Dnes 24. 3. 2020 byl na základě vývoje situace v oblasti šíření nového typu koronaviru vydán k projednání "Pokyn č. 8/2020 generálního ředitele Správy železnic", který má za cíl sjednotit postup při řešení zabezpečení provozu dráhy ve vyhlášeném nouzovém stavu a případném krátkodobém nedostatku zaměstnanců v rámci karanténních opatření. Důvodem je zajištění bezpečného provozování dráhy  při současném zajištění ochrany zdraví zaměstnaců Správy železnic.

Odborové  organizace obdržely tento materiál k připomínkování a ještě dnes zaslaly svá stanoviska. V rámci zrychleného procesu projednání bude dokument po vypořádání připomínek zveřejněn.

Správa železnic formou interního sdělení, začíná aplikovat změny v rozvrzích směn pro následující týdny především pro zaměstnance řízení provozu. Důvodem je zabezpečení a udržení provozu na železniční síti jako opatření proti šíření nového typu koronaviru v ČR. 

Bližší informace zjišťujeme u ředitele odboru personálního.

IMG 20200322 WA0009

Včera dne 20. 3. 2020 schválil Výkonný výbor ADP text usnesení, které by umožnilo operativně řešit pomoc ohroženým skupinám zaměstnanců Správy železnic v tíživých sociálních situacích, ve kterých se ocitli v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a opatřeních vlády ČR (ošetřování, pozitivní nález, karanténa, apod.).

Zásadním rozhodnutím je alokované zdroje z C-FKSP na rok 2020 pro odborovou organizaci ADP přesunout z kapitoly Kultura a sport do kapitoly Sociální výpomoci a zápůjčky pro zaměstnance Správy železnic, kteří to budou v následujících týdnech či měsících potřebovat nejvíce.

Celý text usnesení je uveden v příloze.

V souvislosti s četnými dotazy z řad zaměstnanců Správy železnic a na základě zaslané Výzvy generálnímu řediteli Bc. Jiřímu Svobodovi, MBA, se dnes 18. 3. 2020 uskutečnil videohovor, který měl za cíl zklidnit situaci a nalézt optimální řešení k zaslaným podnětům od zástupců odborů. Níže jsou uvedeny zásadní informace pro zaměstnance Správy železnic.

Hygienická situace:
1. Pro zaměstnance Správy železnic je příslib dodávky ústenek a roušek s filtrační třídou FFP2 během následujících dnů.
2. Desinfekce pracovišť – jsou expedovány k prvnímu použití čističky na bázi aerosolu (solný roztok), kterými budou primárně vybavena pracoviště CDP (Praha, Přerov), na další pracoviště s vyšším výskytem zaměstnanců ve směně (např. Ústřední stavědla) budou dodány ionizéry vzduchu.
3. Vedoucí zaměstnanci na pracovištích s vyšším podílem zaměstnanců ve směně obdrží kalibrované digitální teploměry a zpracují organizační opatření pro eliminaci potenciálních výskytů zhoršeného zdravotního stavu zaměstnanců.

Organizační a sociální záležitosti:
1. V rámci plánované organizační změny, přepojení pracovišť žst. Dětmarovice a žst. Plzeň do systému centrálního dálkového řízení z CDP (Přerov, Praha) bude do odvolání řízení a ovládaní dotčených uzlů z místních pracovišť. Důvodem je eliminace rizikových faktorů.
2. V souvislosti s vyšší potřebou čerpání OČR a snížení výdělku budou ve spolupráci s OC hledány nástroje ke kompenzaci této situace.

Poděkování patří všem zaměstnancům, kteří v této krizové situaci zajišťují provoz, podílejí na zachování provozuschopnosti dráhy a dalších servisních činností v rámci Správy železnic.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
pan generální ředitel Správy železnic Bc. Jiří Svoboda, MBA, dnes zaslal odborové organizaci ADP stanovisko k doručené výzvě, které je přílohou této informace. O dalším vývoji situace Vás budeme informovat.