Ve čtvrtek dne 8. 12. 2022 se v odpoledních hodinách uskutečnilo v prostorách České národní banky pravidelné setkání zástupců odborových svazů sdružených v ČMKOS s bankovní radou ČNB. V úvodním bloku vystoupili guvernér Aleš Michlpředseda ČMKOS Josef Středula. Následovala prezentace ředitele sekce měnové Petra Krále, který seznámil přítomné s aktuální měnovou politikou, podrobnou makroekonomickou analýzou a predikcí pro období roku 2023 a 2024. Další pohled na aktuální a budoucí vývoj mezd a platů prezentoval Tomáš Pavelka, poradce ČMKOS. Na dotazy z řad zástupců odborů odpovídali členové bankovní rady, guvernér ČNB a víceguvernérka Eva Zamrazilová. Pohled na stav i budoucnost české ekonomiky a měny s tvůrci monetární politiky v ČR byl pro přítomné zástupce odborových svazů přínosný a umožní lepší orientaci v této ekonomicky složité době.

IMG 20221208 WA0007

Dne 6. 12. 2022 se formou videokonference uskutečnilo společné jednání odborových svazů a zástupců zaměstnavatele. V úvodu ředitel O10 informoval sociální partnery o změnách ve jmenovaných funkcích, o uzávěrce mezd za měsíc listopad, kde dojde k vyplacení příspěvku na dopravu a k vyplacení mimořádné odměny generálního ředitele pro všechny zaměstnance. Dalším bodem bylo ukončení technického čtení uzavřené PKS SŽ pro rok 2023. Kolektivní smlouva bude zveřejněna v nejbližších dnech na intranetu SŽ a stránkách odborových svazů.

Vítěz veřejné zakázky na dodávku zaměstnaneckých čipových karet firma Edenred bude karty distribuovat s přiloženým informačním letákem SŽ, který odpoví zaměstnancům na většinu otázek spojených s použitím tohoto benefitu.

V rámci diskuse se řešila problematika nákupu vitamínových prostředků pro všechny zaměstnance SŽ ve výši 400 Kč/os. Další dotaz směřoval k testování zaměstnanců na COVID-19 v OŘ Ostrava, kde jde o nabídku ze strany zaměstnavatele, která má za cíl využít jednorázové testy, kterým končí expirace. Testování je pouze na dobrovolné bázi. Další společné jednání se uskuteční dne 20. 12. 2022 v sídle zaměstnavatele.

eden

Dne 5. 12. 2022 se uskutečnilo mimořádné jednání Rady ČMKOS, kde ústředním bodem byla připravovaná novela Zákoníku práce, vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii.

JUDr. Vít Samek představil jednotlivá ustanovení, u kterých má dojít ke změnám v souvislosti s transpoziční novelou. Některá připravovaná ustanovení byla členy Rady přijata bez výhrad u některých je zásadní nesouhlas s navrženou úpravou textu. Připravovaná legislativa řeší například problematiku práce na dálku včetně stanovení náhrad, větší míru digitalizace v pracovněprávních procesech či mírné zlepšení podmínek pro zaměstnance na rodičovské dovolené nebo pečující. Velká diskuse byla i nad úpravou ustanovení § 24, kde v tuto chvíli není mezi svazy jednotný názor na projednávanou problematiku.

20221205 111336

Ve čtvrtek dne 24. 11. 2022 se v Hotelu Olšanka v Praze konal volební Kongres ADP. Jednání se zúčastnili delegáti všech regionálních organizací ADP z celé republiky. V úvodu byli představeni letos nově zvolení členové Výkonného výboru ADP. Kongresem byla zvolena Centrální revizní komise ADP, která bude pracovat v novém složení. Za dlouholetou práci v čele CRK bylo poděkováno paní Lence Gillichové, která již letos nekandidovala. Minutou ticha byla uctěna památka zesnulých členů ADP p. Hodíka a p. Oláha.

Následně byla přednesena zpráva o činnosti ADP za období 2018-2022, Zpráva Centrální revizní komise, Zpráva o činnosti SIBP za období 2018-2022. Přítomnými bylo odsouhlaseno usnesení o přechodném ustanovení, že do konce měsíce února 2023 oznámí předseda ADP termín dalšího kongresu ADP, který bude svolán nejpozději do 31. 5. 2023.

V odpoledním bloku informoval předseda ADP o výsledcích jednání v oblasti jízdních výhod nebo jaké cíle má pracovní skupina, která se bude zabývat problematikou institutu střežení pracoviště. Uskutečnilo se proškolení funkcionářů a přítomných o uzavřené PKS SŽ pro rok 2023. V rámci diskuse se řešil výsledek kolektivního vyjednávání či parametry nově připravovaných Stanov ADP.

20221124 090313

Dne 22. 11. 2022 se hybridní formou uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů a zaměstnavatele za účasti generálního ředitele Bc. Svobody, MBA.

V úvodu generální ředitel poděkoval za spolupráci během letošního roku, a také vyzdvihl završení procesu kolektivního vyjednávání u SŽ. Dle jeho slov je podepsaná kolektivní jistotou pro více jak 17 100 zaměstnanců v této složité době. Rozdíl mezi kolektivní smlouvou a opatřením generálního ředitele při nepodepsání kolektivní smlouvy nebo jen ustanoveními Zákoníku práce je zásadní a závazky zaměstnavatele sjednané v kolektivní smlouvě jsou vždy pro zaměstnance sociálně i mzdově o několik řádů výhodnější. 

Ing. Koucký informoval o dohodě, ke které se zaměstnavatel zavázal, a to vznikem pracovní skupiny, která se bude zabývat problematikou institutu střežení pracoviště. Ředitel O10 přislíbil, že budou dodána veškerá data vztahující se k této problematice.

Dále informoval o vývoji průměrné mzdy, přesčasové práci a počtu zaměstnanců SŽ. V tomto týdnu bude zahájeno technické čtení nové PKS SŽ pro rok 2023, aby mohla být kolektivní smlouva zveřejněna co nejdříve. 

Dnes bude ukončen proces veřejné zakázky na dodavatele zaměstnaneckých čipových karet. V průběhu měsíce ledna 2023 dojde k distribuci DZK na pracoviště. Sjednaný limit pro čerpání 1 000 Kč pro každého zaměstnance v evidenčním stavu k 1. 1. 2023 nebo po uplynutí zkušební doby bude zaměstnancům k dispozici nejpozději od 1. 2. 2023. Pravidla pro používání budou zveřejněna na intranetu SŽ nebo na stránkách odborových svazů. 

Ing. Pospíšil informoval zástupce odborových svazů o zahájené prolongaci pro rok 2022/2023. 

Další společné jednání se uskuteční dne 20. 12. 2022 v sídle zaměstnavatele. 

gr 1

Dne 16. 11. 2022 se sešli zástupci ADP s generálním ředitelem Bc. Jiřím Svobodou, MBA v sídle organizace. Účelem společné schůzky bylo nalézt konsenzuální řešení stávající situace. Zástupci ADP si byli v předchozím období vědomi některých neobjasněných skutečností např. oblasti jízdních výhod a z toho důvodu absolvovali několik jednání. Dnes bylo konstatováno, že SŽ a sociální partneři budou, neprodleně po připojení posledního podpisu, hledat technické a administrativní řešení u vybraných pracovišť s přerušením pracovní doby. Tato jednání budou vedena s cílem dosáhnout řešení v průběhu 1. pololetí roku 2023.

Podepsáním PKS všemi signatáři byla vyjádřena odpovědnost všech sociálních partnerů a vůle informovat zaměstnance v dostatečném předstihu o aplikaci sjednané PKS 2023.

IMG 20221116 WA0003