Společné jednání odborových organizací a zástupce zaměstnavatele se konalo dne 21. 6. 2018 v sídle SŽDC v Praze. Jednání zahájil generální ředitel Bc. Svoboda, MBA, který podrobně pohovořil o naplňování strategií v jednotlivých segmentech. V úseku NSM je zapotřebí zrychlení procesu oprav a investic do nádražních budov. V současné době mnoho rekonstrukcí či oprav bylo ukončeno, ale alokované zdroje umožňují větší počet stavebních akcí v segmentu správy majetku.

Úsek ekonomický buduje nové sídlo finanční účtárny v Pardubicích v bývalém hotelovém domě, který je majetkem SŽDC v objektu stanice Pardubice. Nově budou pouze dvě centra v Olomouci a po ukončení rekonstrukce v Pardubicích.

Zásadní pro zaměstnance řízení provozu je strategie od NŘP Ing. Hendrycha, která uvažuje o možnostech v pětici variantních řešení. První variantou je "konzervace současného stavu", která je na nákladovost nejméně náročnou, ale segment nerozvíjí. Druhou variantou je rozšiřování sítě RDP (regionálních dispečerských pracovišť) a nerozšiřování CDP. Třetí variantou je dokončení procesu centralizace, maximální rozšíření DOZ a naplnění kapacity CDP Praha. Předposlední variantou je změna organizačních uspořádání v úseku ŘP na tři oblasti (východ-střed-západ), poslední uvažovaná varianta popisuje stav, který byl k jednání při integraci řízení provozu v roce 2012, jedná se o zemské uspořádání (Čechy - Morava vs. CDP Praha - CDP Přerov) včetně organizačních změn. Veškeré analýzy SWOT dle zpracovatele mají vyrovnané silné i slabé stránky včetně příležitostí i hrozeb. Generální ředitel požaduje, aby byla ustanovena pracovní skupina, která se bude intenzivně věnovat přípravě na přijetí jedné z variant, aby dopady do celého segmentu byly minimalizovány a současně byl navržený model akceptovatelný pro zaměstnance i management SŽDC. Termín společného jednání nad tématem je stanoven v průběhu měsíce srpna. Na konci svého vystoupení Bc. Svoboda sdělil, že je nakloněn při kolektivním vyjednávání věcné argumentaci bez zbytečných průtahů, aby první změna PKS byla uzavřena v termínu prosinec 2018.

Ing. Koucký předložil zástupcům OC stanovisko MF ČR, které definuje pojem „(hromadně organizovaný) zájezd“ zásadním způsobem mění financování akcí z FKSP při vícedenních aktivitách s ohledem na zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů o daních z příjmů. Jde o soubor služeb cestovního ruchu prodávaný za souhrnnou cenu, pokud je uspořádán na dobu delší čtyřiadvaceti hodin anebo zahrnuje přenocování. Zákon tyto požadavky klade alternativně, takže zájezdem je soubor služeb uspořádaný na dobu delší dvaceti čtyř hodin, anebo soubor služeb uspořádaný na dobu právě dvaceti čtyř hodin i kratší, pokud zahrnuje i přenocování. O zájezd jde však pouze tehdy, obsahuje-li takový soubor služeb nejméně 2 plnění z výčtu, zahrnujícího ubytování, dopravu nebo jinou službu cestovního ruchu, jež není doplňkem ani dopravy, ani ubytování a přitom tvoří významnou část souboru služeb.

Pokud součet příspěvků z FKSP poskytnutých na rekreace, zájezdy (včetně hromadně organizovaných) a TDM pro zaměstnance a jeho rodinné příslušníky přesáhne v součtu v daném kalendářním roce částku 20 000 Kč, bude částka převyšující tento limit připočítána zaměstnanci ke zdanitelnému příjmu, a to za měsíc, ve kterém mu byla jako příspěvek poskytnuta.  Důchodce SŽDC je v tomto případě povinen rozdíl vrátit, a to nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce po poskytnutí příspěvku.
 
Pokud akce nebo soubor akcí obsahuje přenocování nebo je delší 24 hodin jedná se dle výkladu ministerstva o zájezd. Jednotková cena musí být následně zdaněna dle zákona a zaměstnanci provedena srážka ze mzdy. K tomuto tématu se uskutečnila vzrušená diskuse, ale výklad byl akceptován.

Následně ředitel O10 předložil formulář, který bude nově CSS vyžadovat při registraci zaměstnanců v odborové organizaci ve vazbě na Nařízení EU (GDPR).

Další informací byl statistický výstup z uskutečněné prolongace, která se konala v měsíci květnu. Zdanění aplikace komerční vlaky či cestovní zavazadla (kola) se uskuteční během splatnosti faktury od ČD a. s., předpoklad je za období splatnosti mzdy za měsíc červen. Bylo sděleno, že v rámci spolupráce se zdravotní pojišťovnou MV 211, je i letos pojištěncům této pojišťovny k dispozici cca. 10- 15 poukazů na "mini KOP", která je určena pro zaměstnance pracující v náročných provozech z hlediska psychické nebo fyzické zátěže. O přidělení rozhoduje ředitel OŘ.

Ing. Koucký sdělil, že celkem třiceti novým zaměstnancům byl vyplacen náborový příspěvek, jedná se o profese výpravčí, elektromontér, návěstní technik.

Vedoucí oddělení benefitů O10 GŘ, Ing. Pospíšil pohovořil o výběrovém řízení na dodávku zábleskových světel včetně upevnění, která se budou následně testovat v jednotlivých OŘ. Po úspěšném zkušebním provozu budou organizační jednotky vybaveny dostatečným počtem sad pro zvýšení bezpečnosti při práci v provozované dopravní cestě. Další společné jednání OC a zaměstnavatele se uskuteční v polovině srpna.