V úterý 29. 8. 2017 se v sídle SŽDC konalo pravidelné jednání zástupců odboru personálního a zástupců jednotlivých odborových centrál, které i společnosti působí.Okruhy přednesené Ing. Kouckým, případně Ing. Pospíšilem jsou následující a vyvinula se k nim rozsáhlá diskuse, která v některých případech nedospěla ke shodě. Stěžejním tématem byla předložená novela Směrnice SŽDC č. 75, ke které bylo, z naší strany zasláno v jednotlivých připomínkových řízeních negativní stanovisko. V případě úplné aplikace návrhu by došlo k poškození zaměstnanců především v segmentu řízení provozu. Po vyjasnění stanovisek jednotlivých stran zaměstnavatel předložil nový návrh, který byl opět konfrontován a odmítnut. Opětovně došlo k diskusi nad spornými články, byla odstraněna z návrhu textu především závadná periodicita a spodní limit věku 40 let, dále došlo k úpravě pro zaměstnance, kteří dosáhnou nároku na starobní důchod. Tito zaměstnanci se budou muset podrobit psychologickému vyšetření. I přes odpor některých odborových organizací se prozatím nepodařilo technicky implementovat stav, který by mohl nastat v případě nevyhovujícího výsledku vyšetření. V tento okamžik by zaměstnanec nemohl ani využít institutu odstupného jako v případě ztráty zdravotní způsobilosti. Při nadcházejícím kolektivním vyjednávání je nutné vytvořit prostor k aplikaci této skutečnosti a ochránit tak zaměstnance což Ing. Koucký nerozporoval. Dalším významným zásahem do obsahové části bylo ze strany O10 GŘ SŽDC vytvoření hierarchie zaměstnanců dle KZAM, kde jsou účelově kastováni. K této nové úpravě jsme se důrazně ohradili, neboť ponižovat psychickou zátěž výpravčích a naopak vyzdvihnout zátěž profesí dozorčí provozu – vedoucí směny, provozní dispečer není systémové a korektní. Pokud pravidla, tak stejná pro všechny! Je pravděpodobné, že úmyslem této nové struktury bude přímá vazba na systém odměňování, což jsme zdůraznili, jako nesouhlas, ale nebyl akceptován ze strany O10. V současné době se zaměstnanec v produktivním věku na psychodiagnostice ocitne v případě zavinění mimořádné události či z důvodu podezření nadřízeného na zhoršení duševního stavu.


Dalším bodem bylo předložení zprávy o uskutečněných prověrkách BOZP u organizace SŽDC, diskuse se vedla i nad železničními průkazkami. Vícestranná jednání se vedou a lze doufat, že dojde ke kompromisnímu řešení situace. Další informací byla odsouhlasená změna organizační struktury u TÚDC, SS, vytvoření odboru O 24 a přejmenování O 14. Zaměstnavatel prozatím nepředložil návrh PKS SŽDC na další období. Další plánované jednání je stanoveno na 26. 9. 2017. V bodu různé jsme vyjádřili nesouhlas s aktuální situací u OŘ Praha, která se týkala i hodnocení PKS SŽDC za I. pololetí a vysoké přesčasové práci a chybějícícm personálním zdrojům, které vyústí v krátkodobé změny v obsazování směn například staničními dozorci za výpravčí.