Dne 29. 1. 2019 se uskutečnilo jednání zástupců OC na OŘ Ústí nad Labem. Za Alianci Drážního provozu se jednání zúčastnil předseda RO ADP OŘ UNL p. Karel Beneš. Na straně zaměstnavatele se jednání zúčastnili vedoucí kanceláře ředitele OJ PhDr. Zdeněk Jílek, náměstek řízení provozu Ing. Miloš Štefl a náměstkyně pro ekonomiku Ing. Blanka Lipperová.

V úvodu jednání došlo k představení návrhu a diskusi nad jednotlivými body a přílohami, následně došlo k podpisu Zásad a příloh FKSP OŘ Ústí nad Labem na rok 2019. Sjednané zásady plně uspokojí potřeby zaměstnanců např. příspěvek na stravování v maximální výši 14 Kč, (dle Pokynu ředitele OŘ č. 2/2019 Stravování zaměstnanců), příspěvek na individuální rekreaci ve výši 5000 Kč pro zaměstnance (maximální limit příspěvku 500 Kč na pobytový den, příspěvek na TDM 3000 Kč, příspěvek na kulturu a sport, příspěvek na chod organizace dle § 9 vyhlášky.

Další jednání se uskuteční v únoru 2019, kde se budou definovat pracoviště s vyšší pracovní zátěží dle článku 34. PKS SŽDC na rok 2019.