Když v květnu tohoto roku došlo k přepojení ŽST Praha Libeň do CDP Praha, bylo přednostou PO Praha Libeň avizováno, že výpravčí na PPV Praha Libeň budou zařazeni do tarifního stupně 11. Jen několik dní před fyzickým přepojením, byla výpravčím PPV Praha Libeň předložena k podpisu Změna pracovní smlouvy s tarifní třídou 10. Všichni dotčení výpravčí odmítli tuto změnu pracovní smlouvy podepsat, přesto je zaměstnavatel platí v tarifní třídě 10. Ptáme se: Na základě čeho je zaměstnavatel platí? Nemá zaměstnavatel takové věci oznamovat dle platné KS dříve? Takový postup, kdy zaměstnavatel jednostranně snížil zaměstnanci mzdu a vyplácí ji v současné době bez podepsané pracovní smlouvy, je dle našeho názoru protiprávní a minimálně si žádá právní analýzu.

V současné době jsou z jednotlivých PPV řízeny stanice v součtu i několik hodin za směnu. Zaměstnanci PPV a CDP řídící totožnou stanici tudíž vykonávají stejnou práci. Za tuto práci ovšem dostávají diametrálně odlišnou odměnu. Ptáme se: Není toto v rozporu s platnou kolektivní smlouvou, ve které se píše v článku devět – Tarifní mzda, bod 2:  „Podmínky pro poskytování mzdy musí být pro všechny zaměstnance stejné. Zaměstnancům, kteří vykonávají stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, přísluší stejná mzda.“

Celkový koncept odměňování zaměstnanců řízení provozu je nefunkční, nespravedlivý a demotivující.  Již několikrát naše odborová organizace žádala o otevření diskuze o změnách v katalogu prací. Existují stanice s velkým objemem provozní práce, které snesou srovnání s prací traťového dispečera nebo dokonce práci traťového dispečera převyšují. Přesto jsou hodnoceni maximálně platovou třídou 11, protože se ta funkce nazývá výpravčí, a ne traťový dispečer. V okamžiku, kdy bude taková stanice přepnuta do CDP, pak teprve se funkce přejmenuje z výpravčího na traťového dispečera, zaměstnanec bude dělat stejnou práci, případně jen část původní směny (část směny bude řízena z PPV), ale rázem bude odměňován platovou třídou 12. Přesně toto se už stalo u několika konkrétních uzlových stanic.

Mzdy zaměstnanců řízení provozu, výpravčích, signalistů, hradlářů, operátorek a dalších profesí jsou nekonkurenceschopné na pracovním trhu. To se projevuje kritickým nedostatkem výpravčích zejména v PO Praha hl.n. Zaměstnavatel jako reakci na tento stav, přes nesouhlas naší odborové organizace, neobsadil PPV Praha Masarykovo a výpravčího vnější služby na Smíchově. Pan přednosta PO Praha hl.n. slíbil, že v okamžiku naplnění personální potřeby bude opět pracoviště obsazeno výpravčím. Mezi zaměstnanci ovšem panuje značná nedůvěra k takovým slibům, protože v minulosti co bylo zrušeno už nikdy nebylo obnoveno. Všechny výše uvedené problémy budou na podzim předmětem kolektivního vyjednávání.

Naším cílem není navrhovat snižování mzdy komukoliv. Budeme se snažit o co nejvyšší nárůst mezd pro všechny profese. K tomu potřebujeme větší podporu vás všech.