Dne 16. prosince se konalo jednání odborových organizací se zástupci zaměstnavatele v budově OŘ Brno. Toto jednání navazovalo na předchozí jednání ze dne 25. listopadu, kdy se začaly projednávat Zásady FKSP pro rok 2020 a zůstala nevyjasněná oblast rekreace. Dalším bodem jednání bylo projednání výkonových odměn v OŘ Brno.

U FKSP došlo k navýšení příspěvku na stravenky z 10,- na 12,- Kč. Dále byly upraveny příspěvky pro dárce krve a krevních derivátů. Z důvodu změny legislativy došlo k upřesnění podmínek příspěvků pro rekreaci a zájezd, přičemž výše příspěvku na individuální rekreaci ve výši 5 000 Kč zůstala zachována.

Jako poslední se projednávalo Opatření OŘ Brno pro poskytování výkonových odměn. Zde, vzhledem k navýšení minimální sazby VO na 5,5 %, došlo k navýšení všech pěti kategorií o 0,5 %. Dále bylo upraveno zařazení zaměstnanců do kategorií, ve kterých byli před zahájením roční výluky v Brně hl.n. Toto opatření má platnost od 1. 1. do 30. 4. 2020.

Na závěr jednání bylo z naší strany navrženo, aby výpravčím sloužícím v Brně hl.n. v nové dopravní kanceláři, byla vytvořena samostatná kategorie. Tento požadavek vychází z prvních směn na novém pracovišti. Pan ředitel přislíbil, že se problematice Brna hl.n. bude i nadále věnovat a budoucím navýšením sazby VO souhlasí. Její výši však bude možné určit až v dalším období, a to v závislosti na objemu přidělených finančních prostředků a jejich průběžném čerpání.