Správa železnic, státní organizace, má sjednánu Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2021.

V nově uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2021 dochází ke zvýšení tarifních mezd o 2 %. Objem a podmínky poskytování výkonové odměny zůstávají v rozsahu roku 2020. V textu kolektivní smlouvy jsou zapracovány dopady nového Katalogu zaměstnání SŽ, účinného od 1. 1. 2021.

„Jsem rád, že jsme dospěli k dohodě a věřím, že sjednané podmínky a aktualizace Katalogu zaměstnání přinesou i v této složité době jistotu jak našim současným, tak i budoucím zaměstnancům a Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel. Nové parametry Katalogu zaměstnání reagují na aktuální vývoj v činnostech, které naše organizace zabezpečuje,“ uvedl po podpisu generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA.

V následujících týdnech budou probíhat jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb a dalších interních normách.

IMG 20201023 WA0002

IMG 20201023 WA0003

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se jednání o podobě PKS u Správy železnic konalo opět formou videokonference.

Došlo ke shodě nad následujícími body:

 • Platnost PKS 1 rok
 • Poskytování Kondičních ozdravných pobytů v roce 2021 jako za podmínek v roce 2020
 • Navýšení maximálních částek při odstupném na 47 000 Kč
 • Stanovená týdenní pracovní doba jako v roce 2020
 • Upřesnění v článku Dovolená dle novely ZP s účinností od 1. 1. 2021
 • Zvýšení rizikového příplatku HZS na 2 500 Kč
 • Navýšení Zvláštní odměny výpravčím v Brně hl.n. a Praze hl.n. ve výši 2 000 Kč
 • Upřesnění podmínek rozvrhu práce do směn za vyhlášeného nouzového stavu

V rozporu zůstávají body:

 • Výše tarifních mezd
 • Příplatky za soboty a neděle
 • Výše zvláštní odměny
 • Parametry Výkonové odměny

Další jednání se bude konat dne 23. 10. 2020.

Resized 20201020 165023 3385

Dne 19. 10. 2020 proběhlo zasedání Rady ČMKOS, které se z důvodů epidemiologické situace konalo formou videokonference. V úvodu jednání pozdravil všechny účastníky předseda pan Josef Středula s přáním pevného zdraví a poděkováním všem pracovníkům za odvedenou práci v nelehké době koronavirové krize bez rozdílu odvětví či pracovního zařazení.

Byl představen vývoj míry inflace v ČR v roce 2020 a její prognoza na rok 2021, inflace do konce roku může dosáhnout až 3,5 %.

Předseda Josef Středula zmínil snahu zaměstnavatelů spojovat zrušení superhrubé mzdy, a tím snížení daňové zátěže, s růstem platů a mezd zaměstnanců a toto promítat do kolektivních smluv. Vzhledem ke skutečnosti, že jednání o zrušení superhrubé mzdy stále probíhá s nejistým výsledkem, je neseriozní ji považovat za dojednanou. Apeloval také na kolektivní vyjednavače, vzhledem k vývoji inflace, že je u zdravých firem, legitimní nárůst mzdy 5 %. Není také vhodné, aby zaměstnavatelé zneužívaly současnou těžkou situaci k nátlaku na zaměstnance (propouštění, převádění na jinou práci, snižování mzdy, apod.)

Dále byl představen přehled a kontrola plnění úkolů, předložen návrh rozpočtu ČMKOS na rok 2021 a obsahový plán jednání Rady ČMKOS pro rok 2021. Byla předložena informace o stavu členské základny s tím, že Aliance drážního provozu je jedním s odborových svazů s trvalým nárůstem členské základny včetně poděkování, že jste s námi!

V oblasti BOZP byl předložen stav úrazovosti a nemocí z povolání a konstatováno, že činnost svazových inspektorů přispívá k prevenci pracovních úrazů a díky ní dochází k trvalému zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců. Tento týden je současně Evropským týdnem BOZP.

Hlavní požadavky ČMKOS:

 • Růst min. mzdy na 16.000 Kč
 • Zaručená mzda
 • Zvýšení ošetřovného na 80 %
 • Zvýšený dohled nad BOZP
 • 5 týdnů dovolené pro všechny
 • Sociální dialog na všech úrovních
 • Zdraví a životy každého člověka jsou to nejdůležitější a vždy nadřazeny nad ekonomikou

Ochráníme-li zaměstnance, ochráníme ekonomiku.

Zaměstnavatelé a odbory společně pro bezpečnou práci a život.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR deklarují společný zájem na tom, jak v extrémně se zhoršující pandemické situaci, co nejvíce ochránit lidi, kteří musí zajišťovat výrobu, služby, dopravu a veškeré další služby a provozy, kde je nutná osobní přítomnost zaměstnanců na pracovišti. 

V popředí zájmu musí být zejména zaměstnanci tzv. krizové infrastruktury. Každá firma, organizace by v této krizové situaci měla udělat maximum k vytvoření podmínek, aby se zaměstnanci v této době cítili v práci maximálně bezpečně. 

Pokud to jen lze, je třeba využít formy práce v režimu home office.

Abychom i zaměstnání ve zdraví zvládli, doporučujeme nad rámec obecných bezpečnostních předpisů, podle podmínek pracovišť, co nejvíce eliminovat rizika šíření COVID-19. Kromě zajištění ochranných pomůcek a dezinfekce, jde o zajištění dostatečných rozestupů i případně, pokud to aktuální situace dovolí možnost delších přestávek. Velmi důležitá je i filtrace vzduchu a časté větrání, případné zavedení více bezdotykových povrchů a ploch, vytvoření bezpečných zón, četnější úklid a desinfekce, barevné označení rizikových ploch. 

Oceňujeme zaměstnavatele, kteří se nad rámec snaží pro bezpečnost svých zaměstnanců udělat maximum a chceme tímto poděkovat všem zaměstnancům za jejich obětavost a nasazení v této náročné době. Zejména náš dík patří všem pracovníkům a zaměstnavatelům v oblasti krizové infrastruktury, jako zdravotníkům, záchranářům a dalším, kteří neúnavně bojují o každý život.

Studie a analýzy podle odborníků ukazují, že udržování odstupu a nošení roušek je pro potlačení epidemie nejdůležitější.

To, co vykonáme pro ochranu našeho zdraví v práci právě dnes, rozhodne o tom, zda ČR boj s COVIDEM zvládne.

Prohlášení ke stažení v PDF:

Resized 20200715 091629 7228

Vláda ČR se v programovém prohlášení zavázala, že v rámci svého mandátu zruší „superhrubou mzdu“. Tento záměr zneužívá mnoho zaměstnavatelů při vyjednávání mzdových podmínek v rámci kolektivního vyjednávání. Jsou možná přesvědčeni, že snížení daňové zátěže na straně zaměstnanců z 20,1 % na 15 % u příjmů do 139 000 Kč bude snad zásluhou vyjednavačů a není nutné hledat zdroje v jiných kapitolách rozpočtu organizace.

Pokud Vláda návrh schválí a projde legislativním procesem s účinností od 1. 1. 2021, přijde státní rozpočet o minimálně 90 mld. Kč ročně. Otázkou však zůstává jestli v rámci aktuálního dění spojeného s koronavirovou krizí bude tento záměr realizován.

Český statistický úřad zveřejnil 12. 10. 2020 aktualizované údaje o vývoji indexu spotřebitelských cen a přírůstku oproti loňskému  roku o 3,3 %. Na tuto míru inflace by mělo být v rámci kolektivního vyjednávání reagováno odpovídajícím nárůstem mezd v tarifních složkách mzdy i v ostatních položkách.

Tento týden se u Správy železnic uskutečnilo formou videokonference kolektivní vyjednávání o podobě kolektivní smlouvy na rok 2021. Na tomto jednání zástupci zaměstnavatele představili svoji představu o cílovém stavu PKS včetně mzdových složek. Argumentace, která se opírala o záměr Vlády ke zrušení superhrubé mzdy, implementaci nového Katalogu zaměstnání a návrhu minimálního růstu tarifních mezd, je pro nás jako zástupce zaměstnanců v tuto chvíli nepřijatelná.

Vizí zaměstnavatele je ukončení procesu kolektivního vyjednávání příští týden, v úterý 20. 10. 2020. Vzhledem k předloženým a pro ADP zcela neakceptovatelných návrhů v Příloze č. 1 (více jak dvě noční směny po sobě jdoucí, změny v textu při překážkách na straně zaměstnavatele dle paragrafu 209 ZP nebo odchylka mezi jednotlivými měsíci větší jak 26 hodin a v Příloze č. 2 o výši mzdového nárůstu pro rok 2021 není za těchto podmínek termín ukončení vyjednávání reálný, což není žádnou překážkou neboť oficiální termín byl stanoven až na 27. 11. 2020.

S plnou odpovědností si uvědomujeme v jak složité době se společnost nachází, ale zaměstnanci Správy železnic nechtějí, aby jejich práce a ohodnocení bylo devalvováno, ale naopak posilováno.

Jestliže generální ředitel v rozhovoru pro server zdopravy.cz akcentuje nedostatek výpravčích a v budoucnu dalších nezbytných profesí pro chod firmy, je nutné posílit motivační prvky včetně mzdového ohodnocení. Pouze tímto způsobem můžeme přilákat nové zájemce o zaměstnání a udržet ty stávající do jejichž odborné kvalifikace bylo investováno mnoho času a prostředků. Investice do zaměstnanců je totiž zárukou úspěchu každé firmy včetně té rozpočtové. 

Resized 20201016 090600 1750

Dnes se formou videokonference uskutečnilo společné jednání pracovní skupiny pro nový Katalog zaměstnání u Správy železnic. Zaměstnavatel na základě připomínek z minulého jednání přepracoval svůj návrh, především u zaměstnání Provozni dispečer a Dispečer ŽDC. V současné době nejsou žádná zaměstnání a jejich charakteristika včetně zařazování do TS v rozporu. V segmentu řízení provozu zůstává u výpravčích tarifní stupeň 9, 10, 11 (již bez výjimky). Kritéria jsou stanovena Metodickým pokynem. V nejbližší době se uskuteční technická revize tohoto dokumentu, aby mohl být implementován od 1. 1. 2021