V červenci se uskutečnilo jednání zástupců OC a zaměstnavatele, kde byli zástupci zaměstnanců seznámeni s počtem kolegů postižených červnovými povodněmi (42). Byl dohodnut postup vyplacení finančních prostředků, který se uskuteční ve dvou fázích (v zúčtování mzdy za červenec a srpen). Dále byla představena kritéria poškození majetku zaměstnanců (od škody do 30 000 po demolici objektu určenému k trvalému bydlení). Dne 5. 8. 2013 bude jednat komise složená se zástupců OC a zaměstnavatele a vybrané finanční prostředky se dle stanoveného klíče přerozdělí. 

 

Dne 23. 7. 2013 se členové Výkonného výboru ADP setkali na pracovní poradě s NP SŽDC PhDr. Špičkou, ředitelem CDP Praha Ing. Jesenčákem a ředitelem OZŘP Ing. Nachtmanem. Nosným tématem jednání byla především problematika budovaného projektu CDP Praha. Zástupci ADP diskutovali nad provozní problematikou, která se bude bezprostředně dotýkat současných výpravčích a traťových dispečerů (DOZ). Ekonomická návratnost investice, uvažované počty obsluhujících pracovníků, náplň jejich práce a další záležitosti projektu stavby CDP Praha se budou prezentovat na plánované poradě nejvyššího vedení úseku řízení provozu dne 14. září se všemi OC.

Hovořilo se o přepojování prvního velkého uzlu do CDP Přerov, vysokém výskytu mimořádných událostí (MU), především nedovolené jízdě kolem hlavního návěstidla, problematice budoucnosti radiových systémů TRS a GSM-R. Zástupci zaměstnavatele vyslechli argumenty členů Výkonného výboru k dané problematice, a také poděkování k vyplacení mimořádných odměn z prostředků GŘ SŽDC při zvýšeném pracovním zatížení zaměstnanců provozu v době červnových povodní.

Tématem dalšího bloku byla připravovaná veřejná zakázka (VZ) na posouzení psychické zátěže zaměstnanců řízení provozu. Další písemné připomínky k zadání VZ je nutné podat do 25. 7. 2013 odboru personálnímu. Jako velké břemeno z minulosti se jeví problematika odměňování zaměstnanců řízení provozu a Kvalifikační katalog, Vedení ADP konzultovalo možnosti jak nevyhovující stav řešit.

Vážení členové naší organizace,
v minulých týdnech se uskutečnilo mnoho jednání se zaměstnavatelem na různých organizačních úrovních. Informace budou postupně zveřejňovány na našich webových stránkách, a to i ve skrytém režimu (pouze pro registrované uživatele ADP). Přístupové kódy obdržíte na své mobilní telefony nebo e-mail, pokud jste ho uvedli v přihlášce do ADP.
Jistě jste zaznamenali, že na území naší republiky proběhly ničivé povodně, které poškodily domovy a zařízení našich kolegů, zaměstnanců SŽDC. V rámci eliminace dopadů této situace vznikla iniciativa uspořádat povodňovou sbírku na pomoc postiženým zaměstnancům.

Na základě společné dohody mezi zaměstnavatelem a OC je již sbírka v provozu. Na jednání 8. 7. 2013 se stanoví společná komise (zaměstnavatel a zástupci OC), která bude dohlížet na transparentní příděl vybraných prostředků postiženým kolegům. Postup zaměstnance, který chce darovat srážkou ze mzdy jakoukoliv částku na tyto účely je zveřejněn na stránkách SŽDC, v „Knize normálií" na jednotlivých pracovištích i na našich stránkách. Sbírka končí 31. 8. 2013, takže lze srážku ze mzdy uplatnit za měsíc červen nebo červenec. Nezáleží na výši příspěvku, ale na solidaritě každého z Vás, komu není lhostejná tíživá sociální situace postižených kolegů.

Na podzim nás čeká zahájení kolektivního vyjednávání, které bude jistě náročné na čas i přípravu, ale věřím, že kolektivní vyjednávači za ADP budou mít silný mandát od členské základny – od Vás!

Vzhledem k začátku prázdnin a nastávajícímu času dovolených mi dovolte, abych Vám popřál klidné léto a příjemnou dovolenou při které naberete ztracených fyzických i duševních sil.
Jan Zazvonil - předseda

Dne 21. 6. 2013 se po delší době konalo jednání pracovní skupiny pro posuzování psychické zátěže zaměstnanců. Jednání řídil vedoucí oddělení benefitů p. Ing. Evžen Pospíšil, za zaměstnavatele byli přítomni p. Janouš, p. Kubeš, Ing. Slach, Ing. Svoboda. Za ADP se jednání zúčastnili p. Pavel Hanka člen Výkonného výboru a místopředseda p. Daniel Linc. Jednání se zúčastnili také zástupci OSŽ Mgr. Martin Malý, Miloš Paleček a zástupce oddělení BOZP p. Daniel Cemper.

Zaměstnavatel seznámil členy komise se záměrem realizace veřejné zakázky v oblasti posuzování psychické zátěže a výběru pracovníků na pozici dispečer a výpravčí SŽDC. Cílem této zakázky je posoudit psychickou zátěž na pozici dispečer a výpravčí (na JOP), popsat požadovaný psychický profil zaměstnance na této pozici a navrhnout opatření pro optimalizaci psychické zátěže na novém centrálním pracovišti dispečerů CDP v Praze. Zástupci zaměstnavatele byli též seznámeni členy ADP se současným stavem pracovišť (Kolín, Děčín), které již byly posouzeny Státním zdravotním ústavem (SZÚ).

Další jednání komise je naplánováno na čtvrtek 18. 7. 2013.

Na jednání se sešli zástupci všech odborových centrál mimo FŽ, kterou zastupovala FS ČR. Předložený návrh na rozpočtování prostředků pro ADP v požadované výši nebyl zástupci OC přijat. Vzhledem k akutní potřebě uvolnění prostředků z C-FKSP pro zaměstnance SŽDC postižené povodní, bylo nutné i přes oprávněné argumenty ADP ustoupit kolegům z ostatních OC a souhlasit s nižší rozpočtovanou částkou na činnost centrály. Bohužel argumenty, které se týkaly především kvalitně připravených podkladů a realizace nastávajícího kolektivního vyjednávání, kam se upírá naše snaha, nebyly vyslyšeny. Dle názorů některých funkcionářů je kolektivní smlouva standardem a zaměstnanci požadují zábavu, sport a další benefity, které lze pomocí prostředků FKSP získat.

Další část jednání se týkala vytvoření povodňové sbírky pro postižené zaměstnance povodní, která bude na bázi dobrovolné srážky ze mzdy přes CSS (Centrum sdílených služeb). Prováděcí a technická část bude zaměstnancům zveřejněna prostřednictvím intranetu SŽDC a také přes OJ a VJ. O rozdělení prostředků bude rozhodovat schválená komise složená ze zástupců OC a zaměstnavatele.

Zaměstnanci mají možnost využít sociální výpomoci a půjčky z FKSP na organizační jednotce. Pokud jsou prostředky vyčerpány nebo není vůbec tato položka rozpočtována, uvolní se prostředky z C-FKSP.
Závěrečná část jednání se týkala informace o zahájení činnosti komise na posuzování neuropsychické zátěže u zaměstnanců na exponovaných pracovištích v řízení provozu. Byl dohodnut termín 21. 6. 2013, kdy se zástupci zaměstnavatele, ADP (p. Hanka, p. Linc) a OSŽ sejdou k jednání o dané problematice. Ostatní OC neprojevily o tuto problematiku zájem.

Vážení členové, přátelé, kolegyně a kolegové, deště a následné povodně, které v současných dnech zasáhly Českou republiku, se dotýkají nejen železničního provozu, ale i nás v ADP. V ulici Radotínská v Praze Velké Chuchli je zaplaveno sídlo organizace a evakuovat se z něj musela i rodina předsedy Jana Zazvonila. V následných hodinách pak předseda společně s výkonným místopředsedou Petrem Fučíkem za pomoci člunu monitorovali oblast. Vzhledem k nepříznivé meteorologické situaci, kdy na mnohých tocích ještě nedošlo ke kulminaci a pršet by dle předpovědí mělo, i když v menší míře, nadále, lze očekávat další problémy. Se všemi našimi členy a jejich rodinami tak soucítíme, a pokud budete mít jakékoliv otázky, či budete chtít postiženým členům pomoci, můžete se obrátit přímo na členy výkonného výboru a regionální výbor ADP Praha.

AKTUALIZACE 4.6.2013:

Podle posledních informací od ředitele OŘ Praha, Ing. Zdeňka Vondráka je provoz v oblasti OŘ Praha, i když s komplikacemi, zabezpečen a dle zatím dostupných údajů nikdo ze zaměstnanců OŘ nepřišel o příbytek. Aktuální informace z provozu jsou k dispozici na stránkách SŽDC, či detailněji na portálu ŽelPage.
Členům, jež povodeň zasáhla jsme připraveni pomoci při odklízení následků a likvidaci. V tomto případě se prosím obracejte na místopředsedkyni RV ADP Praha, paní Alenu Novobilskou, tel.: 603 750 558, či na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

  

 

Další fotografie z povodní naleznete ve fotogalerii

Ve středu 22. 5. 2013 se předsednictvo ADP zúčastnilo mezinárodní konference - Železnice 21. století. Tato prestižní konference byla slavnostní událostí neboť zaměstnavatel, SŽDC, státní organizace působí již 10 let na tuzemském trhu. Konference byla rozdělena do čtyř panelů, které moderoval Jakub Železný. Úvodní slovo patřilo náměstkovi ministra dopravy Ing. Miloslavu Halovi, který pohovořil o transformačním zákoně č. 77/2002 Sb., o výzvách, které se týkají mezinárodní dopravy v EU.

Akcent byl kladen na interoperabilitu, legislativu a především kvalitu infrastruktury. Generální ředitel SŽDC, Ing. Jiří Kolář, PhD., představil společnost a zmínil důležité milníky, které SŽDC ovlivnily. Jednalo se o legislativní proces, vznik společnosti a přechod Stavebních správ, přidělování kapacity, převod provozuschopnosti a řízení provozu.

„Bude nutné více komunikovat a lépe řídit vztahy se zákazníky" (dopravci, objednatelé dopravy) vyzdvihl generální ředitel. Další slova patřila dokončení transformačního procesu, kterým bude připravovaný prodej části podniku (dnešní ČD RSM), který by se měl uskutečnit k 31. 12. 2013, zvyšování produktivity práce, čerpání dotačních programů (OPD I.), příprava dokumentace k OPD II.(2014 – 2020), a také mezinárodní komunikaci (prostřednictvím CER). Jako největší hrozby se jeví nedostatečná kapacita, především v městských aglomeracích, nízká traťová rychlost v porovnání s okolními státy, nedostatečná harmonizace legislativních podmínek, dlouhé termíny realizace staveb. Mezi příležitosti firmy byl kladen důraz na bezpečnost provozu, minimální environmentální dopady, vyšší využití VRT nebo RS a revizi TEN – T. Jako priority pro SŽDC je nutné dokončení modernizace koridorů, vybudování kvalitního spojení s Letištěm Václava Havla (dvojkolejná elektrifikovaná trať Praha – Kladno, s odbočkou na V. H. Airport), vybudování RS (rychlých spojení), implementaci ERTMS (ETCS, GSM-R), využití trakční energie rekuperací, DOZ a využití dalších technologií.

V prvním panelu vystoupil Michail Gončarov, zástupce Ruských železnic, který pohovořil o investicích do infrastruktury a plánovaných stavbách přes Polsko do Německa a Maďarsko do Rakouska. Další host Libor Lochman (CER) hovořil o společenství infrastrukturních podniků a železničních společností, kterých CER sdružuje již 78 a o přípravě návrhů nové legislativy. Zdůraznil nutnost harmonizace podmínek mezi železničním a silničním dopravním módem, velkou podinvestovanost a podfinancovanost infrastruktury, nárůst dopravy, který ovšem není v přímé úměře nárůstu výkonů (hrtkm, vlkm), ty naopak klesají. Bude zapotřebí internalizovat externí náklady z dopravy a eliminovat objíždění ČR po sítích jiných železničních správ.

Druhý panel diskuse „Liberalizace evropského trhu jako příležitost" uvedl Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D. Vyjádřil se k připravovanému návrhu IV. liberalizačního balíčku, zmínil multiplikační efekty, které jsou spojené s budováním infrastruktury. Edward Christie (odborný poradce CER) představil hlavní pilíře IV. balíčku. Jedná se o technický pilíř (zjednodušení autorizací, certifikací a posílení vlivu ERA), otevření trhu jako druhý pilíř v sobě nese povinnost veřejné služby a právo přístupu k dopravní síti. Třetím pilířem je řádná správa, kde je nutné oddělení dopravců od správců a efektivní nediskriminační přístup na trh (síť). Nutností jsou nezávislé regulační orgány. Benedikt Wiebel (bývalý prezident UIC) svoji prezentaci věnoval pohledu na systém ve Švýcarsku, na investiční politiku a nárůst dopravních výkonů. Hovořil o atraktivitě nádražních čtvrtí a byl velmi znepokojen stavem budovy v jakém se nachází pražské hlavní nádraží. Finanční výsledky operátorů vždy závisí na státu a samosprávách a je nutné účelně investovat do staveb, kde je ekonomická návratnost investic opodstatněná. Herbet Kasser (generální sekretář Spolkového ministerstva pro dopravu Rakouska) vyzdvihl přístup k řešení dopravní politiky v Rakousku a objem 2 mld. EUR ročně do infrastruktury jako dobrý příklad pro ostatní země, které nechtějí zaostávat v tržním segmentu železniční dopravy.

Třetí panel „Modernizace a trendy nejen v Evropě" uvedl náměstek generálního ředitel SŽDC Ing. Petr Šlegr. Pohovořil o realizovaných a připravovaných projektech. Bude nutné mít kvalitní projektovou přípravu na stavby z evropských fondů (COF, OPD II.). Byla představena vizualizace RS (rychlých spojení), která v budoucnu zefektivní dopravu přes území ČR a zkrátí cestovní časy. V průběhu prezentací se dostavil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, který vyjádřil své stanovisko k infrastrukturním stavbám na železnici. Bude nutné účelně investovat tam, kde je poptávka průmyslových podniků po přepravních službách.

Ve čtvrtém bloku vystoupil PhDr. Jiří Špička (náměstek generálního ředitele pro provoz), který pohovořil o svěřeném úseku. Popsal trendy, kam se bude řízení provozu ubírat, především dálkové řízení (DOZ) a budování CDP Praha. Na jeho slova navázal Jaroslav Látal (UniControls), který představil společnost, která se zabývá systémy pro dopravu. Další prezentaci uvedl Ing. Zdeněk Chrdle (AŽD Praha), který představil systémy, které společnost vyvíjí a implementuje v jednotlivých státech.

Závěr konference patřil vyhlášení fotografické soutěže a neformálnímu setkání účastníků, kde se diskutovalo o tématech spojených se železnicí. Na konferenci byl přítomen management společnosti SŽDC, zahraniční hosté, dodavatelé a zástupci MD ČR.

Jediné co na konferenci chybělo a nezaznělo bylo poděkování nebo zmínka o provozních zaměstnancích SŽDC, kteří zabezpečují provoz (24/7) a jsou tou nezbytnou součástí fungování celého organismu firmy.