Dnes 22. 11. 2013 se z důvodu zdravotní indispozice na straně zaměstnavatele nekoná plánované jednání o podobě PKS na rok 2014. Veškeré informace pro zaměstnance spojené s kolektivním vyjednáváním na SŽDC a ohledně veřejné zakázky "Posuzování pracovišť řízení provozu" se budou realizovat v nejbližším termínu.

V úterý 19. 11. 2013 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Jednalo se o podlimitní sektorovou zakázku "Posuzování pracovišť řízení provozu". Vzhledem k probíhajícímu kolektivnímu vyjednávání, které je po mnoha letech více transparentnější a společné informace se tvoří v součinnosti OC a zaměstnavatele, tak na zítřejším kolektivním vyjednávání bude vytvořena ucelená zpráva pro všechny dotčené zaměstnance, kterých se veřejná zakázka dotkne. Za OC se účastní tohoto projektu jen ADP a OSŽ, neboť problematika zatížených pracovišť je pro náš svaz jedním z bodů programu.

 

V pondělí 18. 11. 2013 se na plánovaném kolektivním vyjednávání dohodli zástupci OC a zaměstnavatele na podobě článku 3.1.6. základního textu – odstupné. Nově se upravuje odstupné při ztrátě zdravotní způsobilosti ve vazbě na "Koncepci částečného řešení problematiky spojené se změnou zákona o důchodovém pojištění".  Zaměstnavatel dále navrhl podobu dokumentů na následující období (Rámcová dohoda o uvolňování odborových funkcionářů, přílohy č. 5 a 6 obecných Zásad FKSP, výklad možnosti kombinace příspěvku z FKSP na rekreace)

Dále byl předložen návrh zaměstnavatele na stanovenou týdenní pracovní dobu, dovolenou, profesní odměnu a další příplatky a odměny. Po analýze se bude v projednávání pokračovat na příštím plánovaném jednání.

Dne 14. 11. 2013 se konalo plánované jednání Výkonného výboru, kam byli pozváni i předsedové z regionálních organizací a předsedkyně centrální revizní komise. Na programu bylo mnoho bodů, které se mj. týkaly průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC a volby strategií v dalším postupu, dále organizačních záležitostí svazu, přípravě rozpočtu a Zásad hospodaření na rok 2014, připravovaných Zásadách FKSP na rok 2014, plánovaných kulturních nebo sportovních akcí do konce roku 2013 atd.

Po dlouhé diskusi nad jednotlivými tématy se VV ADP přesunul na jednání s NŘP Ing. Nachtmanem, kde se až do pozdních odpoledních hodin diskutovala problematika uzlu Děčín a možnosti řešení stavu, který je zaměstnanci řízení provozu shledán jako nevyhovující. Argumenty za stranu zaměstnavatele formuloval, Ing. Tržil, MPA, který navrhl dílčí kroky, které by situaci mohli zklidnit.

Dále se hovořilo o CDP Praha, investičních akcích v roce 2014 a další problematice. Jelikož se plánované jednání všech OC a NŘP nekonalo z důvodů probíhajícího kolektivního vyjednávání a časové kolize, byl dán zástupcům ADP mnohem větší prostor k argumentaci a nalezení optimálního řešení. Je předpoklad, že konce roku 2013 se bude konat ještě společné setkání nad zmíněnou problematikou včetně dalších návrhů ze strany ADP.

RV ADP Praha uspořádal dne 6. 11. 2013 výjezdní zasedání do Kutné hory – Hotelu u Kata. Předseda regionální organizace ADP p. Petr Lorenc celou akci moderoval. Po přivítání pozvaných hostů a členů předal slovo Ing. Vondrákovi, který pohovořil o personální a ekonomické situaci v OŘ Praha a výhledu do následujícího období. Zmínil také výlukovou činnost, která se bude dotýkat provozních zaměstnanců v roce 2014. V dalším příspěvku vystoupil Mgr. Chládek, který prezentoval pomocí dataprojektoru projekt CDP Praha.

Všichni přítomní měli možnost shlédnout možnosti uspořádání jednotlivých dispečerských sálů, včetně harmonogramu zapojování jednotlivých úseků. Po diskusi se zaměstnavatelem pohovořil předseda ADP p. Bc. Zazvonil o milnících, kterých bylo dosaženo v uplynulém pololetí především vybudování organizační struktury ADP, a také o procesu kolektivního vyjednávání. Následně se účastníci odebrali k obědu a odpolední blok byl až do večera věnován prohlídce města včetně středověkého dolu.

V pátek 8. 11. 2013 se konalo další jednání o podobě PKS na rok 2014. Zaměstnavatel předložil nový návrh k článku odstupné s vazbou na řešení problematiky ztráty zdravotní způsobilosti s vazbou na "Koncepci částečného řešení problematiky se změnou zákona o důchodovém pojištění" ze dne 9. 9. 2008. Jednání bude nad návrhem pokračovat po analýze OC. Dále byl projednán návrh Zásad o používání FKSP pro rok 2014 včetně připomínek OC. Došlo ke shodě na dalším postupu.

Dne 30. 10. 2013 došlo k projednání návrhu zaměstnavatele v oblasti dělených směn jejich přerušení a podmínek práce pracovníka dozoru. Byl navržen postup uznávání nároku na poskytování KOP v případě změn zaměstnavatele. V obou případech byla po diskusi shoda. Tímto došlo ke konečnému souhlasu ustanovení o nepřetržitém odpočinku v týdnu, přípravných dobách, opravách služebních předpisů, dohodách o provedení práce, přestávkách na jídlo a oddech.

Dospělo se také k dohodě o navýšení příplatku za domácí pohotovost, zvýšení odměny za práci nad volnou hloubkou a ve výškách a za práci s motorovými pilami, křovonořezi, ručními podbíječkami a zatáčečkami.

Uzavřela se celá kapitola poskytování KOP včetně definice profesí u kterých vzniká nárok v roce 2014. Jedná se stejné profese jako v roce 2013.

Zaměstnavatel informoval o již vyhlášeném výběrovém na poskytovatele KOP v roce 2014, byl předán návrh Zásad pro tvorbu a hospodaření s FKSP na rok 2014 a seznámil OC se zásadními změnami včetně nutné podmínky uzavření Zásad FKSP  ještě v roce 2013.