Velmi intenzivní bylo jednání Výkonného výboru, které se konalo 9. 2. 2017. Projednávaly se dokumenty, které byly předloženy zaměstnavatelem či návrhy ADP. V současné době velmi diskutovaný pasport místností užívaných odborovými organizacemi byl bez výhrad přijat, neboť regionální organizace ADP nemají žádné užívané prostory. S tímto bezprostředně souvisí aktuální žádost u SON Praha na zajištění místnosti dle čl. 1. 8 PKS SŽDC a také § 277 ZP. Dalším bodem bylo schválení Zásad hospodaření ADP na rok 2017, rozpočet bude schválen až v měsíci březnu.

Předseda ADP informoval členy o jednání o stanovené výši VO u OŘ Praha, kterého se zúčastnil jako host. Výbor vyslovil nesouhlas s děním v této organizační jednotce, a také postoj Výboru OSŽ k této problematice. V jiných OJ většina zástupců pochopila, že nemohou zaměstnanci rozdílně zatíženi mít stejnou výši VO, když PKS umožnila diferenciaci v této oblasti.

Na základě impulsů od zaměstnanců a členů regionálních výborů Výkonný výbor přistoupil k jednomyslnému schválení usnesení o rekodifikaci Kvalifikačního katalogu (Katalogu prací) včetně dodatků. Současně užívaná pravidla pro přiznání tarifních stupňů nekorespondují s aktuálními požadavky na objektivní hodnocení vykonávané práce. Diferenciace a rozpětí je nutné nově analyzovat a vytvořit vyvážený dokument, který ve střednědobém i dlouhodobém horizontu bude kvalifikovaným nástrojem pro spravedlivou odměnu za vykonávanou práci a současně motivačním prvkem pro současné i nově příchozí zaměstnance společnosti. Nezbytné je komplexní posouzení všech povolání bez výhrad! Toto usnesení bylo následně představeno a okomentováno řediteli odboru personálního Ing. Kouckému, který byl hostem v druhé části jednání.

Ředitel dále uzavřel dohodu o spolupráci při organizování TDM v roce 2017 mezi ADP a SŽDC. (http://www.ltd-velehradek-cerny-cap.estranky.cz/). Diskuse se vedla nad aktuálním stavem segmentu řízení provozu především ve vazbě CDP = PPV, projektu „Nádražák“, digitalizaci a vytvoření jednotné platformy pro přehled a čerpání FKSP, která by měla být realizována v roce 2017. Dále byl ředitel upozorněn, že aktuální podstavy zaměstnanců v segmentu řízení provozu jsou vážnou hrozbou pro následné období. O práci v dopravě není takový zájem, jako v minulosti. Migrace za prací ovlivňuje i sociální vztahy a zvyšuje životní náklady. Velmi podstatné je přijmout odpovědnost nejen za svá rozhodnutí v procesu řízení dopravy, ale také za životy jiných a hmotné statky, které každé rozhodnutí ovlivňuje. Otázkou zůstává, jaká je motivační složka pro případné budoucí výpravčí či traťové a provozní dispečery u SŽDC? S touto otázkou souvisí i pracovní zátěž na exponovaných pracovištích a snaha minimalizovat veškeré negativní faktory, které mohou způsobit fyziologické a psychické opotřebení zaměstnanců, neboť podnik musí využít potenciál zaměstnanců, ale ne za cenu takových ztrát jako by mohlo být poškození zdraví. Na tyto principiální otázky bude nutné najít adekvátní řešení. Tento postoj sdílí i ředitel Ing. Koucký, s tím, že není otázkou dnů či týdnů, ale konsensus bude nutné nalézt. Diskuse se vedla i nad změnou č. 3, předpisu Zam 1, kde je nutné aplikovat změnu zákona o drahách (k 1. 4. 2017). Současně byla připomínka k neadekvátní restrikci ze strany zaměstnavatele v případě absence na pravidelném školení zaměstnanců. Ředitel O10 dále sdělil, že není uzavřena smlouva s dodavatelem KOP pro zaměstnance SŽDC. O vývoji v této oblasti bude podána informace na jednání OC a zástupců GŘ dne 24. 2. 2017

rj