Odborové organizace působící na železnici včera 7. 1. 2020 v sídle OSŽ projednaly jakým způsobem řešit dlouhodobě neutěšený stav v oblasti jízdních výhod pro zaměstnance v JMK včetně dalších kroků. Snahou je nalézt takové řešení, které bude akceptovatelné jak časově (od 1. 2. 2020), tak systémově.

Ke stažení v PDF:

Dne 8. 1. 2020 proběhlo pravidelné jednání na OŘ Praha. Na programu jednání byla mimo jiné problematika aplikace zvýšené výkonové odměny pro vyjmenovaná pracoviště řízení provozu a infrastruktury. Výsledkem jednání je dohoda všech zúčastněných stran, která zajišťuje v roce 2020 o několik procent vyšší výkonovou odměnu pro vyjmenovaná pracoviště než tomu bylo v roce 2019. S potěšením oznamujeme, že tato zvýšená výkonová odměna bude aplikována již s výplatou za měsíc leden 2020.

Celková výše výkonové odměny na pracovištích řízení provozu bude:
Praha hl.n. 16,5 %
Praha-Vršovice 13,5 %
Praha-Smíchov 11,5 %
Nymburk hl.n. 11,5 %
Kralupy n/Vltavou 11,5 %
PPV Kolín 10,5 %
PPV Praha-Libeň 10,5 %

Za ADP se jednání účastnili: Milan Gajdács, Tomáš Kaňka a Ota Krásová. Za Správu železnic ředitel OŘ Praha Ing. Vladimír Filip a ekonomický náměstek Ing. Juraj Gánovský.

Začátek roku 2020 přináší mnoho změn, které se nás dotýkají někdy více někdy méně. Platnost nové PKS se projeví již v měsíci lednu, kdy zaměstnanci Správy železnic, státní organizace obdrží nové mzdové výměry dle sjednané kolektivní smlouvy. V některých OJ se již sjednaly Zásady hospodaření s FKSP, které ovšem novelou účinnou od 1. 1. 2020 doznají změn. V měsíci lednu, se uskuteční společné jednání OC působící u , kde se budou projednávat legislativní dopady změn v oblasti FKSP, změny vyvolané změnou názvu organizace, či sociální konflikt, který eskaluje v oblasti uznávání jízdních výhod v JMK. Na OJ se jedná o principech odměňování exponovaných pracovišť či organizačních změnách způsobených změnou organizační struktury či zaváděním dálkového řízení provozu. Rád bych upozornil naše členy, že odvedené členské příspěvky, které lze odečíst od daňového základu jsou již potvrzené u personálně mzdových specialistů na CSS a budou k dispozici při podpisu daňových prohlášení. Dnes se koná společné jednání OC působících na železnici nejen u Správy železnic, které má za cíl určit jednoznačné východisko z patové situace v JMK. Přijaté závěry budou zveřejněny ve večerních hodinách.

S účinností od 1. 1. 2020 se mění název zaměstnavatele Správa železniční dopravní cesty, státní organizace na Správa železnic, státní organizace. 

Ke stažení v PDF:

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 
rád bych Vám jménem Výkonného výboru Aliance drážního provozu i jménem svým popřál klidné a krásné Vánoce s těmi nejbližšími.

V novém roce 2020 Vám přeji především pevné zdraví, čas na rodinu i své koníčky, v zaměstnání dobré pracovní podmínky a spokojenost.
                         Ing. Jan Zazvonil - předseda ADP

Resized 20191213 133630 6787

Dne 16. prosince se konalo jednání odborových organizací se zástupci zaměstnavatele v budově OŘ Brno. Toto jednání navazovalo na předchozí jednání ze dne 25. listopadu, kdy se začaly projednávat Zásady FKSP pro rok 2020 a zůstala nevyjasněná oblast rekreace. Dalším bodem jednání bylo projednání výkonových odměn v OŘ Brno.

U FKSP došlo k navýšení příspěvku na stravenky z 10,- na 12,- Kč. Dále byly upraveny příspěvky pro dárce krve a krevních derivátů. Z důvodu změny legislativy došlo k upřesnění podmínek příspěvků pro rekreaci a zájezd, přičemž výše příspěvku na individuální rekreaci ve výši 5 000 Kč zůstala zachována.

Jako poslední se projednávalo Opatření OŘ Brno pro poskytování výkonových odměn. Zde, vzhledem k navýšení minimální sazby VO na 5,5 %, došlo k navýšení všech pěti kategorií o 0,5 %. Dále bylo upraveno zařazení zaměstnanců do kategorií, ve kterých byli před zahájením roční výluky v Brně hl.n. Toto opatření má platnost od 1. 1. do 30. 4. 2020.

Na závěr jednání bylo z naší strany navrženo, aby výpravčím sloužícím v Brně hl.n. v nové dopravní kanceláři, byla vytvořena samostatná kategorie. Tento požadavek vychází z prvních směn na novém pracovišti. Pan ředitel přislíbil, že se problematice Brna hl.n. bude i nadále věnovat a budoucím navýšením sazby VO souhlasí. Její výši však bude možné určit až v dalším období, a to v závislosti na objemu přidělených finančních prostředků a jejich průběžném čerpání.