Ve čtvrtek 12. 12. 2013 se konalo pravidlené jednání Výkonného výboru ADP v sídle GŘ SŽDC. Na začátku jednání se dostavila Ing. Vytisková a Bc. Dolejšová. Diskuse se týkala především organizačních záležitostí a čerpání prostředků z rozpočtových kapitol FKSP. Následoval program bez účasti zaměstnavatele, kde se diskutovalo o výsledné podobě PKS SŽDC na rok 2014, představách jakým způsobem dosáhnout cílové podoby návrhu, který byl ADP předložen a následně podpořen ostatními OC. Bude nutné najít shodu s kolegy odborových centrál i se zaměstnavatelem, aby zaměstnanci v exponovaných železničních uzlech dosáhli na vyšší TS.

Samozřejmě tento proces je úzce provázán se zaměstanci provozuschopnosti, kteří své návrhy předložili také. Na programu bylo mnoho bodů k organizačním záležitostem svazu. V odpoledních hodinách se konalo setkání u náměstka Ing. Nachtmana, kde se konzultovali společné kroky v problematice připravovaného odměňování vybraných profesí v řízení provozu, problematika uzlu Děčín, kde stále není hmatatelný výsledek předchozích jednání a nové problémy vyvstávají, především u soukromých dopravců při plánování jízd z/do SRN. NŘP přislíbil, že daná problematika bude řešena v následujících měsících a již bylo vydáno dílčí opatření pro eliminaci nedostatků. Další diskuse se vedla ohledně investic v následujícím období (OPD I, OPD II), realizace dílčího pilotního projektu v souvislosti s GSM-R. Obě strany si přislíbili další setkání v lednu u nedořešených nebo nových tématech v segmentu řízení provozu.