Dne 2. září se uskutečnilo další plánované jednání odborových centrál (OC) a zaměstnavatele, bohužel se jednání nezúčastnili všichni představitelé OC, což nepřispívá k dobrému obrazu odborů. Tři prezidenti a jeden předseda se nechali zastupovat, ostatní centrály byly reprezentativně zastoupeny.

Úvodní část jednání byla věnována problematice vyhlášené povodňové sbírky, kde byla zaměstnavatelem předána konečná rekapitulace s vyčíslenými škodami a výtěžkem sbírky. Celková škoda na majetku zaměstnanců činí 5,17 mil Kč, výtěžek sbírky je 814 580 Kč.

V souladu s dohodnutým postupem byl zbývající výtěžek přerozdělen dle stanoveného klíče: 1 Kč škody = 0,15 Kč výtěžku ze sbírky. Až na některé výjimky byly již odsouhlasené prostředky z prvního přídělu (353 271 Kč) odeslány příjemcům (postiženým zaměstnancům SŽDC).

Ředitel odboru personálního seznámil zástupce OC s organizačními změnami na úrovni GŘ i OJ. V současné době zůstává neobsazeno místo ředitele Odboru operativního řízení. Dále Ing. Koucký seznámil přítomné s průběžným hodnocením jednotlivých lázeňských zařízení, kde se uskutečňují KOP (kondiční ozdravné pobyty). Za první pololetí využilo KOP celkem 648 zaměstnanců. V dalším příspěvku byla kladně kvitována možnost elektronického zasílání výplatních pásek na e-mail zaměstnance. V žádném případě není možnost sdílet jednu e-mailovou adresu s více zaměstnanci.

Po přestávce se na jednání dostavil Ing. Jiří Kolář PhD., který představil zástupcům OC hlavní teze budoucí PKS a následně byl zaměstnavatelem předložen návrh nové PKS s "Dohodou o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření PKS SŽDC, státní organizace, na období sjednané mezi SŽDC a OC, včetně jejich změn". Tímto aktem bylo oficiálně v souladu se zákonem č. 2/1991 Sb., kolektivní vyjednávání zahájeno. Byly představeny i nové prvky kolektivního vyjednávání jako například internátní jednání, které je uplatňované i u společností dopravců (ČD a. s. nebo ČDC a.s.). Současně byl předložen návrh s harmonogramem vyjednávacích dnů, první jednání se uskuteční 23. 9. 2013.

Příležitost předložit společný návrh PKS v dřívějším termínu odborovými centrálami, který mj. ADP iniciovalo, nebyla ze strany některých OC využita, čímž zaměstnavatel získal konkurenční výhodu a předložil návrh první.

Generální ředitel pohovořil také o připravované transformaci prodeje části podniku - ČD RSM. Zástupci ADP požadovali zdůvodnění odmítnutí návrhu dodatku Kvalifikačního katalogu – Katalogu prací, který písemně předložili v červenci. Zaměstnavatel to zdůvodnil nadcházejícím kolektivním vyjednáváním a dalším navýšením prostředků v segmentu řízení provozu. Z tohoto důvodu nebude návrh akceptován. Zástupci ADP požadovali také objasnění a smysl připravovaného školení v Rájeckých Teplicích, které se uskuteční v říjnu 2013. Ř – PERS odpověděl, že jde o dlouhodobý projekt rozvoje zaměstnanců a jedná se o dodavatelský způsob zabezpečení školení, na úrovni výpravčí – dispečer – management řízení provozu. Školení si klade za cíl lépe zvládat komunikaci a řešení při krizových stavech v řízení provozu (MU, nepředpokládané výluky), posílení vztahů mezi jednotlivými dispečerskými aparáty dopravců, zvýšit asertivitu provozních zaměstnanců atd. V první fázi se bude jednat o pilotní projekt, který bude po analýze vyhodnocen a následně zaveden rutinně do systému vzdělávání či nebude již realizován. V této pilotní fázi se školení zúčastní výpravčí z velkých uzlových stanic na síti SŽDC. Na jednání bylo také provedeno vyhodnocení PKS SŽDC, státní organizace za I. pololetí 2013.