Dne 25. 6. 2018 v 10 hodin v budově OŘ Brno proběhlo pravidelné jednání zástupců odborových centrál se zástupci zaměstnavatele. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnil ředitel OŘ Brno Ing. Lubomír Křivánek a dále byli přítomny vedoucí oddělení sociálního a PaM Ing. Vlasáková a Ing. Němcová vedoucí odboru financování a účetnictví a náměstkyně ředitele pro řízení provozu Ing. Onderková. Za ADP se jednání zúčastnil předseda RO ADP Brno Martin Hochman.

Hlavní body jednání byly tyto:
1. Nové dokumenty ředitele OŘ Brno
2. Vývoj čerpání mzdových prostředků za II. čtvrtletí.
3. Úprava rozpočtu prostředků FKSP na rok 2018.
4. Vývoj kolem PPV Vranovice.
5. Způsob postihování zaměstnanců za méně závažné prohřešky.

V období bezprostředně před jednáním byl zástupcům odborů rozeslán k seznámení a k připomínkování nový dokument ředitele OŘ Brno a to novelizovaný Pokyn ředitele 7/2016 Poskytování OOP u OŘ Brno ve znění 2. změny. Na jednání byl potom předložen a Ing. Němcovou krátce okomentován dokument Evidence rozvržení pracovní doby. Po krátké diskuzi byly oba dokumenty zástupci odborových centrál schváleny a podepsány.

K vývoji čerpání mzdových prostředků v OŘ Brno za I. pololetí pan ředitel a Ing. Vlasáková sdělili, že hospodaření se mzdovými prostředky je mírně přebytkové oproti plánu a bylo rozhodnuto o vyplacení mimořádné odměny do mzdy za měsíc červen 2018. Celková výše vyplacené částky činí 1 045 000 KČ, což odpovídá výši 500 KČ na jednoho zaměstnance. Přednostové PO a odborných správ mají v kompetenci úpravy konkrétní výše odměny pro každého zaměstnance. Podmínkou je alespoň jedna odpracovaná směna za měsíc červen. Dále bylo sděleno, že pokud bude probíhat čerpání prostředků zhruba dle plánu, mohlo by být přikročeno od 1. 10. 2018 k plošnému navýšení výkonové odměny pro všechny zaměstnance o cca 0,2%.

Vzhledem k převedení SON k SŽDC vyvstala nutnost aktualizovat rozpočet prostředků FKSP. Ing. Němcová proto předložila a okomentovala aktualizované dokumenty a to Rozpočet čerpání prostředků FKSP OŘ Brno od 1. 1. 2018 do 31..12. 2018 po sloučení OŘ Brno a SON Brno a Rozpočet čerpání prostředků FKSP OŘ Brno v roce 2018 pro jednotlivé odborové organizace po sloučení OŘ Brno a SON Brno. Oba dokumenty byly zástupci odborových centrál schváleny.

Zástupci ADP a OSŽ požádali ředitele o informace k plánovaným změnám v obsazení PPV Vranovice. Aktuální informace podala Ing. Onderková. V termínu od 16. 7. 2018 - 1. 9. 2018 bude pracoviště PPV Vranovice dočasně neobsazeno z důvodu nutnosti zajištění bezpečnosti provozu v ŽST Brno - Horní Heršpice při výluce v ŽST Brno hl. n. Současně je toto dočasné neobsazení pracoviště vyvoláno také potřebou posílit pracoviště výpravčího ŽST Brno - Jih, které bude po dobu výluk provozováno v nepřetržitém režimu. V ŽST Brno - Horní Heršpice jsou již realizovány úpravy staré dopravní kanceláře a sociálního zázemí pro výpravčí. Předpoklad obsazení pracoviště venkovního výpravčího Brno - Horní Heršpice jsou denní směny s délkou cca 13 hodin.

Na konci jednání bylo vzneseno upozornění na, podle názorů odborů a zaměstnanců, nepřiměřené využívání tzv. "Žluté karty" a to zejména při menších prohřešcích. Zástupci odborů upozornili na negativní důsledek tohoto způsobu trestu a to zejména na zvýšenou stresovou zátěž při dalším výkonu povolání. Celou problematiku udělování "Žlutých karet" vysvětlila Ing. Onderková. I po diskuzi, která na toto téma proběhla, však bohužel zůstalo stanovisko zástupců zaměstnavatele na tuto problematiku nezměněné.

Termín následujícího jednání byl stanoven na 24. 9. 2018 10:00 v budově OŘ Brno.