V uplynulých dnech postihly zejména oblast jižní Moravy živelní události, v jejichž důsledku utrpěla řada zaměstnanců SŽ a jejich rodin citelné majetkové ztráty a újmy na zdraví, které výrazně zasáhly do života každého z nich. Ve snaze zmírnit dopady živelních událostí vyzýváme ostatní zaměstnance k projevu solidární pomoci těmto spoluzaměstnancům. Jelikož nelze vyloučit, že v průběhu léta 2021 nastanou další živelní události, které se negativně dotknou života našich zaměstnanců, je veřejná sbírka nazvána jako „Živelní události léto 2021 – SŽ“.

Zaměstnanci mohou přispět darem ve výši částky uvedené v žádosti o provedení srážky za měsíc červen 2021, červenec 2021, příp. srpen 2021, která bude poskytnuta jako dar na pomoc spoluzaměstnancům, postižených živelní katastrofou. Pro tento účel byl zřízen speciální bankovní účet SŽ u České národní banky číslo: 94-14606011/0710.

Na správu sbírky bude vytvořena společná komise složená ze zástupců zaměstnavatele a odborových centrál, která bude dohlížet na čerpání prostředků získaných pro tyto účely.

Prostředky budou použity především pro ty zaměstnance, kteří v důsledku živelní události ztratili obydlí nebo se toto obydlí stalo neobyvatelným, případně dalším zaměstnancům, kterým na jejich obydlí vznikla značná škoda.

Současně zaměstnancům připomínáme možnost využití sociální výpomoci z FKSP.