V současné době se potýkáme s akutním nedostatkem výpravčích. Jen v PO Praha hl.n. chybí aktuálně 17 výpravčích a situace je podobná i v ostatních oblastních ředitelstvích. V blízké budoucnosti nevidíme žádné zlepšení daného stavu, naopak situace se nadále zhoršuje. Věková struktura výpravčích dosáhla úrovně, kdy mladých výpravčích je minimum a naopak velká část je v předdůchodovém věku. Nízká mzda ve spojení s poměrně vysokou zodpovědností v kombinaci s nutností pracovat o víkendech, svátcích a v noční době nemotivuje mladé lidi a o tuto práci není zájem.

V souvislosti s těmito fakty dochází ze strany zaměstnavatele k redukci pracovních míst výpravčích. V poslední době to bylo zrušení výpravčích v žst. Pečky nebo neobsazení pozice PPV Praha Masarykovo nádraží. Dále je navrhováno zrušení výpravčího vnější služby v žst. Praha-Smíchov.

Nemůžeme souhlasit s takovými kroky, a to hned z několika důvodů:

  • Rušení pracovních míst není v souladu s platnou Podnikovou kolektivní smlouvou
  • K rušení výpravčích nemůže docházet bez předchozí modernizace zabezpečovacího zařízení
  • Přenesením povinností zrušených výpravčích na zbylé výpravčí dochází k vyšší zátěži a vyššímu riziku chybovosti potažmo mimořádných událostí
  • Dochází k trvalému nárůstu výkonů na páteřních tratích v souvislosti s liberizací a zkracováním intervalů osobních vlaků příměstské dopravy

Situace, kdy se věci řeší překotně bez jakéhokoliv systému a vize, zaměstnanci neví, co bude zítra, natož za pár let, působí negativně na zaměstnance, kteří už tak jsou vystaveni stresu a zvýšené zátěži pramenící z vysoké přesčasové práce. Tento stres byl vyvolán jednak vznikem CDP a teď je umocňován i rušením pracovních míst bez jakékoliv systémovosti a předvídatelnosti a přenášením povinností rušených výpravčích na zbylé kolegy.

Další zcela samostatnou kapitolou je vysoká přesčasová práce, která je zdaleka nejvyšší u výpravčích. Personální nedostatek je nahrazován vysokou mírou přesčasové práce. Zaměstnanci jsou unaveni psychicky i fyzicky a tento faktor rovněž přispívá svým dílem ke zhoršení bezpečnosti drážní dopravy.
Všechny výše uvedené faktory velmi negativně působí na pracovníky řízení provozu, kteří potřebují na svoji práci klid a pohodu, aby tuto mohli vykonávat kvalitně a bez zmetků. V poslední době jsme bohužel svědky několika mimořádných událostí, na jejichž vzniku se zcela jistě podílely i výše uvedené negativní okolnosti.

V situaci kdy po hospodářské recesi došlo k podstatným změnám na trhu práce nebyla schopna naše firma adekvátně reagovat a kvůli lepším podmínkám odešli z pozic výpravčích schopní lidé k jiným firmám a mnozí jiní se k takovému kroku chystají. Tento stav je výsledkem špatné personální politiky vedoucích pracovníků firmy, kteří nebyli schopni naplnit personální stavy a nesplnili tak úkoly, které jsou jim v základu dány. Voláme po podstatných změnách v personální politice. Razantních změnách, které povedou ke konsolidaci situace a postupnému naplnění personálních stavů. Jedině takto můžeme dosáhnout stavu, kdy bude množství přesčasové práce redukováno na únosnou míru ruku v ruce se snížením pravděpodobnosti mimořádných událostí v drážní dopravě. A o to především by nám mělo jít všem.