V pondělí 17. 3. 2014 se v sídle zaměstnavatele sešli zástupci zaměstnavatele a odborových centrál na plánovaném kolektivním vyjednávání o podobě 1. změny PKS SŽDC.  Byl předložen zástupcům OC materiál se statistickými údaji o mzdách v jednotlivých oborech za rok 2013 (zdroj ČSÚ). Na jednání o podobě 1. změny PKS SŽDC 2014 předložil zástupce OSŽ písemný materiál k diskusi jako reakci na původní návrh zaměstnavatele. Zástupci ostatních OC prezentovali svá stanoviska k návrhu. Po diskusi nebyl předložený návrh přijat. Následně předložil zástupce zaměstnavatele modifikovaný návrh 1. změny PKS. Jednání o novém návrhu případně jiných úpravách v textu, proběhne v termínu 19. – 21. 3. 2014 v Berouně.

Zástupce zaměstnavatele dále předložil k projednání materiál, který se týká návrhu Pokynu GŘ, který v sobě obsahuje ustanovení o pracovní době, pracovní pohotovosti, dovolené a překážkách v práci u Správy železniční dopravní cesty. K materiálu podal výklad ředitel odboru personálního. Vypořádání připomínek se uskuteční v termínu výjezdního kolektivního vyjednávání.