Společné jednání zástupců odborových organizací a zástupců zaměstnavatele se konalo dne 24. 1. 2019. Ing. Hendrych přivítal přítomné zástupce OC, pohovořil o provozní problematice, zmínil závady ve výkonu dopravní služby, které se vyskytují. V této diskusi vystoupil zástupce ADP, který zmínil především neuspokojivý stav vozového a lokomotivního parku dopravců, neboť častým závadami nebo neschopnostmi vznikají zmíněné excesy v informování cestujících nebo k operativnímu řízení práce v uzlu mimo stanovenou místní technologii. Tématem byla i přestavba uzlu Plzeň, kde novou investiční výstavbou dochází paradoxně ke snížení propustnosti a komplikovaným technologickým úkonům, které mohly být v rámci stavby odstraněny.

Po diskusi nad provozní problematikou došlo po dlouhé výměně argumentů k dosažení shody nad Pokynem Ř OŘ Plzeň č. 4/2016 ve znění změny č. 3, kde jsou definována pracoviště se zvýšenou sazbou výkonové odměny dle čl. 34 platné PKS SŽDC 2018 – 2019 ve znění druhé změny. Žádný okruh zaměstnanců nebude mít od 1. 2. 2019 sníženou sazbu VO, tzn. 5 % je garantováno všem, vyjma vyjmenovaných. Taxativně vymezená pracoviště, funkce a výše VO je následující.

Plzeň hl. n., St. Triangl – výpravčí 12 %, Plzeň hl. n. St. 14 – výpravčí 8 %, České Budějovice hlavní služba- výpravčí 9 %, Plzeň hl.n. obvod seř. n. – výhybkář 6 %, Plzeň hl. n. obvod seř. n. St. 1 – dozorce výhybek 6 %, Plzeň hl. n. operátor železniční dopravy 5,5 %, České Budějovice operátor železniční dopravy 5,5 %.

Dalším sporným dokumentem byly Zásady FKSP OŘ Plzeň na rok 2019, kde došlo k podpisu také. Výsledkem je příspěvek na individuální rekreaci ve výši 2 000 Kč/rok, příspěvek na TDM ve výši 3 000 Kč., nově je zakomponován v kapitole dary, odměny příspěvek pro dárce krve, kostní dřeně a krevních derivátů. Zaměstnavatel tímto aktem může podpořit současné i budoucí dárce této vzácné tekutiny. Bronzová medaile 1 000 Kč, stříbrná medaile prof. MUDr. Jánského 2 000 Kč, zlatá medaile, zlatý kříž ČCK, Plaketa ČCK, kostní dřeň 5 000 Kč v daném roce, kdy došlo k ocenění.

V závěru jednání došlo po projednání k podpisu dokumentů, vyhodnocení PKS SŽDC 2018 – 2019 za rok 2018, Vyhodnocení plánu akcí k zajištění BOZP a zlepšení sociálních podmínek na pracovištích OŘ Plzeň za rok 2018, Plánu akcí k zajištění BOZP a zlepšení pracovních a sociálních podmínek na pracovištích OŘ Plzeň na rok 2019.