Diskuse nad Zásadami FKSP stále není ukončena, ale velmi často se na nás obracejí zaměstnanci Správy železnic, že nemají dostatek informací o produktu zaměstnanecké digitální karty, která byla v návrhu zaměstnavatele pro rok 2022.

Důvody zavedení:

Vzhledem k nezpochybnitelnému faktu, že rozpočet FKSP je tvořen určeným procentem ze mzdových nákladů všech zaměstnanců naší organizace za předchozí rok, včetně zůstatků z minulých období, je naprosto legitimní, aby každý „jeden“ zaměstnanec Správy železnic měl rovnocenný a nediskriminační přístup k tomuto fondu a příspěvku. Společnost zaměstnává více jak 17 000 zaměstnanců, kteří mají jedinečné potřeby a zájmy, včetně trávení volného času či dovolené. Všichni nemohou reprezentovat železnici ve sportovních nebo uměleckých disciplínách, které se financují z rozpočtu C-FKSP v rámci USIC nebo FISAIC a jsou značně nákladné, především na mezinárodní úrovni. Mnoho zaměstnanců se stará o své rodiče nebo hospodářství, mají chaty nebo chalupy a nevyužijí dotované rekreace organizované společností ČD Travel a dalšími CK. Příspěvek na dovolenou na chatě, chalupě na vodě či na kole se neposkytuje. To vše je dáno vyhláškou o FKSP.

Otázkou zůstává, co nabízí zaměstnavatel těmto zaměstnancům, kteří ze svých mezd tvoří fond FKSP? Mohou se zúčastnit hromadně pořádaných kulturních nebo sportovních akce, mohou být dárci krve a krevních derivátů či kostní dřeně, pak mohou získat příspěvek za jednotlivá ocenění. Mohou získat příspěvek na stravování ke stravenkovému paušálu či e-stravence, myslí se na sociální výpomoci v tíživých situacích (dlouhodobá nemoc, úmrtí v rodině apod.), vitamínové prostředky, a tím výčet možností de facto končí.

Primární myšlenkou bylo zavést takový produkt, který umožní každému jednomu zaměstnanci, alespoň v nějaké minimální hodnotě, disponovat s prostředky FKSP podle určených pravidel, ale podle svého uvážení bez další agendy (žádosti, formuláře, administrace v STKR, razítka, atd.). Na stole byla dvě alternativní řešení.

Příspěvek zaměstnavatele plošně pro všechny zaměstnance (hrazeno z C-FKSP) nebo selektivně pro jednotlivé organizační jednotky, které se dohodnou se sociálními partnery (OŘ, CDP, SŽG, SS, SŽE, HZS atd.). Toto ustanovení by bylo v Rámcových zásadách zakotveno a v rámci sociálního dialogu na OJ nebo OS buď přijato nebo neakceptováno.

Forma digitální karty:

Zaměstnanecká digitální karta funguje na principu digitální peněženky a může být koncipována jako platební prostředek pro stravování (e-stravenka) a benefitní karta, každá s oddělenou peněženkou v jedné kartě (příspěvek na stravování nelze použít na nic jiného než hotové jídlo a potraviny). Platby lze provádět i v mobilním telefonu nebo tabletu na platformě Apple PayGoogle Pay s funkcí aktuálního stavu zůstatku.

Využití karty:

Benefitní karta může být využívána v souladu s vyhláškou o FKSP k platbám u obchodníků a služeb, které jsou smluvními partnery. Jedná se o sítě lékáren, knihkupectví, očních optik, provozovatele masáží, solárií, posiloven, jógy, bazénů, lázeňských zařízení, kulturních zařízení – kin, divadel, koncertních těles, zoologických zahrad, hradů a zámků, kulturních festivalů, koncertů, muzikálů, cestovních kanceláří aj.

Nevýhody karty:

Ano, karta svým způsobem částečně potlačuje kolektivní spolurozhodování o využití zdrojů z rozpočtů FKSP (na úrovni C-FKSP i na OJ). Na druhou stranu v případě akceptace a dané limitní sumy, lze uspokojit tímto benefitem všechny zaměstnance v dané organizační jednotce nebo úplně všechny zaměstnance SŽ v případě příspěvku z Centrální části FKSP. 

Každý jeden zaměstnanec by měl svobodnou volbu, jakým způsobem naloží s příspěvkem zaměstnavatele bez dalších administrativních úkonů. Případným zavedením tohoto benefitu by bylo umožněno čerpání i na dosud pořádané akce, příspěvky na stravu či sociální výpomoci, ovšem pouze do výše rozpočtovaných prostředků. Pokud se odborové svazy odpovědně postaví k této problematice, ocení to nejen jejich členové, ale všichni zaměstnanci. 

Závěr:

Tento příspěvek byl zveřejněn na základě opakovaných žádostí o detailnější rozbor dlouhodobě vedených debat v rámci odborových svazů a zaměstnavatele. Současný stav je z dlouhodobého hlediska neudržitelný a moderní společnost, kterou Správa železnic v mnoha aspektech zcela jistě je, by měla akcentovat nejen digitalizaci, ale také potřeby zaměstnanců ve volném čase a nabídnout tento benefit všem bez výjimky.

Volební kongres Regionální organizace ADP CDP Přerov se uskutečnil ve čtvrtek 6. 1. 2022 v Přerově. Hosty a zároveň členy volební komise bylo předsednictvo ADP. V úvodu předseda Ing. Zazvonil poděkoval všem přítomným za účast a členům RV za práci v minulém období. Pohovořil o výsledcích včerejšího jednání nad FKSP. Členové kladně hodnotili snahu ADP o zavedení benefitní karty, která prozatím nenašla dostatek příznivců ze strany odborových svazů a po posledním jednání ani zastání u zaměstnavatele. 

Po nezbytných procedurách se uskutečnily volby do RV ADP CDP Přerov, kam byli zvoleni tři členové ADP - Kamil Franek, Veronika Kmecová a Jiří Mutl. Následně se uskutečnila volba předsedy, kterou obhájil Kamil Franek, místopředsedsedkyní byla zvolena Veronika Kmecová a členem Výkonného výboru ADP Jiří Mutl.

Dne 8. února se budou konat volby do RO ADP Ostrava, která bude v sobě integrovat zaměstnance a členy ADP bývalého OŘ Olomouc a Ostrava.

Dnes ve středu 5. ledna 2022 se konalo na platformě MS Teams společné jednání zástupců OC a zaměstnavatele s cílem nalézt shodu a řešení nad Zásadami FKSP. V úvodu ředitel O10 Ing. Koucký zrekapituloval dosavadní vývoj a postoj jednotlivých OC k dané problematice. Následně předložil za zaměstnavatele nový návrh, který částečně reflektoval na požadavky odborů, v některých bodech zachování status quo (rok 2021), v ostatních zhoršení parametrů pro zaměstnance. Zásadní byl však myšlenkový posun, opustit myšlenku zavedení zaměstnanecké digitální karty pro rok 2022! Zaměstnavatel navrhl sestavit pracovní skupinu, která se bude zabývat touto myšlenkou pro případnou implementaci v roce 2023.

Stanoviska odborových organizací nebyla ve shodě i po předložení posledního návrhu, takže Zásady FKSP (Rámcové), ani C-FKSP nejsou k dnešnímu dni sjednány. Z tohoto důvodu nemohou být započaty diskuse nad Zásadami FKSP na OJ SŽ. Jediný odborový svaz, který nesouhlasil s vypuštěním bodů týkajících se zaměstnanecké digitální karty byl OS ADP, který kritizoval zcela zbytečnou časovou dotaci k diskusi nad zavedením nového benefitu v rámci Správy železnic. Předseda ADP Ing. Zazvonil označil stažení návrhu za promarněnou příležitost zúčastněných a minimálně jako morální újmu pro všechny zaměstnance SŽ. Nepochopitelný obrat v postoji zaměstnavatele nebyl na jednání okomentován.

Další informací byl proces VZ na realizaci KOP v roce 2022, kde došlo ve výběrovém řízení k doručení jedné nabídky, která zcela nesplnila formální náležitosti. Subjekt byl vyzván k doplnění náležitostí do termínu 20. 1. 2022. Do této doby nemůže být sjednána smlouva a realizovány KOP pro zaměstnance SŽ s nárokem v roce 2022.

V závěru jednání došlo k ujištění sociálních partnerů, že zaměstnavatel bude postupovat v souladu s rozhodnutím vlády ČR ohledně povinného testování ve firmách od 17. 1.2022, které bylo v odpoledních hodinách ze strany premiéra a ministra zdravotnictví na tiskové konferenci okomentováno. Ing. Koucký garantoval dostatečný počet zásob antigenních sad k testování všech zaměstnanců bez výjimky 2x týdně minimálně pro měsíc leden.

Na jednání vystoupila ředitelka ČD Travel Mgr. Jíšová, která pohovořila o roku 2021 a dopadu epidemiologických opatření na cestovní ruch. Současně vyzvala k rozumnému dialogu ohledně FKSP a projevila přání na brzké sjednání Zásad FKSP včetně vícestranné dohody mezi SŽ, OC a ČD Travel jako garantem pro ostatní smluvní CK pro účely realizace rekreací z C-FKSP v roce 2022.

Další společné jednání v online formě se uskuteční v pátek 14. 1. 2022.

20211225 144053

Rád bych všem našim členům, příznivcům, kolegyním, kolegům a přátelům popřál jménem odborového svazu ADP klidné prožití vánočních svátků se svými blízkými a do nového roku 2022 mnoho zdraví, více vzájemné tolerance a naději v lepší budoucnost. 

Jan Zazvonil, předseda ADP

20211223 161225

Dnes dne 17. 12. 2021 se uskutečnilo poslední letošní jednání zástupců OC a zaměstnavatele v on-line formě. V úvodu představil Ing. Koucký souhrnný materiál se stanovisky jednotlivých OC, která jsou v rozporu s návrhem zaměstnavatele. Po vyjádření zástupců odborových svazů předložil zaměstnavatel nový ucelený návrh, který obsahoval mnoho zásadních rozporů k problematice FKSP, takže nedošlo ke sjednání Zásad Centrálních ani Rámcových. Největší rozpor je u využívání zaměstnanecké digitální karty, kterou mnoho odborových svazů principiálně odmítá nebo jejich požadavky nejsou v souladu s návrhy zaměstnavatele. 

20211216 110131

Ing. Kohoutová sdělila výsledky uzávěrky mezd za měsíc listopad 2021, které byly doplněny o vývoj mezd za období 1-11. 2021. Současně byly podrobně popsány dopady změny rozvrhu směn u jednotlivých OŘ v souvislosti s novelou NV č. 589/2006 Sb. Další plánované jednání se uskuteční až 5. 1. 2022 on-line formou. 

V pátek dne 10. 12. 2021 se uskutečnilo společné jednání zástupců odborových svazů a zaměstnavatele v online formě. Stěžejním tématem jednání bylo představení komplexního návrhu zaměstnavatele k Zásadám FKSP (Rámcovým a Centrálním). Zástupci odborů se vyjádří nejpozději do 17. 12. 2021, kdy je naplánováno další jednání o této problematice. Ing. Koucký předložil návrh Pokynu k poskytování výkonové odměny, neboť v rámci kolektivního vyjednávání došlo k navýšení sazby a objemu pro její poskytování. Tento návrh byl všemi zúčastněnými schválen. V rámci diskuse byla řešena problematika nové Vyhlášky, kterou se mění Vyhláška č. 537/2006 Sb. Zaměstnavatel vyhodnotí novou právní úpravu, neboť Správa železnic zaměstnává i občany 60+, kteří jsou novou vyhláškou dotčeni.  

Ve čtvrtek dne 9. 12. 2021 se v sídle zaměstnavatele konalo jednání Výkonného výboru ADP. Na programu jednání bylo zhodnocení letošního roku, proces sjednávání Zásad FKSP (Rámcových a C-FKSP) a schválení rozpočtu ADP na rok 2022. Stěžejním tématem byla organizace voleb do jednotlivých orgánů (Regionálních organizací a Výkonného výboru) v příštím roce.

V dalším bloku jednání vystoupili za zaměstnavatele Ing. Koucký a JUDr. Vlásková. Ředitel O10 GŘ SŽ shrnul ekonomická data ve vývoji mezd, nemocnosti, izolace a karantény v souvislosti s COVID-19, zmínil úkol Správní rady SŽ (optimalizace pracovních míst na Generálním ředitelství, kde by měla úspora dosáhnout 10 % z celkového počtu). JUDr. Vlásková pohovořila o zaslaném dotazníku zaměstnancům s nárokem na KOP v příštím roce. Nově obsahuje tři položky (chci využít KOP, chci využít KOP, ale důvodu obavy o zdraví využiji "domácí" KOP, nevyužiji nárok). Do 20. 12. 2021 mohou zájemci podávat digitální formou nabídky k veřejné zakázce na realizaci KOP (dvě zařízení na Moravě a dvě v Čechách).

V rámci diskuse bylo sděleno, že s účinností předpisu D1 k 1. 7. 2022 dojde k přezkoušení všech určených zaměstnanců elektronickou formou. Je předpoklad, že k tomuto datu bude účinná novela předpisu Zam1 a T100. Ředitel Ing. Koucký zmínil otázku integrace OŘ Olomouc a OŘ Ostrava do jedné organizační jednotky - OŘ Ostrava k 1. 1. 2022. Všichni dotčení zaměstnanci obdrží informační list k této změně. Nové mzdové výměry a další pracovněprávní dokumenty budou obsahovat pouze jednoho zaměstnavatele - OŘ Ostrava. Dále byla zmíněna uzávěrka mezd za měsíc listopad, kde všichni zaměstnanci s nárokem obdrží příspěvek na dopravu (dle platné PKS) ve výši 3 600 Kč. Poskytovatel elektronické stravenky provede u všech zaměstnanců, kteří ji využívají výměnu karet za novější generaci, která již bude eventuálně připravena na realizaci digitální zaměstnanecké benefitní karty.

Na závěr jednání poděkoval předseda ADP zástupcům zaměstnavatele a členům Výkonného výboru za celoroční spolupráci.

20211209 103636