Dne 23. 10. 2013 se uskutečnilo kolektivní vyjednávání v sídle zaměstnavatele. Došlo k projednávání návrhu zaměstnavatele (Nepřetržitý odpočinek v týdnu, Dohoda o pracovní činnosti, Dohoda o provedení práce, Pracovní pohotovost, Pracovní doba v kalendářním měsíci, Přípravné práce). Bylo dosaženo shody na dalším postupu s tím, že definitivní podoba dnes projednávaných oblastí bude přijata na dalším jednání po předložení doplňujících návrhů.

V další části jednání předložil zaměstnavatel zdůvodnění řešení uvolňování zaměstnanců na tábory dětí a mládeže, ke shodě nedošlo. V závěru jednání nedošlo ke shodě v oblasti příplatku za udržení odborné způsobilosti.

Další jednání se uskuteční 30. 10. 2013

Ve dnech 17. a 18. 10. 2013 se uskutečnila další kolektivní vyjednávání v sídle zaměstnavatele. Výsledkem jednání bylo ukončení procesu interpretace stanovisek OC k rozporným bodům ve zbývajícím textu PKS. Otázka přílohy č. 2. 1. - Sazby mzdových složek a odměn byla podrobně diskutována a ke shodě nedošlo v žádném z rozporovaných bodů. Návrhy OC v příloze č. 3 - Stravování a náhrady výdajů PKS byly okomentovány zástupci zaměstnanců a ke shodě prozatím nedošlo. Došlo ke shodě v upřesnění pravidel pro poskytování odměny při významném životním výročí a prvním skončení pracovního poměru a pravidel odměňování při prostoji. Byla sjednána technická úprava textu Dohody o poskytování Kondičního pobytu. Další jednání se uskuteční 23. 10. 2013.

Na dnešním jednání o budoucí podobě kolektivní smlouvy se zástupci OC a zaměstnavatele mimo jiné dohodli na konečném znění Kapitoly I. v oblasti komunikace s odborovými organizacemi a na úpravě textu řešící „svátkové právo“. Pokračovalo se v projednávání nesouhlasných návrhů v přílohách č. 1 a 2 PKS návrhu zaměstnavatele.

Posledním jednáním v Roztokách u Křivoklátu byl dopolední blok konaný 10. 10. 2013.. Zaměstnavatel po souhlasu všech OC dal veřejně k dispozici ucelený informační materiál pro zaměstnance SŽDC k aktuálnímu stavu kolektivního vyjednávání. Následoval návrh zaměstnavatele k bodům a ustanovení PKS, které se týkají její platnosti (rok 2014). Po diskusi byl návrh přijat. Kolektivní vyjednávání se dále týkalo KOP, kde nebude pro návrh PKS rozšiřován okruh profesí (KZAM) s nárokem, který byl v původním protinávrhu OC. Tento bod je již uzavřen ve shodě. Následující kolektivní vyjednávání včetně definitivního schválení termínů KV se uskuteční v pondělí 14. 10. 2013 v sídle SŽDC.

Ve středu 9. 10. 2013 se v odpoledních hodinách zúčastnil zasedání kolektivního vyjednávání generální ředitel Ing. Jiří Kolář, Ph.D., který představil nové návrhy zaměstnavatele reagující na dosavadní průběh kolektivního vyjednávání. Souhlasil s návrhem OC na dobu platnosti a účinnosti PKS na dobu roku 2014, dále zachování KOP za stávajících podmínek a na konci svého vystoupení zdůraznil, že nelze počítat s navýšením objemu mzdových a ostatních osobních nákladů oproti současné PKS. Po přednesení návrhu zaměstnavatele následovala diskuze mezi generálním ředitelem a zástupci OC.

Kolektivní vyjednávání bude pokračovat dle harmonogramu v souladu se sjednanou dohodou v sídle zaměstnavatele.

V úterý 8. 10. 2013 se postupně konaly tři bloky kolektivního vyjednávání v Roztokách u Křivoklátu. První dopolední blok byl věnován revizi celého textu PKS a poslední připomínky či stanoviska se do návrhu zapracovala. Významným stanoviskem OC, které bylo zapracováno do textu, byl návrh změny platnosti PKS z tříleté (2014 -2016) na jednoletou (2014). V odpoledním a večerním bloku jednání byl postupně procházen text PKS a započalo se již s argumentací jednotlivých stran. Některé argumenty byly formulovány per partes (integrace po částech), jiné jako společné stanovisko OC. Po rozsáhlé diskusi nad jednotlivými body bylo jednání ukončeno ve 20,30 hod.

V pondělí 7. 10. 2013 si zástupci OC a zaměstnavatele vyjasnili svá stanoviska k navrženým textům PKS. Zaměstnavatel předal své stanovisko k poslednímu společnému dopisu, který byl adresovaný generálnímu řediteli a týkal se postupu a reakce na proces podaného protinávrhu. Po sdělení stanovisek obou jednajících stran došlo k posunu, který znamenal implementaci většiny stanovisek OC do textu návrhu zaměstnavatele. Došlo tedy k dohodě o dalším  postupu v kolektivním vyjednávání. Ve večerních hodinách byl první den jednání ukončen.