V pátek dne 13. 9. 2019 se uskutečnilo společné jednání zástupců OC působících na železnici, aby se vyjádřili k zaslanému návrhu 16. úpravy Tarifu jízdného a přepravného…, který byl zaslán ministrem dopravy k projednání. Výsledkem společného jednání bylo především přijetí odmítavého stanoviska k bodu: b), plánované úpravy, kde je v návrhu vyloučení uznávání železniční průkazky ve vlacích Českých drah objednaných kraji v rámci přímého zadání bez soutěže, pokud se na tomto dohodne kraj nebo příslušný objednavatel s ČD a. s. Odborové centrály požadují svolání společného jednání v nejbližším možném termínu, aby bylo nalezeno přijatelné řešení a nemuselo dojít k porušení sociálního smíru.

logo barva
V odpoledních hodinách se uskutečnilo jednání na Státním fondu dopravní infrastruktury (SFDI), kde došlo k vypořádání připomínek k návrhu rozpočtu SFDI na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022. Za ČMKOS se zúčastnil předseda a místopředseda ADP. Byly předloženy dvě zásadní připomínky k rozpočtu, které se týkaly silniční a železniční infrastruktury. První připomínka se týkala nerozpočtování položky na opravy silnic II. a III. tříd, kde byl v minulých letech zajištěn a rozpočtován mimořádný příspěvek v rozpětí 2 až 4,4 mld. Kč ročně. Ředitel fondu Ing. Hořelica shrnul důvody, pro které tuto připomínku SFDI rozporuje, především nedostatek disponibilních zdrojů pro naplnění kapitoly. Druhá zásadní připomínka se týkala návrhu rozpočtu příjemce SŽDC pro rok 2020, kde došlo ke snížení rozpočtovaných zdrojů proti požadavkům, nedostatečné reflexi na vývoj ekonomiky, růst inflace, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil či nutné zdroje pro investice a údržbu železniční infrastruktury. V této záležitosti vystoupil náměstek ministra dopravy Ing. Čoček, Ph. D., který pohovořil o revizi rozpočtu, která se uskutečnila a negativně se promítne do investičních akcí i zdrojů pro údržbu a opravy SŽDC pro rok 2020 oproti plánu, který byl předložen. V této souvislosti jsou zásadní připomínky k návrhu rozpočtu SFDI v rozporu. Případné změny, především navýšení zdrojů pro jednotlivé příjemce a kapitoly jsou v gesci Vlády ČR, resp. PS Parlamentu ČR.