Dne 2. 5. 2017 proběhlo na OŘ Praha pravidelné jednání s ředitelem OŘ Praha. Hlavním tématem jednání byla situace v nově vzniklém PPV Praha Libeň. Byl vysloven nesouhlas se zařazením pohotovostních výpravčích do tarifního stupně 10. Zároveň jsme vyslovili nesouhlas s časovým projednáním změny pracovních smluv.  Zaměstnancům byla předložena pracovní smlouva jen několik dní před 1. 5. 2017, kdy měla vejít v platnost. Dle našeho názoru si zaměstnanci zaslouží, aby byla taková změna (snížení mzdy) projednána s alespoň čtrnáctidenním předstihem. Dále máme za to, že ohodnocení tarifním stupněm 10 je nespravedlivé. Pokud je řízení stanice předáváno pravidelně každý den na několik hodin na toto PPV, pak je nespravedlivé, aby mezi zaměstnanci řídící provoz z CDP v tarifním stupni 12 a výpravčími PPV byl rozdíl dvou tarifních tříd.

Dalším tématem bylo zřízení nového PPV Praha Masarykovo n. Dopisem přednosty PO Praha hl.n. bylo oznámeno, že toto pracoviště nebude dočasně obsazeno z důvodu nedostatku výpravčích. Dotázali jsme se, kdy bude toto PPV obsazeno, jelikož formulace „dočasně“ není nijak ohraničená doba. Dále jsme se ptali, jakým způsobem bude toto PPV obsazováno. V dopise se uvádí, že pracoviště bude obsazováno jen v případě potřeby na základě Opatření přednosty. Toto opatření nebylo dosud vydáno, přestože PPV Masarykovo n. vzniklo již ke dni 29. 4. 2017.  Pokud bylo původně avizováno, že toto PPV bude obsazeno výpravčím, pak si myslíme, že by mělo být obsazeno. Dle našeho názoru je nutné dodržovat původní dohody. Máme pocit, že ze strany zaměstnavatele tomu v poslední době tak není, když některé věci řeší na poslední chvíli nebo dokonce po termínu změny a v rozporu s původně domluveným řešením. Skutečnost, že obsazování PPV Masarykovo není oficiálně vyřešeno, ačkoliv je již několik dní řízeno z CDP Praha, je toho jasným důkazem.

Nedostatek výpravčích je obecně známým faktem. Žádná jiná profese u SŽDC se nepotýká s takovým množstvím přesčasové práce jako výpravčí. Nedostatečné finanční ohodnocení je jedním z hlavních faktorů, které potencionální uchazeče o toto zaměstnání odrazuje. Myslíme si, že toto je kořen celého problému. Klíč k řešení situace má zaměstnavatel.

Jednání za ADP vedl František Valach. Dále byli za ADP přítomni Jan Flandera, Milan Gajdács a Jan Pavliš.