V úterý 7. 2. 2017 se uskutečnilo jednání zástupců OC s ředitelem OŘ Praha. Nosným tématem bylo odměňování zaměstnanců dle PKS SŽDC ve znění 1. změny dle čl. 33, odst 3, písm.b). Jednotlivé strany představily své návrhy a podpořily je argumenty. Zástupci ADP požadovaly u vyjmenovaných pracovišť zvýšenou sazbu VO ve výši 12 % (Praha hl. n., Praha Vršovice os.n., Kolín a Nymburk). Tento návrh nepodpořilo vedení OJ ani ostatní OC. V žádném případě nebyla snaha akceptovat vyšší sazby ani snižovat u méně vytížených pracovišť v garantovaném rozpětí dle PKS (3,5 - 17%). Předseda ADP opakovaně poukazoval na disproporci mezi objemem vykonávané práce a způsobem ohodnocení těchto zaměstnanců. Současně sdělil jakým způsobem se vyrovnaly ostatní složky s touto problematikou vloni i v letošním roce. Dohoda nebyla uzavřena, dále platí výše 4,5 % pro všechny zaměstnance OŘ Praha. Ředitel Ing. Vondrák přednesl doručený text dokumentu, který vyjadřuje nesouhlasný postoj zaměstnanců řízení provozu žst. Praha hl. n. a Vršovice ke způsobu odměňování za jejich práci. Toto sdělení bylo dále určeno i generálnímu řediteli Ing. Surému a personálnímu řediteli Ing. Kouckému. Argumentace ze strany OJ OŘ Praha je nedostatek disponibilních zdrojů k pokrytí takto zvýšených mzdových nároků vyjmenovaných pracovišť. Mzdové náklady zvyšuje i vysoký podíl přesčasové práce za uplynulé období a chybějící zaměstnanci v některých odvětvích.

20161128 142738

Další diskuse se vedla nad provozní problematikou, především nad opravnými a investičními pracemi v roce 2017. Zásadní opravou projde úsek Praha-Smíchov - Praha Radotín, kde opakovaně dochází k omezení infrastruktury z důvodu závad na trakčním vedení. Rozsáhlé opravy budou i v dalších úsecích obvodu OŘ Praha. K řešení problematiky pracovišť PPV (Kolín) se připravuje třístranná schůzka s vedením CDP Praha, OŘ Praha a zástupci zaměstnanců. Prioritou je systémové nastavení procesů, které jsou nezbytné pro efektivní řízení dopravy za současného minimalizování negativních vlivů na vykonávanou práci zaměstnanců CDP i PPV,

Na závěr informoval ředitel o připravovaných Zásadách FKSP na rok 2017, které budou k projednání zaslány zástupcům OC v průběhu měsíce února.