V pondělí dne 17. 9. 2018 se zástupci ADP zúčastnili jako hosté jednání Rady ČMKOS, která měla na programu mj. hlasování o přijetí Aliance drážního provozu mezi členské svazy. V úvodu předseda Josef Středula přivítal přítomné a předal slovo zástupcům ADP, aby prezentovali odborovou práci, zastupované profese a činnosti, včetně motivů vstupu do ČMKOS. Předseda Ing. Zazvonil představil přítomným členům Rady strukturu ADP, činnost a další vize do budoucna. Zároveň zmínil celospolečenskou potřebu řešit aktuální sociální a ekonomickou problematiku (zrušení karenční doby, jednání o výši minimální mzdy), která má přímý dopad i na zaměstnance železnice a má vazbu na budoucí jednání o podobě kolektivní smlouvy u SŽDC na rok 2019. Jeho slova doplnil místopředseda Daniel Linc. Po dotazech či upřesnění některých postojů následovalo hlasování o přijetí do struktury ČMKOS.

Výsledkem hlasování bylo přijetí Aliance drážního provozu mezi členské odborové svazy ČMKOS s účinností od 1. 10. 2018. V měsíci říjnu bude zástupce ADP již řádným členem na jednání Rady ČMKOS a současně třicátým v rámci tohoto silného odborového uskupení v ČR.

Tisková zpráva: ČMKOS roste - bude už sdružovat 30 odborových svazů!

Poděkování za odborovou práci bych rád vyjádřil našemu příteli a bývalému zaměstnanci SŽDC panu Martinu Hochmanovi. K 31. 8. 2018 ukončil svůj pracovní poměr u OŘ Brno jako výpravčí na hlavním nádraží. Byl oporou naší odborové organizace, dlouholetým předsedou RO ADP Brno, a také kolektivním vyjednavačem. Na počátku vzniku regionální organizace na Moravě musel čelit různým velmi negativním tendencím ze strany managementu. Nepřáli si, aby ADP působilo v obvodu jimi vedeném a jejich snahy byly intenzivní, ovšem marné, neboť zaměstnanci hledali alternativu, která by jim pomohla řešit jejich problémy. Začátky byly velmi obtížné, povedlo se založit regionální organizaci a řádně fungovat v pracovně právní rovině i na volnočasových programech. Mnoho věcí se podařilo změnit nebo prosadit, ale například spravedlivé zatřídění výpravčích na hlavním nádraží vždy ukončilo rozhodnutí odboru personálního GŘ SŽDC. Bohužel odchod Martina Hochmana z našich řad nepřináší radost či optimismus. Naštěstí nemusel odejít ze zdravotních důvodů, ale ztráta motivace, nedostatečné ohodnocení kvalifikované a psychicky náročné práce ve "skanzenu" žst. Brno hlavní nádraží, rozdílné ohodnocení na pracovišti, noční přerušení, nedostatek zaměstnanců a vysoký počet nařízených přesčasů má vliv na rodinný život, a také nutí k zamyšlení, jestli zůstat v takové pracovní pozici až do starobního důchodu?

Přeji tímto Martinovi mnoho úspěchů pracovních u nového zaměstnavatele, v nové pracovní pozici a děkuji mu za jeho práci pro zaměstnance, členy a společné cíle ADP.

Musíme však nalézt nového, silného kandidáta, který stmelí řady zaměstnanců, bude přirozenou autoritou a smýšlet jako předseda, který má vliv a přesah dále než je obvod železniční stanice. V současné době veškerou pracovně právní agendu řeší Regionální výbor ADP Brno. Pověřená jednáním se zaměstnavatelem je Ing. Olga Audová, členka Výkonného výboru ADP. Do konce roku 2018 se uskuteční doplňovací volby do RV ADP Brno, kde bude posléze zvolen nový předseda s jednoznačně silným mandátem.

Ve středu 22. 8. 2018 se konalo společné jednání zástupců odborových svazů a zaměstnavatele na úrovni GŘ SŽDC. V úvodu ředitel odboru personálního představil program jednání, kde stěžejním bodem bylo vystoupení generálního ředitele Bc. Svobody, MBA.

Generální ředitel ve svém obsáhlém vystoupení pohovořil o jednání Dozorčí rady a Výboru SFDI, které se konalo dne 21. 8. 2018 a má přímou vazbu na plánované dotace z Fondu na rok 2019 (provozování dráhy, opravy a údržbu celostátních a regionálních drah, údržbu a opravy nemovitostí).

V rámci postupujícího procesu liberalizace na železnici v České republice se otevřela diskuse nad zajištěním síťových služeb, které by mohla převzít SŽDC jako manažer infrastruktury. Je nutné determinovat, co by měla provozovat a financovat SŽDC, co národní dopravce ČD a ostatní dopravci. Záměr je v počáteční fázi, ale lze předpokládat, že dojde k dalším organizačním změnám v rámci zmíněných podniků. Garantem úspěšné implementace bude MD ČR.

Další tématem byla připravovaná organizační změna, integrace finančních účtáren do dvou sídel (Pardubice, Olomouc), a také nové organizační uspořádání na úseku správy majetku na organizačních jednotkách, kde dojde k oddělení investiční části pod Stavební správy (Západ, Východ). Provozní část bude členěna na Správu budov (SB) a Správu obchodních činností (SOČ). Organizační změny po procesu projednání, přípravy a implementace budou účinné k 1. 1. 2019.

Generální ředitel sdělil, že nechce v současné době realizovat rozhodnutí, která by mohla negativně ovlivnit celý segment řízení provozu. Z tohoto důvodu nebude prozatím realizovaná koncepční změna ve variantním řešení navržená náměstkem pro řízení provozu Ing. Hendrychem (status quo).

Tématem byl i Kvalifikační katalog, kde by v rámci procesu trvajícím 12 - 18 měsíců měl být vytvořen nový dokument, který bude reflektovat na současné pracovní požadavky a technologii práce s adekvátním hodnocením v rámci škály tarifních stupňů. Práce na katalogu prací nebude mít přímou vazbu na kolektivní vyjednávání ve IV. Q. 2018, neboť stěžejní procesy budou probíhat až v roce 2019.

V rámci diskuse byl generální ředitel dotázán na stav úkolu daný Usnesením Správní rady SŽDC snížit počet vedoucích zaměstnanců o 3% do konce roku 2019. Odpovědí sdělil přítomným, že cíl byl dosažen již v současné době. Diskuse se vedla o procesu zajištění postrkové služby na rameni Brno - Havlíčkův Brod - Kolín, kde je nutné zajistit financování, a také vlastní projekt zajištění služby dopravcům.

Po odchodu generálního ředitele, Ing. Koucký pokračoval v programu jednání, předložil statistické výstupy mezd a zaměstnanosti, počet přesčasových hodin za období 1.-7. 2018 (695 tis. hodin), nárůst (+6%) proti stejnému období roku 2017. Podrobně se věnoval ohodnocení zaměstnanců ve stěžejních profesích (výpravčí, mistr tratí, návěstní technik, mistr silnoproudých zařízení). Dále uvedl, že průměrná hrubá mzda je za období sedmi měsíců roku 2018 u SŽDC 33 925 Kč (i s přesčasovou prací). V rámci teplotních abnormalit a dlouhodobých tropických teplot, bylo rozhodnuto o přiznání mimořádných odměn pro zainteresované zaměstnance, kteří se podíleli na zajištění činností v rámci dopravní cesty. Ředitelé OJ přiznali odměnu určeným zaměstnancům ve výši 2 000 Kč. Jednalo se celkem o 3134 zaměstnanců. Ve mzdě za měsíc srpen bude zaměstnancům SŽDC, kteří požadovali časový příplatek provedeno přidanění a srážka ze mzdy. Diskuse se vedla nad možností zavedení elektronických stravenek. Další společné jednání se uskuteční 24. 9. 2018.

Ani doba prázdnin a dovolených na dráze není dobou klidu. Alespoň ne v těch provozních obvodech kde je kritický nedostatek personálu. O příčinách tohoto stavu by se dalo dlouho diskutovat, když jednou z hlavních příčin je nedostatečné finanční ohodnocení vysoce zodpovědné práce konané v nelehkých podmínkách nepřetržitého provozu o víkendech, v noční době a o svátcích.

Mnoho zaměstnanců řeší nedostatečné ohodnocení přesčasovou prací, kdy se takto snaží vyřešit finanční situaci své rodiny. Potud by byla celá věc v pořádku. Ale máme tady i zaměstnance, kteří si nepřejí přesčasy dělat. Situace v některých provozních obvodech se ovšem vyhrotila do té míry, že v průběhu prosince 2017 byli i tito zaměstnanci přesvědčováni, aby podepsali práci přesčas nad zákonný limit 150 hodin. Dělo se tak různými způsoby od různých slibů ze strany nadřízených až po tu a tam konstatování, že může dojít k různým redukcím v počtu obsluhujícího personálu ve stanicích kde slouží více výpravčích či dispečerů nebo k zavedení noční přetržky. Takové jednání si někteří zaměstnanci vykládali jako vyhrožování a našlo se i několik kolegů, kteří právě na základě těchto obav nakonec raději práci přesčas nad limit podepsali. Stále se ale našli zaměstnanci, kteří i přesto trvali na svém a přesčasy nepodepsali.

V těchto dnech jsou i tito zbylí zaměstnanci různými způsoby "přesvědčováni", aby změnili již uzavřené dohody a navýšili svůj limit přesčasů. Ukazuje se to na co ADP upozorňuje kontinuálně posledních několik let, že bez extrémní přesčasové práce dojde ke zhroucení situace, kdy nebude možné obsadit směny. Situace je nejkritičtější v obou pražských provozních obvodech, kde již v těchto dnech mnozí vyčerpali dohodnutou kvótu přesčasů a reálně hrozí, že v posledním čtvrtletí se nepodaří obsadit všechny směny.

Práce přesčas má jasná pravidla: zaměstnavatel vám ji může nařídit jen z vážných provozních důvodů a po vzájemné dohodě. Dohoda je svobodným vyjádřením vůle obou stran a nemůže být žádným způsobem vynucována.