Tento týden, v úterý 1. 10. 2013 byl na GŘ SŽDC, státní organizace doručen dopis podepsaný všemi zástupci OC. Týkal se vyjádření ke stanovisku generálního ředitele, které zástupci zaměstnanců obdrželi v písemné i digitální formě a jeho obsahem byla především neakceptace předloženého protinávrhu PKS. Reakce zaměstnavatele a další postup, který by měl směřovat k dohodě se předpokládá na kolektivním vyjednávání v Roztokách u Křivoklátu ve dnech 7. – 10. 10. 2013.

V pátek 27. 9. 2013 se konal prozatím poslední volební kongres - Regionálního výboru ADP Ústí nad Labem. Na programu jednání byly volby a informace z důležitých jednání. Členové regionální organizace si zvolili svůj RV ADP. Následně se uskutečnila volba předsedy a místopředsedy. Předsedou byl zvolen p. Ivan Salaba a místopředsedou p. Roland Konský. Následoval blok přednášek a diskuse, především o zahájeném kolektivním vyjednávání (p. Zazvonil a p. Fučík), informace o stavbě budovy CDP Praha, problematiku bezpečnostních přestávek a jejich implementaci v Kolíně přednesl p. Hanka. Diskutovalo se také o problematice děčínského uzlu a možnostech řešení (p. Linc).

V závěru se členové VV ADP zúčastnili prohlídky ústředního stavědla Děčín, kde byl názorně prezentován současný stav na pracovišti včetně aktuálních nedostatků, které je nutné vyřešit.

Novému RV ADP Ústí nad Labem jménem Výkonného výboru gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v práci.

  

Zaměstnavatel a OC se setkali dne 23. 9. 2013 na plánovaném jednání o kolektivní smlouvě (kolektivním vyjednávání). Na programu bylo dosáhnout shody v dokumentu „Dohoda o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření PKS SŽDC, státní organizace sjednané mezi SŽDC a OC, včetně jejich změn". Po diskusi, která byla nad jednotlivými odstavci předloženého textu nebo v navrhovaných počtech přítomných členů týmů na kolektivním vyjednávání bylo shody dosaženo. Za ADP se budou jednotlivých vyjednávání zúčastňovat vždy maximálně tři zástupci z celkového počtu pěti. Ve vyjednávacím týmu jsou Bc. Jan Zazvonil, Petr Fučík, Daniel Linc, Pavel Hanka a Jiří Rothanzl. Na jednání došlo k posunutí termínu ukončení KV a to k 10. 12. 2013.

Pokud nedojde k uzavření PKS do této doby, bude se rozhodovat o dalším postupu po tomto datu. Zaměstnavatel navrhl v termínu 7. – 10. 10 2013 internátní kolektivní vyjednávání.

To se bude konat v Roztokách u Křivoklátu, kde bude nutné, aby zástupci OC veškeré rozpory či souhlasy implementovali do návrhu PKS, který předložil zaměstnavatel. Byl schválen návrh harmonogramu dalších vyjednávacích dnů na následující období.. Na jednání probíhala také živá diskuse mezi zástupci OC bez účasti zaměstnavatele, kde se mj. řešila problematika návrhu OSŽ na příplatky dispečerů CDP, který nebyl zapracován do společného protinávrhu. Bohužel OSŽ tento návrh v prvním kole připomínek a námětů k PKS nepředložilo a následně v kole druhém 28. 8. 2013 byl do textu vložen s odůvodněním, že v rámci diskuse při ústním jednání bude návrh dostatečně odůvodněn. Bohužel jak v minulých příspěvcích zaznělo, na jednání, které se konalo v sídle OSŽ nebyli všichni zástupci OC přítomni, takže návrh nebyl zapracován ani přijat. Toto jen na vysvětlenou všem zaměstnancům CDP, neboť jsou tendenční snahy od zástupců OSŽ daná fakta interpretovat svým členům jinak!

Zástupci zaměstnavatele podali informaci o postupném ukončení „Povodňové sbírky" a postupu vyplácení prostředků zaměstnancům SŽDC.

V odpoledních hodinách se konalo jednání u Ing. Nachtmana, kde byli přítomni, náměstek ředitele OŘ Ústí nad Labem Ing. Tržil, PhDr. Šel a p. Andrýs (IT). Diskutovalo se, nad problematikou ústředního stavědla Děčín, kde zástupce ADP podrobně popsal nevyhovující stav na daném pracovišti, který se týkal problémů s jednotlivými aplikacemi nebo nárůstem dopravy v děčínském uzlu a zvýšené potřebě dispečerské práce ve stanici, kterou musí vykonávat stávající výpravčí ve službě. Ing. Tržil, navrhl některá optimalizační řešení, která se budou muset pečlivě prodiskutovat se zaměstnanci na ÚS v Děčíně. Následně se vyvolá další jednání. V říjnu se bude konat společné jednání mezi zástupci německé strany a SŽDC, kde bude přítomen i náš zástupce, aby se eliminovali dlouhodobé nedostatky v provozní práci.

Rád bych poděkoval svým kolegům za přípravu a průběh voleb do Regionálního výboru ADP Hradec Králové, který se konal 18. 9. 2013 v Pardubicích. Je to již druhý výbor, který je příslušným odborovým orgánem zaměstnavateli se všemi právy i povinnostmi, které z toho vyplývají. Naši členové pod OŘ Hradec Králové budou mít ještě lepší servis než doposud, neboť veškeré připomínky, náměty či pracovněprávní problematiku budou řešit zástupci výboru na místní úrovni.

Předsedkyní výboru byla zvolena paní Hana Hasenörlová (výpravčí Pardubice), místopředsedkyní paní Ivana Zipsová (výpravčí Záboří nad Labem). Členy RV ADP jsou dále pan Petr Krejcar, David Veselý a Jiří Hoffman.

Jménem Výkonného výboru zvoleným zástupcům gratuluji ke zvolení a přeji mnoho úspěchů v jejich práci pro členskou základnu i dobré jméno Aliance drážního provozu.

V úterý 17. 9. 2013 obdrželi zástupci všech OC, které působí u SŽDC, státní organizace stanovisko zaměstnavatele k dopisu odborových organizací č.j. OC 1/ 2013 (protinávrhu PKS). V textu je citován zákon č.2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání především § 8, odst. 1 a odst. 2. Z toho plyne, že návrh daný zástupci OC byl v zákonném termínu dodán, avšak v chybné formulaci, z tohoto důvodu započne jednání o návrhu daném zaměstnavatelem. Je patrné, že vyjednávací pozice odborů je opět slabší a úměrně tomu i vyjednávací prostor při kolektivním vyjednávání.

V dalším textu bude podrobně popsán chronologický vývoj.

V létě jsme měli připraven návrh PKS na další období, prosazovali jsme jednoletou kolektivní smlouvu z mnoha důvodů (strukturální změny v podniku, politická situace v zemi, v případě neústupnosti zaměstnavatele v preferovaných oblastech možnost změny po relativně krátkém období atd.). Navrhovali jsme navýšení mezd o 10% a dalších příplatků ve "Směrnici pro odměňování", neboť mzdy již několik let stagnovaly nebo vůči inflaci klesaly. Veškeré formulace a návrhy byly na výjezdním zasedání VV ADP do společného návrhu implementovány a odeslány na OSŽ, neboť byla všeobecná dohoda, že všichni své návrhy soustředí tam, pokud nějaké mít budou. Po telefonických konzultacích s předsedou PV OSŽ SŽDC bylo dohodnuto, že se nejpozději na konci srpna uskuteční společné jednání nad jednotným návrhem PKS na další období. Bohužel přes urgence ADP a argumenty, že nás zaměstnavatel překvapí již 2. 9. 2013 (plánované jednání OC) svým návrhem, k jednání nedošlo. Důvody byli např. dovolené funkcionářů, dostatek času a snad i domněnky, že zaměstnavatel řeší primárně jinou problematiku.

V pondělí 2. září 2013 se na jednání OC dostavil generální ředitel, který pozdravil přítomné a předložením návrhu PKS oficiálně zahájil proces kolektivního vyjednávání. V tento okamžik nebylo možné namítat nic proti, neboť zaměstnavatel jen využil neschopnosti odborů se dohodnout ve prospěch všech zaměstnanců. Nelze zaměstnavateli upřít sofistikovaně vymyšlený návrh PKS, který neodpovídal struktuře současné kolektivní smlouvy, tím pádem ani návrhu OC, který stavěl na současné kolektivní smlouvě a řazení jednotlivých ustanovení a článků. Manévrovací prostor se podstatně zmenšil a týden je dost krátká doba na dohodu všech OC včetně těch, které se nevyjádřily ani v minulosti. Z OSŽ vzešla iniciativa podepsat společné prohlášení – stanovisko – protinávrh, který signují prezidenti a předsedové OC a bude vyhotoven ve variantním řešení (na vysvětlení: co OC, která má návrhy to jedna varianta řešení). Na tento akt jsme nechtěli přistoupit, neboť rozdílná stanoviska různých OC, není protinávrh, ale paskvil. Rozhodl jsem se kontaktovat Mgr. Malého, který byl na zahraniční dovolené a po telefonické rozmluvě s ním, jsme se dohodli, že za ADP oslovíme funkcionáře ostatních svazů, aby zasedli k jednacímu stolu. Tohoto závazku jsme se pokusili s Danem Lincem dostát. V pondělí 9. 9. 2013 den před vypršením zákonné lhůty se sešli na „Bohemice" zástupci ADP (p. Zazvonil, p. Linc), OSŽ (p. Štěpánek, p. Paleček, p. Šebrle), SOSaD (p. Michalec ml.) a v závěru FS (p. Hlas). Zástupci ostatních odborových svazů se nedostavili z různých důvodů, ale to ať vysvětlují své členské základně.

Jednání bylo náročné především po argumentační stránce, neboť v mnoha případech jsme se názorově rozcházeli. Návrh ADP k PKS byl vzhledem k návrhu zaměstnavatele maximalistický, aby bylo dosaženo lepší vyjednávací pozice. Existovali v podstatě jen tři varianty řešení celé problematiky: První variantou, která by nikam nevedla, bylo podat různé návrhy PKS za každou odborovou centrálu zvlášť. Příklad (návrh na platnost PKS: OSŽ 3 roky, návrh ADP, SOSaD, FVČ, FS 1 rok, DUO 5 let atd.). Na počátku jednání o této variantě nikdo z OC nechtěl slevit ze svých požadavků nebo ustoupit argumentům. Nakonec se rozpory a rozdílná stanoviska podařilo překlenout (došlo k dohodě nad jednotným textem PKS) a z toho důvodu nebyla varianta využita.

Druhá varianta spočívala v jednotném protinávrhu OC, který koresponduje s předloženým textem PKS zaměstnavatelem (vyjádřit se k návrhům, které OC nepřijaly). Text nové PKS navržený zaměstnavatelem, jak bylo výše uvedeno, je koncipován odlišně a nikdo se jím nezabýval, neboť se pozornost možná záměrně odvedla jinam. Bohužel postoje některých funkcionářů, že se již nebudou znovu vracet k jiným návrhům nebo, že návrh nestačí prodiskutovat ve svých orgánech včas, byl možná legitimní, ale především pohodlný. Bohužel nám všem dost uškodil.
Třetí varianta, která byla nakonec realizována, bylo dohodnout alespoň jeden text, se kterým by souhlasily všechny OC a doručit ho následující den zaměstnavateli (10. 9. 2013). Chybou bylo, že vycházel ze současně platné PKS. V textaci byl rozdílný proti novému návrhu PKS, což zaměstnavatel využije při kolektivním vyjednávání a již se k tomu vyjádřil ve svém stanovisku, které zaslal všem OC.

Po přečtení těchto řádků mnozí z Vás jistě nabudou přesvědčení, že zástupci zaměstnanců (funkcionáři) nejsou schopni se dohodnout mezi sebou. Bohužel tím budou trpět všichni zaměstnanci. Naskýtá se nyní otázka, jak postupovat dále? Bude lepší pokračovat „v součinnosti" a vleku velké centrály, která si hájí své zájmy? Nebo obhajovat zaměstnance, se kterými jsme neustále ve styku, a řešíme společné problémy? Všichni v ADP pracujeme na plné úvazky v železničním provozu a sociální situaci ve firmě a společnosti vnímáme odlišně než honorovaní funkcionáři velkých svazů. Na počátku našeho vzniku jsme zaznamenávali různé ataky na naší činnost, a také možnost zablokovat kolektivní vyjednávání, které již probíhá. Bohužel, v této situaci není na výběr, a pokud se nepodaří vyjednat lepší PKS než je současná, (návrh z 2. 9. 2013 je naprosto nepřijatelný), budeme nuceni zaujmout takové stanovisko, které nebude poškozovat zaměstnance. Doufám, že naši členové i členové jiných OC, kteří budou číst tento text pochopí oč nám vlastně jde.

12. 9. 2013 se konala plánovaná porada na úseku náměstka pro řízení provozu se zástupci OC. Na začátku byla představena organizační změna, při které bylo sděleno odvolání NŘP PhDr. Špičky a pověření Ing. Nachtmana k vedení svěřeného úseku NŘP.

Na programu byla podrobná a konstruktivní diskuse včetně písemného zodpovězení zaslaných otázek k provozní problematice. Prvním bodem byla stavba a organizační uspořádání CDP Praha, kde Ing. Jasenčák v podrobně komentované prezentaci zodpověděl veškeré připomínky ADP.

Další blok byl věnován záležitostem provozních aplikací, komunikaci systémů dopravců a provozovatele dráhy (DISC, ISOŘ) a následné potíže s připraveností k odjezdu nebo neuděleném souhlasu k jízdě. Změny v národních technických specifikacích se řešili v bloku věnovaném radiovému provozu v systémech GSM-R a TRS. Snaha zástupců ADP o eliminaci případů úplného zastavení provozu při technologickém výpadku JOP byla diskutována velmi podrobně včetně variant řešení. Technologické změny ve vybraných dopravnách, investiční činnost v pražském uzlu či rozvoj zaměstnanců v segmentu řízení provozu bylo na programu jednání také. Byla představena připravovaná verze GTN 4.8, která má eliminovat nedostatky současně používané verze.

V odpoledních hodinách se členové Výkonného výboru přesunuli do budovy GŘ v Dlážděné ulici, kde pokračoval blok s Ř-PERS a samostatné jednání VV. V úvodu předal Ing. Kouckému a okomentoval předseda ADP Usnesení VV, které obsahovalo návrh složení kolektivních vyjednavačů za ADP, připomínky k Směrnici GŘ č. 15/2013 a také vyjádření k navržené změně rozpočtu OŘ Plzeň v akcích sociálního bezpečnostního charakteru. S Ing. Kouckým byla diskutována problematika kolektivního vyjednávání, odměňování zaměstnanců, došlo k předání písemného stanoviska zaměstnavatele k návrhu ADP ke Kvalifikačnímu katalogu. V samostatné části se členové VV věnovali přípravám volebních kongresů, které se uskuteční v září v Pardubicích a Děčíně. V závěru bylo projednáno plnění rozpočtu ADP.

Ve středu 11. 9. 2013 jsme se vydali na návštěvu naší členky, která je po náročné operaci a dlouhodobě v pracovní neschopnosti. Zastihli jsme ji v dobrém psychickém stavu a s optimismem do dalšího života, což nás potěšilo. Předali jsme ji několik drobných pozorností a současně vypomohli s administrativou spojenou přiznáním sociální výpomoci z prostředků FKSP.

DSC 0016 m