Dne 27. 6. 2017 se konalo společné jednání zástupců odborových centrál a zaměstnavatele v sídle SŽDC. Jednání zahájil Ing. Koucký, který představil důvody, (především rebranding), ze kterých dojde ke změně loga SŽDC, které bylo následně prezentováno. V průběhu následujících čtyř let dojde k výměně nebo nové implementaci na výstrojních součástkách, OOPP, provozních budovách i v administrativě. Firma bude pro veřejnost laickou i odbornou jasně identifikovatelná.

Další a zásadní informací bylo sdělení o závěrech jednání centrální komise MD ČR a následném postupu SŽDC k centralizaci řízení provozu. Ačkoliv byly vzneseny připomínky a následné negativní dopady do struktur či sociální stránky dané věci, bylo rozhodnuto, že veškeré stavby, které prošly schvalovacím procesem přes CK MD ČR, budou dle následného harmonogramu postupně zapojovány do CDP (Praha, Přerov). Argumentace proti překotné centralizaci nebyla úspěšná. V následujících měsících a letech dojde k přepojení na dálkové řízení u většiny železničních uzlů (Břeclav, Bohumín, Pardubice, Plzeň). Otázkou zůstává situace u projektovaných staveb, které prozatím neprošly schvalovacím procesem na Ministerstvu dopravy ČR (ŽUB ad.). V srpnu 2017 bude předložen správní radě SŽDC inovovaný Pokyn GŘ č. 9/2013, který výše uvedenou problematiku řeší.

Následně personální ředitel vyzval zástupce jednotlivých odborových centrál, aby prezentovali svá stanoviska k novele Směrnice SŽDC č. 75, která měla být zaslána do 20. 6. 2017 písemně. K tomuto tématu se vedla intenzivní diskuse. Většinově bylo požadováno, aby byla vyňata z návrhu periodicita psychologického posuzování zaměstnanců. Dále požadavek na zakomponování do textu PKS SŽDC na následné období do kapitoly odstupné včetně parametrických úprav. Zásadní rozpor byl vyvolán návrhem zaměstnavatele v případě, že zaměstnanec nevyhoví psychologickému posouzení (do doby přezkumu nemůže vykonávat danou činnost). Po argumentaci jednotlivých stran zaměstnavatel přistoupí k dalšímu návrhu a úpravě, která bude následně připomínkována. Společné jednání OC a zástupce zaměstnavatele se bude konat až v závěru měsíce srpna, takže je pravděpodobné, že bude předložen návrh nové PKS SŽDC a diskuse ohledně novely Směrnice budou součástí kolektivního vyjednávání.

 

Další bod se věnoval návrhu Dohody o užívání místností odborovými organizacemi, kde bylo vyjádřeno několik nesouhlasných stanovisek od pěti odborových centrál.

V bloku věnovaném BOZP Ing. Pospíšil představil odsouhlasené změny v Plánu akcí sociálního a bezpečnostního charakteru. Některé akce po analýze nebudou realizovány z důvodu investičních nákladů, naopak havarijní stavy či v rámci oprav budou realizovány ve zvýšeném rozsahu (nad plán PKS SŽDC). V rámci zlepšení bezpečnosti a jednotného vzhledu a technických parametrů byl představen funkční vzorek zábleskového světla pro krytí pracovního místa na trati. V létě se uskuteční další zkouška viditelnosti (dohledu) v žst. Praha Holešovice. Ing. Pospíšil uvedl, že po úspěšných testech a certifikaci je poptávka pro zabezpečení činností na provozované dopravní cestě 600 ks zábleskových světel.

V závěru jednání v bodu různé, vyjádřil předseda ADP, Ing. Zazvonil znepokojení nad tristním stavem v personální oblasti a dalším změnám v personálním obsazení pracovišť především v pražském uzlu. Poukázal na nesystémové změny v podobě rušení (někdy nazývaném dočasném) systemizovaných položek u funkce výpravčí, nově PPV Pečky, PPV Praha Masarykovo n., Praha Smíchov – vnější služba či situaci v Praze hl. n. i vzhledem k začátku výluky Negrelliho viaduktu. V tomto bodě byla vzrušená diskuse mezi personálním ředitelem a zástupci ADP. Bylo také poukázáno na neplnění PKS SŽDC především ze strany některých přednostů PO v Praze a OJ OŘ Praha. Ing. Koucký vyzdvihl nové úpravy parametrů ve stipendijním programu pro budoucí zaměstnance, který by mohl v následujících letech přilákat více zájemců o práci na železnici. V tuto chvíli není dle slov personálního ředitele ohrožena bezpečnost provozování dráhy, což zástupci ADP zpochybnili. Nárůst přesčasové práce a zvýšené požadavky na zaměstnance řízení provozu povedou, k akumulaci negativních stresorů což může vést k výše uvedenému ohrožení bezpečnosti a mimořádným událostem.