Na úvod všechny přivítal náměstek přednosty p. Hupka, který poté celé jednání vedl, poněvadž přednosta PO byl v této době přítomen jednání na O12 GŘ. Následně náměstek přečetl dopis, který pojednává o organizačních změnách v souvislosti se vznikem pohotovostního pracoviště Praha Masarykovo n. V dopise se mimo jiné uvádí, že ŽST Praha Masarykovo n. bude ke dni 29. 4. 2017 dálkově řízeno z CDP Praha. Zároveň vzniká pracoviště pohotovostního výpravčího PPV Praha Masarykovo n., které bude dočasně neobsazeno z důvodu nedostatku výpravčích.

Vyjádřili jsme nesouhlas s následujícími fakty uvedenými v dopise.

Myslíme si, že změna nebyla projednána s dostatečným časovým předstihem. Dopis byl odeslán 25. 4. 2017 s tím, že uvedené má platit od 29. 4. 2017. Domníváme se, že je minimálně korektní oznámit takovou změnu s dostatečným časovým předstihem. Zaměstnanci dotčení touto změnou i odborové centrály by měly mít možnost se s uvedeným seznámit a případně reagovat připomínkami.

Dále jsme namítli, že uvedený dopis se odkazuje na Opatření přednosty, které doposud nebylo vydáno. N P PO sdělil, že Opatření přednosty bude vydáno zítra tj 4. 5. 2017. V něm bude uvedeno, že PPV Praha Masarykovo bude obsazováno v případě potřeby jedním z aktuálně sloužících výpravčích Praha hl.n., který tam v případě potřeby dojde.

Na to jsme reagovali, že
1/ Velká většina výpravčích Praha hl.n. nemá seznání místních poměrů v ŽST Praha Masarykovo dle čl. 274 předpisu SŽDC D1. Vysláním zaměstnance na pracoviště bez seznání místních poměrů by zaměstnavatel porušil výše uvedenou normu. Zároveň zaměstnanec, který by dostal pokyn, který odporuje ustanovením předpisu je povinen ihned vznést námitky. Bude-li v tuto chvíli potřeba řídit provoz v ŽST Praha Masarykovo n. z PPV a zároveň nebude mezi aktuálně sloužícími výpravčími takový, který má na Masaryččce seznání, pak nebude možné toto pracoviště obsadit z důvodu porušení výše uvedeného článku.
2/ Jakékoliv oslabení počtu výpravčích aktuálně řídících provoz v Praze hl.n. je nepřípustné vzhledem k už tak vysokému zatížení těchto výpravčích.
3/ Pracoviště PPV Praha Masarykovo by mělo být trvale obsazeno, tak jak bylo původně avizováno. Pokud existuje akutní nedostatek výpravčích, pak je nutné vyřešit obsazení tohoto pracoviště jinak než navrhovaným způsobem a uvedené by mělo mít jasně definovaný časový rámec. Nikoliv formulaci: „dočasně“

V tuto chvíli platí stav, že PPV Praha Masarykovo n. je personálně neobsazeno a náhradní řešení v podobě Opatření přednosty doposud nebylo vydáno.
Bylo domluveno, že uvedená situace včetně nesouhlasu s navrhovaným dočasným řešením bude projednána na OŘ Praha.

Dále se řešilo vytvoření nové pozice výpravčí C v Praze hl.n. Tento výpravčí bude po dobu rekonstrukce Negrelliho viaduktu ( cca 2-3 roky) řídit provoz na odb.Balabenka. Toto opatření bude realizováno z důvodu nárůstu odklonových vlaků z ramena Kralupy – Praha vzhledem k výše uvedené rekonstrukci. S tímto jsme vyjádřili souhlas. Je potřeba ovšem doladit konkrétní věci, jako umístění tohoto výpravčího tak, aby se vzájemně nerušil s ostatními kolegy.

Dále jsme zmínili aktuálně probíhající výluku mezi Radotínem a Smíchovem. Při této výluce je denně přibližně 95 vlaků vedeno odklonem přes Krč a Vršovice os.n. Požádali jsme o finanční kompenzaci pro výpravčí dotčených stanic. NP přislíbil vyplacení mimořádných VO na uvedená pracoviště.

V době konání výluky 2.TK P.Smíchov – P.Radotín od 21. 5. - 7. 6. 2017 bude nutné všechny vlaky směrem do Radotína zpravovat, jelikož na odjezdových návěstidlech nelze rozsvítit přivolávací návěst. Výpravčí vnější služby není přítomen v noční době. Navrhovali jsme proto opatření k dočasnému personálnímu posílení v ŽST Praha Smíchov o zaměstnance, který by v době od 19 h- 23.30 zpravoval vlaky. Mělo by se jednat o dočasné opatření po dobu konání výše uvedené výluky. Navrhované posílení bylo náměstkem zamítnuto s odůvodněním, že tyto vlaky si může jeden z výpravčích zpravit sám.