Minulý týden byl pro naši organizaci opravdu pracovně náročný. Proběhly tři důležité schůze, z kterých zde přinášíme několik zásadních informací pro naši členskou základnu.

V pondělí dne 19. února 2024 proběhla celodenní pravidelná porada Regionálního výboru ADP CDP Praha v naší odborové kanceláři v Kolíně s delegáty a dalšími členy RO. Porada byla rozdělena do dvou částí, neboť na odpolední blok přijalo pozvání vedení CDP Praha a předsednictvo ADP.

V dopolední části se řešili primárně interní záležitosti naší regionální organizace. V úvodu byl doplněn počet delegátů, kteří budou naši regionální organizaci zastupovat na celorepublikovém Kongresu ADP dne 17. dubna 2024 v Pardubicích, neboť se naše členská základna na CDP Praha rozšířila. Bude nás zastupovat již devět delegátů s hlasem rozhodným (poměr ze Stanov ADP 1:10). Pozvánka na Kongres bude včas vyvěšena, účastnit se může samozřejmě na základě přihlášení každý člen. Následně se již řešila pracovní činnost. Bylo vyhodnoceno splnění plánu práce naší organizace za rok 2023 a byl vypracován nový plán práce a akcí na letošní rok. (Plán práce a akcí na rok 2024 bude k dispozici na interních webových stránkách naší organizace v záložce Dokumenty.) Byly představeny průměrné mzdy CDP Praha za rok 2022 a 2023 dle jednotlivých provozních profesí spolu se statistikou členské základny, tabulka přesčasové práce na CDP Praha v roce 2022 a 2023. Diskutovalo se o tématech na celorepublikový Kongres, rozpočtu a hospodaření ADP apod.

V odpolední části schůze vedení CDP Praha představilo návrh výkonových odměn na letošní rok, který podložilo formou prezentace objemu práce jednotlivých pracovišť na CDP Praha. Po prezentaci následovala rozsáhlá diskuse, z které vzešlo Usnesení, a to obsahovalo připomínky k jednotlivé výši výkonových odměn (ve čtvrtek 22. února 2024 bylo Usnesení ve věci VO předáno v písemné formě řediteli CDP Praha). Následně se přítomní dozvěděli od pana ředitele novinky k připojování dalších úseků a ke stavebním pracím na CDP Praha.

Předsednictvem ADP byl představen návrh zaměstnavatele a ostatních odborových centrál k FKSP a vysvětleny sporné body, u kterých nedošlo ke shodě a proč, vč. právního rámce a stanoviska právního oddělení ČMKOS. Spravedlivé poměrové čerpání FKSP na zaměstnance (zvláště pak v oblasti individuální rekreace) bylo přítomnými členy schváleno a naše regionální organizace tak vyjadřuje podporu předsednictvu ADP k dalšímu projednávání FKSP v tomto duchu.

Z porady tedy vzešla Usnesení týkajících se těchto oblastí:

 1. Doplnění počtu delegátů na celorepublikový Kongres ADP,
 2. FKPS - podpora stávajícího postupu a stanoviska ADP,
 3. VO – připomínky předloženy formou samostatného Usnesení (k dispozici u regionálního výboru),
 4. Hospodaření a rozpočet ADP, CRK – regionální výbor samostatně projedná a bude řešit s Výkonným výborem a předsednictvem ADP.

V pátek dne 23. února 2024 dopoledne se konala na CDP Praha pravidelná schůze odborových centrál se zaměstnavatelem. Hlavním bodem bylo projednání výše výkonových odměn pro jednotlivá pracoviště na CDP Praha. Zaměstnavatel představil první variantu rozložení VO na CDP Praha (ta byla předložena již na lednové schůzi), která obsahovala zapracované připomínky ADP, a následně novou druhou variantu, u které se zaměstnavatel inspiroval rozložením VO na CDP Přerov. Poté proběhla diskuse nad jednotlivými variantami. ADP souhlasilo s první variantu, kterou mělo řádně projednanou a schválenou na schůzi ze dne 19. února 2024. Na závěr zaměstnavatel sdělil, že konečné rozhodnutí bude na něm a oznámí ho v březnu. V oblasti mezd a nákladů byl předložen vývoj průměrných mezd v jednotlivých profesích. Čerpání mzdových nákladů za leden 2024 činí 7,3 % předpokládaného přídělu mzdových nákladů. V přesčasové práci je za leden 2024 evidováno 3 667 hod. přesčasů, pro porovnání v lednu 2023 bylo evidováno 2 640 hod. přesčasů. V rámci BOZP byla provedena výměna filtrů vzduchotechniky. V personálních záležitostech byla podána informace k přípravě zaměstnanců na OZ D-07 a aktuální informace k jazykovým kurzům.

Po této schůzi se zaměstnavatelem proběhlo odpoledne další jednání našeho Regionálního výboru ADP CDP Praha v kanceláři ADP v Kolíně. Zde jsme řešili plnění Usnesení z pondělní porady s delegáty naší organizace v oblasti hospodaření a rozpočtu ADP, kterým byl pověřen náš výbor. Byl sestaven návrh změny rozpočtu ADP, který bude předložen na rozšířeném jednání Výkonného výboru ADP v Praze dne 14. března 2024.

Další jednání Regionálního výboru ADP CDP Praha proběhne dne 22. března 2024.

Dne 20. 2. 2024 se uskutečnilo plánované jednání zaměstnavatele a odborových centrál. V úvodu jednání jsme okomentovali stanovisko, které bylo zasláno zaměstnavateli a sociálním partnerům. Naším cílem bylo odblokovat nekomfortní situaci a dohodnout se na čerpání Zásad FKSP SŽ. Částečně souhlasíme s předloženými Zásadami FKSP SŽ a tímto souhlasem umožňujeme čerpat FKSP kromě příspěvku na dovolenou a individuální rekreaci. Zaměstnavatel a sociální partneři odmítli návrh ADP. Návrh je přiložen pod článkem.

Dalším bodem jednání byla informace personálního ředitele Ing. Pavla Kouckého o mzdovém vývoji za měsíc leden. Podle údajů zaměstnavatele po dlouhé době nedochází k propadu reálných mezd, růst reálné mzdy je za měsíc leden na úrovni 103 %.

Bylo ukončeno výběrové řízení na KOP a již dnes odešly pokyny na organizační jednotky s termíny. Byly vysoutěženy tyto lokality Lázně Jeseník, Karlovy Vary, Lázně Libverda a Darkov. Předpoklad odjezdu zaměstnanců je druhá polovina března.

Po dnešním jednání byla zveřejněna informace na webu největší odborové organizace působící u SŽ – Proč nemůžeme souhlasit s ADP.

Krátký komentář k uvedeným skutečnostem. Z důvodu, které jsem zde již uváděl a v důsledku schválení konsolidačního balíčku, jsou prostředky určené k čerpání FKSP pouze čtvrtinové, to znamená, že čerpat FKSP SŽ tak, jako minulých letech není možné. Příspěvek zaměstnavatele 300 Kč na zaměstnance k současnému příspěvku např. u výpravčího 1850 Kč, považujeme za správné a nikdy jsme toto rozdělení nerozporovali.

Co se týká přídělu na činnost odborové organizace, zdaleka nejsme ti, kdo mají v návaznosti na počet uváděných členů nejvíce přidělených prostředků.

Naším cílem i v minulosti bylo co nejvíce prostředků rozdělit poměrově mezi zaměstnance. V loňském roce jsme podpořili návrh zaměstnavatele na rozdělení na čipovou kartu, podařilo se dojednat pouze 1 000 Kč, ale zaměstnavatel dokonce navrhoval částku až 4 000 Kč, což se nepodařilo dojednat. V žádném případě nechceme nikomu nic nutit, ale domníváme se, že zaměstnanec se má rozhodovat sám, jakým způsobem přidělené prostředky čerpat. V současné podobě návrhu Zásad FKSP SŽ, je v položkách individuální rekreace a TDM uplatněn princip kdo dřív přijde a vždycky to tak bylo. Je předpoklad, že přidělené prostředky budou rychle vyčerpány. Zaměstnanci a členové odborových organizací se budou ptát, proč nemohou čerpat jako jeho kolega, když pracují u stejné firmy, co máme odpovědět?

Co se týká informace o vývozu členů a potenciálních členů na uvedené zájezdy, je potřeba říci, že jeden z nich se vůbec neuskutečnil a další byl schválen všemi odborovými organizaci u SŽ. Zájezd nebyl financován z prostředků určených na individuální zájezdy a rekreace pro zaměstnance, ale z prostředků určených pro všechny odborové organizace působících u SŽ na zájezdy, kulturní a sportovní akce, dle tehdy platných a dohodnutých pravidel mezi OC a zaměstnavatelem. Informace a podrobnosti o akcích pořádaných ostatními OC zde uvádět nebudu.

Další jednání proběhne dne 27. 3. 2024 v sídle organizace.

 

Vyjádření částečného souhlasu ADP s podstatnou částí Zásad pro tvorbu a používání Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, pro rok 2024

Vážený pane generální řediteli,
vážený pane personální řediteli,
vážení zástupci OSŽ, SOSaD, FVČ, UŽZ, DUO, FV, FŽ ČR, FSČR,
dne 9. 2. 2024 se uskutečnilo plánované jednání odborových organizací působících u Správy železnic, státní organizace, na němž zaměstnavatel předložil návrh Zásad čerpání FKSP na rok 2024. Tento návrh obsahoval téměř nezměněné principy čerpání fondu na příspěvek na individuální tuzemský či zahraniční rekreační pobyt nebo zájezd (dále jen „příspěvek na rekreaci“) a na příspěvek na tábor dětí a mládeže (dále jen „příspěvek na TDM“). Žádná odborová organizace své stanovisko nezměnila a k dohodě nedošlo. Zaměstnavatel i přes tuto nedohodu, vyzval k podpisu těchto zásad FKSP a vyjma Aliance drážního provozu (ADP) všechny odborové organizace svůj podpis k těmto zásadám připojily.

S ohledem na to, že dle § 225 zákoníku práce platí, že o přídělu a čerpání FKSP spolurozhoduje zaměstnavatel s odborovou organizací, a že dle § 286 odst. 5 zákoníku práce je nutné v případě spolurozhodování získat souhlas všech odborových organizací působících u zaměstnavatele, je zřejmé, že z důvodu nesouhlasu ADP se Zásadami čerpání FKSP na rok 2024, nemohou být tyto zásady považovány za schválené a nelze podle nich postupovat, neboť by se jednalo o neoprávněné čerpání FKSP, tj. čerpání bez souhlasu odborové organizace vyžadované § 225 zákoníku práce.

ADP i nadále nesouhlasí s nastavením příspěvku na rekreaci a příspěvku na TDM v předložených Zásadách FKSP, a to ve vazbě na částku cca 27 mil. Kč určenou na tyto příspěvky, což by v důsledku umožnilo čerpat prostředky na tyto příspěvky pouze velice úzké skupině zaměstnanců a při kombinaci čerpání příspěvku na rekreaci a TDM, by došlo k tomu, že některý zaměstnanec by mohl čerpat až několik tisíc korun a další zaměstnanec a jeho kolega by nečerpali vůbec nic.

ADP však nechce blokovat čerpání prostředků FKSP zaměstnanci Správy železnic, státní organizace v ostatních položkách, než v uvedených dvou příspěvcích. S ohledem na to tímto ADP vyjadřuje souhlas s předloženým návrhem Zásad pro tvorbu a používání Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, pro rok 2024, AVŠAK S VÝJIMKOU čl. 3.2.3 Příspěvek na individuální tuzemský či zahraniční rekreační pobyt nebo zájezd a čl. 3.2.4. Příspěvek na tábor dětí a mládeže – TDM.

S ohledem na to, že všechny odborové organizace vč. ADP působící u Správy železnic, státní organizace vyjádřily souhlas se zásadami pro tvorbu a používání Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, pro rok 2024, kromě čl. 3.2.3 a 3.2.4., lze vyjma příspěvku na rekreaci a příspěvku na TDM již prostředky z FKSP čerpat. Naopak příspěvek na rekreaci a příspěvek na TDM nyní čerpat nelze. ADP i nadále navrhuje rozpočtovat částku cca 27 mil. Kč mezi všechny zaměstnance SŽ formou čipové karty částkou 1500 Kč na zaměstnance, nebo snížit limit čerpání na 1500 Kč.

Dne 20. 2. 2024 pokračovalo v sídle organizace jednání zaměstnavatele a odborových organizací.

Jednání o podobě Zásad pro tvorbu Fondu kulturních a sociálních potřeb bylo vymezeno včerejším večerním písemným stanoviskem Aliance drážního provozu, kdy potvrdila přetrvávající nesouhlas a stejně jako na minulých jednáních nabídla sjednat nesporné části, tj. příspěvek na činnost odborové organizace, sociální výpomoci, příspěvek na penzijní spoření, dary při pracovních výročích, na sportovně-kulturní akce a neposkytovat 27 mil. Kč určených jako příspěvek na rekreaci a TDM (ale tuto částku rovnoměrně rozdělit mezi zaměstnance, tj. cca 1 500 Kč/zaměstnanec). Žádná z dalších OC ani zaměstnavatel s návrhem částečného čerpání příspěvku FKSP opětovně nesouhlasili.

V průběhu jednání Federace vlakových čet informovala o změně svého stanoviska z jednání ze dne 9. 2.2024 a potvrdila svůj souhlas s návrhem Rozpočtu FKSP 2024. Jak vyplývá z výše uvedeného Zásady pro tvoru Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, na rok 2024 a Rozpočet FKSP na rok 2024 nejsou podepsány ze strany Aliance drážního provozu, a tak nadále není možné jakékoliv plnění FKSP.

Zástupci zaměstnanců byli seznámeni s připravovanou Manažerskou akademií, s vypořádáním připomínek ke směrnici SŽ SM110 Předepisování náhrad škod zaměstnancům státní organizace Správa železnic, se mzdovým vývojem za leden 2024, s informacemi z jednání pracovní skupiny výstrojních součástí a OOPP a s připravovanými úpravami organizačních řádů k 1. 3. 2024.

Další jednání proběhne v sídle organizace 27. března, přičemž zaměstnavatel je průběžně připraven umožnit zástupci Aliance drážního provozu podepsat příslušné listiny a zejm. tím otevřít možnost zahájit žádosti o rekreace a TDM.

Dne 16. 2. 2024 proběhlo mimořádné jednání na OŘ Hradec Králové z důvodu sjednání vyšších výkonových odměn pro pracoviště s vyšší zátěží a pracoviště PPV.

Po předložení několika návrhů od zástupců ADP a OSŽ došlo ke shodě.

Tabulka s vyšší VO/se započtenou základní sazbou 5,5%:

PO

ŽST

Název zaměstnání

% VO

Česká Třebová

Česká Třebová

Výpravčí hlavní a panel Sever

14

Česká Třebová

Pardubice hl. n.

PPV

8,5

Česká Třebová

Choceň

PPV

8,5

Hradec Králové

Hradec Králové hl. n.

Výpravčí

13

Liberec

Liberec

Výpravčí st.3

12

VV Aliance drážního provozu rozhodl o podpoře požadavků českých zemědělců směřujících k řešení dopadů vysokých cen energií na jejich práci, na konkurenceschopnost České republiky a na životní úroveň obyvatelstva.


Zde je prohlášení odborových svazů sdružených v ČMKOS:

Dne 9. 2. 2024 se uskutečnilo plánované jednání OC působících u Správy železnic. Zaměstnavatel předložil nový návrh Zásad čerpání FKSP u SŽ na rok 2024. Tento návrh obsahoval téměř nezměněné principy čerpání fondu na individuální rekreace a TDM. Žádná odborová organizace své stanovisko nezměnila a k dohodě nedošlo. Zaměstnavatel i přes nedohodu, vyzval k podpisu Zásad FKSP SŽ a OC vyjma Aliance drážního provozu svůj podpis připojily. Takto podepsaný dokument nemá žádnou právní váhu a FKSP u SŽ nelze čerpat. Aliance drážního provozu opětovně navrhovala dohodnout se na bodech, které nejsou v rozporu, tedy možnost čerpat FKSP kromě individuálních rekreací a TDM, což bylo zaměstnavatelem opakovaně odmítnuto.

Ještě jednou zde uvádím důvody nedohody v oblasti individuální rekreace a TDM. Domníváme se, že předložený návrh Zásad FKSP SŽ v oblasti individuální rekreace a TDM nezohledňuje rovné zacházení se zaměstnanci SŽ a umožnuje čerpání části FKSP pouze úzké skupině zaměstnanců SŽ.

Jednání pokračovalo informacemi o KOP. Zaměstnavatel sdělil, že smlouva o poskytování KOP je těsně před podpisem. Lokality KOP ještě nejsou známy. Zájem o tento benefit dle průzkumu zaměstnavatele poklesl a 30 % zaměstnanců s nárokem na KOP, nevzneslo požadavek na tento benefit.

Zaměstnavatel informoval o možnosti využití karty DÚK pro zaměstnance, kteří mají bydliště či pracují v Ústeckém kraji. Podrobnosti jsou uvedeny na portále STKR.

Další jednání je naplánováno na 20. 2. 2024.

Dne 9. 2. 2024 pokračovalo v sídle organizace jednání zaměstnavatele a odborových organizací.

Žádná z odborových organizací nezměnila své stanovisko z minulého jednání, a i z průběhu jednání vyplynulo, že zástupci odborových organizací svůj pohled na čerpání prostředků FKSP měnit nechtějí. Z toho důvodu došlo k připojení podpisu sedmi odborových organizací (OSŽ, SOSaD, FVČ, UŽZ, DUO, FŽ ČR, FV), z jednání omluvená FSČR podpis deklarovala. Návrh rozpočtu FKSP na rok 2024 byl odsouhlasen sedmi odborovými organizacemi (OSŽ, SOSaD, UŽZ, DUO, FŽ ČR, FV a FSČR). Kromě dále zmíněné ADP nesouhlasí FVČ z důvodu požadavku na navýšení prostředků na činnost odborových organizací.

U odborové organizace ADP ke změně stanoviska nedošlo a svůj podpis pod Zásady pro tvoru Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, na rok 2024 a Rozpočet FKSP na rok 2024 nepřipojila.

Principy osmi odborovými organizacemi odsouhlaseného návrhu:

 • další měsíční příspěvek na penzijní spoření ve výši 300 Kč/zaměstnanec, který dostává příspěvek dle SŽ SM029;
 • příspěvek na individuální rekreaci do 5 000 Kč/zaměstnanec;
 • příspěvek 1x ročně do 3 000 Kč pro každé dítě do věku 16 let na rekreaci nebo tábor dětí a mládeže (dle výběru zaměstnance);
 • prostředky na konání sportovních a kulturních akcí v organizačních složkách, kdy by bylo rozpočtováno 800 Kč/zaměstnanec, přičemž maximální limit pro jednotlivce je ve výši 3 000 Kč a umožnění zahraničních sportovních a kulturních aktivit v nižší míře než v roce 2023;
 • sociální výpomoci a zápůjčky v principech roku 2023;
 • peněžní dary při pracovních výročích 20, 30 a 40 let ve výši 3 000 Kč;
 • pořízení smuteční kytice či věnce do výše 5 000 Kč.

Aliance drážního provozu nesouhlasí s příspěvkem na rekreace a TDM, a to z důvodu nedostatečných rozpočtovaných prostředků na všechny zaměstnance. Navrhuje rozpočtovanou částku cca 27 mil. Kč rozdělit buď limitem 1 500 Kč na rekreaci každého zaměstnance SŽ anebo 1 500 Kč nahrát každému zaměstnanci na digitální čipovou kartu.

Jelikož nedošlo ke shodě všech není možné žádného čerpání z FKSP.

Další jednání proběhne v sídle organizace 20. 2. 2024.