Výkonný výbor ADP zasedal ve čtvrtek 12. 9. 2019 v sídle SŽDC, kde byla velmi podrobně projednávána problematika úpravy č. 16 Tarifu jízdného a přepravného…, s účinností od 15. 12. 2019, dále problematika návrhu rozpočtu SFDI na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022, organizační pokyny a schválený počet účastníků manifestačního mítinku „Konec levné práce“, který se uskuteční v úterý dne 17. 9. 2019 ve Fóru Karlín, organizační záležitosti ke Kongresu ADP, který se bude konat ve středu 18. 9. 2019 v Domě techniky v Pardubicích či jednání OC dne 19. 9. 2019, které má za cíl vytvoření protinávrhu k předloženému znění PKS na rok 2020 a návrhu 3. změny PKS SŽDC pro roky 2018 – 2019.

Předseda dále informoval o výsledcích jednání, které se týkají zapojení uzlu Plzeň do dálkového řízení (z CDP Praha), s pracovním termínem 1. 6. 2020. Záměry jednotlivých stran (CDP i OŘ Plzeň) byly podrobně diskutovány, neboť mezi zaměstnanci vyvstalo mnoho nezodpovězených otázek. Od pondělí 16. 9. do středy 18. 9. 2019 budou probíhat prezentace CDP Praha v Plzni v zasedací místnosti na ÚS Triangl. Zástupci obou organizačních jednotek budou případným zájemcům o práci traťového dispečera či operátora popisovat veškeré klady (výše mzdového ohodnocení, garance pracovního místa, bezpečnostní přestávky, jídelna s teplou kuchyní v budově, ergonomicky vybavená pracoviště, kariérní růst) či zápory (doba přepravy z místa bydliště do zaměstnání, psychologické vyšetření, výběrové řízení, chybějící kapacity a zdroje pro ubytování dojíždějících zaměstnanců, větší počet zaměstnanců v dopravních sálech či vyšší psychická a zraková zátěž z důvodu snížení počtu obsluhujících zaměstnanců).

Dále na programu jednání bylo doporučení a další postoupení na O10 GŘ SŽDC sociální výpomoci člena ADP, který se ocitl v těžké životní situaci. Jednalo se také o doporučení VV ADP a zajištění právní pomoci prostřednictvím ČMKOS. V rámci dlouhodobě sledovaných úkolů, došlo k významnému posunu v oblasti intervence při krizových situacích (mimořádná událost, pracovní úraz) a bylo schváleno zřízení Krizové linky ADP pro pomoc členům. Bližší informace budou sděleny na Kongresu ADP a následně na webu či fcb. 

plz

Předseda předložil přítomným členům k podpisu Petici proti zhoršování dostupnosti a kvality zdravotní péče, která navazuje na kroky Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví a sdělil základní východiska.   

V průběhu jednání se dostavil Ing. Koucký (ředitel O10 GŘ SŽDC), který informoval zástupce ADP o podepsání Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání OC SOSaD a požádal o stanovisko a následný podpis ze strany ADP. Po diskusi a neakceptování navýšení počtu kolektivních vyjednavačů ADP ze strany SŽDC bylo přistoupeno k podpisu dohody i naší stranou. Řešila se problematika FKSP pro rok 2020, především implementace návrhů, které byly představeny na minulém jednání v srpnu.

V závěru jednání předsedkyně revizní komise informovala členy VV ADP o provedené kontrole hospodaření, která se uskutečnila v měsíci srpnu.

Další jednání Výkonného výboru se bude konat dne 10. 10. 2019.