavbou žst. Brno hl.n. Třetím bodem jednání byl nedostatek výpravčích u OŘ Brno. Pan ředitel vyjádřil pochopení, ale chybějící provozní zaměstnance, při současné rekordně nízké nezaměstnanosti a požadavcích kladených na žadatele, je obtížné a zdlouhavé doplnit. Na závěr pan ředitel přislíbil podporu při řešení problémů s přechodem na nový způsob práce v žst. Brno hl.n. a plynulý a bezpečný přechod do nového GVD. V rámci předcházení MU dojde k zapojení školařů dopravců a pořádání zkušebních jízd, aby se v maximální míře předešlo mimořádnostem po spuštění ostrého provozu.

Následně se Martin Klučka sešel s přednostou PO Brno ing. Martinem Vejmělkou, a informoval ho o proběhlém jednání na OŘ.

Na dnešním jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi při SŽDC bylo zahájeno, předáním návrhu zaměstnavatele generálním ředitelem Bc. Jiřího Svobodou, MBA, odborovým organizacím, kolektivní vyjednávání o 3. změně současné Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období (PKS) od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 a o návrhu nové PKS od 1. 1. 2020. Ze strany zaměstnavatele došlo k představení těchto jeho návrhů.

Návrh zaměstnavatele 3. změny stávající PKS s účinností do 31. 12. 2019:

  • zavedení nového benefitu pro zaměstnance SŽDC, kteří budou v evidenčním stavu ke dni 1. 12. 2019 – příspěvku na dopravu pro kalendářní rok 2020 a jeho jednorázové poskytnutí podle navržených podmínek v letošním roce. 

Předložený návrh zaměstnavatele PKS od 1. 1. 2020 zachovává zaměstnancům stávající benefity a způsob odměňování. Obsahuje tyto nejvýznamnější změny:

  • účinnost PKS na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020;
  • poskytování nového benefitu pro zaměstnance SŽDC, kteří budou v evidenčním stavu ke dni 1. 12. 2020 – příspěvku na dopravu pro kalendářní rok 2021 a jeho jednorázové poskytnutí podle navržených podmínek v roce 2020 a dále podmínky pro vyplacení příspěvku na dopravu pro kalendářní rok 2020 zaměstnancům, kterým vznikne pracovní poměr v období od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020;
  • posílení motivační složky mzdy – výkonové odměny: zvýšení minimální výše objemu mzdových nákladů pro výplatu výkonové odměny o 1 % mzdových tarifů z výše 5, 7 % na výši 6, 7 % mzdových tarifů;
  • zrušení poskytování zvláštní odměny zaměstnancům, kteří vykonávají vedle své pracovní činnosti komerční odbavování cestujících (zaměstnanci SŽDC v roce 2020 nebudou tyto činnosti již vykonávat);

Byl dojednán termín předložení společného stanoviska ze strany odborových centrál na den 30. 9. 2019.

Dále došlo k podepsání Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2019, zástupci 6 odborových organizací. V kolektivním vyjednávání bude pokračováno po podpisu všech odborových centrál.

Další termín kolektivního vyjednávání je úterý 1. 10. 2019 v Berouně.