Dne 27. 4. 2017 se uskutečnilo jednání Výkonného výboru ADP, rozšířené o zástupce jednotlivých regionálních výborů. Přítomné přivítal předseda ADP, který pohovořil o zásadních výstupech z jednání se zaměstnavatelem na úrovni GŘ SŽDC. Současně poděkoval člence VV ADP paní Šárce Jirouškové za její přínos a aktivitu během celého funkčního období a popřál jí mnoho spokojenosti a především zdraví, neboť odchází na mateřskou dovolenou. Do konce volebního období ji zastoupí na centrální úrovni pan Luděk Šedivý, který se bude účastnit jednání Výkonného výboru ADP. Další personální změnou byla nominace do RV ADP Praha pana Milana Gajdácse, který nahradí Jana Flanderu, který přechází na CDP Praha.

Mezi negativní zprávu zařadil předseda neochotu zaměstnavatele i ostatních odborových centrál k návrhu na rekodifikaci Kvalifikačního katalogu (Katalogu prací), který naše odborová organizace předložila. V tomto volebním období i platnosti PKS SŽDC 2016 – 2017 se neuskuteční žádná změna v diferenciaci odměňování či zařazení povolaní dle jiných, vypovídajících kritérií.

Dále bylo předloženo ke schválení harmonogram voleb v ADP, od září do prosince se uskuteční volby do regionálních výborů a následně na počátku roku 2018 bude zvoleno nové vedení odborové organizace na úrovni Výkonného výboru.

Velmi znepokojující byl způsob provedení organizační změny a změny v systemizaci u PO Praha Libeň, kde vedení Oblastního ředitelství neprojednalo v řádném termínu tuto změnu. Zástupce RO ADP Praha, pan Valach předložil na organizační jednotku stanovisko odborů k této problematice, kde byl vyjádřen nesouhlas s nastaveným systémem i způsobem, který poškozuje dotčené provozní zaměstnance. Pokud vykonávaná činnost není redukována, tak není možné uplatnit nižší tarifní odměňování jen z důvodu částečného zapojení do CDP Praha. Současně dotčení zaměstnanci projevili iniciativu a sepsali petici s nesouhlasným stanoviskem adresovanou řediteli O 10 Ing. Kouckému, kde podrobně popsali nevyhovující stav a navržený způsob řešení. Tomuto tématu byla věnována intenzivní pozornost.

Následně se probíral stav u PO Praha hl. n., kde přechodem řízení Prahy Masarakovo n., do CDP dojde k změně rozvrhu směn pro výpravčí hlavní služby a obsazování těchto zaměstnanců do cyklu s PPV Praha Masarykovo n., dále kvůli připravované výluce Negrelliho viaduktu, dojde k aktivaci nového pracoviště výpravčí „C“ v Praze hlavním nádraží, kde není pokryta personální potřeba ani vytvořeno adekvátní pracoviště pro výkon služby této položky. Zástupci RO ADP Praha budou své připomínky formulovat na jednání s ředitelem OŘ Praha Ing. Vondrákem a následně s přednostou PO Praha hl. n., panem Cibulkou.

V dalším bloku se diskuse vedla nad možnostmi, jakým způsobem přesvědčit zaměstnavatele, že centrální způsob řízení má také své limity. Existují nesporné výhody tohoto systému řízení, ale také velké množství negativ, které značně komplikují provozní procesy i sociální status zaměstnanců. K této problematice bylo přijato usnesení a vznik pracovní skupiny, která má za úkol vytvořit dokument, který se využije k argumentaci proti dalšímu zapojování dopravních uzlů do dálkového řízení. Vytvořený materiál bude následně distribuován na odpovědná místa. Po jednání Výkonného výboru se uskutečnil kongres RO ADP CDP Praha, kde vystoupil ředitel Ing. Jasenčák s náměstky. Pohovořil o další ukončené fázi zapojování (Praha Libeň a Praha Masarykovo n.) Následně předseda regionální organizace Petr Lorenc přednesl informace pro členy týkající se následné kulturně společenské akce a připravovaných volbách do výboru na podzim roku 2017. Po formální části jednání se předsednictvo ADP přesunulo do dispečerských sálů na exkurzi. Pozornost byla věnována především nově zapojené stanici Praha Libeň a také řízení uzlu Kolín.