V sídle SŽDC se uskutečnilo pravidelné jednání Výkonného výboru ADP. Účast členů byla stoprocentní, jednání se zástupci zaměstnavatele se konalo v odpoledních hodinách u ředitele O 12, Ing. Nachtmana.

V úvodu se zrekapituloval stav vyjednávání o výkonových odměnách. Jednání o výši výkonových odměn v OŘ Praha již bylo uzavřeno 7. 3., v OŘ Ústí n. Labem se jednání uskuteční 22. 3. a v OŘ Brno 24. 3. V době zasedání VV ADP právě probíhala schůzka mezi OC nad výší VO v OŘ Hradec Králové. Místopředseda Daniel Linc vystoupil s připomínkami nad dokumentem vydaným přednostou PO Děčín. VV ADP se shodl, že je třeba zpřesnit a konkretizovat povinnosti dotčených pracovníků při zpravování vlaků. Z nesprávného postupu a zanedbání povinností byl nařčen výpravčí žst. Děčín hl. n. a to při nezastavení rychlíku ve směru z Ústí n. L. v Povrlech. Další připomínkou bylo duplicitní zapisování výluk do GTN, zda musí výpravčí opětovně již předepsané výluky zapisovat ručně do protokolu . Výše uvedené body byly předneseny na odpoledním jednání s Ing. Tomášem Nachtmanem – ředitelem odboru základního řízení provozu GŘ a Tomášem Andrýsem – vedoucím oddělení statistiky, evidence a provozních aplikací.

V bodu hospodaření se diskuse vedla nad úhradou členských příspěvků. VV ADP provedl revizi placení členských příspěvků členů, kteří jsou ve stavu nemocných či je na nich prováděna exekuce a jejich platby docházely se zpožděním. Z kontroly bylo zjištěno, že pouze jedna členka stále nemá doplaceny dlužné částky a pokud je neuhradí v tomto měsíci, bude jí dle čl. 4 bod 2 Stanov ADP ukončeno členství v naší organizaci.

Vzhledem ke skutečnosti, že se přibližuje konec volebního období současného Výkonného výboru (2018), přednesl předseda návrhy, který se bude vedení ADP precizovat, aby se mohly konat volby bez komplikací. V posledním čtvrtletí roku 2017 se uskuteční volební kongresy všech regionálních organizací ADP. Ustanovující volební Kongres, na kterém se budou volit členové Výkonného výboru ADP bude svolán do konce března roku 2018. Dále předseda organizace seznámil VV se zprávou o činnosti ADP v oblasti BOZP pro MPSV ČR. Současně VV projednal dokumenty vztahující se k této problematice předložené zaměstnavatelem.

RO ADP CDP Praha písemně požádala zaměstnavatele (O10 GŘ) o poskytnutí prostor pro činnost organizace, doposud neobdržela žádné vyjádření k její žádosti.

Minulý měsíc se konala schůzka předsednictva ADP s účetní odborové organizace, na které byly zpřesněny postupy pro evidenci účetních dokladů a provedena kontrola hospodaření.

Pro členy naší organizace byly zakoupeny dvě čipové přenosné karty umožňující volné vstupy do ZOO Praha. Během jednoho dne mohou jednu kartu využít maximálně 4 osoby. Akce bude platit do vyčerpání vstupů, na jedné kartě je 48 vstupů. Karty budou k dispozici u operátora provozu v žst. Praha Smíchov po předchozí telefonické domluvě a předložení průkazu člena ADP.

cvc

Předseda Ing. Jan Zazvonil a výkonný místopředseda Petr Fučík se budou účastnit prezentace GSM - Stop, která se uskuteční v Sadské dne 22. 3. 2017. Jedná se národní funkcionalitu, která má obdobné parametry jako užívaný a spolehlivý systém TRS s volbou Generální stop. V digitální platformě bude možné jeho nasazení v závěru roku 2017. Vývoj a testování bylo složité, ale rozhodně bude přínosem pro zabezpečení provozu na koridorových tratích a oblastech s implementací GSM-R.