Formou videokonference dnes pokračovalo jednání zástupců zaměstnavatele a všech odborových organizací při SŽ o podobě třetí změny PKS SŽ na rok 2021. Po zapracování podnětů jednotlivých stran došlo ke shodě nad podobou 3. změny PKS SŽ na rok 2021, kdy

a) od 1. 3. 2021 bude moci ze strany zaměstnavatele docházet k úhradě testů COVID-19 v souvislosti s výkonem práce na zaměstnavatelem určených pracovištích,

b) od 1. 4. 2021 bude u SŽ poskytován stravenkový paušál a na základě žádostí zaměstnanců (způsob bude zveřejněn v samostatném pokynu v průběhu měsíce března) bude moci zaměstnanec požádat o poskytování stravování formou papírových poukázek či e-Stravenek. V tomto pokynu bude řešen i výkon práce přesčas, který má charakter směny.

IMG 0716

Dne 12. 2. 2021 pokračovalo formou videokonference jednání mezi zástupci zaměstnavatele a zástupci odborových organizací o podobě 3. změny PKS Správy železnic na rok 2021. V novém návrhu zaměstnavatel reagoval na podněty z minulých jednání a předložil doplněný návrh o možnost výběru zaměstnance mezi stravenkovým paušálemelektronickou stravenkou. Předpokládaná účinnost je od 1. 6. 2021. V průběhu jednání byla doplněna možnost změny formy poskytování příspěvku na stravování jednou za 6 měsíců na základě vlastní žádosti zaměstnance. S předloženým návrhem souhlasí většina odborových organizací. Přetrvává odmítavé stanovisko OC SOSaD, Federace železničářů a Federace vlakových čet. Tyto organizace zdůvodňují svůj nesouhlas nejasností v daňové problematice, vazbou na exekuce a insolvence u nové nahrady příspěvku na stravování, snížením komfortu zaměstnanců neposkytováním papírových poukázek a nesouhlasem zaměstnanců s těmito novými možnostmi.

V rámci diskuse ředitel odboru personálního sdělil, že včera ve spolupráci s O30 GŘ vyšel pokyn pro ředitele OJ, který popisuje jakým způsobem získají zaměstnaci potvrzení o zaměstnání v rámci  dojíždění z/do uzavřených okresů (Cheb, Sokolov, Trutnov) a v případě potřeby bude moci být  uplatněn i pro jiné lokality. 

Další jednání se uskuteční 19. 2. 2021 opět formou videokonference.

Dnes probíhalo formou videokonference další jednání o 3. změně PKS, náhrada poukázek "stravenek" zaměstnaneckým paušálem, který umožňuje novela zákona o dani z příjmů a předložený návrh zaměstnavatele.

Celý týden probíhaly různé diskuse nad klady a zápory této nové legislativní úpravy a dopady na zaměstnance u Správy železnic. Otázka ponechání peněžitého příspěvku pokud je zaměstnanec v exekuci nebo insolvenci byla již diskutována na minulém jednání, právní výklad byl některými OC distribuován mezi zaměstnance nebo zveřejněn na sociálních platformách. Těžiště odmítavého postoje je u těch skupin zaměstnanců, kteří mají procentuální bonusy jako držitelé e-stravenky, které poskytuje společnost Up! 

Zaměstnavatel pokud chce s návrhem uspět, by měl zvážit oslovení zaměstnanců přímou formou, aby nedocházelo ke zbytečnému zkreslování faktů a dat. Pouze statisticky významný vzorek zaměstnanců může zodpovědět na otázku zda ponechat poukázky i elektronické nebo zavést zaměstnanecký paušál. Návrh počítá s účinností od 1. 6. 2021 především z důvodu tříměsíční výpovědní lhůty. Vzhledem k nejednoznačnému stanovisku OC není tento termín v tuto chvíli pravděpodobný.

Další jednání se uskuteční příští pátek 12. 2. 2021.

Dne 27. 1. 2021 se konalo jednání vedení OŘ Hradce Králové se zástupci odborů OSŽ, ADP a Sosad, na kterém byly sjednány zásady pro tvorbu a používání FKSP na OŘ Hradec Králové. Příspěvek na individuální dovolenou pro zaměstnance se zvýšil oproti loňskému roku na 4 000 Kč, příspěvek na stravenky činí 14 Kč.

Výše výkonových odměn zůstává stejná jako v roce 2020, a to z toho důvodu, že peněžní prostředky na výkonové odměny zůstaly ve stejné výši jako v minulém roce. Česká Třebová výpravčí hlavní a panel sever +8 %, Pardubice hl.n. panel +8 %, Hradec Králové výpravčí +7 %, Liberec výpravčí st.3 +6 %.

Dne 28. 1. 2021 v rámci pravidelného jednání vedení OŘ Olomouc a zástupců OSŽ a ADP došlo k podepsání Zásad pro tvorbu a používání FKSP u OŘ Olomouc pro rok 2021. Došlo k průlomové novince, kdy na základě dlouhodobého podnětu ADP byla přijata podpora individuální rekreace zaměstnanců a to ve výši 5000 Kč. Bohužel ne u všech přítomných toto vzbudilo radost a naději na nové možnosti využití prostředků FKSP. Dále byly projednávány zvýšené výkonové odměny, byl podán podnět k novým uniformám a katastrofální zajištění úklidu sněhu ze strany podniku v části OŘ Olomouc.

V návaznosti na dne 25. ledna 2021 zahájené kolektivní vyjednávání pokračovalo dnes formou videokonference jednání s odborovými organizacemi. Zaměstnavatel předložil upravené znění návrhu a po vzájemné diskusi došlo k rozdělení kolektivního vyjednávání o 2. a 3. změně PKS. V rámci 2. změny PKS došlo v návaznosti na změnu legislativy k doplnění článku 17 Přílohy č. 1 Dovolená. Tato 2. změna byla dnes sjednána.

Samostatně pak bylo jednáno o 3. změně PKS, jejímž obsahem je poskytování benefitu stravování formou zavedení stravenkového paušálu včetně poskytování finančního příspěvku na stravování z FKSP. Zástupci jednajících stran se sblížili v názorech na principu poskytování, zatím však ke sjednání této 3. změny nedošlo a kolektivní vyjednávání bude pokračovat.

Na dnešním jednání dále došlo mj. ke shodě nad podobou Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky FKSP (Zásady C-FKSP) na rok 2021 a ke sjednání trojstranné smlouvy o zajišťování individuálních rekreací a táborů dětí a mládeže s příspěvkem z C-FKSP.

Další jednání proběhne v pátek 5. února 2021 opět formou videokonference.

Dnešním dnem byly sjednány Zásady C-FKSP u Správy železnic dle nově dohodnutých pravidel a parametrů. Současně došlo k uzavření 2. změny PKS Správy železnic pro rok 2021, která se týká nové metodiky výpočtu dovolené především u zkrácených pracovních úvazků. 

Stravenkový paušál je předmětem 3. změny, kde je u několika OC rozpor k předloženému textu. Další jednání o podobě 3.změny se bude konat dne 5. 2. 2021.

Resized 20210129 082110 503