Ve čtvrtek dne 12. 5. 2022 se v Brně konalo pravidelné jednání Výkonného výboru ADP. V úvodu předseda zrekapituloval průběh VIII. Sjezdu ČMKOS, výsledek posledního jednání se zaměstnavatelem včetně 1. změny Zásad hospodaření s Fondem kulturních a sociálních potřeb. Následně program pokračoval jako volební kongres RO ADP Brno, kde po uskutečněných volbách do Regionálního výboru byli zvoleni Martin Klučka (zástupce do Výkonného výboru ADP), Petr Jílek (místopředseda) a Jan Koudelka (předseda RO ADP Brno). V rámci odpoledního programu místopředseda Daniel Linc prezentoval projekt zaměřený na paragraf 320a ZP. V rámci diskuse se řešila problematika propadu reálných mezd u SŽ a možných východiscích.

20220512 111735

Srdečně Vás tímto zvu na Kongres Regionální organizace ADP OŘ Praha. Místo konání Kongresový sál hotelu Olšanka. Termín 23. 5. 2022 od 10:00 hodin do cca 15:00 hodin).

Program jednání:
1) zahájení a představení pozvaných hostů,
2) vystoupení pozvaných hostů a diskuse (kolektivní vyjednávání, pracovní problematika),
3) pravidelné volby do Regionální organizace ADP OŘ Praha,
4) volba zástupců do výkonného výboru,
5) volba nového předsedy RO ADP OŘ Praha,
6) další budoucnost a směřování ADP,
7) diskuse a závěr.

Občerstvení a oběd zajištěny. Vzhledem ke konání voleb je vaše účast velmi důležitá. Děkuji a těším se na vaši účast.
Nahlašujte prosím svoji účast na emailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel.: 778 065 660.

Dne 4. 5 2022 se v budově GŘ SŽ konalo jednání zástupců odborových svazů a zaměstnavatele. V rámci diskuse k problematice vyšších vstupů, které dopadají na všechny segmenty došlo ke shodě nad 1. změnou Rámcových zásad FKSP pro rok 2022 a C-FKSP. Nově budou upraveny částky v položkách na občerstvení, snídaně, obědy a večeře o 10 Kč (v rámci realizovaných akcí). Nově je také zapracována změna limitu u veřejných zakázek z 200 000 Kč na 400 000 Kč. Účinnost této změny je zpětně od 1. 5. 2022. V rámci programu představil Ing. Koucký vývoj mezd a zaměstnanosti, kde u mezd došlo k reálnému poklesu o 4,91 % (k 31. březnu 2022). Byl představen první návrh požadavků jednotlivých OC k rozpočtovaným prostředkům z C-FKSP. Zástupci jednotlivých OC předloží do 16. 5. 2022 definitivní Plán akcí pořádaných z C-FKSP. 

IMG 20220430 WA0011

Dnes v poledne byl slavnostně ukončen dvoudenní VIII. Sjezd ČMKOS, který se konal v Praze v Hotelu Olšanka. V den zahájení sjezdu vystoupili zástupci politické reprezentace, předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil či ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Vystoupili i další pozvání hosté, Jan Rafaj ze Svazu průmyslu a dopravy či představitelé odborů z Evropy. V rámci podrobné prezentace práce odborů za uplynulé období 2018-2022 jsme měli možnost si připomenout jakým způsobem se zástupci zaměstnanců aktivně zapojili do snahy o lepší pracovní či ž ivotní podmínky občanů.

IMG 20220429 WA0022

Následovalo uctění minutou ticha těch, kteří vlivem pracovních úrazů s následkem smrti či nemoci z povolání zemřeli minulý rok, a také kolegů odborářů, kteří se VIII. Sjezdu ČMKOS nedožili z jiných důvodů. Velmi podrobně se analyzovala současná ekonomická situace v ČR, přicházející stagflace a požadavky na růst minimální mzdy na úroveň 18 200 Kč. Ve večerních hodinách v rámci schváleného programu došlo k volbě předsedy ČMKOS, místopředsedů a Revizní komise. Mandát do třetího volebního období přesvědčivě obhájil Josef Středula jako předseda, Vít Samek a Radka Sokolová jako místopředsedové ČMKOS.

20220430 100327

Druhý jednací den se delegáti sjezdu zabývali především programem na období let 2022-2026. V dopoledních hodinách navštívil VIII. Sjezd ČMKOS nejvyšší ústavní činitel, prezident republiky Miloš Zeman. Ve svém vystoupení vyzdvihl práci odborů pro společnost a poblahopřál vedení ČMKOS ke znovuzvolení. Současně vybídl Josefa Středulu ke zvážení kandidatury na prezidenta ČR. Schválením programu na další volební období včetně změny Statutu ČMKOS byl VIII. Sjezd ČMKOS slavnostně ukončen.

20220430 115850

IMG 20220430 WA0009

V pátek dne 22. 4. 2022 se konalo společné jednání zástupců odborových svazů a zaměstnavatele na CDP Praha. Ředitel Ing. Kolář předložil informace, které se týkaly personální, mzdové i sociální oblasti. Pohovořil o zapojování dalších úseků a stanic do dálkového řízení z CDP (IV. koridor, Cheb 2023, Pardubice 2024, Praha hl. n. a Praha-Vysočany 2023, Brandýs nad Orlicí).

20220422 152241
V odpoledních hodinách se konal volební kongres RO ADP CDP Praha, kde v úvodu vystoupil ředitel CDP, který pozdravil přítomné a zopakoval informace z dopoledního jednání odborových svazů. Následovala diskuse a poté volební komise oficiálně zahájila volby. V 15:00 byly volby oficiálně ukončeny, nově sedmičlenný regionální výbor se na začátku května sejde k prvnímu zasedání, na kterém dojde k volbě předsedy, místopředsedy a zástupce do Výkonného výboru. Předseda ADP poděkoval za odvedenou práci a odborovou činnost končícímu výboru a nově zvoleným zástupcům popřál mnoho úspěchů v rámci sociálního dialogu s partnery.

IMG 20220422 WA0002

Vážený pane generální řediteli,
jako zástupce odborového svazu ADP se jménem našich členů, ale i dalších zaměstnanců Správy železnic na Vás obracím tímto otevřeným dopisem. Důvodem je nastalá bezprecedentní situace v oblasti skokového růstu cen potravin, pohonných hmot, energií a dalších životních potřeb. Růstem inflace na současných 12 procentních bodů došlo k reálnému poklesu mezd u Správy železnic, životní náklady každého zaměstnance SŽ se mnohonásobně zvýšily, dojíždění do zaměstnání přineslo nemalý dopad do rodinných rozpočtů většiny zaměstnanců.

V současné kolektivní smlouvě máme ustanovení o příspěvku na dopravu splatné za měsíc listopad, případně prosinec. Dle našeho názoru bylo by zcela odůvodněné zahájit kolektivní vyjednávání o 3. změně PKS SŽ pro rok 2022 a zabývat se otázkou jakým způsobem kompenzovat zvýšené náklady zaměstnanců v této oblasti a příspěvek navýšit či zvýšit frekvenci vyplácení..

V souvislosti s výše uvedeným by bylo vhodné zahájit diskusi nad přílohou č. 2 a č. 2.1 platné PKS SŽ 2022 ve znění 2. změny.

Růst cen se promítá také do oblasti volného času, kultury a sportovní činnosti, kterou pořádají společně se zaměstnavatelem odborové organizace v rámci schválených Zásad hospodaření s FKSP. Je zřejmé, že i tato oblast bude potřebovat revizi jednotlivých ustanovení především u akcí, kde je příspěvek zaměstnavatele na občerstvení během schválené akce z FKSP.

Věřím, pane generální řediteli, že tento dopis nebudete brát na lehkou váhu a i nadále budeme v rámci sociálního dialogu partneři, kteří dokážou potřeby zaměstnanců i organizace společně posunout na vyšší úroveň.

Ke stažení v PDF:

 

Aktualizováno 27.04.2022

Vážený pane předsedo,
potvrzuji obdržení dopisu z Vaší odborové organizace. Ujišťuji Vás, že mnou řízená státní organizace Správa železnic průběžně sleduje vývoj zvýšených životních nákladů, které mají nejen dopad na naše zaměstnance, ale objevuje se i v nákladových položkách naší organizace. Jak je Vám jistě známo, tak zvýšeným nákladům organizace neodpovídají zvýšené příjmy, přesto jsem připraven v průběhu roku, v rámci dostupných možností, naše zaměstnance finančně podpořit. Ovšem nevidím prostor k otevírání kolektivního vyjednávání na tento rok ze strany zaměstnavatele. Již však na konci letního období jsem připraven předložit návrh kolektivní smlouvy pro rok 2023.

S pozdravem

Bc. Jiří Svoboda, MBA

Ke stažení v PDF:

Ve čtvrtek dne 14. 4. 2022 se v Praze konalo jednání Výkonného výboru ADP. V úvodu předseda podrobně pohovořil o posledním jednání Rady ČMKOS, které se uskutečnilo v pondělí 11. 4. 2022, kde zaznělo mnoho výhrad a podnětů k současné situaci v ČR (ekonomické i sociální). Přípravy na VIII. Sjezd ČMKOS jsou v plném proudu, datum konání je stanoveno na 29. a 30. 4. 2022 na Olšance v Praze. Delegáty za ADP jsou předseda Ing. Zazvonil a Výkonný místopředseda Petr Fučík.

Další informace se týkala problematiky sociálního dialogu v OŘ UNL, kde nastala patová situace v oblasti sjednání dohody o poskytování zvýšené sazby VO pro rok 2022. Zástupci ADP apelovali na zaměstnavatele, aby v nejbližším možném termínu svolal společné jednání o této věci. Jednání je naplánováno na 26. 4. 2022 v Ústí nad Labem. Současný stav kritizují především zaměstnanci exponovaných pracovišť na ÚS Sever v UNL a ÚS Děčín, kteří jsou každodenně konfrontováni s velkým objemem provozní zátěže a vlivem výlukovych prací, který klade vysoké nároky na jednotlivé zaměstnance z pohledu psychické i zrakové zátěže

V rámci bodu informace z jednotlivých RO organizací byli členové seznámeni s aktuálním děním u jednotlivých OŘ a CDP. Výkonný výbor ADP přijal několik usnesení, které budou zaslány zaměstnavateli, a také vedení ČMKOS.

Dne 22. 4. 2022 se budou konat volby do RV ADP CDP Praha. Do RV ADP Brno, Hradec Králové a Praha v květnu 2022.