Zaměstnanost, pracovní podmínky, investice, systém řízení či novinky pro zaměstnance byly základní body společného jednání OC a zaměstnavatele dne 16. 3. 2016. V úvodu měli pozvaní zástupci dodavatelů možnost prezentovat své služby a následoval blok informací od náměstka pro řízení provozu a v odpoledních hodinách se diskutovala pracovněprávní problematika.

Nové produkty portfolia Chéque Déjeuner – skupina Up
Obchodní zástupce smluvního dodavatele pro SŽDC, státní organizaci paní Petra Gubíková ve své prezentaci představila nové možnosti uplatnění produktů z portfolia společnosti pro zaměstnance. Jednalo se o čipovou kartu Gallery Beta, která by dle požadavků odběratele mohla být uplatňována i v rámci čerpání prostředků z FKSP či jiných benefitů vyplývajících z PKS SŽDC. Pokud by došlo k aplikaci tohoto nástroje, měli by zaměstnanci více možností a pohodlí při čerpání přidělených prostředků na virtuálním účtu a zaměstnavatel rychlejší zpracování administrativy spojené s čerpáním např. příspěvku na dovolenou, kulturní akce apod.

Diagnostika zaměstnanců
U OŘ Praha byl zahájen projekt, který bude rozšířen postupně i do dalších organizačních jednotek. Cílem má být naplnění kvora 500 respondentů, kteří budou tvořit výchozí množinu pro další možná opatření zaměstnavatele v programu AGE Managementu. Primárním nástrojem je od společnosti Work Ability CZ jejich předdefinovaný dotazník WAI. Tento strukturovaný dotazník má odpovědět na otázky pracovní schopnosti a jejího možného zvyšování. Důležitým sdělením k celému projektu je dobrovolnost (LZPS čl. 1 a především čl. 10), dále zákon č. 372/2011 o zdravotních službách (§51 o zachování mlčenlivosti v souvislosti se zdravotními službami) a dále je podmíněn i písemným souhlasem se zpracováním osobních údajů dle platné legislativy (zk. 101/2000 Sb.)

Řízení železničního provozu
Tento blok vedl náměstek GŘ Ing. Hendrych, který seznámil přítomné především se základní prioritou organizace, a tím jest zprovoznění provizorního ZZ v žst. Bohumín a následné zahájení projekčních prací na výstavbě nového zařízení v tomto exponovaném uzlu po následku požáru. Vzhledem k těmto okolnostem je částečně zpožděn harmonogram zapojování jednotlivých etap do CDP Praha. Došlo k novému přehodnocení systému řízení a mimo žst. Praha Libeň a Kolín (z důvodu vysoké rozpracovanosti projektu) nebudou původně zamýšlené uzly na síti zapojeny a řízeny z CDP Praha. Toto rozhodnutí je platné i pro moravskou část republiky (Břeclav a Brno nebudou zapojeny do CDP Přerov), Olomouc zapojena bude. Ředitel O10 přislíbil v součinnosti s řediteli OŘ a přednosty PO informování zaměstnanců, dotčených novou úpravou.

Dále byl kladen akcent na přetrvávající potíže v komunikaci mezi DA SŽDC a provozními zaměstnanci (výpravčími) při nepředpokládaných výlukách či mimořádnostech v provozu. Bohužel informační šumy či nízká flexibilita při odstraňování překážek či zavádějící dispozice jsou příliš frekventované a je nutné je eliminovat! V provozním bloku zaznělo i několik výtek především k překračování kapacity traťových úseků v pražské aglomeraci (rameno Radotín – Smíchov). Ing. Hendrych byl požádán zástupci ADP o další intervenci u O 14 GŘ a možnosti vybudování dalšího traťového oddílu na tomto nejzatíženějším úseku příměstské dopravy v ČR. Optimalizace trati Praha – Beroun překračuje programovací období OPD II, což při objednávaném rozsahu osobní dopravy je dlouhodobě neudržitelné. Náměstek pro řízení provozu dále informoval o předpokládaném zahájení ověřovacího provozu ASVC na DOZ Liberec (mimo) - Tanvald (mimo) s předpokládaným termínem 21. 3. 2016. Požadované doplněné funkcionality a přezkoušení z obsluhy zaměstnanců má v gesci dodavatel - AŽD.

DOZ
Pracovněprávní blok
Ředitel O10 GŘ představil návrh k projednání rozpisu plánu MOON na rok 2016, který byl schválen Správní radou SŽDC. Objem mzdových prostředků je zachován ve stejném rozsahu jako v roce 2015. Následně lze pohybovat i výší smluvních mezd až do objemu (+-) 2%, ale při současném nepřekročení MOON na stanovené období. V souvislosti s uzavíráním smluv bude proveden audit produktivity práce především na pracovních pozicích systémový specialista. K rozpisu plánu měli zástupci ADP výhrady především v nedostatečném rozklíčování dat po jednotlivých pracovních profesích. Paušální srovnání na základě aritmetických průměrů na přepočtené systemizované pracovní pozice je netransparentní a velmi obtížně argumentovatelné.

V diskusi zazněl apel na větší informovanost našich zástupců k připravovaným stavbám, návrh Dodatku Kvalifikačního katalogu, který má být předložen v průběhu I. pololetí 2016, či opět posunutý termín přechodu zaměstnanců v rámci prodeje části podniku (1. 6. 2016), a s tím související zahájení kolektivního vyjednávání. Ing. Koucký dále požádal zástupce OC, aby se snažili dohodnout o stanovené výši VO na OŘ, kde k dohodě nedošlo (Praha, UNL).
Bohužel se jednání OC a zástupců zaměstnavatele nezúčastnil GŘ SŽDC Ing. Surý, i když jeho přímá účast byla přislíbena. Další společné jednání je plánováno na 26. 4. 2016.