Ihned po skončení letních prázdnin a období dovolených proběhly v Brně dvě jednání s účastí zástupců ADP. Dne 6. 9. 2016 se uskutečnilo jednání Regionálního výboru. Na jednání výboru byl pozván přednosta PO Brno, Ing. Martin Vejmělka. Hlavním tématem bylo řešení situace po několika mimořádných událostech vzniklých z viny provozních zaměstnanců. Bezprostředně po poslední MU bylo vydáno opatření, které mělo situaci řešit, ale které současně vyvolalo obavy i připomínky dotčených zaměstnanců. Protože informace k dalšímu řešení celé situace, byly jen velmi kusé a nepřesné, rozhodl se Regionální výbor na podnět provozních zaměstnanců vstoupit do procesu řešení a vyvolat jednání s příslušnými nadřízenými a to jak na úrovni PO, tak na úrovni OŘ. Regionální výbor vydal nesouhlasné stanovisko k opatření, které bylo obratem doručeno našim nadřízeným, kteří se podílejí na tvorbě nového opatření, které se pravděpodobně stane přílohou ZDD. Na jednání výboru proběhla na toto téma diskuze, ve které si obě strany sdělily a vysvětlily vzájemné postoje a stanoviska. Názory jednotlivých stran se úplně nesblížily, nicméně přednosta PO Brno vzal na vědomí stanovisko i názor výboru na celý problém.

Současně byly přednostovi PO Brno předány i některé podněty zejména z oblasti BOZP, které byly řešeny podle našeho názoru nesprávně, nebo které se nepodařilo vyřešit.

Dne 23. 9. proběhlo na OŘ Brno pravidelné čtvrtletní jednání ředitele OŘ Brno Ing. Miroslava Konečného se zástupci odborových organizací, kterého se za ADP zúčastnil předseda Martin Hochman. Hlavním tématem jednání byla situace ve mzdové oblasti. Ředitel sdělil, že za měsíc srpen došlo ke skokovému zvýšení výdajů na mzdy, nicméně současná situace v čerpání mzdových prostředků prozatím se pohybuje zhruba v plánovaném rozsahu a proto zůstává v platnosti sjednaná výše výkonové odměny pro jednotlivá pracoviště. Průměrná výše vyplacené výkonové odměny na OŘ Brno za období 1-8/2016 je 4,89 %.

V další části jednání potom byli zástupci odborových centrál seznámeni se situací kolem pracovních úrazů a jejich řešení. Bohužel prudce narostl počet smrtelných pracovních úrazů. Ředitel OŘ opět zdůraznil nutnost dodržování zásad bezpečnosti při práci a nutnost používání ochranných osobních prostředků, protože vyšetřování těchto fatálních nehod ukazuje, že velmi častým důvodem těchto nehod je právě hrubé nedodržování principů bezpečné práce, což má samozřejmě vliv i na odškodnění při uzavírání těchto případů.

Ze strany ADP byl vznesen dotaz na aktuální stav přestavby staničního zabezpečovacího zařízení ŽST Brno hl. n. Panem ředitelem bylo sděleno, že termíny budou upřesněny koncem roku 2016, kdy bude jasné jak dopadlo územní řízení na některé akce. Současně upozornil, že do harmonogramu prací výrazným způsobem zasahuje i dopravce České dráhy a.s., který požaduje zachování provozu na hlavním nádraží i v době přestavby.