První společné jednání zástupců zaměstnavatele a odborových centrál se konalo dne 29. 1. 2019 v sídle SŽDC. Ředitel odboru personálního Ing. Koucký sdělil přítomným statistická data, která vycházejí z vyplacených mzdových nákladů za rok 2018. SŽDC zaměstnává 17 234 zaměstnanců, průměrná mzda dosáhla 35 573 Kč, v ČR 31 516 Kč, u ČD 34 706 Kč. Nárůst mzdy oproti roku 2017 byl 8,35 %. Vzhledem k faktu, že většina odborových organizací nedodala své podněty k připravované novele Katalogu prací, je stanoven prodloužený termín odevzdání návrhů do 28. 2. 2019. Zástupci OC a zaměstnavatele se dohodli nad výkladem k FKSP, který precizuje terminologii a zavádějící pasáže v textu.

Bylo sděleno přítomným zástupcům OC, že ČD s. s. byly písemně informováni o změnách, které se plánují u SŽDC na období roku 2020 a další, v souvislosti s pozicí cestovní kanceláře ČD Travel v Zásadách C-FKSP, a také postavení DVI v oblasti vzdělávání zaměstnanců SŽDC. Nové principy otevřené nabídky služeb v oblasti cestovního ruchu budou mít vliv i na procentuální rozdělení celkových zdrojů FKSP (C-FKSP a FKSP na OJ). Současný princip 30/70 % bude upraven v dohodě takovým způsobem, aby se dosáhlo optima pro nárok, administrativu i čerpání zdrojů. V rámci informování, bylo sděleno, že institut hromadného propouštění nebyl vzhledem k organizačním změnám nakonec využit, i když 47 zaměstnanců bylo dopady změn postiženo, ale pracovní poměr byl ukončen jinak než výpovědí z důvodu hromadného propouštění. Dále byla sdělena informace, že v roce 2018 byl poskytnut náborový příspěvek celkem 46 zaměstnancům, ale čtrnáct z nich již není v pracovním poměru. V závěru jednání byl schválen termínový kalendář společných jednání na první pololetí 2019.