V pátek dne 17. 7. 2020 se konalo společné jednání zástupců PO Karlovy Vary a zaměstnanců žst. Blatno u Jesenice. Důvodem bylo projednání dopadů organizační změny k 1. 9. 2020. 

Přednosta PO po dlouhé diskusi se zaměstnanci i zástupci odborů předložil nově upravený návrh organizační změny, kdy nakonec nedojde ke zrušení jednoho výpravčího v nočních směnách, ale pouze k rozdělení směny (institut dělená směna).

V závěru jednání zástupci odborové organizace ADP souhlasili s předloženým návrhem. 

Tímto opatřením nedojde ke snížení úrovně bezpečnosti železničního provozu, což bylo pro odbory prioritou. 

Resized 20200717 093932 3961

Zástupci Správy železnic předložili návrh 3. změny PKS, který měl řešit problematiku KOP pro zbytek letošního roku v souvislosti s koronavirem. Jednání bylo ovšem ukončeno z důvodu nesouhlasného stanoviska většiny odborových svazů. Výhrady byly zejména k návrhu finanční kompenzace ve výši 7 000 Kč bez náhradního volna hrazeného zaměstnavatelem. Náš odborový svaz podpořil návrh zaměstnavatele s jedinou výhradou a to s výší kompenzace, kde jsme požadovali více než bylo v návrhu. Jelikož nám byl předložen návrh PKS na rok 2021, kde se nově upravuje tato problematika (individuální výběr zařízení,  náhradní volno s náhradou mzdy ve výši 7-12 dnů dle délky pobytu,  sjednocení periody pro všechny nárokové profese na dva roky, získání nároku již po 15 letech a plnění ve výši 10 000 Kč) byl náš zájem upírán na hodnotu KOP, která je mnohem vyšší než předložený návrh 7 000 Kč. Vzhledem ke kritické situaci na severní Moravě v Lázních Darkov (vyšetření na COVID-19), obrací se na nás kolegové - zaměstnaci jestli existuje reálná možnost vyjednat jiné podmínky než umožňuje současný text PKS ve znění 2. změny a opatření ředitele odboru personálního ješte v letních měsících.

Jako zástupci zaměstnanců jsme připraveni jednat se zaměstnavatelem i ostatními svazy o nové podobě 3.změny PKS ohledně KOP,  ale návrh zaměstnavatele by se měl parametricky přiblížit návrhu pro rok 2021, který jsme ochotni podpořit a nalézt shodu s dalšími svazy u Správy železnic. 

Resized 20200715 102135 5159

Dne 7. 7. 2020 proběhlo druhé jednání o návrhu 3. změny PKS SŽ na rok 2020 v sídle zaměstnavatele. Zaměstnavatel předložil nový návrh, který předpokládal provedení průzkumu zájmu mezi zaměstnanci SŽ s přiděleným poukazem KOP na rok 2020 i s možností realizace KOP do konce února 2021 (tj. výběr, zda čerpat klasický kondiční pobyt či zda obdržet finanční kompenzaci ve výši 7 000 Kč, či zda čerpat pracovní volno [tzv. domácí kondiční pobyt]). Probírána byla i skupina zaměstnanců, kteří museli předčasně přerušit kondiční pobyt v začátku COVID-19.

Zástupci odborových organizací většinově s návrhem zaměstnavatele nesouhlasili a kolektivní vyjednávání o 3. změně PKS bylo ukončeno.

ADP a Správa železnic pro Vás připravily na sobotu 29. srpna 2020 výlet zážitkovým vlakem z Prahy na vlečku společnosti Lomy Mořina, včetně prohlídky štoly na Malou Ameriku. Zahrnuje občerstvení v barovém voze po celou dobu výletu. Ke stažení v PDF:

Dne 17. 6. 2020 zaměstnavatel zaslal odborovým organizacím návrh 3. změny PKS SŽ 2020. Dnes proběhlo i za účastí generálního ředitele Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiřího Svobody, MBA kolektivní vyjednávání o této 3. změně.

Obsahem návrhu zaměstnavatele 3. změny PKS SŽ 2020 je řešení problematiky kondičních pobytů zaměstnanců SŽ – provedení nového průzkumu zájmu mezi zaměstnanci, kteří měli stanoven termín absolvování kondičního pobytu, ale ještě na kondiční pobyt neodjeli, ani nečerpali tzv. domácí kondiční pobyt. V rámci jednání se nepodařilo odstranit rozpory o rozhodovacích možnostech našich zaměstnanců v rámci průzkumu zájmu (zda čerpat klasický kondiční pobyt či zda obdržet finanční kompenzaci ve výši 7 000 Kč, či zda čerpat pracovní volno [tzv. domácí kondiční pobyt]). Probírána byla i skupina zaměstnanců, kteří museli předčasně přerušit kondiční pobyt v začátku COVID-19. Kolektivní vyjednávání o 3. změně PKS SŽ 2020 bude pokračovat v sídle zaměstnavatele dne 7. 7. 2020.

Dále generální ředitel předložil odborovým organizacím návrhy následujících dokumentů:
• Podnikové kolektivní smlouvy SŽ na rok 2021
• Katalogu zaměstnání SŽ
• Rámcových zásad Fondu kulturních a sociálních potřeb a C-FKSP
• Dohody o kolektivním vyjednávání
• Směrnice SŽ č. 29 pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců SŽ.

Byl dohodnut termín předložení společného stanoviska OC k návrhu PKS SŽ 2021 na 17. srpen 2020. Smluvní strany budou o návrhu a společném stanovisku OC jednat od 1. září 2020.

Dne 30. 6. 2020 se konalo společné jednání OC a zaměstnavatele v budově žst. Masarykovo nádraží. V úvodu  vystoupil generální ředitel Správy železnic Bc. Jiří Svoboda, MBA, který okomentoval události posledních týdnů a nastínil vize do budoucna. Následně byl předložen návrh podnikové kolektivní smlouvy pro rok 2021, návrh Zásad FKSP a další dokumenty. Bližší informace budou zveřejněny v samostatném článku. 

IMG 20200630 WA0004001

V pondělí dne 29. 6. 2020 se v odpoledních hodinách konalo v sídle Správy železnic společné jednání členů pracovní skupiny k novele Katalogu zaměstnání. Celkem bylo na programu 25 sporných KZAM, ke kterým zástupci odborů i zaměstnavatele předkládali své argumenty. U HZS došlo ke shodě nad předloženým materiálem, u několika zaměstnání infrastruktury přetrvává rozpor a v segmentu řízení provozu, je stále živá diskuse nad TS 8 a TS 12 u výpravčich.

Ředitel O11, Ing. Tržil, MPA, prezentoval analýzu, jakým způsobem dojde ke změně tarifních stupňů u výpravčich (pokles vs nárůst) v rámci celé organizace. Další jednání se uskuteční 31. 8. 2020 a má za cíl dokončit proces projednávají a zahájit implementaci k 1. 1. 2020.

 IMG 20200630 WA0002001