Předsednictvo, Výkonný výbor, zástupci regionálních organizací a také řadoví členové se minulý pátek setkali v Radotíně. Ve společenské místnosti restaurace Amigos proběhlo školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Po deváté hodině ranní zahájil školení předseda ADP Bc. Jan Zazvonil, který uvítal externího lektora a zdůraznil důležitost problematiky BOZP ve vztahu k odborové organizaci. Na progamu byly úrazy (závažné, smrtelné, ostatní), dokumentace úrazů (Kniha úrazů, Záznam úrazu, Záznam úrazu – hlášení změn), nemoci z povolání, odškodnění, mimořádné události v drážní dopravě (ohrožení, nehoda, závažná nehoda), prevence rizik a rizikové faktory (fyzikální, chemické, biologické, fyzická zátež, psychická zátež). Následovala přestávka na oběd, po které pokračovalo školení odpoledním blokem. Ten byl věnován všeobecným preventivním zásadám, povinnostem zaměstnavatele, právu a povinnostem zaměstnanců v oblasti BOZP a osobním ochranným pracovním prostředkům. Školení bylo zakončeno po třetí hodině. Přítomní školení se zúčastní bezpečnostních prověrek na pracovištích. Odborové organizace se v kolektivní smlouvě dohodly se zaměstnavatelem na termínu prověrek, které se mají v letošním roce uskutečnit do 31. května. Aliance drážního provozu bude mít své zástupce v těch oblastních ředitelstvích, ve kterých jsou zřízeny regionální organizace. Těmi jsou OŘ Praha, OŘ Ústí nad Labem a OŘ Hradec Králové.