1. Od 1. 7. 2021 včetně nebude probíhat pravidelné testování zaměstnanců na pracovištích SŽ. Dosud nevyužité testovací sady lze použít v případě zájmu zaměstnance a souhlasu zaměstnavatele na preventivní otestování. Takovýto test se zaeviduje do webové aplikace COVID.

2. Do aplikace COVID (přístupné na adresách https://covidtesty.spravazeleznic.cz či https://aries.szdc.cz) budou nadále zadávány údaje o očkování našich zaměstnanců.

3. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-91/MIN/KAN (ke stažení: zde) ukládá zaměstnavateli a zaměstnancům nové povinnosti, z tohoto důvodu je nezbytné si vyžádat od zaměstnanců informace o zahraničních zemích, ve kterých se budou pohybovat:

  • "19. zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků, na které dopadá povinnost podrobit se po vstupu na území České republiky testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 podle tohoto ochranného opatření, zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele, pokud jej tyto osoby v souladu s tímto ochranným opatřením současně nepředloží zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci; stejná povinnost platí i pro vzdělávací instituce ve vztahu ke studentům a vyučujícím; do doby předložení testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nesmí být umožněna přítomnost pracovníků na pracovišti; stejná povinnost platí i pro vzdělávací instituce ve vztahu k dětem, resp. jejich zákonným zástupcům, studentům a vyučujícím; mateřská škola či obdobná instituce nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, nejde-li o děti podle bodu I.10 písm. f), které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy; povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření;
  • 20. osobám, na které dopadá bod I.19, informovat zaměstnavatele a vzdělávací instituci o cestách přesahujících 12 hodin, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země, do zemí se středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19."

4. Ochranné prostředky dýchacích cest: v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN (ke stažení: zde) je nově možno místo respirátorů používat ve vnitřních prostorech staveb krom respirátorů i zdravotnické obličejové masky (tj. zdravotnické roušky). Objednávkový a distribuční systém v rámci SŽ je od 1. 7. 2021 beze změny. Nadále platí i výjimka v povinnosti ochrany dýchacích cest:

  • "osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka, pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak."

Nadále je platný příkaz SŽ PR-10/2020-GŘ Příkaz generálního ředitele k zajištění činnosti na základě aktuální epidemiologické situace.

Způsob řešení nepřítomnosti zaměstnance na pracovišti v době tzv. samoizolace po návratu ze zahraničí bude uveden v pokynech ředitele odboru personálního č. 4/2021.